สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4 (6 มกราคม พ.ศ. 2489 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 178 คน โดยมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งแบ่งเขต ครั้งแรกทั้งหมด 96 คน และ ครั้งที่สอง 82 คน จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มกราคม พ.ศ. 2489 และ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2489

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ครั้งแรก ถือเกณฑ์ราษฎร 200,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน และ ครั้งที่สอง ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 178 คน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดลง เนื่องจาก พลเอกผิน ชุณหะวัณ เข้ายึดอำนาจการปกครอง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ประเภทที่ 1แก้ไข

  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง


มีรายนามดังนี้

พระนครแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรคการเมือง หมายเหตุ
พระนคร 1 โชติ คุ้มพันธ์   พรรคก้าวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช   พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 พันตรีควง อภัยวงศ์   พรรคประชาธิปัตย์
พระยาศรีวิสารวาจา   เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช   พรรคก้าวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์

ร้อยตำรวจเอกภิเศก พรหมายน   เลือกตั้งเพิ่มเติม
4 รังสฤษดิ์ เชาวนศิริ  
ร้อยตำรวจเอกอภัย สงเคราะห์ราษฏร์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
5 ขุนชำนิอนุศาสน์  
ประสาท สุขุม   เลือกตั้งเพิ่มเติม
6 ดิเรก ชัยนาม   เลือกตั้งเพิ่มเติม/ลาออก
อรุณ พันธ์ฟัก   เลือกตั้งใหม่

ธนบุรีแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรคการเมือง หมายเหตุ
ธนบุรี 1 สอ เศรษฐบุตร   พรรคก้าวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์

เลื่อน ศราภัยวณิช   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 วิรัช พึ่งสุนทร  
สุเทพ รัตนเสวี   เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 พร มลิทอง   เลือกตั้งเพิ่มเติม

ภาคกลางแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรคการเมือง หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 ประสิทธิ์ ชูพินิจ   พรรคประชาธิปัตย์
ชัยนาท 1 ประยูร ปานะดิษฐ์   พรรคประชาธิปัตย์
ไกรสร สุขสว่าง   เลือกตั้งเพิ่มเติม
นครปฐม 1 สานนท์ สายสว่าง  
พันเอกช่วง เชวงศักดิ์สงคราม   เลือกตั้งเพิ่มเติม
นครสวรรค์ 1 เกษม บุญศรี   พรรคประชาธิปัตย์
สวัสดิ์ คำประกอบ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ใหญ่ ศวิตชาติ   พรรคประชาธิปัตย์
ปทุมธานี 1 สุจิตร หิรัญพฤกษ์  
พระนครศรีอยุธยา 1 วิโรจน์ กมลพันธุ์  
พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 เยื้อน พานิชวิทย์  
ปรีดี พนมยงค์   เลือกตั้งเพิ่มเติม/ลาออก
หม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ   เลือกตั้งใหม่
พิจิตร 1 เพิ่ม วงศ์ทองเหลือ   พรรคประชาธิปัตย์
จิตร สุวรรณโรจน์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
พิษณุโลก 1 พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ)  
ดุม อินทุวงศ์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
เพชรบูรณ์ 1 เชื้อ สนั่นเมือง   พรรคประชาธิปัตย์
ลพบุรี 1 กฤตย์ สงวนวงศ์  
บุญช่วย มาประเสริฐ   พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งเพิ่มเติม
สมุทรสงคราม 1 กฤษณ์ บัวสรวง  
สระบุรี 1 ร้อยเอกประเสริฐ สุดบรรทัด   พรรคอิสระ
ขุนสรกิจวิจารณ์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
สิงห์บุรี 1 ขุนขจิตสารกรรม   พรรคประชาธิปัตย์
สุโขทัย 1 ขุนระดับคดี  
หลวงรัตถรักษา   เลือกตั้งเพิ่มเติม
สุพรรณบุรี 1 หลวงชายภูเบศร์  
กมล ชลศึกษ์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 สนิท บริสุทธิ์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
อ่างทอง 1 วิรัตต์ ศุขะพันธุ์   พรรคประชาธิปัตย์
ชึ้น อยู่ถาวร   เลือกตั้งเพิ่มเติม
อุทัยธานี 1 พร มากวงศ์  

ภาคเหนือแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรค หมายเหตุ
เชียงราย 1 ประยูร วิมุกตาคม  
ศิริ เพ็ชรรัตน์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 บรรจบ บรรณสิทธิ์   พรรคประชาธิปัตย์
บุญยฝาง ทองสวัสดิ์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 ขุนพิพิธสุขอำนวย   เลือกตั้งเพิ่มเติม
เชียงใหม่ 1 ทองอินทร์ ปัณฑรานนท์  
สุบิน อุปโยคิน   เลือกตั้งเพิ่มเติม/เสียชีวิต
ทองดี อิสราชีวิน   เลือกตั้งใหม่
2 อินทร สิงหเนตร   พรรคประชาธิปัตย์
สรชัย จันทรปัญญา   เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 สุวิชช พันธเศรษฐ   พรรคก้าวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์

น่าน 1 สมบูรณ์ บัณฑิต   พรรคประชาธิปัตย์
มานพ ประทุมอิน   เลือกตั้งเพิ่มเติม
แพร่ 1 ทอง กันทาธรรม  
วิภาต บุญศรี วังซ้าย   เลือกตั้งเพิ่มเติม
แม่ฮ่องสอน 1 เอื้อม ทองสวัสดิ์   พรรคประชาธิปัตย์
ลำปาง 1 อินทูร วรกุล  
ประเวศ บริราช   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์   พรรคประชาธิปัตย์
ลำพูน 1 บุญมี ตุงคนาตร   พรรคประชาธิปัตย์
สม ชุตินันท์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
อุตรดิตถ์ 1 สุ่ม ตันติผลาผล  
พึ่ง ศรีจันทร์   เลือกตั้งเพิ่มเติม

ภาคอีสานแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรค หมายเหตุ
ขอนแก่น 1 กระจ่าง ตุลารักษ์  
ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ร้อยตำรวจโทเสวตร ชุมแวงวาปิ  
ร้อยตรีไฉยา เกตุเลขา   เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 ทิม ภูริพัฒน์  
ชัยภูมิ 1 ขุนประเสริฐสรรพกิจ (วิเชียร วงศ์แก้ว)  
ทอง พงศ์อนันต์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 วิเศษ พงศ์วิศิษฐ์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
นครพนม 1 พันธุ์ อินทุวงศ์  
ปั่น แก้วมาตย์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 เกษม ศักดิ์เจริญ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
นครราชสีมา 1 เลื่อน พงษ์โสภณ   พรรคประชาธิปัตย์
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร)   พรรคประชาธิปัตย์ เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 มนตรี วีระแพทย์  
ร้อยโทอู๊ด นิตยสุทธิ์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 ทองคำ คลังอาวุธ  
เอี่ยม สุภาพกุล   เลือกตั้งเพิ่มเติม
4 ร้อยตำรวจเอกเอิบ อินทกนก   เลือกตั้งเพิ่มเติม
บุรีรัมย์ 1 พูน มณีวรรณ  
นคร ทินสิริกุล   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ร้อยตรีกาจ อุตตรวิเชียร   เลือกตั้งเพิ่มเติม
มหาสารคาม 1 หลวงอังคณานุรักษ์   พรรคประชาธิปัตย์
จำลอง ดาวเรือง   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 กว้าง ทองทวี

(หลวงอังคณานุรักษ์)

  พรรคประชาธิปัตย์
นาถ เงินทาบ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 บุญช่วย อัตถากร   พรรคประชาธิปัตย์
สิงห์โต พลวิจิตร   เลือกตั้งเพิ่มเติม
4 เอ็ด บุญไชย   เลือกตั้งเพิ่มเติม
ร้อยเอ็ด 1 สิงห์ ประกาสิทธิ์  
ฉันท์ จันทชุ่ม   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 วิเชียร บำรุงพานิช  
ประมวล ประสาน   เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 จำรัส ทับแสง   เลือกตั้งเพิ่มเติม
เลย 1 ร้อยตำรวจโทสงกรานต์ อุดมสิทธิ์   พรรคประชาธิปัตย์
ทองหนัก สุวรรณสิงห์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
ศรีสะเกษ 1 บูรณะ จัมปาพันธ์  
ประเทือง ธรรมสาลี   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ผล ศิลารัตน์  
ร้อยตำรวจตรีสวัสดิ์ ศรีอุทุมพร   เลือกตั้งเพิ่มเติม
สกลนคร 1 เตียง ศิริขันธ์  
ประสิทธิ์ บุญญารมย์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ทองปาน วงศ์สง่า   เลือกตั้งเพิ่มเติม
สุรินทร์ 1 ขาว ธรรมสุชาติ   พรรคประชาธิปัตย์
สิงห์ทอง กองทรัพย์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ยืน สืบนุการณ์   พรรคประชาธิปัตย์
สุบรรณ สืบสิทธิ์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
หนองคาย 1 กุล ธรรมวงศา  
อุดรธานี 1 อ้วน นาครทรรพ   พรรคประชาธิปัตย์
บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 สวน พรหมประกาย  
อุบลราชธานี 1 เลียง ไชยกาล   พรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาชน

น้อม วนรมย์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 ฟอง สิทธิธรรม   พรรคประชาธิปัตย์
สุวิชช์ จิตตะยะโสธร   เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 ทองอินทร์ ภูริพัฒน์  
นาตร มนตเสวี   เลือกตั้งเพิ่มเติม
4 บุญมา เกษมวัน   เลือกตั้งเพิ่มเติม
สุดใจ ศุภสร   เลือกตั้งเพิ่มเติม

ภาคใต้แก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 ปริญญา จูฑามาตย์   พรรคประชาธิปัตย์
ชุมพร 1 ประมวล กุลมาตย์  
ตรัง 1 เลียบ นิลระตะ  
นครศรีธรรมราช 1 ร้อยตรีมงคล รัตนวิจิตร  
ไสว สุทธิพิทักษ์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 คล่อง ไตรสุวรรณ  
ขุนประสงค์สุขการี   เลือกตั้งเพิ่มเติม
3 พินทุ พฤกษศรี   เลือกตั้งเพิ่มเติม
นราธิวาส 1 วงศ์ ไชยสุวรรณ  
ร้อยตำรวจโทสุริยน ไรวา   เลือกตั้งเพิ่มเติม
ปัตตานี 1 เจริญ สืบแสง  
จรูญ สืบแสง   เลือกตั้งเพิ่มเติม
พังงา 1 จำรูญ อันติมานนท์  
พัทลุง 1 สมบุญ ศิริธร   พรรคประชาธิปัตย์
ร้อยตำรวจตรีคลาด ขุทรานนท์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
ภูเก็ต 1 ชิด เวชประสิทธิ์  
ยะลา 1 ประสาท ไชยะโท   พรรคประชาธิปัตย์
ระนอง 1 ยกเสียง เหมะภูติ  
สงขลา 1 นิสสัย โรจนะหัสดิน  
เจียร ศิริรักษ์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 คล้าย ละอองมณี   พรรคประชาธิปัตย์
เซ็งจือ ลือประเสริฐ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
สตูล 1 เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ  
สุราษฎร์ธานี 1 ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร  
พันตำรวจโทพัฒน์ นีลวัฒนานนท์   เลือกตั้งเพิ่มเติม

ภาคตะวันออกแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ พรรคการเมือง หมายเหตุ
จันทบุรี 1 อรัญ รายนานนท์  
ฉะเชิงเทรา 1 กิจจา วัฒนสินธุ์   พรรคประชาธิปัตย์
อุดม วัฒยานนท์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
ชลบุรี 1 ธรรมนูญ เทียนเงิน   พรรคอิสระ
หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
ตราด 1 หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร)  
ปราจีนบุรี 1 ดุสิต บุญธรรม  
ทองเปลว ชลภูมิ   เลือกตั้งเพิ่มเติม
2 จันทร โกมุทพงศ์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
พระตะบอง 1 สวาสดิ์ อภัยวงศ์   พรรคประชาธิปัตย์
2 พระพิเศษพาณิชย์  
พิบูลสงคราม 1 ญาติ ไหวดี  
ระยอง 1 เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์   พรรคอิสระ

ภาคตะวันตกแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 จำลอง ธนโสภณ   พรรคประชาธิปัตย์
ทอง สุดออมสิน   เลือกตั้งเพิ่มเติม
ตาก 1 เทียม ไชยนันทน์   พรรคประชาธิปัตย์
ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลวงอุปกรรัตถวิถี (สระ แสงชูโต)  
เพชรบุรี 1 พันเอกพระยาสุรพันธเสนี (อิ้น บุนนาค)   พรรคก้าวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์

เยื่อ พลจันทร์   เลือกตั้งเพิ่มเติม
ราชบุรี 1 เทียม ณ สงขลา  
ใย อุลิศ   เลือกตั้งเพิ่มเติม

ประเภทที่ 2แก้ไข

  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง


ผู้ดำรงตำแหน่งแก้ไข

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พระยามานวราชเสวี (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2490) เกษม บุญศรี ดำรงตำแหน่งแทน (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2490) พึ่ง ศรีจันทร์ ดำรงตำแหน่งแทน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เดือน บุนนาค (ลาออก พ.ศ. 2489) มงคล รัตนวิจิตร ดำรงตำแหน่งแทน (ลาออก พ.ศ. 2489) พันเอกพระยาสุรพันธเสนี ดำรงตำแหน่งแทน

อ้างอิงแก้ไข