รายชื่อรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย

รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย เป็นตำแหน่งรองประมุขในฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภาผู้แทนราษฎรตามมติของสภา[1]

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
แห่งราชอาณาจักรไทย
ตรารัฐสภา
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ปดิพัทธ์ สันติภาดา
พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน

ตั้งแต่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
สมาชิกของรัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร
รายงานต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
ที่ว่าการสัปปายะสภาสถาน
ผู้เสนอชื่อสภาผู้แทนราษฎร
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยาศรยุทธเสนี
พระยาเทพหัสดิน
สถาปนา15 ธันวาคม พ.ศ. 2476 (89 ปี)
เว็บไซต์www.parliament.go.th

รายชื่อรองประธานสภาผู้แทนราษฎรของไทย แก้

รายชื่อรองประธานสภาผู้แทนราษฎรของไทย
ชุดที่ รองประธาน คนที่ 1 รองประธาน คนที่ 2
1 พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี   15 ธันวาคม 2476 - 17 ธันวาคม 2477 พลโท พระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา)   15 ธันวาคม 2476 - 17 ธันวาคม 2477
นาวาเอก พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม ทรรทรานนท์)   17 ธันวาคม 2477 - 2 สิงหาคม 2478 พันเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)   17 ธันวาคม 2477 - 3 สิงหาคม 2479
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)   2 สิงหาคม 2478 - 3 สิงหาคม 2479
พันเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)   3 สิงหาคม 2479 - 9 ธันวาคม 2480 พลโท พระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา)   3 สิงหาคม 2479 - 9 ธันวาคม 2480
2 พระยาวิทุรธรรมพิเนตุ (โต๊ะ อัมระนันทน์)   10 ธันวาคม 2480 - 11 กันยายน 2481 พันเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)   10 ธันวาคม 2480 - 25 มิถุนายน 2481
3 พันเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)   12 ธันวาคม 2481 - 29 มิถุนายน 2487 ไม่มี
นายควง อภัยวงศ์   29 มิถุนายน 2487[2] - 16 สิงหาคม 2487 ไม่มี
นายฟื้น สุพรรณสาร   17 สิงหาคม 2487[3][4] - 15 กรกฎาคม 2488 ไม่มี
4[5] นายเดือน บุนนาค   25 มกราคม 2489 - 27 มีนาคม 2489 ไม่มี
นายมงคล รัตนวิจิตร   28 มีนาคม 2489[6] - 2 ตุลาคม 2489 ไม่มี
พันเอก พระยาสุรพันธเสนี   3 ตุลาคม 2489 - 8 พฤศจิกายน 2490 ไม่มี
5[7] ร้อยเอก ประเสริฐ สุดบรรทัด   20 กุมภาพันธ์ 2491 - 25 มีนาคม 2492 ไม่มี
นายยกเสียง เหมะภูติ   15 มิถุนายน 2492 - 29 พฤศจิกายน 2494 ไม่มี
6[8] พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์)   1 ธันวาคม 2494 - 26 กุมภาพันธ์ 2495 พลตรี พระยาอานุภาพไตรภพ   1 ธันวาคม 2494 - 26 กุมภาพันธ์ 2495
7[9][10][11][12][13] พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์)   1 กรกฎาคม 2495 - 29 มิถุนายน 2498 พลตรี พระยาอานุภาพไตรภพ   1 กรกฎาคม 2495 - 25 มิถุนายน 2497
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร)   26 มิถุนายน 2497 - 30 มิถุนายน 2498
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร)   30 มิถุนายน 2498 - 25 กุมภาพันธ์ 2500 ขุนวิวรณ์สุขวิทยา   28 มิถุนายน 2498 - 25 กุมภาพันธ์ 2500
8[14][15][16] นายน้อม อุปรมัย   16 มีนาคม - 16 กันยายน 2500 ร้อยโทจงกล ไกรฤกษ์   16 มีนาคม - 16 กันยายน 2500
พลโท ปรุง รังสิยานนท์   20 กันยายน 2500 - 14 ธันวาคม 2500 นายสัญญา ธรรมศักดิ์   20 กันยายน 2500 - 14 ธันวาคม 2500
9[17][18] ขุนวิวรณ์สุขวิทยา   27 ธันวาคม 2500 - 20 ตุลาคม 2501 นายประสิทธิ์ จุลละเกศ   27 ธันวาคม 2500 - 20 ตุลาคม 2501
10 นายสุปัน พูลพัฒน์   10 กุมภาพันธ์ 2512 - 17 พฤศจิกายน 2514 นายน้อม อุปรมัย   10 กุมภาพันธ์ 2512 - 17 พฤศจิกายน 2514
11[19] นายประมวล กุลมาตย์   6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 - 12 มกราคม พ.ศ. 2519 ไม่มี
12[20] นายมงคล สุคนธขจร   19 เมษายน - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ไม่มี
