สุรพล เกียรติไชยากร

นายสุรพล เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้รับเลือกตั้งครั้งแรก ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2535 เป็นนักการเมืองชาวเชียงใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งมากที่สุด และเป็นเพียงคนเดียวที่ยังคงทำงานการเมืองในปัจจุบัน และเป็นพี่ชายของ ดร.ถาวร เกียรติไชยากร อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่

นายสุรพล เกียรติไชยากร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482 (82 ปี)
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
พรรคการเมือง สามัคคีธรรม (2535)
ชาติพัฒนา (2538 - 2544)
ไทยรักไทย(2544 – 2550)
พลังประชาชน (2550 – 2551)
เพื่อไทย (2551 – ปัจจุบัน)
คู่สมรส เพ็ญพร เกียรติไชยากร
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นายสุรพล เกียรติไชยากร เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482 สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม จากมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยพะเยา) และได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการท่องเที่ยว รวมถึงปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สุรพล สมรสกับนางเพ็ญพร เกียรติไชยากร (สกุลเดิม ตันตรานนท์) พี่สาวของนายวัชระ ตันตรานนท์ สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา[1]

งานการเมืองแก้ไข

สุรพล เกียรติไชยากร เริ่มต้นงานการเมืองในปี พ.ศ. 2535 โดยการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่โซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคสามัคคีธรรม และได้รับเลือกตั้งต่อเนื่องมาหลายสมัย ได้แก่ กันยายน พ.ศ. 2535, พ.ศ. 2538, พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2550, พ.ศ. 2554

โดยมีการเลือกตั้งเพียง 2 สมัยที่นายสุรพล เกียรติไชยากร ไม่ได้รับเลือกตั้ง คือ พ.ศ. 2539 ได้รับคะแนน 90,555 เป็นลำดับที่ 5[2] ในการเลือกตั้งแบบเขตเดียว 3 คน และในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 ซึ่งนายสุรพลได้รับคะแนนสูงสุด แต่ กกต. เห็นว่า พฤติการณ์ของนายสุรพล เข้าข่ายผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 73(2) ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิวัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ จึงมีมติสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร นายสุรพล เกียรติไชยากร ว่าที่ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ไว้เป็นการชั่วคราว (1 ปี)[3] และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่ ได้รับเลือกตั้งแทน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นายสุรพล เกียรติไชยากร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 7 สมัย ได้แก่

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคสามัคคีธรรม
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 13 กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคชาติพัฒนา
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคชาติพัฒนา
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2544 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคไทยรักไทย[4]
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคไทยรักไทย
  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคพลังประชาชน (ต่อมาย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย)
  7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อไทย

งานด้านการศึกษาแก้ไข

นายสุรพล ได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข