ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นตำแหน่งหัวหน้าสภาผู้แทนราษฎร ของประเทศไทย โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฏรเป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่ง[3]ด้วย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร
แห่งราชอาณาจักรไทย
ตราของรัฐสภาไทย
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
วันมูหะมัดนอร์ มะทา

ตั้งแต่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566[1]
สภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร
การเรียกขานท่านประธานที่เคารพ
สมาชิกของรัฐสภาไทย
สภาผู้แทนราษฎร
ที่ว่าการสัปปายะสภาสถาน
ผู้เสนอชื่อการลงมติจากสภาผู้แทนราษฎร
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของสภาผู้แทนราษฎร
ตราสารจัดตั้งพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
ผู้ประเดิมตำแหน่งเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
สถาปนา28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 (91 ปี)
รองรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
เงินตอบแทน50,000 บาท
(รวมกับเงินเดือนประจำตำแหน่งอีก 75,590 บาท [2])
เว็บไซต์www.parliament.go.th

การเลือกประธานสภา แก้

รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภาผู้แทนราษฎรตามมติของสภา[4] ในการเลือกประธานสภาและรองประธานสภานั้น สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งชื่อ โดยการเสนอนั้นต้องมีจำนวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน[5] ถ้าหากว่ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าหากมีการเสนอชื่อหลายชื่อ ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ[6] เมื่อลงมติเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประธานประกาศชื่อผู้ใดรับเลือกต่อที่ประชุม[7] และให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์[8]

เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภา หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานสภาสองคน ให้รองประธานสภาคนที่หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ถ้ารองประธานสภาคนที่หนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาคนที่สองเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา[9]

เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกแห่งสภาผู้แทนราษฎรเลือกกันเองให้สมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในคราวประชุมนั้น[10]

อำนาจหน้าที่ แก้

รัฐธรรมนูญกำหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่ง[11] (สำหรับหน้าที่ของประธานรัฐสภา โปรดดูประธานรัฐสภาไทย) และวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่[12] ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจและหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมสภา[13] กำกับดูแลการดำเนินกิจการของสภา[14] ควบคุมการรักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมสภา ตลอดถึงบริเวณสภา[15] เป็นผู้แทนสภาในกิจการภายนอก[16] แต่งตั้งกรรมการเพื่อดำเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสภา[17] มอบหมายกิจการต่าง ๆ ให้รองประธานสภา[18]

ประธานและรองประธานสภาคนปัจจุบัน แก้

ตำแหน่ง รูป รายชื่อ วันที่ได้รับเลือก วันที่ได้รับการแต่งตั้ง พรรค อ้างอิง
ประธาน   วันมูหะมัดนอร์ มะทา 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ประชาชาติ [19]
รองประธานคนที่ 1   ปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นธรรม [20]
รองประธานคนที่ 2   พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เพื่อไทย [21]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. "ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 140 (พิเศษ 161 ง): 1. 2023-07-07. สืบค้นเมื่อ 2023-07-07.
 2. พระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕
 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เก็บถาวร 2017-04-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
 4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 124
 5. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อ 5 วรรค 1
 6. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อ 5 วรรค 2
 7. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อ 5 วรรค 3
 8. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อ 7 วรรค 1
 9. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อ 9 วรรค 2
 10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 125 วรรค 3
 11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 80
 12. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 80 วรรค 4
 13. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (1)
 14. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (2)
 15. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (3)
 16. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (4)
 17. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (5)
 18. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 10
 19. "มติเอกฉันท์ "วันนอร์" นั่งประธานสภาผู้แทนราษฎร". ไทยพีบีเอส. 2023-07-04. สืบค้นเมื่อ 2023-07-04.
 20. ""หมออ๋อง" ปดิพัทธ์ ชนะ "วิทยา" คว้าเก้าอี้ รองประธานสภา คนที่ 1 (คลิป)". ไทยรัฐ. 2023-07-04. สืบค้นเมื่อ 2023-07-04.
 21. "พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เพื่อไทย นั่งรอง 2 ประธานสภาฯ สุดชิลล์ไร้คู่แข่ง". สนุก.คอม. 2023-07-04. สืบค้นเมื่อ 2023-07-04.


แหล่งข้อมูล แก้