สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 6

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 6 (5 มิถุนายน พ.ศ. 2492 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 21 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบประเภทที่ 1 เพิ่มเติม จาก สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 5 ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2492

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 200,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติม จำนวน 21 คน

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

พระนครแก้ไข

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร พลตรีขุนปลดปรปักษ์  
ประพัฒน์ วรรณธนะสาร  

ธนบุรีแก้ไข

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี เพทาย โชตินุชิต  

ภาคกลางแก้ไข

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
นครปฐม สานนท์ สายสว่าง  
พิจิตร เผด็จ จิราภรณ์  

ภาคเหนือแก้ไข

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย บุญช่วย ศรีสวัสดิ์  
เชียงใหม่ ทองย้อย กลิ่นทอง  

ภาคอีสานแก้ไข

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ขอนแก่น ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ  
ชัยภูมิ ทอง พงศ์อนันต์  
นครราชสีมา อนันต์ ขันธะชวนะ  
มหาสารคาม นาถ เงินทาบ  
ร้อยเอ็ด สุวัฒน์ พูลลาภ  
ศรีสะเกษ ประเทือง ธรรมสาลี  
สกลนคร เตียง ศิริขันธ์  
สุรินทร์ ยืน สืบนุการณ์  
อุดรธานี ทิม จันสร  
อุบลราชธานี อรพินท์ ไชยกาล  
ทองพูน อาจทะขันธ์  

ภาคใต้แก้ไข

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
นครศรีธรรมราช เปี่ยม บุณยะโชติ  

ภาคตะวันออกแก้ไข

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ฉะเชิงเทรา หลวงนรกิจบริหาร  

ภาคตะวันตกแก้ไข

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ราชบุรี โกศล สินธุเสก  

ผู้ดำรงตำแหน่งแก้ไข

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์)

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ยกเสียง เหมะภูติ

อ้างอิงแก้ไข