ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์

นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อดีตสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา (ชุดปี 2554) และอดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง เกิดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2492 เป็นบุตรของนายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ กับหม่อมราชวงศ์พันธุ์ชมพูนุท นิมมานเหมินท์ (สกุลเดิม ทองแถม)

ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ดำรงตำแหน่ง
25 กันยายน พ.ศ. 2557 – 25 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 มิถุนายน พ.ศ. 2492 (70 ปี)

การศึกษาแก้ไข

ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ จบการศึกษาบัญชีบัณฑิต จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2515 ปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต (สหรัฐอเมริกา) ในปี พ.ศ. 2517 และปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2529

นอกจากนั้นยังผ่านการศึกษาอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42 ปี พ.ศ. 2542 อีกด้วย

การทำงานแก้ไข

ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ เริ่มรัราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2538 เป็นรองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในปี พ.ศ. 2539 เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2543 จากนั้นปี พ.ศ. 2548 ได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง และอธิบดีกรมบัญชีกลางในปีถัดมา จนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2552

ในปี พ.ศ. 2554 ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วย[1] ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557[2]

ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข