สมรรค ศิริจันทร์

นายสมรรค ศิริจันทร์ (24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2466 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2543) อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 3 สมัย และอดีตเลขาธิการพรรคประชากรไทย

สมรรค ศิริจันทร์
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
26 เมษายน พ.ศ. 2526 – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2466
จังหวัดสมุทรปราการ
เสียชีวิต 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
พรรคการเมือง พรรคประชากรไทย (2522 - 2534)
คู่สมรส ศรีประไพ ศิริจันทร์

ประวัติแก้ไข

สมรรค เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2466 เป็นบุตรของคุณทวดอิม คุณทวดเลี้ยง ศิริจันทร์ มีพี่น้อง 9 คน [1] สำเร็จการศึกษา ธรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง สมรสกับนางศรีประไพ ศิริจันทร์ (สกุลเดิม : รัชตะปิติ) มีบุตร-ธิดารวม 5 คน คือ

  • พันเอกสุพพัต ศิริจันทร์ สมรสกับ หม่อมหลวง วิมลพรรณ กมลาสน์ มีบุตร-ธิดา รวม 2 คน
  • นายวุฒิชัย ศิริจันทร์ สมรสกับ นางสาวจิรพร สุวรรณปาล มีบุตร-ธิดา รวม 2 คน
  • นายทินวัฒน์ ศิริจันทร์ สมรสกับ นางจิรวรรณ นิ้มสันติเจริญ มีบุตร-ธิดา รวม 3 คน
  • นางรัชฎาภรณ์ ศิริจันทร์ สมรสกับ พลตรีอนันต์ ทองเอี่ยม มีบุตร-ธิดา รวม 3 คน
  • นางสาวกรแก้ว ศิริจันทร์

งานการเมืองแก้ไข

สมรรค เข้าสู่วงการการเมือง ด้วยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ ใน พ.ศ. 2510 ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรครั้งแรกใน พ.ศ. 2522 สังกัดพรรคประชากรไทย และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 3 ครั้ง

สมรรค ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 14 เมื่อ พ.ศ. 2526

สมรรค เคยเป็นรองเลขาธิการพรรคสันติชน ในปี พ.ศ. 2517[2] และเป็นเลขาธิการพรรคประชากรไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สมรรค ศิริจันทร์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคประชากรไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคประชากรไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคประชากรไทย

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัติสมาชิกรัฐสภาไทย พ.ศ. 2529. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2529
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอน 193 ง พิเศษ หน้า 1 18 กันยายน พ.ศ. 2518