การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไทย พ.ศ. 2551

การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไทย พ.ศ. 2551 เป็นการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 296 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2551[1] สมาชิกวุฒิสภาจากการสรรหามีวาระตั้งแต่ (19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554)

ผลการสรรหา

แก้

การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 74 คน จากภาคส่วนต่างๆ 5 ภาค ดังนี้[2]

ภาควิชาการ

แก้
 1. รองศาสตราจารย์กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล
 2. นายคำนูณ สิทธิสมาน
 3. นายจำนงค์ สวมประคำ
 4. นายโชติรัส ชวนิชย์
 5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ
 6. รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
 7. นายธนู กุลชล
 8. นายประสาร มฤคพิทักษ์
 9. รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์
 10. ศาสตราภิชานพินิจ กุลละวณิชย์
 11. พลตำรวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
 12. นายวิทวัส บุญญสถิตย์
 13. ศาสตราจารย์วิรัติ พาณิชย์พงษ์
 14. ศาสตราจารย์สุกัญญา สุดบรรทัด
 15. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

ภาครัฐ

แก้
 1. นายจารึก อนุพงษ์
 2. นายเจตน์ ศิรธรานนท์
 3. นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์
 4. พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์
 5. นายพิเชต สุนทรพิพิธ
 6. นายไพบูลย์ นิติตะวัน
 7. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
 8. นายสงคราม ชื่นภิบาล
 9. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
 10. พลโท สุจินดา สุทธิพงศ์
 11. นายสุพจน์ โพธิ์ทองคำ
 12. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
 13. พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ
 14. พลตำรวจเอก อำนวย เพชรศิริ

ภาคเอกชน

แก้
 1. นายถาวร ลีนุตพงษ์
 2. นายธวัช บวรวนิชยกูร
 3. นายธีระจิตต์ สถิโรตมวงศ์
 4. นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน
 5. นายบุญชัย โชควัฒนา
 6. นายพิชัย อุตมาภินันท์
 7. ร้อยโท ภูมิศักดิ์ หงษ์หยก
 8. นางยุวดี นิ่มสมบุญ
 9. นางรสสุคนธ์ ภูริเดช
 10. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ
 11. นายวรินทร์ เทียมจรัส
 12. นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม
 13. พันตำรวจเอก สนธยา แสงเภา
 14. นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์
 15. นางอุไร คุณานันทกุล

ภาควิชาชีพ

แก้
 1. พลตำรวจตรี เกริก กัลยาณมิตร
 2. นายชลิต แก้วจินดา
 3. นายตวง อันทะไชย
 4. รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง
 5. นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์
 6. นายรุสดี บินหะยีสะมะแอ
 7. นายไรน่าน อรุณรังษี
 8. นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์
 9. ศาสตราภิชานวิระ มาวิจักขณ์
 10. นายสมชาย แสวงการ
 11. นายสมัคร เชาวภานันท์
 12. พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ
 13. นายอนันต์ วรธิติพงศ์
 14. นายอนุรักษ์ นิยมเวช
 15. รองศาสตราจารย์อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์

ภาคอื่น

แก้
 1. พันโท กมล ประจวบเหมาะ
 2. พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์
 3. พลอากาศเอก ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร
 4. นางทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์
 5. นายประสงค์ นุรักษ์
 6. ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช
 7. หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต
 8. นายไพโรจน์ ถัดทะพงษ์
 9. นายมณเฑียร บุญตัน
 10. นายวรวุฒิ โรจนพานิช
 11. นายแวดือราแม มะมิงจิ
 12. พลตำรวจตรี สุเทพ สุขสงวน
 13. พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ
 14. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
 15. นายอิทธิพล เรืองวรบูรณ์

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

อ้างอิง

แก้