อร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ

(เปลี่ยนทางจาก อร่าม โล่ห์วีระ)

นายอร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ หรือชื่อเดิม นายอร่าม โล่ห์วีระ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ 6 สมัย

อร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 (70 ปี)
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

อร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ เดิมชื่อว่า "อร่าม" เกิดเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2493 มีชื่อจีนว่า "หลูเจิ้นยี่" ภูมิลำเนาเดิมเกิดที่บ้านเลขที่ 10 กข. ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นบุตรของนายสมบัติ โล่ห์วีระ กับนางเข็มทอง โล่ห์วีระ[1] เป็นบุตรคนที่ 5 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 11 คน โดยในจำนวนนั้นมี พรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา[2] อดีตรองประธานวุฒิสภา และนายธเนศน์ โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ

บิดาของนายอร่ามอาชว์วัต (นายสมบัติ) เป็นที่รู้จักกันในชื่อ นายบั๊ก แซ่โล้ว หรือ "โล้วฮวบฮิน" หรือ "หลูฝาชิง" เป็นชาวจีนแต้จิ๋ว เป็นบุตรชายคนโตของนายโล้วซีเคียม เกิดที่ตำบลแปะซัวเล่ง อำเภอโผวเล้ง จังหวัดแต้จิ๋ว มณฑลกวงตุ้ง ครอบครัวประกอบธุรกิจโรงงานผ้าทอมือ และได้เข้ารับการศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกวางตุ้ง จึงเป็นผู้มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง ต่อมาได้เดินทางมายังประเทศไทย ประกอบอาชีพค้าขาย ทำกิจการโรงสีข้าวหลายแห่ง เช่น โรงสีไทยดำรง โรงสีไทยรุ่งเรือง โรงสีไทยวัฒนา โรงสีชัยวิบูรณ์ เป็นต้น มารดาของนายอร่ามอาชว์วัต (นางเข็มทอง) สกุลเดิมแซ่เหล็ง เดิมมีอาชีพเป็นครูประชาบาล เป็นธิดาของนายก๋งจิว ชาวจีนไหหลำ และนางนิล ราษฎรตำบลบ้านเขว้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีบรรพบุรุษอพยพมาจากประเทศลาว คุณตาทวดของนางเข็มทองคือ ขุนพินิจวงษ์ศักดา กำนันคนแรกของตำบลบ้านเขว้า และพี่ชายของยายนิลคือ อำมาตย์โท ขุนไอยเรศพิจารณ์ลักษณ์ เมื่อบิดาและมารดานายอร่ามอาชว์วัตได้สมรสกัน ได้เดินทางไปค้าขายที่จังหวัดสงขลา เนื่องจากต้องการอยู่ใกล้ชิดอากงโล้วซีเคียม ซึ่งค้าขายอยู่ที่ปีนัง และต่อมาเมื่ออากงเสียชีวิตลง ได้ย้ายครอบครัวกลับมายังจังหวัดชัยภูมิ

การศึกษาแก้ไข

นายอร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ปกครอง) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโท สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาเอก จบการศึกษาระดับรายวิชา สังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย

การทำงานแก้ไข

นายอร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายกระทรวง เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ 6 สมัย เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการงบประมาณหลายสมัยติดต่อกัน รวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมชาวไร่อ้อย จังหวัดชัยภูมิ และดำรงตำแหน่งนายกชาวไร่อ้อย จังหวัดชัยภูมิ

ในปัจจุบัน เขาดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมอิสานพัฒนา ประธานมูลนิธิอร่าม โลห์วีระ และที่ปรึกษาองค์กรภาคเอกชนหลายแห่ง

บรมครูทางการศึกษาแก้ไข

นายอร่ามอาชว์วัต มีบุคคลที่เคารพนับถือและเป็นแรงบันดาลใจทางการศึกษาคือ Rev. Bro. Arseneo Infante อดีตอธิการบดีโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ กรุงเทพฯ

บรมครูทางการเมืองแก้ไข

นายอร่ามอาชว์วัต มีบุคคลที่เคารพนับถือและเป็นแรงบันดาลใจทางการเมือง ดังนี้


เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข