การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2563

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2563 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเลือกตั้งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด ถือเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562[1]

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2563

← 2556–57 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 2565 →

จำนวนทั้งสิ้น 76 จังหวัดที่มีการเลือกตั้ง
ลงทะเบียน46,573,974
ผู้ใช้สิทธิ29,274,372 (ร้อยละ 62.86)
  First party Second party Third party
 
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ไม่สังกัดพรรคใด
จังหวัดที่ชนะ 9 1 66

แผนที่แสดงผลการเลือกตั้งนายก อบจ. พ.ศ. 2563
     ผู้สมัครไม่สังกัดพรรคใด      เพื่อไทย      ประชาธิปัตย์
หน่วยเลือกตั้งที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่มานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยมีที่มา ดังนี้

  • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
  • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใช้เขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง ในกรณีที่อำเภอใดมีสมาชิกเกิน 1 คน ให้แบ่งเขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง เท่ากับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะพึงมีในอำเภอนั้น และมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละ 1 คน

องค์ประกอบของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซึ่งจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละจังหวัด ขึ้นอยู่กับจำนวนราษฎรของจังหวัดนั้น โดยกำหนดไว้ดังนี้

จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละจังหวัด
จำนวนราษฎร จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไม่เกิน 500,000 คน 24 คน
เกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1 ล้านคน 30 คน
เกิน 1 ล้านคน แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านคน 36 คน
เกิน 1.5 ล้านคน แต่ไม่เกิน 2 ล้านคน 42 คน
2 ล้านคนขึ้นไป 48 คน

วาระการดำรงตำแหน่ง แก้

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ในกรณีดำรงตำแหน่งไม่ครบ 4 ปีก็ให้ถือว่าเป็น 1 วาระ และเมื่อได้ดำรงตำแหน่ง 2 วาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันพ้นตำแหน่ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีกำหนดคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

รายนามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้

รูปแบบ ความหมาย
  ดำรงสมาชิกภาพ
  สิ้นสุดสมาชิกภาพ
กลุ่ม{{}} กลุ่มการเมืองที่ได้รับการสนับสนุน
จากพรรคการเมืองนั้นๆ
พรรค{{}} ผู้สมัครจากพรรคการเมืองนั้นๆ
สีกลุ่ม สีพรรค
กลุ่ม เพื่อไทย
กลุ่ม พลังประชารัฐ
กลุ่ม ภูมิใจไทย
กลุ่ม ประชาธิปัตย์
กลุ่ม ชาติไทยพัฒนา

แยกตามรายภาคตามการแบ่งของราชบัณฑิตยสถาน[2]

ภาคกลาง แก้

มีรายนามดังนี้

จังหวัด นาม สังกัด หมายเหตุ
กำแพงเพชร สุนทร รัตนากร กลุ่มกำแพงเพชรสามัคคี  
ชัยนาท อนุสรณ์ นาคาศัย ผู้สมัครอิสระ  
นครนายก จักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ ผู้สมัครอิสระ  
นครปฐม จิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ ผู้สมัครอิสระ  
นครสวรรค์ สมศักดิ์ จันทะพิงค์ ผู้สมัครอิสระ  
นนทบุรี ธงชัย เย็นประเสริฐ กลุ่มผึ้งหลวง  
ปทุมธานี คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง กลุ่มคนรักปทุม  
พระนครศรีอยุธยา สมทรง พันธ์เจริญวรกุล ผู้สมัครอิสระ  
พิจิตร กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ ผู้สมัครอิสระ  
พิษณุโลก มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ ผู้สมัครอิสระ  
เพชรบูรณ์ อัครเดช ทองใจสด ผู้สมัครอิสระ  
ลพบุรี อรพิน จิระพันธุ์วาณิช ผู้สมัครอิสระ  
สมุทรปราการ นันทิดา แก้วบัวสาย กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า  
สมุทรสงคราม สุกานดา ปานะสุทธะ ผู้สมัครอิสระ  
สมุทรสาคร อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ กลุ่มคนทำงาน  
สระบุรี สัญญา บุญหลง ผู้สมัครอิสระ  
สิงห์บุรี ศุภวัฒน์ เทียรถาวร ผู้สมัครอิสระ  
สุโขทัย มนู พุกประเสริฐ ผู้สมัครอิสระ  
สุพรรณบุรี บุญชู จันทร์สุวรรณ ผู้สมัครอิสระ  
อ่างทอง สุรเชษ นิ่มกุล ผู้สมัครอิสระ  
อุทัยธานี เผด็จ นุ้ยปรี ผู้สมัครอิสระ  

ภาคเหนือ แก้

มีรายนามดังนี้

จังหวัด นาม สังกัด หมายเหตุ
เชียงราย อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ผู้สมัครอิสระ  
เชียงใหม่ พิชัย เลิศพงศ์อดิศร พรรคเพื่อไทย  
น่าน นพรัตน์ ถาวงศ์ พรรคเพื่อไทย  
พะเยา อัครา พรหมเผ่า กลุ่มฮักพะเยา  
แพร่ อนุวัธ วงศ์วรรณ พรรคเพื่อไทย  
แม่ฮ่องสอน อัครเดช วันไชยธนวงศ์ ผู้สมัครอิสระ  
ลำปาง ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย  
ลำพูน อนุสรณ์ วงศ์วรรณ พรรคเพื่อไทย  
อุตรดิตถ์ ชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา กลุ่มรักอุตรดิตถ์บ้านเรา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก้

มีรายนามดังนี้

จังหวัด นาม สังกัด หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ ชานุวัฒน์ วรามิต กลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้   ศาลสั่งให้เลือกตั้งใหม่[3]
เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล พรรคเพื่อไทย   เลือกตั้งใหม่ 14 ส.ค. 65
ขอนแก่น พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ผู้สมัครอิสระ  
ชัยภูมิ อร่าม โล่ห์วีระ ผู้สมัครอิสระ  
นครพนม ศุภพานี โพธิ์สุ กลุ่มร่วมใจนครพนม  
นครราชสีมา ยลดา หวังศุภกิจโกศล กลุ่มร่วมสร้างโคราชโฉมใหม่  
บึงกาฬ แว่นฟ้า ทองศรี ผู้สมัครอิสระ  
บุรีรัมย์ ภูษิต เล็กอุดากร กลุ่มเพื่อนเนวิน  
มหาสารคาม คมคาย อุดรพิมพ์ ผู้สมัครอิสระ  
มุกดาหาร จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ พรรคเพื่อไทย  
ยโสธร วิเชียร สมวงศ์ พรรคเพื่อไทย  
ร้อยเอ็ด เอกภาพ พลซื่อ ผู้สมัครอิสระ   ศาลพิพากษาตัดสิทธิ์ทางการเมือง[4]
เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ พรรคเพื่อไทย   เลือกตั้งใหม่ 25 ก.ย. 65
เลย ธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ กลุ่มพัฒนา   ลาออก 6 กุมภาพันธ์ 2567

เลือกตั้งคือวันที่ 31 มีนาคม 2567

ศรีสะเกษ วิชิต ไตรสรณกุล ผู้สมัครอิสระ  
สกลนคร ชูพงศ์ คำจวง กลุ่มเพื่อไทยสกลนคร  
สุรินทร์ พรชัย มุ่งเจริญพร กลุ่มสุรินทร์รวมใจ  
หนองคาย ยุทธนา ศรีตะบุตร กลุ่มรักหนองคาย  
หนองบัวลำภู วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ กลุ่มรักหนองบัว  
อุดรธานี วิเชียร ขาวขำ กลุ่มเพื่อไทยอุดรธานี  
อุบลราชธานี กานต์ กัลป์ตินันท์ พรรคเพื่อไทย  
อำนาจเจริญ วันเพ็ญ ตั้งสกุล กลุ่มภูมิใจไทอำนาจเจริญ  

ภาคใต้ แก้

มีรายนามดังนี้

จังหวัด นาม สังกัด หมายเหตุ
กระบี่ สมศักดิ์ กิตติธรกุล กลุ่มรักษ์กระบี่  
ชุมพร นพพร อุสิทธิ์ กลุ่มพลังชุมพร  
ตรัง บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ กลุ่มกิจปวงชนคนใหม่  
นครศรีธรรมราช กนกพร เดชเดโช ผู้สมัครอิสระ  
นราธิวาส กูเซ็ง ยาวอะหะซัน ผู้สมัครอิสระ  
ปัตตานี เศรษฐ์ อัลยุฟรี ผู้สมัครอิสระ  
พังงา ธราธิป ทองเจิม กลุ่มร่วมสร้างพังงา  
พัทลุง วิสุทธิ์ ธรรมเพชร ผู้สมัครอิสระ  
ภูเก็ต เรวัต อารีรอบ กลุ่มภูเก็ตหยัดได้  
ยะลา มุขตาร์ มะทา กลุ่มยะลาพัฒนา  
ระนอง ธนกร บริสุทธิญาณี กลุ่มรวมพลังระนอง  
สงขลา ไพเจน มากสุวรรณ์ พรรคประชาธิปัตย์  
สตูล สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ กลุ่มสตูลสันติธรรม  
สุราษฎร์ธานี พงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว ผู้สมัครอิสระ  

ภาคตะวันออก แก้

มีรายนามดังนี้

จังหวัด นาม สังกัด หมายเหตุ
จันทบุรี ธนภณ กิจกาญจน์ ผู้สมัครอิสระ  
ฉะเชิงเทรา กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ กลุ่มแปดริ้วโฉมใหม่  
ชลบุรี วิทยา คุณปลื้ม กลุ่มเรารักชลบุรี  
ตราด วิเชียร ทรัพย์เจริญ ผู้สมัครอิสระ  
ปราจีนบุรี สุนทร วิลาวัลย์ ผู้สมัครอิสระ  
ระยอง ปิยะ ปิตุเตชะ ผู้สมัครอิสระ  
สระแก้ว ขวัญเรือน เทียนทอง ผู้สมัครอิสระ   ลาออก 31 ม.ค. 66
ฐานิสร์ เทียนทอง ผู้สมัครอิสระ   เลือกตั้งใหม่ 26 มี.ค. 66

ภาคตะวันตก แก้

มีรายนามดังนี้

จังหวัด นาม สังกัด หมายเหตุ
กาญจนบุรี สุรพงษ์ ปิยะโชติ กลุ่มพลังกาญจน์   ลาออก 30 ส.ค. พ.ศ. 2566[5]
ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ   เลือกตั้งใหม่ 22 ต.ค. 2566[6]
ตาก ณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ ผู้สมัครอิสระ  
ประจวบคีรีขันธ์ สราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ ผู้สมัครอิสระ  
เพชรบุรี ชัยยะ อังกินันทน์ กลุ่มเพชรรวมใจ  
ราชบุรี วิวัฒน์ นิติกาญจนา กลุ่มพัฒนาราชบุรี  

อ้างอิง แก้

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/089/T_0001.PDF
  2. เช็กผลเลือกตั้ง นายก อบจ. 76 จังหวัด กกต.ประกาศแล้ว
  3. ศาลอุทธรณ์ให้ใบเหลือง “ชานุวัฒน์” เลือกตั้งใหม่ “นายก อบจ.กาฬสินธุ์”
  4. ศาลให้ใบแดง 'เอกภาพ พลซื่อ' ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
  5. ฐานเศรษฐกิจ (2023-09-01). ""หมอหนุ่ย-สุรพงษ์ ปิยะโชติ" ลาออกนายกอบจ.กาญจนบุรี จ่อนั่งรมช.คมนาคม". thansettakij.
  6. "คึกคักอีกแล้วเมืองกาญจน์ เตรียมเลือกนายก อบจ.ใหม่ หลังคนเก่าถูกแต่งตั้งเป็น รมช.คมนาคม". mgronline.com. 2023-09-01.