วัชระ ตันตรานนท์

นายวัชระ ตันตรานนท์ เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภา แบบสรรหา เป็นนักธุรกิจเจ้าของโรงเรียนพาณิชยการลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย และโรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเจ้าของกิจการคุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่[1]

วัชระ ตันตรานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 มกราคม พ.ศ. 2490 (73 ปี)
จังหวัดเชียงใหม่
คู่สมรส รุจจาภา ตันตรานนท์

ประวัติแก้ไข

วัชระ ตันตรานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2490 เป็นบุตรของนายนง่วนชุน กับนางชิ้วหงส์ มีพี่น้อง 3 คน คือ นางเพ็ญพร เกียรติไชยากร (สมรสกับ สุรพล เกียรติไชยากร) นางสาวเพ็ญสุข ตันตรานนท์ และนางพูนสุข ลิมปตักมงคล[2] ด้านครอบครัวสมรสกับนางรุจจาภา ตันตรานนท์ มีบุตร 1 คน คือ ดร ณัฐิยา ตันตรานนท์

วัชระ ตันตรานนท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบัญชีและการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

การทำงานแก้ไข

วัชระ ตันตรานนท์ เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ มีกิจการหลายแห่ง เช่น สุเทพพรอพเพอร์ตี้ คุ้มพญารีสอร์ท โรงแรมฟูรามา นอกจากนั้นยังมีกิจการด้านการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนพาณิชยการลานนา โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย และโรงเรียนวชิรวิทย์

ในปี พ.ศ. 2554 เขาได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ภาคเอกชน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข