สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 7 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 7 คน จากทั้งหมด 400 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดชัยภูมิ
เขตเลือกตั้งในปัจจุบัน
จำนวนเขต7
คะแนนเสียง196,458 (เพื่อไทย)
136,304 (พลังประชารัฐ)
93,858 (ภูมิใจไทย)
เขตเลือกตั้งปัจจุบัน
ก่อตั้งพ.ศ. 2476
ที่นั่งเพื่อไทย (3)
พลังประชารัฐ (2)
ภูมิใจไทย (2)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดูในบทความ

ประวัติศาสตร์

แก้

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดชัยภูมิมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ หลวงนาถนิติธาดา (เคลือบ บุศยนาก)

เขตเลือกตั้ง

แก้
การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2500/1 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 4 คน (เขตละ 4 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชัยภูมิ, อำเภอแก้งคร้อ, อำเภอคอนสวรรค์, อำเภอบ้านเขว้า, อำเภอจัตุรัส และอำเภอบำเหน็จณรงค์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอคอนสาร, อำเภอเกษตรสมบูรณ์, อำเภอภูเขียว, อำเภอบ้านแท่น และอำเภอหนองบัวแดง
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และเขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชัยภูมิ, อำเภอคอนสวรรค์, อำเภอบ้านเขว้า, อำเภอจัตุรัส, อำเภอบำเหน็จณรงค์, กิ่งอำเภอหนองบัวระเหว และกิ่งอำเภอเทพสถิต
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแก้งคร้อ, อำเภอคอนสาร, อำเภอเกษตรสมบูรณ์, อำเภอภูเขียว, อำเภอบ้านแท่น และอำเภอหนองบัวแดง
6 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชัยภูมิ, อำเภอคอนสวรรค์, อำเภอบ้านเขว้า, อำเภอจัตุรัส, อำเภอบำเหน็จณรงค์, อำเภอเทพสถิต และกิ่งอำเภอหนองบัวระเหว
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแก้งคร้อ, อำเภอคอนสาร, อำเภอเกษตรสมบูรณ์, อำเภอภูเขียว, อำเภอบ้านแท่น และอำเภอหนองบัวแดง
พ.ศ. 2531 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชัยภูมิ, อำเภอคอนสวรรค์, อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอแก้งคร้อ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอคอนสาร, อำเภอเกษตรสมบูรณ์, อำเภอภูเขียว และอำเภอบ้านแท่น
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอจัตุรัส, อำเภอบ้านเขว้า, อำเภอบำเหน็จณรงค์, อำเภอเทพสถิต และอำเภอหนองบัวระเหว
7 คน (เขต 1 และเขต 2 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชัยภูมิ, อำเภอคอนสวรรค์, อำเภอหนองบัวแดง, อำเภอแก้งคร้อ และกิ่งอำเภอภักดีชุมพล
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอคอนสาร, อำเภอเกษตรสมบูรณ์, อำเภอภูเขียว และอำเภอบ้านแท่น
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอจัตุรัส, อำเภอบ้านเขว้า, อำเภอบำเหน็จณรงค์, อำเภอเทพสถิต และอำเภอหนองบัวระเหว
พ.ศ. 2535/2 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชัยภูมิ, อำเภอคอนสวรรค์, อำเภอหนองบัวแดง, อำเภอแก้งคร้อ และกิ่งอำเภอภักดีชุมพล
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอคอนสาร, อำเภอเกษตรสมบูรณ์, อำเภอภูเขียว และอำเภอบ้านแท่น
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอจัตุรัส, อำเภอบ้านเขว้า, อำเภอบำเหน็จณรงค์, อำเภอเทพสถิต, อำเภอหนองบัวระเหว และกิ่งอำเภอเนินสง่า
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชัยภูมิ, อำเภอคอนสวรรค์, อำเภอหนองบัวแดง, อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอภักดีชุมพล
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอคอนสาร, อำเภอเกษตรสมบูรณ์, อำเภอภูเขียว และอำเภอบ้านแท่น
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอจัตุรัส, อำเภอบ้านเขว้า, อำเภอบำเหน็จณรงค์, อำเภอเทพสถิต, อำเภอหนองบัวระเหว และกิ่งอำเภอเนินสง่า
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชัยภูมิ (ยกเว้นตำบลห้วยต้อน ตำบลนาฝาย และตำบลท่าหินโงม)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองบัวแดง, อำเภอภักดีชุมพล, อำเภอเมืองชัยภูมิ (เฉพาะตำบลห้วยต้อน ตำบลนาฝาย และตำบลท่าหินโงม) และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ (เฉพาะตำบลหนองข่า)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอจัตุรัส, อำเภอบ้านเขว้า, อำเภอเนินสง่า และกิ่งอำเภอซับใหญ่ (ยกเว้นตำบลซับใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเทพสถิต, อำเภอบำเหน็จณรงค์, อำเภอหนองบัวระเหว และกิ่งอำเภอซับใหญ่ (เฉพาะตำบลซับใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอคอนสารและอำเภอเกษตรสมบูรณ์ (ยกเว้นตำบลซับสีทองและตำบลหนองข่า)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอภูเขียวและอำเภอบ้านแท่น (ยกเว้นตำบลหนองคู)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอแก้งคร้อ, อำเภอคอนสวรรค์, อำเภอเกษตรสมบูรณ์ (เฉพาะตำบลซับสีทอง) และอำเภอบ้านแท่น (เฉพาะตำบลหนองคู)
7 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชัยภูมิ (ยกเว้นตำบลห้วยต้อน ตำบลนาฝาย ตำบลท่าหินโงม และตำบลซับสีทอง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองบัวแดง, อำเภอภักดีชุมพล, อำเภอเมืองชัยภูมิ (เฉพาะตำบลห้วยต้อน ตำบลนาฝาย และตำบลท่าหินโงม) และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ (เฉพาะตำบลหนองข่า)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอจัตุรัส, อำเภอบ้านเขว้า, อำเภอเนินสง่า และกิ่งอำเภอซับใหญ่ (ยกเว้นตำบลซับใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเทพสถิต, อำเภอบำเหน็จณรงค์, อำเภอหนองบัวระเหว และกิ่งอำเภอซับใหญ่ (เฉพาะตำบลซับใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอคอนสารและอำเภอเกษตรสมบูรณ์ (ยกเว้นตำบลหนองข่า)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอภูเขียวและอำเภอบ้านแท่น (ยกเว้นตำบลหนองคู)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอแก้งคร้อ, อำเภอคอนสวรรค์, อำเภอเมืองชัยภูมิ (เฉพาะตำบลซับสีทอง) และอำเภอบ้านแท่น (เฉพาะตำบลหนองคู)
7 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเกษตรสมบูรณ์, อำเภอภูเขียว, อำเภอบ้านแท่น, อำเภอคอนสาร, อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอภักดีชุมพล
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองชัยภูมิ, อำเภอคอนสวรรค์ และอำเภอแก้งคร้อ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอจัตุรัส, อำเภอบ้านเขว้า, อำเภอบำเหน็จณรงค์, อำเภอเทพสถิต, อำเภอหนองบัวระเหว, อำเภอเนินสง่า และอำเภอซับใหญ่
7 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 2 และเขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชัยภูมิ (ยกเว้นตำบลห้วยต้อน ตำบลนาฝาย ตำบลท่าหินโงม และตำบลซับสีทอง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองบัวแดง, อำเภอภักดีชุมพล, อำเภอเมืองชัยภูมิ (เฉพาะตำบลห้วยต้อน ตำบลนาฝาย และตำบลท่าหินโงม) และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ (เฉพาะตำบลหนองข่า)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอจัตุรัส, อำเภอบ้านเขว้า, อำเภอเนินสง่า และอำเภอซับใหญ่ (ยกเว้นตำบลซับใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเทพสถิต, อำเภอบำเหน็จณรงค์, อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอซับใหญ่ (เฉพาะตำบลซับใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอคอนสารและอำเภอเกษตรสมบูรณ์ (ยกเว้นตำบลหนองข่า)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอภูเขียวและอำเภอบ้านแท่น (ยกเว้นตำบลหนองคู)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอแก้งคร้อ, อำเภอคอนสวรรค์, อำเภอเมืองชัยภูมิ (เฉพาะตำบลซับสีทอง) และอำเภอบ้านแท่น (เฉพาะตำบลหนองคู)
7 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชัยภูมิ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอจัตุรัส, อำเภอเนินสง่า, อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอหนองบัวระเหว
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอซับใหญ่, อำเภอบำเหน็จณรงค์, อำเภอเทพสถิต และอำเภอภักดีชุมพล
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอหนองบัวแดงและอำเภอเกษตรสมบูรณ์
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอคอนสารและอำเภอภูเขียว
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอบ้านแท่น, อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอคอนสวรรค์
  6 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2566 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชัยภูมิ (ยกเว้นตำบลห้วยต้อน ตำบลท่าหินโงม และตำบลซับสีทอง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบ้านเขว้า, อำเภอจัตุรัส, อำเภอเนินสง่า และอำเภอซับใหญ่
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบำเหน็จณรงค์, อำเภอเทพสถิต และอำเภอหนองบัวระเหว
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอภักดีชุมพล, อำเภอหนองบัวแดง, อำเภอเมืองชัยภูมิ (เฉพาะตำบลห้วยต้อน) และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ (เฉพาะตำบลหนองข่า)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอคอนสารและอำเภอเกษตรสมบูรณ์ (ยกเว้นตำบลหนองข่า)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอภูเขียวและอำเภอบ้านแท่น
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอแก้งคร้อ, อำเภอคอนสวรรค์ และอำเภอเมืองชัยภูมิ (เฉพาะตำบลท่าหินโงมและตำบลซับสีทอง)
  7 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต

แก้

ชุดที่ 1–3; พ.ศ. 2476–2481

แก้
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 หลวงนาถนิติธาดา (เคลือบ บุศยนาก)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายสอน พงศ์สุวรรณ
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายทองดี หาญศึกษา

ชุดที่ 4; พ.ศ. 2489

แก้
      พรรคแนวรัฐธรรมนูญ
      พรรคสหชีพ
เขต มกราคม พ.ศ. 2489 สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 ขุนประเสริฐสรรพกิจ (วิเชียร วงศ์แก้ว) นายทอง พงศ์อนันต์
2 - นายวิเศษ พงศ์วิศิษฐ์

ชุดที่ 5; พ.ศ. 2491–2492

แก้
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายถัด ไชยบุตร
พ.ศ. 2492 นายทอง พงศ์อนันต์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 7; พ.ศ. 2495

แก้
ลำดับ ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495
1 นายวิเชียร สาคะริชานนท์
2 นายพัฒน์ นิวาสานนท์

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500

แก้
      พรรคธรรมาธิปัตย์ (พ.ศ. 2498)
      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหภูมิพรรคชาติสังคม
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500
นายเลิศ สัมพันธารักษ์ นายเลิศ สัมพันธารักษ์
นายวิเชียร สาคะริชานนท์ นายวิเชียร สาคะริชานนท์
นายเชาว์ ชัยวิรัตนะ นายพัฒน์ นิวาศานนท์

ชุดที่ 10; พ.ศ. 2512

แก้
      พรรคประชาธิปัตย์
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 นายบุญเกิด หิรัญคำ
2 นายประสิทธิ์ ประจันนวล
3 นายเชาว์ ชัยวิรัตนะ
4 นายวิฑูร เลิศสุคนธ์

