สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4 (6 มกราคม พ.ศ. 2489 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 178 คน โดยมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งแบ่งเขต ครั้งแรกทั้งหมด 96 คน และ ครั้งที่สอง 82 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มกราคม พ.ศ. 2489 และ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2489

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4
ชุดที่ 3 ชุดที่ 5
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมพระที่นั่งอนันตสมาคม
วาระ6 มกราคม พ.ศ. 2489 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มกราคม พ.ศ. 2489
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2489
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีควง 2 (2489)
คณะรัฐมนตรีปรีดี 1 (2489)
คณะรัฐมนตรีปรีดี 2 (2489)
คณะรัฐมนตรีถวัลย์ 1 (2489-2490)
คณะรัฐมนตรีถวัลย์ 2 (2490)
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก274
ประธานพระยามานวราชเสวี
ตั้งแต่ 26 มกราคม พ.ศ. 2489
เกษม บุญศรี
ตั้งแต่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2489
พึ่ง ศรีจันทร์
ตั้งแต่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
รองประธานเดือน บุนนาค
ตั้งแต่ 25 มกราคม พ.ศ. 2489
มงคล รัตนวิจิตร
ตั้งแต่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2489
พระยาสุรพันธเสนี
ตั้งแต่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2489
นายกรัฐมนตรีควง อภัยวงศ์
ตั้งแต่ 31 มกราคม พ.ศ. 2489
ปรีดี พนมยงค์
ตั้งแต่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
ตั้งแต่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ครั้งแรก ถือเกณฑ์ราษฎร 200,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน และ ครั้งที่สอง ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 178 คน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดลง เนื่องจาก พลเอกผิน ชุณหะวัณ เข้ายึดอำนาจการปกครอง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490

องค์ประกอบของสภา

แก้

สภาผู้แทนราษฎรไทย ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พรรค จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผลการเลือกตั้ง
(รวมผลทั้งสองการเลือกตั้ง)
ณ วันสิ้นอายุสภา
ประชาธิปัตย์ 62 50
สหชีพ 58 50
แนวรัฐธรรมนูญ 28 35
ประชาชน 0 23
อิสระ 20 19
ไม่ทราบพรรคการเมือง 0 1
รวม 178 178
ว่าง - -


รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

ประเภทที่ 1

แก้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ประเภทที่ 1 นับตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมกราคม พ.ศ. 2489 และสิงหาคม พ.ศ. 2489 มีดังนี้[1]

  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง

พระนคร

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร 1 โชติ คุ้มพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์   ย้ายมาจาก พรรคก้าวหน้า
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 พันตรีควง อภัยวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
พระยาศรีวิสารวาจา พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์   ย้ายมาจาก พรรคก้าวหน้า
ร้อยตำรวจเอกภิเศก พรหมายน พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
4 รังสฤษดิ์ เชาวนศิริ พรรคสหชีพ  
ร้อยตำรวจเอกอภัย สงเคราะห์ราษฏร์ พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
5 ขุนชำนิอนุศาสน์ (เส่ง เลาหะจินดา) พรรคประชาชน   ย้ายมาจากพรรคสหชีพ
ประสาท สุขุม พรรคอิสระ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
6 ดิเรก ชัยนาม พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม/ลาออก
อรุณ พันธุ์ฟัก ไม่ทราบพรรคการเมือง   เลือกตั้งใหม่

ธนบุรี

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี 1 สอ เศรษฐบุตร พรรคประชาธิปัตย์   ย้ายมาจาก พรรคก้าวหน้า
เลื่อน ศราภัยวณิช พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 วิรัช พึ่งสุนทร พรรคอิสระ  
สุเทพ รัตนเสวี พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 พร มลิทอง พรรคแนวรัฐธรรมนูญ  

ภาคกลาง

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 ประสิทธิ์ ชูพินิจ พรรคประชาชน   ย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์
ชัยนาท 1 ประยูร ปานะดิษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ไกรสร สุขสว่าง พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
นครปฐม 1 สานนท์ สายสว่าง พรรคอิสระ  
พันเอกช่วง เชวงศักดิ์สงคราม พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
นครสวรรค์ 1 เกษม บุญศรี พรรคประชาธิปัตย์  
สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคประชาชน   เลือกตั้งเพิ่มเติม / ย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์
2 ใหญ่ ศวิตชาติ พรรคประชาธิปัตย์  
นนทบุรี 1 ทองอยู่ เอี่ยมบุญอิ่ม[2] พรรคอิสระ  
ปทุมธานี 1 สุจิตร หิรัญพฤกษ์ พรรคอิสระ  
พระนครศรีอยุธยา 1 วิโรจน์ กมลพันธุ์ พรรคอิสระ  
พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 เยื้อน พานิชวิทย์ พรรคสหชีพ  
ปรีดี พนมยงค์ พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม/ลาออก
หม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ พรรคสหชีพ   เลือกตั้งใหม่
พิจิตร 1 เพิ่ม วงศ์ทองเหลือ พรรคประชาธิปัตย์  
จิตร สุวรรณโรจน์ พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
พิษณุโลก 1 พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ) พรรคแนวรัฐธรรมนูญ  
ดุม อินทุวงศ์ พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
เพชรบูรณ์ 1 เชื้อ สนั่นเมือง พรรคประชาชน   ย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์
ลพบุรี 1 กฤตย์ สงวนวงศ์ พรรคสหชีพ  
บุญช่วย มาประเสริฐ พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
สมุทรสงคราม 1 กฤษณ์ บัวสรวง พรรคสหชีพ  
สระบุรี 1 ร้อยเอกประเสริฐ สุดบรรทัด พรรคอิสระ  
ขุนสรกิจวิจารณ์ พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
สิงห์บุรี 1 ขุนขจิตสารกรรม พรรคประชาชน   ย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์
สุโขทัย 1 ขุนระดับคดี (ปัญญา รมยานนท์) พรรคสหชีพ  
หลวงนรัตถรักษา (ชื่น วิจิตรเนตร) พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
สุพรรณบุรี 1 หลวงชาญภูเบศร์ พรรคอิสระ  
กมล ชลศึกษ์ พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 สนิท บริสุทธิ์ พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
อ่างทอง 1 วิรัตต์ ศุขะพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ชึ้น อยู่ถาวร พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
อุทัยธานี 1 พร มากวงศ์ พรรคประชาชน   ย้ายมาจากพรรคสหชีพ

ภาคเหนือ

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 ประยูร วิมุกตาคม พรรคประชาธิปัตย์  
ศิริ เพ็ชรรัตน์ พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 บรรจบ บรรณสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
บุญยฝาง ทองสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 ขุนพิพิธสุขอำนวย พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
เชียงใหม่ 1 ทองอินทร์ ปัณฑรานนท์ พรรคประชาชน   ย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์
สุมินทร์ อุปโยคิน พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม/เสียชีวิต
ทองดี อิสราชีวิน พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่
2 อินทร สิงหเนตร พรรคประชาธิปัตย์  
ศรชัย จันทรปัญญา พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 สุวิชช พันธเศรษฐ พรรคประชาธิปัตย์   ย้ายมาจาก พรรคก้าวหน้า
น่าน 1 สมบูรณ์ บัณฑิต พรรคประชาธิปัตย์  
มานพ ประทุมอิน พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
แพร่ 1 ทอง กันทาธรรม พรรคสหชีพ  
วิภาต บุญศรี วังซ้าย พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
แม่ฮ่องสอน 1 เอื้อม ทองสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ลานช้าง 1 สังคม ริมทอง พรรคประชาชน   ย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์
ลำปาง 1 อินทูร วรกุล พรรคประชาธิปัตย์  
ประเวศ บริราช พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ลำพูน 1 บุญมี ตุงคนาตร พรรคประชาธิปัตย์  
สม ชุตินันท์ พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
อุตรดิตถ์ 1 สุ่ม ตันติผลาผล พรรคอิสระ  
พึ่ง ศรีจันทร์ พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ขอนแก่น 1 ร้อยโทกระจ่าง ตุลารักษ์ พรรคสหชีพ  
ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ร้อยตำรวจโทเสวตร ชุมแวงวาปิ พรรคสหชีพ  
ร้อยตรีไฉยา เกตุเลขา พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 ทิม ภูริพัฒน์ พรรคสหชีพ  
ชัยภูมิ 1 ขุนประเสริฐสรรพกิจ (วิเชียร วงศ์แก้ว) พรรคแนวรัฐธรรมนูญ  
ทอง พงศ์อนันต์ พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 วิเศษ พงศ์วิศิษฐ์ พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
นครพนม 1 พันธุ์ อินทุวงศ์ พรรคสหชีพ  
ปั่น แก้วมาตย์ พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 เกษม ศักดิ์เจริญ พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
นครราชสีมา 1 เลื่อน พงษ์โสภณ พรรคประชาธิปัตย์  
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 มนตรี วีระแพทย์ พรรคสหชีพ  
ร้อยโทอู๊ด นิตยสุทธิ์ พรรคอิสระ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 ทองคำ คลังอาวุธ พรรคสหชีพ  
เอี่ยม สุภาพกุล พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
4 ร้อยตำรวจเอกเอิบ อินทกนก พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
บุรีรัมย์ 1 พูน มณีวรรณ พรรคสหชีพ  
นคร ทินสิริกุล พรรคอิสระ  
2 ร้อยตรีกาจ อุตตรวิเชียร พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
มหาสารคาม 1 หลวงอังคณานุรักษ์ (สมถวิล เทพาคำ) พรรคประชาธิปัตย์  
จำลอง ดาวเรือง พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 กว้าง ทองทวี พรรคประชาธิปัตย์  
นาถ เงินทาบ พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 บุญช่วย อัตถากร พรรคประชาธิปัตย์  
สิงห์โต พลวิจิตร พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
4 เอ็ด บุญไชย พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
ร้อยเอ็ด 1 สิงห์ ประกาสิทธิ์ พรรคสหชีพ  
ฉันท์ จันทชุ่ม พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 วิเชียร บำรุงพานิช พรรคประชาชน   ย้ายมาจากพรรคสหชีพ
ประมวล ประสาน พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 จำรัส ทับแสง พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
เลย 1 ร้อยตำรวจโทสงกรานต์ อุดมสิทธิ์ พรรคประชาชน   ย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์
ทองหนัก สุวรรณสิงห์ พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
ศรีสะเกษ 1 บูรณะ จัมปาพันธ์ พรรคสหชีพ  
ประเทือง ธรรมสาลี พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ผล ศิลารัตน์ พรรคประชาชน   ย้ายมาจากพรรคสหชีพ
ร้อยตำรวจตรีสวัสดิ์ ศรีอุทุมพร พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
สกลนคร 1 เตียง ศิริขันธ์ พรรคสหชีพ  
ประสิทธิ์ บุญญารมย์ พรรคประชาชน   เลือกตั้งเพิ่มเติม / ย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์
2 ทองปาน วงศ์สง่า พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
สุรินทร์ 1 ขาว ธรรมสุชาติ พรรคประชาธิปัตย์  
สิงห์ทอง กองทรัพย์ พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ยืน สืบนุการณ์ พรรคประชาธิปัตย์  
สุบรรณ สืบสิทธิ์ พรรคประชาชน   เลือกตั้งเพิ่มเติม / ย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์
หนองคาย 1 กุล ธรรมวงศา พรรคแนวรัฐธรรมนูญ  
อุดรธานี 1 อ้วน นาครทรรพ พรรคประชาธิปัตย์  
บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 สวน พรหมประกาย พรรคสหชีพ  
อุบลราชธานี 1 เลียง ไชยกาล พรรคประชาชน   ย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์
น้อม วนรมย์ พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ฟอง สิทธิธรรม พรรคประชาธิปัตย์  
สุวิชช์ จิตตะยะโสธร พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ พรรคสหชีพ  
นาตร มนตเสวี พรรคแนวรัฐธรรมนูญ  
4 บุญมา เกษมวัน พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
สุดใจ ศุภสร พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม

ภาคใต้

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 ปริญญา จูฑามาตย์ พรรคประชาธิปัตย์  
ชุมพร 1 ประมวล กุลมาตย์ พรรคอิสระ  
ตรัง 1 เลียบ นิลระตะ พรรคสหชีพ  
นครศรีธรรมราช 1 ร้อยตรีมงคล รัตนวิจิตร พรรคประชาชน   ย้ายมาจากพรรคสหชีพ
ไสว สุทธิพิทักษ์ พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 คล่อง ไตรสุวรรณ พรรคสหชีพ  
ขุนประสงค์สุขการี พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 พินทุ พฤกษศรี พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
นราธิวาส 1 วงศ์ ไชยสุวรรณ พรรคประชาชน   ย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์
ร้อยตำรวจโทสุริยน ไรวา พรรคประชาชน   เลือกตั้งเพิ่มเติม / ย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์
ปัตตานี 1 เจริญ สืบแสง พรรคสหชีพ  
จรูญ สืบแสง พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
พังงา 1 จำรูญ อันติมานนท์ พรรคประชาธิปัตย์  
พัทลุง 1 สมบุญ ศิริธร พรรคประชาธิปัตย์  
ร้อยตำรวจตรีคลาด ขุทรานนท์ พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
ภูเก็ต 1 ชิต เวชประสิทธิ์ พรรคสหชีพ  
ยะลา 1 ประสาท ไชยะโท พรรคประชาธิปัตย์  
ระนอง 1 ยกเสียง เหมะภูติ พรรคอิสระ  
สงขลา 1 นิสสัย โรจนะหัสดิน พรรคอิสระ  
เจียร ศิริรักษ์ พรรคอิสระ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 คล้าย ละอองมณี พรรคประชาธิปัตย์  
เซ็งจือ ลือประเสริฐ พรรคอิสระ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
สตูล 1 เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ พรรคประชาธิปัตย์  
สุราษฎร์ธานี 1 ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร พรรคประชาธิปัตย์  
พันตำรวจโทพัฒน์ นีลวัฒนานนท์ พรรคประชาชน   เลือกตั้งเพิ่มเติม / ย้ายมาจากพรรคแนวรัฐธรรมนูญ

ภาคตะวันออก

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 อรัญ รายนานนท์ พรรคประชาชน   ย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์
ฉะเชิงเทรา 1 กิจจา วัฒนสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
อุดร วัฒยานนท์ พรรคประชาชน   เลือกตั้งเพิ่มเติม / ย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์
ชลบุรี 1 ธรรมนูญ เทียนเงิน พรรคอิสระ  
หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์ พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
ตราด 1 หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) พรรคประชาชน   ย้ายมาจากพรรคสหชีพ
ปราจีนบุรี 1 ดุสิต บุญธรรม พรรคสหชีพ  
ทองเปลว ชลภูมิ พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 จันทร โกมุทพงศ์ พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
พระตะบอง 1 ชวลิต อภัยวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
สวาสดิ์ อภัยวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 พระพิเศษพาณิชย์ พรรคอิสระ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
พิบูลสงคราม 1 ประยูร อภัยวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ญาติ ไหวดี พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
ระยอง 1 เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ พรรคอิสระ  

ภาคตะวันตก

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 จำลอง ธนโสภณ พรรคประชาชน   ย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์
ทอง สุดออมสิน พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
ตาก 1 เทียม ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์  
ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลวงอุปกรรัตถวิถี (สระ แสงชูโต) พรรคสหชีพ  
เพชรบุรี 1 พันเอกพระยาสุรพันธเสนี (อิ้น บุนนาค) พรรคประชาธิปัตย์   ย้ายมาจาก พรรคก้าวหน้า
เยื่อ พลจันทร์ พรรคสหชีพ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
ราชบุรี 1 เทียม ณ สงขลา พรรคแนวรัฐธรรมนูญ  
ใย อุลิศ พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งเพิ่มเติม

ประเภทที่ 2

แก้

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 กำหนดให้ยกเลิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ประเภทที่ 2 ที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ทำให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งเพิ่มเติมขึ้น ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2489

  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง
รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
หลวงกาจสงคราม (กาจ กาจสงคราม)  
หลวงเกรียงศักดิวิชิต (ค้วน จินตะคุณ)  
หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์)   ลาออก
หลวงชาญสงคราม (พาน ชาลิจันทร์)  
ชุณห์ ปิณฑานนท์  
ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม  
หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี)  
หลวงเดชาติวงศ์วราวัฒน์ (หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์)  
ทวี บุณยเกตุ  
ทองหล่อ ขำหิรัญ  
ทิพย์ ประสานสุข  
หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์)  
หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์)  
หลวงนาวาจิตร (ผัน อำไภวัลย์)  
หลวงนิเทศกลกิจ (กลาง โรจนเสนา)  
ขุนนิรันดรชัย (สเหวก นีลัญชัย)  
เนตร์ พูนวิวัฒน์  
พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)  
ประจวบ บุนนาค  
พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญ-หลง)  
ประเสริฐ ศุขสมัย  
หลวงพิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม)  
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)  
หลวงโยธาณัติการ (เทศ กิตติรัต)  
วัน รุยาพร  
พระวิชัยยุทธเดชาคนี (กั่ง บุณยคุปต์)  
หลวงวิชิตสงคราม (จิ๊ด ยุวนวรรธนะ)  
พระเวชยันตรังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์)  
พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)  
หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)  
หลวงสวัสดิ์รณรงค์ (สวัสดิ์ ดาระสวัสดิ์)  
หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดล บุนนาค)  
หลวงสฤษฎยุทธศิลป (เพียร พิริยะโยธิน)  
พระสังวรยุทธกิจ (สังวรณ์ สุวรรณชีพ)  
หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)  
พระสุธรรมวินิจฉัย (ชม วณิกเกียรติ)  
หลวงสุนทรเทพหัสดิน (สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา)  
หลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล)  
พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค)  
พระอุดมโยธาธิรุต (สด รัตนาวดี)  
หลวงอรรถสารประสิทธิ์ (ทองเย็น หลีละเมียร)  
ขุนศรีศรากร (ชลอ ศรีธนากร)   ลาออก
กุหลาบ กาญจนสกุล  
ขุนจำนงภูมิเวท (จำนง ศิวะแพทย์)  
พระพิจารณ์พลกิจ (ยู่เซ็ก ดุละลัมพะ)  
ชั้น รัศมิทัต  
เดือน บุนนาค  
ขุนพิพัฒน์สรการ (เท้ง พัฒนศิริ)  
ขุนวิมลสรกิจ (วิมล เก่งเรียน)  
ชลิต กุลกำม์ธร  
บรรจง ศรีจรูญ  
บุญล้อม พึ่งสุนทร  
ประยูร ภมรมนตรี  
วิลาส โอสถานนท์   ลาออก
พระศิลปศัสตราคม (ภักดิ์ เกษสำลี)  
สงบ จรูญพร  
สวัสดิ์ โสตถิทัต  
หลวงสินาดโยธารักษ์ (ชิต มั่นศิลป์)  
หลวงพรหมโยธี (มังกร พรหมโยธี)  
หลวงวิจักรกลยุทธ (เศียร สู่ศิลป์)  
น้อม เกตุนุติ  
สมาน เทพหัสดิน ณ อยุธยา  
ไชย ประทีปะเสน  
สงวน รุจิราภา  
แนบ พหลโยธิน  
จรูญ สืบแสง  
สวัสดิ์ จันทรมณี  
จิตตะเสน ปัญจะ  
เฉลียว ปทุมรส  
ยล สมานนท์  
ขุนปลดปรปักษ์ (ปลด ภาณุสะวะ)  
ขุนเรืองวีรยุทธ์ (บุญเรือง วีระหงส์)   ลาออก
สุรินทร์ ชิโนทัย  
ประเสริฐ ศรีจรูญ  
พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)  
ทวน วิชัยขัทคะ  
บุญเจือ อังศุวัฒน์  
เจริญ ปัณฑโร  
ศิริ ชาตินันท์  
จำรัส สุวรรณชีพ   ลาออก เมื่อ 22 มีนาคม พ.ศ. 2489
วิจารณ์ เกษโกมล  
เจือ สฤษฎีราชโยธิน  
หม่อมราชวงศ์ลาภ หัสดินทร  
อุดม พุทธิเกษตริน  
การุณ ศรีจรูญ   ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2489
แช่ม พรหมยงค์  
เล้ง ศรีสมวงศ์  
ดิเรก ชัยนาม  
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช  
สงวน ตุลารักษ์  
หลวงวีรวัฒน์โยธิน (วีรวัฒน์ รักตะจิตระการ)  
สุรจิต จารุเศรนี  
ชลี สินธุโสภณ   ลาออก
ทองเปลว ชลภูมิ  
ชาญ บุนนาค  
ชลี สินธุโสภณ   แต่งตั้ง เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489[3]และลาออก เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489
ขุนเรืองวีรยุทธ์ (บุญเรือง วีระหงส์)   แต่งตั้ง เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489[3]
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)   แต่งตั้ง เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489[3]และลาออก เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)   แต่งตั้ง เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489[3]
ขุนศรีศรากร (ชลอ ศรีธนากร)   แต่งตั้ง เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489[3]
วิจิตร ลุลิตานนท์   แต่งตั้ง เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489[3]
ชม จารุรัตน์   แต่งตั้ง เมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2489[4]
วิลาศ โอสถานนท์   แต่งตั้ง เมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2489[4]
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)   แต่งตั้ง เมื่อ 22 มีนาคม พ.ศ. 2489[5]
จำรัส สุวรรณชีพ   แต่งตั้ง 1 พฤษภาคม เมื่อ พ.ศ. 2489[6]

ผู้ดำรงตำแหน่ง

แก้

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พระยามานวราชเสวี (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2490) เกษม บุญศรี ดำรงตำแหน่งแทน (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2490) พึ่ง ศรีจันทร์ ดำรงตำแหน่งแทน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เดือน บุนนาค (ลาออก พ.ศ. 2489) มงคล รัตนวิจิตร ดำรงตำแหน่งแทน (ลาออก พ.ศ. 2489) พันเอกพระยาสุรพันธเสนี ดำรงตำแหน่งแทน

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้