สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 14

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 14 (24 เมษายน พ.ศ. 2526 - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 324 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบรวมเขตและแบ่งเขต จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 ถือเกณฑ์ราษฎร 150,000 คน ต่อผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 14
ชุดที่ 13 ชุดที่ 15
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ24 เมษายน พ.ศ. 2526 – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
(3 ปี 7 วัน)
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีเปรม 2
ฝ่ายค้านพรรคชาติไทย
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก324
ประธานอุทัย พิมพ์ใจชน
รองประธานคนที่ 1สมรรค ศิริจันทร์
รองประธานคนที่ 2ปิยะณัฐ วัชราภรณ์
นายกรัฐมนตรีเปรม ติณสูลานนท์
ผู้นำฝ่ายค้านประมาณ อดิเรกสาร
พรรคครองรัฐบาลผสมระหว่างพรรคกิจสังคม พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคประชากรไทย

สภาชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพลง เนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 โดยมีสาเหตุมาจากการที่รัฐบาลได้เสนอพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2529 เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร แต่สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่อนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าว[1]

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค

แก้
พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ชาติไทย - 31 14 42 6 5 12 110
กิจสังคม 4 21 15 41 9 7 2 99
ประชาธิปัตย์ 10 7 2 15 25 - 1 60
ประชากรไทย 22 7 - 1 - 3 - 33
ชาติประชาธิปไตย - 1 2 9 1 1 1 15
ก้าวหน้า - 1 - - - 2 - 3
สังคมประชาธิปไตย - - - 2 - - - 2
ปวงชนชาวไทย - 1 - - - - - 1
ประชาเสรี - - - - - 1 - 1
รวม 36 69 33 110 41 19 16 324

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้
  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย  
ชูเกียรติ ประมวลผล พรรคประชากรไทย  
พลโทจิตรพล ณ ลำปาง พรรคประชากรไทย  
2 มารุต บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์  
หม่อมหลวงเสรี ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์  
พลเรือตรีสนอง นิสาลักษณ์ พรรคประชาธิปัตย์   เสียชีวิต 13 ตุลาคม 2526
พลเอกหาญ ลีนานนท์   เลือกตั้งใหม่ 26 ธันวาคม 2526
3 สนั่น ศิลปบรรเลง พรรคประชากรไทย  
จารุตม์ จารุประกร พรรคประชากรไทย   ลาออก 21 ตุลาคม 2528
คณิน บุญสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่ 26 ธันวาคม 2528
ชลินทร์ เผ่าวิบูล พรรคประชากรไทย  
4 พิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์  
เล็ก นานา พรรคประชาธิปัตย์  
อาคม สรสุชาติ พรรคประชาธิปัตย์  
5 ดำรง ลัทธพิพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์   เสียชีวิต 29 กรกฎาคม 2528
พิจิตต รัตตกุล   เลือกตั้งใหม่ 19 ตุลาคม 2528
บุญเทียม เขมาภิรัตน์ พรรคประชากรไทย  
คุณหญิงกนก สามเสน วิล พรรคประชากรไทย  
6 รังสฤษดิ์ เชาวน์ศิริ พรรคประชากรไทย  
โอฬาริก พยัคฆาภรณ์ พรรคประชากรไทย  
สุรศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ พรรคกิจสังคม  
7 พลอากาศโทน้อย ปาณิกบุตร พรรคประชากรไทย  
สัญญา สถิรบุตร พรรคประชากรไทย  
เศรณี จินวาลา พรรคประชากรไทย  
8 เย็นจิตร ระพีพัฒน์ ณ อยุธยา พรรคประชากรไทย  
สุมิตร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย  
พิภพ อะสีติรัตน์ พรรคประชากรไทย  
9 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช พรรคกิจสังคม  
พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา พรรคกิจสังคม  
เกษม ศิริสัมพันธ์ พรรคกิจสังคม  
10 ชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ พรรคประชากรไทย  
เฉลียว วัชรพุกก์ พรรคประชากรไทย  
พีรพันธ์ ตุงคะสวัสดิ์ พรรคประชากรไทย  
11 พลเรือเอกสนธิ บุณยะชัย พรรคประชากรไทย  
อุส่าห์ สระมาลา พรรคประชากรไทย  
พิศาล ไชยชาญ พรรคประชากรไทย  
12 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พรรคประชาธิปัตย์  
ปลิว ม่วงศิริ พรรคประชากรไทย   เสียชีวิต 23 กุมภาพันธ์ 2528
พลเรือเอกสมบูรณ์ เชื้อพิบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่ 12 พฤษภาคม 2528
วัชระ ประภาพัฒน์ พรรคประชากรไทย  

ภาคกลาง

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 เรืองวิทย์ ลิกค์ พรรคกิจสังคม  
ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์  
2 เสนาะ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์  
เสนอ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์  
ชัยนาท 1 ประสิทธิ์ ดอนโพธิ์งาม พรรคประชากรไทย  
บุญธง สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย  
นครนายก 1 พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา พรรคกิจสังคม  
นครปฐม 1 สราวุธ นิยมทรัพย์ พรรคประชากรไทย   ถูกให้ออกจากพรรค 11 มกราคม 2528
พรรคชาติไทย   เลือกตั้งใหม่ 31 มีนาคม 2528
ประสานต์ บุญมี พรรคชาติไทย  
2 ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย  
ประยงค์ โมกขพันธ์ พรรคชาติไทย  
นครสวรรค์ 1 วีระกร คำประกอบ พรรคกิจสังคม  
ดิเรก สกุณาธวงศ์ พรรคชาติไทย  
ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา พรรคกิจสังคม  
2 ประสงค์ วงษ์สุนทร พรรคกิจสังคม  
วสันต์ อินทรสูต พรรคกิจสังคม  
3 สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคกิจสังคม  
ประเทือง คำประกอบ พรรคกิจสังคม  
นนทบุรี 1 ประยูร จอประยูร พรรคประชากรไทย  
ร้อยเอกชะโลม รัตนเสถียร พรรคประชากรไทย  
ถวิล จันทร์ประสงค์ พรรคประชาธิปัตย์  
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย  
จรูญ กุวานนท์ พรรคประชากรไทย  
พระนครศรีอยุธยา 1 มนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม  
ประมวล สภาวสุ พรรคชาติไทย  
2 พันเอกณรงค์ กิตติขจร พรรคชาติไทย  
สายันห์ สากิยะ พรรคกิจสังคม  
พิจิตร 1 ยุพา อุดมศักดิ์ พรรคชาติไทย  
สุเทพ วสันติวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 พันโทสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์  
ทองปอนด์ สิทธิเกษร พรรคชาติไทย  
พิษณุโลก 1 ยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย  
สุชน ชามพูนท พรรคชาติไทย  
นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี พรรคชาติไทย  
2 ประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคชาติไทย  
โกศล ไกรฤกษ์ พรรคกิจสังคม  
เพชรบูรณ์ 1 จรัส พั้วช่วย พรรคกิจสังคม  
ปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติไทย  
ไพศาล จันทรภักดี พรรคกิจสังคม  
2 เกษม บุตรขุนทอง พรรคก้าวหน้า  
วิเชียร สอนน้อย พรรคชาติประชาธิปไตย  
ลพบุรี 1 กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย  
สวัสดิ์ วงศ์กวี พรรคชาติไทย  
2 นิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย  
โอภาส พลศิลป พรรคกิจสังคม  
สมุทรปราการ 1 วัฒนา อัศวเหม พรรคชาติไทย  
สนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย  
2 ประเสริฐ สุขวัฒน์ พรรคชาติไทย  
สมรรค ศิริจันทร์ พรรคประชากรไทย  
สมุทรสงคราม 1 ไพโรจน์ ไชยพร พรรคกิจสังคม  
สมุทรสาคร 1 เอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
เจี่ย ก๊กผล พรรคกิจสังคม  
สระบุรี 1 พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย  
เงิน บุญสุภา พรรคชาติไทย  
ปองพล อดิเรกสาร พรรคชาติไทย  
สิงห์บุรี 1 พลตำรวจโทสืบ พงษ์สุวรรณ พรรคชาติไทย  
สุโขทัย 1 สมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม  
กุศล หมีเทศ พรรคกิจสังคม  
2 ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ พรรคกิจสังคม  
อารยะ ชุมดวง พรรคปวงชนชาวไทย  
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย  
ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
2 จองชัย เที่ยงธรรม พรรคกิจสังคม  
ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย  
อ่างทอง 1 ชวลิต วิเศษสิทธิกุล พรรคชาติไทย  
กมล เสมอเหมือน พรรคกิจสังคม  
อุทัยธานี 1 พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ พรรคชาติไทย  
สุทิน ก๊กศรี พรรคชาติไทย  

ภาคเหนือ

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคชาติไทย  
มงคล จงสุทธนามณี พรรคชาติไทย  
พายัพ กาญจนารัณย์ พรรคชาติไทย  
2 ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรคกิจสังคม  
อำไพ ปัญญาดี พรรคชาติไทย  
สำเร็จ ภูนิคม พรรคกิจสังคม  
เชียงใหม่ 1 ปรีดา พัฒนถาบุตร พรรคกิจสังคม  
สุบิน ปิ่นขยัน พรรคกิจสังคม  
สุรพันธ์ ชินวัตร พรรคชาติไทย  
2 เจริญ เชาวน์ประยูร พรรคกิจสังคม  
ไกรสร ตันติพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
มานะ แพรสกุล พรรคกิจสังคม  
3 อำนวย ยศสุข พรรคกิจสังคม  
สยม รามสูต พรรคกิจสังคม  
น่าน 1 สมชาย โลหะโชติ พรรคชาติไทย  
วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคกิจสังคม  
คำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์  
พะเยา 1 เชวง วงศ์ใหญ่ พรรคกิจสังคม  
พวงเล็ก บุญเชียง พรรคชาติไทย  
จ่าสิบเอกแสวง ปรีเลิศ พรรคชาติประชาธิปไตย  
แพร่ 1 ณรงค์ วงศ์วรรณ พรรคชาติไทย  
ดุสิต รังคสิริ พรรคชาติไทย  
พล วัชรปรีชา พรรคกิจสังคม  
แม่ฮ่องสอน 1 จำลอง รุ่งเรือง พรรคกิจสังคม  
ลำปาง 1 สอาด ปิยวรรณ พรรคชาติไทย  
ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน พรรคชาติไทย  
2 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม  
พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคกิจสังคม  
ลำพูน 1 สมาน ชมภูเทพ พรรคกิจสังคม  
มนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคชาติไทย  
อุตรดิตถ์ 1 เชาวลิต สุขสวัสดิ์ พรรคชาติไทย  
เปรม มาลากุล ณ อยุธยา พรรคชาติไทย  
บรรลือ น้อยมณี พรรคชาติประชาธิปไตย  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 สังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคกิจสังคม  
พวงเพชร ศรีทอง พรรคประชาธิปัตย์  
วิวัฒนไชย ณ กาฬสินธุ์ พรรคชาติประชาธิปไตย  
2 ขุนทอง ภูผิวเดือน พรรคประชาธิปัตย์  
ใหม่ ศิรินวกุล พรรคกิจสังคม  
ขอนแก่น 1 แคล้ว นรปติ พรรคสังคมประชาธิปไตย  
สุวิทย์ คุณกิตติ พรรคกิจสังคม  
สุทัศน์ ศรีรัตนพรรณ พรรคกิจสังคม  
2 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคกิจสังคม  
แถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคชาติประชาธิปไตย  
สันติ์ อรุโณทัย พรรคกิจสังคม  
3 ร้อยตำรวจเอกสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคกิจสังคม  
จักรวาล ชาญนุวงศ์ พรรคประชากรไทย  
ศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ พรรคกิจสังคม  
ชัยภูมิ 1 สันติ ชัยวิรัตนะ พรรคชาติไทย  
อร่าม โล่ห์วีระ พรรคชาติไทย  
บัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์ พรรคกิจสังคม  
2 สีหนาถ ฤๅชา พรรคชาติไทย  
ธีรวิทย์ คุณทรัพย์ พรรคชาติไทย  
พุธ ประทุมถิ่น พรรคชาติไทย  
นครพนม 1 ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคชาติไทย  
ทนง ศิริปรีชาพงษ์ พรรคกิจสังคม  
2 วีรวร สิทธิธรรม พรรคกิจสังคม  
กตัญญู อัครฮาด พรรคกิจสังคม  
นครราชสีมา 1 พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติไทย  
เจริญ เปรมฤทัยรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์   เสียชีวิต 2 มิถุนายน 2528
พันตรีเทอดฤทธิ์ บุญญฤทธิ์ พรรคชาติไทย   เลือกตั้งใหม่ 18 สิงหาคม 2528
น่วม เศรษฐจันทร พรรคชาติไทย  
2 สมบูรณ์ จีระมะกร พรรคประชาธิปัตย์  
ประสาน ด่านกุล พรรคชาติไทย  
สำรวย เจตนาดี พรรคชาติไทย  
3 เลิศ หงษ์ภักดี พรรคชาติไทย  
สกุล ศรีพรหม พรรคชาติไทย  
ประทีป กรีฑาเวช พรรคชาติไทย  
4 กร ทัพพะรังสี พรรคชาติไทย  
ลำพอง พิลาสมบัติ พรรคชาติไทย  
5 สุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคชาติไทย  
ประจัญ กล้าผจญ พรรคชาติไทย  
บุรีรัมย์ 1 อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พรรคชาติไทย  
สวัสดิ๋ คชเสนี พรรคชาติไทย  
ชัย ชิดชอบ พรรคกิจสังคม  
2 ต่อสู้ ลัทธิกุล พรรคชาติไทย  
บุญเยี่ยม โสภณ พรรคชาติไทย   เสียชีวิต 12 มิถุนายน 2526
ไพโรจน์ ติยะวานิช   เลือกตั้งใหม่ 28 สิงหาคม 2526
โสภณ เพชรสว่าง พรรคประชาธิปัตย์  
3 พิชิต ธีระรัชตานนท์ พรรคชาติไทย  
การุณ ใสงาม พรรคประชาธิปัตย์  
มหาสารคาม 1 ทวิช กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย  
ประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ พรรคกิจสังคม  
ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง พรรคกิจสังคม  
2 กริช กงเพชร พรรคประชาธิปัตย์  
ผดุงศักดิ์ อุดรพิมพ์ พรรคชาติไทย  
มุกดาหาร 1 เฉลิมยศ แสนวิเศษ พรรคชาติไทย  
ปอ ปริปุญโญ พรรคกิจสังคม   เสียชีวิต 25 พฤษภาคม 2526
เฉลียว ดีวงศ์   เลือกตั้งใหม่ 14 สิงหาคม 2526
ยโสธร 1 เรืองวิทย์ พันธ์สายเชื้อ พรรคกิจสังคม  
สิบตำรวจโทผอง เดชเสน พรรคชาติไทย   เสียชีวิต 7 กุมภาพันธ์ 2528
พีรพันธุ์ พาลุสุข พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่ 21 เมษายน 2528
สุทิน ใจจิต พรรคชาติไทย  
ร้อยเอ็ด 1 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ พรรคชาติประชาธิปไตย  
ศิริพันธ์ จุรีมาศ พรรคกิจสังคม  
ร้อยตรีอำพัน หิรัญโชติ พรรคชาติประชาธิปไตย  
2 ประสงค์ โพดาพล พรรคกิจสังคม  
เฉลียว คล้ายหนองสรวง พรรคประชาธิปัตย์  
3 ขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ พรรคชาติประชาธิปไตย  
เวียง วรเชษฐ์ พรรคชาติประชาธิปไตย  
เลย 1 ประชา บุณยเนตร พรรคกิจสังคม  
ทศพล สังขทรัพย์ พรรคชาติไทย  
วัชรินทร์ เกตะวันดี พรรคประชาธิปัตย์  
ศรีสะเกษ 1 กรองกาญจน์ วีสมหมาย พรรคกิจสังคม  
ธีระชัย วีสมหมาย พรรคกิจสังคม  
ไพโรจน์ เครือรัตน์ พรรคชาติไทย  
2 ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคชาติไทย  
ชินรัฐ จิตต์ภักดี พรรคชาติไทย  
3 สง่า วัชราภรณ์ พรรคชาติไทย  
เสถียร ธรรมสุริยะ พรรคชาติไทย  
สกลนคร 1 อนงค์ ตงศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
ทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย พรรคประชาธิปัตย์  
สถาปน์ ศิริขันธ์ พรรคกิจสังคม  
2 องุ่น สุทธิวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
จิรมิตร เจียมเจริญอุดมดี พรรคกิจสังคม  
สุรินทร์ 1 พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคกิจสังคม  
บุญติด สุรประพจน์ พรรคชาติไทย  
สุธี ภูวพันธุ์ พรรคสังคมประชาธิปไตย  
2 กำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคกิจสังคม  
สมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคชาติไทย  
3 สามารถ เจริญรัตน์ พรรคกิจสังคม  
สมถวิล วชิรรัตนปรัชญ์ พรรคกิจสังคม  
หนองคาย 1 พิชัย ระวิวรรณ พรรคชาติประชาธิปไตย   เสียชีวิต 1 ตุลาคม 2526
นิตินัย นาครทรรพ   เลือกตั้งใหม่ 18 ธันวาคม 2526
พิทักษ์ ศรีตะบุตร พรรคชาติไทย  
วงศ์ พลนิกร พรรคชาติประชาธิปไตย  
2 อนุวัฒน์ บัวพรหมมี พรรคชาติไทย  
ไชยวัฒน์ พรหมประสิทธิ์ พรรคชาติไทย  
อุดรธานี 1 เตือนใจ นุอุปละ พรรคประชาธิปัตย์  
ประยูร สุรนิวงศ์ พรรคชาติประชาธิปไตย  
วิเชียร เวชสวรรค์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 สุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคกิจสังคม  
สุพรรณ สุปัญญา พรรคชาติไทย  
กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคชาติไทย  
3 ประจวบ ไชยสาส์น พรรคชาติไทย  
รักเกียรติ สุขธนะ พรรคกิจสังคม  
4 เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พรรคกิจสังคม  
ประสพ บุษราคัม พรรคกิจสังคม  
อุบลราชธานี 1 พูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ พรรคชาติไทย  
สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคกิจสังคม  
มนต์ชัย โควสุรัตน์ พรรคกิจสังคม  
2 ผัน บุญชิต พรรคกิจสังคม  
ตุ่น จินตะเวช พรรคกิจสังคม  
ชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ พรรคกิจสังคม  
3 ธนา เมตตาริกานนท์ พรรคกิจสังคม  
สุทัศน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์  
สุวัฒน์ ศิริอำนาจ พรรคกิจสังคม  
4 อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคกิจสังคม  
สมนึก ทองรุ่งโรจน์ พรรคกิจสังคม  

ภาคใต้

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์  
วาสนา บุญภูพันธ์ตันติ พรรคกิจสังคม  
ชุมพร 1 ธีรพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ์ พรรคกิจสังคม  
พินัย รุโจปการ พรรคชาติประชาธิปไตย  
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์  
วิเชียร คันฉ่อง พรรคประชาธิปัตย์  
ประกิจ รัตตมณี พรรคประชาธิปัตย์  
นครศรีธรรมราช 1 สุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์  
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์  
มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์  
2 ถวิล ไพรสณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์  
บุญส่ง ชำนาญกิจ พรรคประชาธิปัตย์  
วัน ศรีเปารยะ พรรคประชาธิปัตย์  
3 สัมพันธ์ แป้นพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์  
ณรงค์ นุ่นทอง พรรคประชาธิปัตย์  
ธงชาติ รัตนวิชา พรรคประชาธิปัตย์  
นราธิวาส 1 ถาวรณ์ ไชยสุวรรณ พรรคชาติไทย  
เสนีย์ มะดากะกุล พรรคกิจสังคม  
สิทธิชัย บือราเฮง พรรคชาติไทย  
ปัตตานี 1 ทวีศักดิ์ อับดุลบุตร พรรคชาติไทย  
เด่น โต๊ะมีนา พรรคชาติไทย  
เที่ยง เรืองประดิษฐ์ พรรคชาติไทย  
พังงา 1 บรม ตันเถียร พรรคกิจสังคม  
พัทลุง 1 วีระ มุสิกพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
โอภาส รองเงิน พรรคประชาธิปัตย์  
พร้อม บุญฤทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ภูเก็ต 1 จรูญ เสรีถวัลย์ พรรคประชาธิปัตย์  
ยะลา 1 เฉลิม เบ็ญหาวัน พรรคกิจสังคม  
อดุล ภูมิณรงค์ พรรคชาติไทย  
ระนอง 1 ยงยุทธ นพเกตุ พรรคกิจสังคม  
สงขลา 1 พันตำรวจโทเปรม รุจิเรข พรรคกิจสังคม  
อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์  
สงบ ทิพย์มณี พรรคประชาธิปัตย์  
2 จ่าสิบตรีอนันต์ เรืองกูล พรรคกิจสังคม  
ไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์  
นฤชาติ บุญสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
สตูล 1 จิรายุส เนาวเกตุ พรรคประชาธิปัตย์  
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์  
สิทธิพร โพธิ์เพชร พรรคประชาธิปัตย์  
2 ภิญญา ช่วยปลอด พรรคกิจสังคม  
สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคตะวันออก

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 ละออ วรรณทอง พรรคประชาเสรี  
วโรทัย ภิญญสาสน์ พรรคประชากรไทย  
ฉะเชิงเทรา 1 อนันต์ ฉายแสง พรรคก้าวหน้า  
ทิวา พูลสมบัติ พรรคกิจสังคม  
ไกรสร นันทมานพ พรรคกิจสังคม  
ชลบุรี 1 ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ พรรคชาติประชาธิปไตย  
ดรงค์ สิงห์โตทอง พรรคกิจสังคม  
อุทัย พิมพ์ใจชน พรรคก้าวหน้า  
2 นิคม แสนเจริญ พรรคกิจสังคม  
จรูญ งามพิเชษฐ์ พรรคกิจสังคม  
ตราด 1 ประชุม รัตนเพียร พรรคประชากรไทย  
ปราจีนบุรี 1 เสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย  
วิทยา เทียนทอง พรรคชาติไทย  
สลับ นาคะเสถียร พรรคประชากรไทย  
2 สุนทร วิลาวัลย์ พรรคชาติไทย  
สมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคชาติไทย  
ระยอง 1 สิน กุมภะ พรรคกิจสังคม  
หอม ทองประเสริฐ พรรคกิจสังคม  
เสริมศักดิ์ การุญ พรรคชาติไทย  

ภาคตะวันตก

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลตำรวจโทจำรัส มังคลารัตน์ พรรคชาติไทย  
พลโทชาญ อังศุโชติ พรรคชาติไทย  
2 เรวัต ศิริศิลวัตนุกุล พรรคกิจสังคม  
จินดา อังศุโชติ พรรคชาติไทย  
ตาก 1 อุดร ตันติสุนทร พรรคกิจสังคม  
เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์  
ประจวบคีรีขันธ์ 1 สำเภา ประจวบเหมาะ พรรคชาติไทย  
อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคชาติไทย  
วิเศษ ใจใหญ่ พรรคชาติไทย  
เพชรบุรี 1 ภิมุข อังกินันทน์ พรรคชาติไทย  
ยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติไทย  
ปิยะ อังกินันทน์ พรรคชาติประชาธิปไตย  
ราชบุรี 1 จิระ มังคลรังษี พรรคชาติไทย  
ทวี ไกรคุปต์ พรรคชาติไทย  
2 จรูญ วัฒนากร พรรคชาติไทย   เสียชีวิต 28 กุมภาพันธ์ 2529 /ไม่มีเลือกตั้งใหม่[2]
ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคชาติไทย  

ผู้ดำรงตำแหน่ง

แก้

ประธานสภาผู้แทนราษฎร อุทัย พิมพ์ใจชน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง สมรรค ศิริจันทร์

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปิยะณัฐ วัชราภรณ์

การเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง

แก้
ตำแหน่ง ชื่อ คะแนนเสียง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร อุทัย พิมพ์ใจชน 164
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ 159
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง สมรรค ศิริจันทร์ 162
ไกรสร ตันติพงศ์ 158
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 163
วสันต์ อินทรสูต 158

อ้างอิง

แก้
  1. คณะกรรมการเตรียมการลงนามความเข้าใจระหว่างหอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกาและรัฐสภาไทย, สรรสาระรัฐธรรมนูญไทย, กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2548,หน้า 567.
  2. พระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๒๙ (นายจรูญ วัฒนากร ถึงแก่กรรม จึงกำหนดวันเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๙)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้