ชุดที่ 11–12; พ.ศ. 2518–2519

แก้
      พรรคประชาธรรม (พ.ศ. 2517)
      พรรคแนวร่วมสังคมนิยม
      พรรคอธิปัตย์
      พรรคชาติไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519
1 นายสุระ ชัยวิรัตนะ นายสุระ ชัยวิรัตนะ
นายสมัคร ชาลีกุล นายกำจร คุณรัตรศิริ
นายบุญเกิด หิรัญคำ นายบุญเกิด หิรัญคำ
2 นายจรูล กมลเพชร นายทรงศักดิ์ อุระวัฒนพันธุ์
นายวิจิตร วงษานุทัศน์ นายอำพล พันธุ์ประสิทธิ์

ชุดที่ 13–15; พ.ศ. 2522–2529

แก้
      พรรคสยามประชาธิปไตย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรคสหประชาธิปไตย
เขต ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529
1 นายสันติ ชัยวิรัตนะ นายสันติ ชัยวิรัตนะ นายสันติ ชัยวิรัตนะ
นายวินัย คิดบรรจง นายอร่าม โล่ห์วีระ
นายบัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์ นายก่ำซุง ประภากรแก้วรัตน์
2 นายสีหนาถ ฤๅชา นายสีหนาถ ฤๅชา
นายอำพล พันธุ์ประสิทธิ์ นายพุธ ประทุมถิ่น นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ
นายธีรวิทย์ คุณทรัพย์ นายชวลิต มหาจันทร์

ชุดที่ 16–20; พ.ศ. 2531–2539

แก้
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคนำไทย
เขต ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 ชุดที่ 17
มีนาคม พ.ศ. 2535
ชุดที่ 18
กันยายน 2535
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายบัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์ นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
นายสันติ ชัยวิรัตนะ นายสันติ ชัยวิรัตนะ นายสันติ ชัยวิรัตนะ นายบุญเกิด หิรัญคำ
นายชวลิต มหาจันทร์ นายอร่าม โล่ห์วีระ นายอร่าม โล่ห์วีระ
2 นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ นายเจริญ จรรย์โกมล นายเจริญ จรรย์โกมล
นายสีหนาถ ฤๅชา นายทรงชัย อินทรารักษ์ ร้อยตรีวัฒนา แก้วศิริ ร้อยตรี วัฒนา แก้วศิริ
3 นายก่ำซุง ประภากรแก้วรัตน์ นายก่ำซุง ประภากรแก้วรัตน์ นายก่ำซุง ประภากรแก้วรัตน์ พันโท อรุณ ชาลีรินทร์ นายก่ำซุง ประภากรแก้วรัตน์
นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548

แก้
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)พรรคไทยรักไทย
      พรรคไทยรักไทย
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)พรรคไทยรักไทย
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ
(   / เลือกตั้งใหม่)
นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ
2 นายชวลิต มหาจันทร์
3 นายก่ำซุง ประภากรแก้วรัตน์
4 นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย
5 นายชัยยุทธ จรรย์โกมล   นายศรคม ฦาชา
นายศรคม ฦาชา
(แทนนายชัยยุทธ)
6 นายเจริญ จรรย์โกมล
7 นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550

แก้
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
      พรรคชาติไทย
      พรรคชาติไทยพรรคชาติไทยพัฒนา
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นายเจริญ จรรย์โกมล
นายมานะ โลหะวณิชย์
นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์
2 นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ (   / เลือกตั้งใหม่)
นายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย   นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ
(แทนนายบัณฑูรย์)
3 นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ
นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ

ชุดที่ 24–26; พ.ศ. 2554–2566

แก้
      พรรคภูมิใจไทย
      พรรคเพื่อไทย
      พรรคพลังประชารัฐ
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 ชุดที่ 26 พ.ศ. 2566
1 นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย
2 นายมานะ โลหะวณิชย์ นายเชิงชาย ชาลีรินทร์
(ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
นายเชิงชาย ชาลีรินทร์
3 นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
(ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
4 นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร นายมานะ โลหะวณิชย์ นางสาวกาญจนา จังหวะ
5 นายเจริญ จรรย์โกมล นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล นายศิวะ พงศ์ธีระดุลย์
6 นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์
7 นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ยุบเขต 7 นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ

รูปภาพ

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 140 (14 ก): 38–42. 3 มีนาคม 2566.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้