ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นตำแหน่งหัวหน้าสภาผู้แทนราษฎร ของประเทศไทย โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560กำหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฏรเป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่ง[2]ด้วย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร
แห่งราชอาณาจักรไทย
Seal of the Parliament of Thailand.svg
ตรารัฐสภา
Chuan Leekpai 2010-04-01.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ชวน หลีกภัย

ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 2562[1]
การเรียกขานท่านประธานที่เคารพ
ผู้เสนอชื่อสภาผู้แทนราษฎร
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระ4 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่งเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
สถาปนา28 มิถุนายน พ.ศ. 2475
เว็บไซต์www.parliament.go.th

การเลือกประธานสภาแก้ไข

รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภาผู้แทนราษฎรตามมติของสภา[3] ในการเลือกประธานสภาและรองประธานสภานั้น สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งชื่อ โดยการเสนอนั้นต้องมีจำนวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน[4] ถ้าหากว่ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าหากมีการเสนอชื่อหลายชื่อ ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ[5] เมื่อลงมติเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประธานประกาศชื่อผู้ใดรับเลือกต่อที่ประชุม[6] และให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์[7]

เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภา หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานสภาสองคน ให้รองประธานสภาคนที่หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ถ้ารองประธานสภาคนที่หนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาคนที่สองเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา[8]

เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกแห่งสภาผู้แทนราษฎรเลือกกันเองให้สมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในคราวประชุมนั้น[9]

อำนาจหน้าที่แก้ไข

รัฐธรรมนูญกำหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่ง[10] (สำหรับหน้าที่ของประธานรัฐสภา โปรดดูประธานรัฐสภาไทย) และวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่[11] ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจและหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมสภา[12] กำกับดูแลการดำเนินกิจการของสภา[13] ควบคุมการรักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมสภา ตลอดถึงบริเวณสภา[14] เป็นผู้แทนสภาในกิจการภายนอก[15] แต่งตั้งกรรมการเพื่อดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสภา[16] มอบหมายกิจการต่างๆ ให้รองประธานสภา[17]

ประธานและรองประธานสภาคนปัจจุบันแก้ไข

ตำแหน่ง รูป รายชื่อ พรรค วันที่ได้รับเลือก วันที่ได้รับการแต่งตั้ง อ้างอิง
ประธาน   ชวน หลีกภัย ประชาธิปัตย์ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 [1][18]
รองประธานคนที่ 1 สุชาติ ตันเจริญ พลังประชารัฐ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 [1][19]
รองประธานคนที่ 2 ศุภชัย โพธิ์สุ ภูมิใจไทย 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 [1][20]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร, ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 124
 4. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อ 5 วรรค 1
 5. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อ 5 วรรค 2
 6. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อ 5 วรรค 3
 7. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อ 7 วรรค 1
 8. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อ 9 วรรค 2
 9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 125 วรรค 3
 10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 89 วรรค 1
 11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 125 วรรค 2
 12. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อ 8 (1)
 13. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อ 8 (2)
 14. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อ 8 (3)
 15. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อ 8 (4)
 16. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อ 8 (5)
 17. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อ 9 วรรค 1
 18. ประธานสภาฯ, ไทยรัฐ, 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, สืบค้นวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 19. ระทึก"พ่อมดดำ" สุชาติ ตันเจริญ ซิวรองประธานสภา คนที่ 1 แบบเฉียดฉิว, ไทยรัฐ, 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, สืบค้นวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 20. ระทึก"พ่อมดดำ" ศุภชัย ชนะ นพ.ประสงค์ 256 ต่อ 239 คว้า รองประธานสภา คนที่ 2 ฉลุย, ไทยรัฐ, 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, สืบค้นวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562


แหล่งข้อมูลแก้ไข