สมรรค ศิริจันทร์

นายสมรรค ศิริจันทร์ (24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2466 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2543) อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 3 สมัย และอดีตเลขาธิการพรรคประชากรไทย

สมรรค ศิริจันทร์
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
26 เมษายน พ.ศ. 2526 – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2466
จังหวัดสมุทรปราการ
เสียชีวิต 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 (77 ปี)
พรรคการเมือง พรรคประชากรไทย (2522 - 2534)
คู่สมรส ศรีประไพ ศิริจันทร์

ประวัติแก้ไข

สมรรค เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2466[1] เป็นบุตรของนายอิม และ นางเลี้ยง ศิริจันทร์ มีพี่น้อง 9 คน สำเร็จการศึกษา ธรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง สมรสกับนางศรีประไพ ศิริจันทร์ (สกุลเดิม : รัชตะปิติ) มีบุตร-ธิดา รวม 5 คน คือ

 • พันเอกสุพพัต ศิริจันทร์ สมรสกับ หม่อมหลวง วิมลพรรณ กมลาสน์ มีบุตร-ธิดา รวม 2 คน
 • นายวุฒิชัย ศิริจันทร์ สมรสกับ นางสาวจิรพร สุวรรณปาล มีบุตร-ธิดา รวม 2 คน
 • นายทินวัฒน์ ศิริจันทร์ สมรสกับ นางจิรวรรณ นิ้มสันติเจริญ มีบุตร-ธิดา รวม 3 คน
 • นางรัชฎาภรณ์ ศิริจันทร์ สมรสกับ พลตรีอนันต์ ทองเอี่ยม มีบุตร-ธิดา รวม 3 คน
 • นางสาวกรแก้ว ศิริจันทร์

สมรรค ศิริจันทร์ เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 สิริอายุรวม 77 ปี

งานการเมืองแก้ไข

สมรรค เข้าสู่วงการการเมือง ด้วยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ ใน พ.ศ. 2510 ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรครั้งแรกใน พ.ศ. 2522 สังกัดพรรคประชากรไทย และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 3 ครั้ง

สมรรค ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 14 เมื่อ พ.ศ. 2526

สมรรค เคยเป็นรองเลขาธิการพรรคสันติชน ในปี พ.ศ. 2517[2] และเป็นเลขาธิการพรรคประชากรไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สมรรค ศิริจันทร์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 3 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคประชากรไทย
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคประชากรไทย
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคประชากรไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประวัติสมาชิกรัฐสภาไทย พ.ศ. 2529. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2529
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอน 193 ง พิเศษ หน้า 1 18 กันยายน พ.ศ. 2518
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๒๗ มกราคม ๒๕๒๙
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๙ ข หน้า ๕, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