13[21] นายมงคล สุคนธขจร   9 พฤษภาคม 2522 - 2523 นายเทียม ไชยนันทน์   9 พฤษภาคม 2522 - 19 มีนาคม 2526
นายสอาด ปิยวรรณ   22 พฤษภาคม 2523[22] - 19 มีนาคม 2526
14[23] นายสมรรค ศิริจันทร์   26 เมษายน 2526 - 1 พฤษภาคม 2529 นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์   26 เมษายน 2526 - 1 พฤษภาคม 2529
15[24] นายชุมพล ศิลปอาชา   4 สิงหาคม 2529 - 29 เมษายน 2531 นายใหม่ ศิรินวกุล   4 สิงหาคม 2529 - 29 เมษายน 2531
16[25] นายธนา เมตตาริกานนท์   3 สิงหาคม 2531 - 23 กุมภาพันธ์ 2534 นายไสว พัฒโน   3 สิงหาคม 2531 - 23 กุมภาพันธ์ 2534
17[26] นายชุมพล ศิลปอาชา   3 เมษายน 2535 - 30 มิถุนายน 2535 นายเชาวน์วัศ สุดลาภา   3 เมษายน 2535 - 30 มิถุนายน 2535
18[27] นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา   22 กันยายน 2535 - 9 พฤศจิกายน 2537 นายถวิล ไพรสณฑ์   22 กันยายน 2535 - 12 ตุลาคม 2537
นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย   9 พฤศจิกายน 2537[28] - 19 พฤษภาคม 2538 นายจรัส พั้วช่วย   12 ตุลาคม 2537[29] - 19 พฤษภาคม 2538
19[30] นายกริช กงเพชร   10 กรกฎาคม 2538 - 27 กันยายน 2539 นายสุธรรม แสงประทุม   10 กรกฎาคม 2538 - 28 สิงหาคม 2539
นายธำรงค์ ไทยมงคล   28 สิงหาคม 2539[31] - 27 กันยายน 2539
20[32] นายโสภณ เพชรสว่าง   23 พฤศจิกายน 2539 - 9 พฤศจิกายน 2543 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์   23 พฤศจิกายน 2539 - 9 พฤศจิกายน 2543
21[33] นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล   5 กุมภาพันธ์ 2544 - 5 มกราคม 2548 นายบุญชง วีสมหมาย   5 กุมภาพันธ์ 2544 - 2545
นายสุชาติ ตันเจริญ   9 กุมภาพันธ์ 2545 - 5 มกราคม 2548
22[34] นายสุชาติ ตันเจริญ   7 มีนาคม 2548[35] - 24 กุมภาพันธ์ 2549 นางลลิตา ฤกษ์สำราญ   7 มีนาคม 2548 - 24 กุมภาพันธ์ 2549
23[36] นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์   22 มกราคม 2551 - 13 สิงหาคม 2551 พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย   22 มกราคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554
นายสามารถ แก้วมีชัย   13 สิงหาคม 2551[37] - 10 พฤษภาคม 2554
24[38] นายเจริญ จรรย์โกมล   2 สิงหาคม 2554 - 9 ธันวาคม 2556 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ   2 สิงหาคม 2554 - 9 ธันวาคม 2556
25[39] นายสุชาติ ตันเจริญ   28 พฤษภาคม 2562 - 20 มีนาคม 2566 นายศุภชัย โพธิ์สุ   28 พฤษภาคม 2562 - 20 มีนาคม 2566
26[40] นายสัตวแพทย์ปดิพัทธ์ สันติภาดา   5 กรกฎาคม 2566 - ปัจจุบัน นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน   5 กรกฎาคม 2566 - ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 124
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายปลอด วิเชียร ณ สงขลา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร , พันตรี ควง อภัยวงศ์ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗)
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายฟื้น สุพรรณสาร เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗)
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทน (นายเกษม บุญศรี เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ร้อยเอก ประเสริฐ สุดบรรทัด เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร)
 8. ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
 10. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
 11. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
 12. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (๑. พลเอก พระประจนปัจจนึก ๒. ขุนคงฤทธิศึกษากร ๓. ขุนวิวรณ์สุขวิทยา)
 13. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (พลเอก พระประจนปัจจนึก เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร , ขุนคงฤทธิศึกษากร เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑ , ขุนวิวรณ์สุขวิทยา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒)
 14. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (พลเอกพระประจนปัจจนึกเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร นายน้อม อุปรมัย เป็นรอง ฯ คนที่ ๑ ร้อยโท จงกล ไกรฤกษ์ เป็นรอง ฯ คนที่ ๒)
 15. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
 16. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร(พลเอก สุทธิ์ สุทธิสารรณกร เป็นประธาน ฯ พลโท ปรุง รังสิยานนท์ เป็นรอง ฯ คนที่ ๑ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นรอง ฯ คนที่ ๒)
 17. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (พลเอก พระประจนปัจจนึก เป็นประธาน ฯ ขุนวิวรณ์สุขวิทยา เป็นรองประธานสภา ฯ คนที่ ๑ นายประสิทธิ์ จุลละเกศ เป็นรองประธาน ฯ คนที่ ๒)
 18. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
 19. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร,นายประมวล กุลมาตย์ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๘)
 20. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายอุทัย พิมพ์ใจชน เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร นายมงคล สุคนธขจร เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๙ เป็นปีที่ ๓๑)
 21. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ นายมงคล สุคนธขจร นายเทียม ไชยนันทน์)
 22. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
 23. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (๑. นายอุทัย พิมพ์ใจชน ๒. นายสมรรค ศิริจันทร์ ๓. นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์)
 24. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชวน หลีกภัย นายชุมพล ศิลปอาชา นายใหม่ ศิรินวกุล)
 25. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายปัญจะ เกสรทอง ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายธนา เมตตาริกานนท์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑ นายไสว พัฒโน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒)
 26. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชุมพล ศิลปอาชา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายเชาวน์วัศ สุดลาภา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)
 27. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายมารุต บุนนาค เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายถวิล ไพรสณฑ์ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)
 28. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑)
 29. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายจรัส พั้วช่วย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒)
 30. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายกริช กงเพชร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑ นายสุธรรม แสงประทุม รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒)
 31. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (ธำรงค์ ไทยมงคล)
 32. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา นายโสภณ เพชรสว่าง นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์)
 33. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายอุทัย พิมพ์ใจชน นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล และนายบุญชง วีสมหมาย)
 34. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายโภคิน พลกุล ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑ นางลลิตา ฤกษ์สำราญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-20. สืบค้นเมื่อ 2020-04-17.
 35. "พระบรมราชโองการประกาศ แต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายสุชาติ ตันเจริญ)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-12-01. สืบค้นเมื่อ 2020-04-17.
 36. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายยงยุทธ ติยะไพรัช นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย)
 37. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายสามารถ แก้วมีชัย)
 38. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ นายเจริญ จรรย์โกมล นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ)
 39. ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
 40. โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘ประธาน-รองประธานสภา’