การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไทย พ.ศ. 2554

การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไทย พ.ศ. 2554 เป็นการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 296 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554[1]สมาชิกวุฒิสภาจากการสรรหาชุดนี้มีวาระระหว่าง (12 เมษายน พ.ศ. 2554 - 11 เมษายน พ.ศ. 2557)

ผลการสรรหา

แก้

คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ได้ดำเนินการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 73 คน จากภาคส่วนต่างๆ 5 ภาค ดังนี้[2]

ภาควิชาการ

แก้
 1. รองศาสตราจารย์กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล
 2. นายคำนูณ สิทธิสมาน
 3. นายเจตน์ ศิรธรานนท์
 4. พลอากาศตรีเฉลิมชัย เครืองาม
 5. นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์
 6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ
 7. นายถาวร ลีนุตพงษ์
 8. รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์
 9. นายปรเทพ สุจริตกุล
 10. นายพิเชต สุนทรพิพิธ
 11. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
 12. รองศาสตราจารย์วิชุดา รัตนเพียร
 13. นายวิทวัส บุญญสถิตย์
 14. หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล

ภาครัฐ

แก้
 1. พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง
 2. พลเอก ชูชาติ สุขสงวน
 3. พลเอก ธีรเดช มีเพียร
 4. นายประจิตต์ โรจนพฤกษ์
 5. นายประสงค์ ตันมณีวัฒนา
 6. นายประสงค์ศักดิ์ บุญเดช
 7. นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
 8. นายพิสิฐ เกตุผาสุข
 9. พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
 10. นายวิชัย ไพรสงบ
 11. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
 12. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
 13. นายสมพล พันธุ์มณี
 14. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล

ภาคเอกชน

แก้
 1. นายธวัช บวรวนิชยกูร
 2. นายธีระ สุวรรณกุล
 3. นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน
 4. นายบุญชัย โชควัฒนา
 5. นายประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์
 6. หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช
 7. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
 8. นางยุวดี นิ่มสมบุญ
 9. นายวัชระ ตันตรานนท์
 10. นายวันชัย สอนศิริ
 11. นายวิบูลย์ คูหิรัญ
 12. พันตำรวจเอก สนธยา แสงเภา
 13. ศาสตราจารย์สม จาตุศรีพิทักษ์
 14. นางสาวสุนันท์ สิงห์สมบุญ
 15. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

ภาควิชาชีพ

แก้
 1. นางกีระณา สุมาวงศ์
 2. พลตำรวจเอก จงรัก จุฑานนท์
 3. นายจารุพงศ์ จีนาพันธ์
 4. นายตวง อันทะไชย
 5. รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง
 6. รองศาสตราจารย์พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์
 7. พลตำรวจเอก วงกต มณีรินทร์
 8. นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์
 9. ศาสตราจารย์วิรัติ พาณิชย์พงษ์
 10. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์
 11. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
 12. นายสมชาย แสวงการ
 13. นายสัก กอแสงเรือง (ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งให้เพิกถอนการสรรหา ส.ว. ออกจากตำแหน่ง 1 สิงหาคม ปี 2555)[3]
 14. พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ
 15. นายอนุรักษ์ นิยมเวช
 16. นายประสาร มฤคพิทักษ์[4] แทนนาย สัก กอแสงเรือง

ภาคอื่น

แก้
 1. พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์
 2. นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์
 3. นายธานี อ่อนละเอียด
 4. นายประสงค์ นุรักษ์
 5. นายปัญญา เบ็ญจศิริวรรณ
 6. พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์
 7. นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
 8. นายมณเฑียร บุญตัน
 9. พลตำรวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
 10. พลเอก รัชกฤต กาญจนวัฒน์
 11. นายศรีสุข รุ่งวิสัย (ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งให้เพิกถอนการสรรหา ส.ว. กรณีนายศรีสุข รุ่งวิสัย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555)[5]
 12. พลตำรวจโท สมยศ ดีมาก
 13. นายสมัคร เชาวภานันท์
 14. นายสุธรรม พันธุศักดิ์
 15. นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์
 16. นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แทนนายศรีสุข รุ่งวิสัย)[6]

อ้างอิง

แก้