วิระ มาวิจักขณ์

ศาสตราภิชานวิระ มาวิจักขณ์ อดีตนายกสภาวิศวกร (วาระปี พ.ศ. 2549-2552) อดีตวุฒิสมาชิกที่มาจากการสรรหา (วาระปี พ.ศ. 2551-2554) อดีตอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ก่อนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2546 นายวิระ มาวิจักขณ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน chemical engineering จาก University of Texas Austin และ ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สูงกว่าปริญญาตรี Certificate, RVB., DELFT : เนเธอร์แลนด์, ADV. Trainning in Industrial Management และ สำนักงาน ก.พ. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23[1] นายวิระ มาวิจักขณ์สมรสและมีบุตรธิดาจำนวน 4 คน

นายวิระ มาวิจักขณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารเคมี โดยเฉพาะวัตถุมีพิษ โดยมีประสบการณ์จากการคลุกคลีกับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโรงงานผลิตสีของครอบครัวมาตั้งแต่เด็กๆ ในสมัยที่ทำงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวิระ มาวิจักขณ์ จึงมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างโรงงานและชาวบ้านในชุมชนมาบตาพุด รวมทั้งเป็นผู้บุกเบิกในการพัฒนารบบโรงงานรีไซเคิลกากสารพิษจากโรงงานหลังจากเกษียณอายุราชการ นายวิระ มาวิจักขณ์ได้หันมาทำงานให้กับองค์กรวิชาชีพ โดยได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสภาวิศวกรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 และได้รับเลือกให้เป็นนายกสภาวิศวกร วาระปี พ.ศ. 2549-2552[2] และนายกสมาคมวิศวกรความปลอดภัยไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. http://www.thaiswatch.com/politician/info/pid/POL0000001531 ศาสตราภิชานวิระ มาวิจักขณ์ ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
  2. http://www.coe.or.th/e_engineers/coe_board3.php เก็บถาวร 2012-03-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 3 (2549-2552)
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2009-01-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๓, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2015-09-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๑๙, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๓๙๔, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