ฟื้น สุพรรณสาร (พ.ศ. 2440 - พ.ศ. 2503)[1] เป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย อดีตรัฐมนตรีที่ไม่ประจำกระทรวง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ ในรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 สมัย

ฟื้น สุพรรณสาร
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ดำรงตำแหน่ง
17 สิงหาคม 2487 – 15 กรกฎาคม 2488
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิดธันวาคม พ.ศ. 2440
เสียชีวิตพ.ศ. 2503

ประวัติ

แก้

ฟื้น สุพรรณสาร เกิดเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2440[2] เป็นบุตรของหมื่นชำนาญคชสิทธิ์ (โข่ง) นายกรมช้างต้นในรัชกาลที่ 5 กับนางต่วน เขาสมรสกับ อำพัน ธุปโชติ นายฟื้นจบการศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฟื้น เป็นอดีตนายกเทศมนตรีคนแรกของเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2481 ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2491 โดยไม่สังกัดพรรคการเมือง ในปีเดียวกันได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ในรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม และได้รับแต่งตั้งอีกสมัยในปี พ.ศ. 2492 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ[3] และเป็น ส.ส. ครั้งที่ 3 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495

ฟื้น สุพรรณสาร ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2487[4][5] แทนนายควง อภัยวงศ์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. คู่มือปฏิบัติงานศาสนพิธี. สมาคมพ่อค้าไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์เป็นบรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพ นายฟื้น สุพรรณสาร ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 30 ตุลาคม 2503
  2. https://www.parliament.go.th/represent_web/represent.pdf
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายฟื้น สุพรรณสาร เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗)
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๖ ตอนที่ ๖๘ ง หน้า ๕๕๓๓, ๒๐ ธันวาคม ๒๔๙๒
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน, เล่ม ๕๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๙๓๗, ๑๖ กันยายน ๒๔๘๔