สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 5

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 5 (29 มกราคม พ.ศ. 2491 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 246 คน โดยมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 99 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2491

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ถือเกณฑ์ราษฎร 200,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 99 คน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดลง เนื่องจาก พลเอกผิน ชุณหะวัณ เข้ายึดอำนาจการปกครอง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

พระนครแก้ไข

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร พันตรีควง อภัยวงศ์  
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช  
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช   ลาออก
พลโทชิต มั่นศิลป์สินาดโยธารักษ์   เลือกตั้งใหม่
ร้อยตำรวจเอกภิเศก พรหมมายน  

ธนบุรีแก้ไข

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี ไถง สุวรรณทัต  

ภาคกลางแก้ไข

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร เกษม จงสวัสดิ์  
ชัยนาท ไกรสร สุขสว่าง  
นครนายก ชิต โปษยานนท์  
นครปฐม ล้วน เวกชาลิกานน  
นครสวรรค์ เกษม บุญศรี  
ใหญ่ ศวิตชาติ  
นนทบุรี กุหลาบ แก้ววิมล  
ปทุมธานี พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์)  
พระนครศรีอยุธยา ฟื้น สุพรรณสาร  
หม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ  
พิจิตร เพิ่ม วงศ์ทองเหลือ  
พิษณุโลก ร้อยโทจงกล ไกรฤกษ์  
เพชรบูรณ์ ร้อยตำรวจโทสงกรานต์ อุดมสิทธิ์  
ลพบุรี บุญมี ปาร์มวงศ์  
สมุทรปราการ อรุณ พันธ์ฟัก  
สมุทรสงคราม ชอ้อน อำพล  
สมุทรสาคร ลาภ เงินดี  
สระบุรี ร้อยเอกประเสริฐ สุดบรรทัด  
สิงห์บุรี ทรัพย์ ภานุทัต  
สุโขทัย เพ่ง ลิมปะพันธุ์  
สุพรรณบุรี ขุนวีระประศาสน์  
ขวัญชัย ภมรพล  
อ่างทอง หลวงอังคณานุรักษ์  
อุทัยธานี พันตำรวจตรีหลวงเจริญตำรวจการ  

ภาคเหนือแก้ไข

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย พันโทแสวง ทัพพะสุต  
นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์)  
เชียงใหม่ ทองดี อิสราชีวิน  
เจ้าบุญเลิศ ณ เชียงใหม่  
สุกิจ นิมมานเหมินทร์  
น่าน จำรัส มหาวงศนันท์  
แพร่ วัง ศศิบุตร  
แม่ฮ่องสอน เสมอ กัณฑาธัญ  
ลำปาง ขุนสีมะสิงห์สวัสดิ์  
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์  
ลำพูน ชัยวัธน์ อินทะพันธ์  
อุตรดิตถ์ เทพ เกตุพันธุ์  

ภาคอีสานแก้ไข

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ กว้าง ทองทวี   เสียชีวิต
เอ็จ บุญไชย   เลือกตั้งใหม่
ขอนแก่น ทัศน์ กลีบโกมุท  
โสภัณ ศุภธีระ  
ประวัติ จันทนพิมพ์  
ชัยภูมิ ถัด ไชยบุตร  
นครพนม เอื้อ จันทรวงศ์  
พันธุ์ อินทุวงศ์  
นครราชสีมา ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร)  
พลตรีไชยยันต์ เกรียงเดชพิชัย  
ร้อยโทสัมพันธ์ ขันธะชวนะ   ลาออก
หลวงระงับประจันตคาม   เลืกตั้งใหม่
เลื่อน พงษ์โสภณ   ลาออก
ร้อยเอกขุนสุรจิตรจตุรงค์   เลือกตั้งใหม่
บุรีรัมย์ เสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา  
ไพรัช วิเศษโกสิน  
มหาสารคาม ฮวด ทองโรจน์  
บุญช่วย อัตถากร  
ร้อยเอ็ด ชอ สายเชื้อ  
วิวัฒน์ พูนศรี ศรีสุวรนันท์  
เขมชาติ บุณยรัตพันธ์  
เลย มา เสริฐศรี  
ศรีสะเกษ บุญเพ็ง พรหมคุณ  
เทพ โชตินุชิต  
สกลนคร เจียม ศิริขันธ์  
สุรินทร์ ขาว ธรรมสุชาติ  
นิล ประจันต์  
หนองคาย ชื่น ระวิวรรณ  
อุดรธานี บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์  
สวน พรหมประกาย  
อุบลราชธานี ผดุง โกศัลวัตร  
ฟอง สิทธิธรรม  
เลียง ไชยกาล  
ยงยุทธ พึ่งภพ  

ภาคใต้แก้ไข

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ เนิ่น เกษสุวรรณ  
ชุมพร พลเรือโทหลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์)  
ตรัง ก่อเกียรติ ษัฎเสน  
นครศรีธรรมราช ภักดี พัฒนภักดี  
ฉ่ำ จำรัสเนตร  
นราธิวาส สมรรถ เอี่ยมวิโรจน์  
ปัตตานี เจริญ สืบแสง  
พังงา สาคร กลิ่นผกา  
พัทลุง ถัด พรหมมาณพ  
ภูเก็ต ขุนประเทศจีนนิกร  
ยะลา สาลี กูลณรงค์  
ระนอง ยกเสียง เหมะภูติ  
สงขลา คล้าย ละอองมณี  
ร้อยตำรวจเอกหวน มุตตาหารัช  
สตูล เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ  
สุราษฎร์ธานี โชติ วิชัยดิษฐ  

ภาคตะวันออกแก้ไข

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี วงศ์ วีระชาติพลี  
ฉะเชิงเทรา กิจจา วัฒนสินธุ์  
ชลบุรี ชวลิต อภัยวงศ์  
ตราด หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร)  
ปราจีนบุรี สมบูรณ์ เดชสุภา  
ระยอง เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์  

ภาคตะวันตกแก้ไข

จังหวัด รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี สวัสดิ์ สาระสาลิน  
ตาก เทียม ไชยนันทน์  
ประจวบคีรีขันธ์ หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร  
เพชรบุรี พันโทพโยม จุลานนท์  
ราชบุรี ปฐม โพธิ์แก้ว  

ผู้ดำรงตำแหน่งแก้ไข

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เกษม บุญศรี

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ร้อยเอกประเสริฐ สุดบรรทัด

อ้างอิงแก้ไข