พรรคสร้างอนาคตไทย

พรรคสร้างอนาคตไทย (ชื่อย่อ: สอท.) เป็นพรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งเป็นลำดับที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2561 ในชื่อ พรรครวมใจไทย โดยมีนาย นพดล อมรเวช และ นายคำนึง อิสโร เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก โดยมีที่ทำการพรรคแห่งแรกอยู่ที่ 99 หมู่ 6 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกับคำขวัญพรรคว่า "สร้างสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สร้างชาติ"[2]

พรรคสร้างอนาคตไทย
หัวหน้าวิรัช วิฑูรย์เธียร
เลขาธิการนิทัศน์ ประทักษ์ใจ
นายทะเบียนสมาชิกจำเรียง วงศ์กาฬสินธุ์
กรรมการบริหาร
 • บุญจริง ทองรอง
 • วิชัย ฉิมอิ่ม
 • วิวัฒน์ บุตรเรียง
 • สุชาติ พูลสมบัติ
 • สิทธิศักดิ์ กลั่นแก้ว
นโยบาย
 • สร้างเศรษฐกิจฐานราก
 • สร้างภาคเศรษฐกิจใหม่
 • สร้างสังคมที่เกื้อกูล
 • สร้างคนและวิทยากรเพื่อก้าวสู่สังคมโลก
 • สร้างการเมืองที่สร้างสรรค์
คำขวัญ
 • ฟื้นเศรษฐกิจ สร้างอนาคตประเทศ
 • ร่วมสร้าง อนาคตไทย ไปด้วยกัน
ก่อตั้งพรรครวมใจไทย
31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
พรรคไทยรักราษฎร์
11 ตุลาคม พ.ศ. 2563
พรรคพลังไทยนำไทย
6 เมษายน พ.ศ. 2564
พรรคสร้างอนาคตไทย
ที่ทำการ50/812 หมู่ 9 ตำบล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สมาชิกภาพ  (ปี 2566)16,775 คน[1]
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง
โลโก้พรรคสมัยเป็นพรรครวมใจไทย

ต่อมานายคำนึงเลขาธิการพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคอีก 8 คนได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและหนังสือลาออกจากตำแหน่งทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ[3]จากนั้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2561 ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับพรรคในส่วนของที่ทำการพรรคโดยให้ย้ายจากที่เดิมมาอยู่ที่ 1/21 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ[4]

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กันยายน ปี พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขในส่วนของที่ทำการพรรคโดยให้ย้ายมาอยู่ที่ 158/80 หมู่ 3 หมู่บ้านสบาย สบาย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[5] ต่อมาในการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้ย้ายที่ทำการพรรคมาอยู่ที่ 1/5 หมู่ 4 ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แทนชุดเดิมซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนายนพดลเป็นหัวหน้าพรรคสมัยที่ 2 และเลือก นายจตุพล สิงห์มรกต เป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่[6]

ยุคพรรครวมใจไทย

แก้

จากนั้นในวันที่ 23 กันยายน ปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริหารพรรคจำนวน 6 คนได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่ 3 คนต้องพ้นจากตำแหน่ง[7] ในการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเป็น พรรคไทยรักราษฎร์ เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์พรรคพร้อมกับย้ายที่ทำการพรรคมาอยู่ที่ 1144/32 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นายสุพจน์ พลบุตร และ นางสาวศิริณี กันทา เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค ส่วนนายนพดล อดีตหัวหน้าพรรครวมใจไทยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการพรรค[8]

ยุคพรรคพลังไทยนำไทย

แก้

ต่อมานายนพดลและคณะกรรมการบริหารพรรคอีก 6 คนได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่ 3 คนต้องพ้นจากตำแหน่ง[9] จากนั้นในวันอังคารที่ 6 เมษายน ปี พ.ศ. 2564 ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเป็น พรรคพลังไทยนำไทย พร้อมกับเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์พรรครวมถึงย้ายที่ทำการพรรคมาอยู่ที่ 96 หมู่ 5 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นายธาราวุฒิ สืบเชื้อ และ นายอธิวัฒน์ พัชรปรีชาพัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค ส่วนนายนพดลได้เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารพรรค[10] จากนั้นในวันที่ 9 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564 นายนพดลได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค[11]

ยุคพรรคสร้างอนาคตไทย

แก้

ต่อมาทางพรรคพลังไทยนำไทยได้ปรากฏเป็นข่าวว่าทาง กลุ่มสี่กุมาร ที่นำโดย นาย อุตตม สาวนายน และนาย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ได้เตรียมเข้ามาบริหารพรรคเนื่องจากทางพรรคพลังไทยนำไทยได้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเป็น พรรคสร้างอนาคตไทย ซึ่งทาง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้การรับรองเรียบร้อยแล้วโดยมีที่อยู่เพื่อติดต่ออยู่ที่ 50/812 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี[12] โดยทางพรรคสร้างอนาคตไทยได้เปิดตัวพรรคอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 19 มกราคม ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์[13]

กระทั่งวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง รับรองการเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคจาก พลังไทยนำไทย มาเป็น สร้างอนาคตไทย คณะกรรมการบริหารพรรค และตราโลโก้พรรค รวมถึงข้อบังคับพรรค[14] ก่อนหน้านั้นในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ นายสุพล ฟองงาม นายวัชระ กรรณิการ์ ได้ทำการเปิดตัว นาวาอากาศเอก วิชัย ราชานนท์ เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ขอนแก่น เขต 7[15] ต่อมาในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายวัชระ ในฐานะแกนนำพรรคสร้างอนาคตไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าในเดือนเมษายนทางพรรคจะจัดประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่[16] ต่อมาพรรคสร้างอนาคตไทยได้ย้ายที่ทำการพรรคมาอยู่ที่ 2292 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง

ในวันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2565 นายอุตตม ได้โพสต์เฟซบุ๊กอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์พร้อมกับประกาศว่าในวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 ทางพรรคสร้างอนาคตไทยจะจัดการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่[17] โดยตามรายงานกระแสข่าวเบื้องต้นคาดว่า นายอุตตม จะเป็นหัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ จะเป็นเลขาธิการพรรค ส่วนรองหัวหน้าพรรคคาดว่าจะเป็น นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ นายสุพล ฟองงาม นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ นายวิเชียร ชวลิต อดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐที่เพิ่งยื่นหนังสือลาออกจากการเป็น ส.ส.[18] และนายสันติ กีระนันทน์ โดยนายวิเชียร จะควบตำแหน่งผู้อำนวยการพรรค ส่วนนายสันติ จะควบตำแหน่งเหรัญญิกพรรค ทางด้านกรรมการบริหารพรรคคาดว่าจะเป็นนายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย นายนิทัศน์ ประทักษ์ใจ นายนริศ เชยกลิ่น ซึ่งจะควบตำแหน่งโฆษกพรรค และนางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ จะเป็นรองโฆษกพรรค[19]

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญในครั้งนี้ทางพรรคสร้างอนาคตไทยได้ทำการเปิดตัวโลโก้พรรคใหม่[20] พร้อมกับเสนอชื่อนาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไทย รวมถึงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 16 คนแทนชุดเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากนาย ธาราวุฒิ สืบเชื้อ หัวหน้าพรรคได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเมื่อวันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2565 ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นายอุตตม นายสนธิรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนใหม่ นาย สันติ กีระนันทน์ เป็นเหรัญญิกพรรค นายนิทัศน์ ประทักษ์ใจ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค โดยคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จะมีการประชุมนัดแรกในวันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565[21][22] ซึ่งที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายบุญส่ง ชเลธร เป็นรองเลขาธิการพรรค ตั้ง นายพงศ์พรหม ยามะรัต นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ และ นายธันวา ไกรฤกษ์ เป็นรองโฆษกพรรค[23]

ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 พรรคสร้างอนาคตไทย เปิดตัว นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ในตำแหน่งประธานพรรคสร้างอนาคตไทย โดยนายสมคิด ฝากให้พรรคยึดหลักในการทำงานที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1. เป็นพรรคที่ดีมีอุดมการณ์ มีนโยบายที่ดี 2. เป็นพรรคที่มีนโยบายกอบกู้เศรษฐกิจเพื่อสร้างอนาคตประเทศ และ 3. เป็นพรรคที่มีความเป็นประชาธิปไตย เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญให้เกิดการกระจายอำนาจและงบประมาณ[24] กระทั่งวันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้มีกระแสข่าวว่าพรรคสร้างอนาคตไทยและพรรคไทยสร้างไทย นัดแถลงข่าวเพื่อประกาศการรวมพรรคในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565[25] การแถลงข่าวในวันนั้นมีผลสรุปคือ ทั้งสองพรรคตกลงร่วมเป็นพันธมิตรทางการเมืองระหว่างกัน แต่ยังไม่มีการควบรวมพรรคแต่ประการใด[26]

ต่อมาในวันที่ 29 มกราคม 2566 นายอุตตมและนายสนธิรัตน์ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคสร้างอนาคตไทย[27]และได้ย้ายไปร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566[28] ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลือต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ จากนั้นในวันที่ 30 เมษายน 2566 พรรคสร้างอนาคตไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2566 เพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรคโดยย้ายที่ทำการพรรคกลับไปอยู่ที่ 50/812 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นที่ทำการพรรคในช่วงแรก พร้อมกับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 9 คนซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนายวิรัช วิฑูรย์เธียร และนายนิทัศน์ ประทักษ์ใจ เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนใหม่[29]

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 พรรคสร้างอนาคตไทยได้จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคในส่วนของเหรัญญิกพรรคแทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ประชุมมีมติเลือกนายกฤตยชญ์ ชัยบุตร อดีตกรรมการบริหารพรรคให้ดำรงตำแหน่งเหรัญญิกพรรคและเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างอีก 2 คน

อ้างอิง

แก้
 1. "ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2023-06-19. สืบค้นเมื่อ 2023-08-09.
 2. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรครวมใจไทย
 3. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรครวมใจไทย
 4. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรครวมใจไทย
 5. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรครวมใจไทย
 6. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรครวมใจไทย
 7. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรครวมใจไทย
 8. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักราษฎร์ (ชื่อเดิมพรรครวมใจไทย)
 9. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักราษฎร์
 10. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังไทยนำไทย (ชื่อเดิมพรรคไทยรักราษฎร์)
 11. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคพลังไทยนำไทย
 12. "รับรองพรรคอดีตสี่กุมาร เปลี่ยนชื่อจาก "พลังไทยนำไทย"". NationTV. 2022-01-05.
 13. "เปิดโฉม 25 ขุนพล "สร้างอนาคตไทย" พรรคทางเลือก ข้ามขัดแย้ง ฟื้นเศรษฐกิจ". bangkokbiznews. 2022-01-20.
 14. "ประกาศรับรองเปลี่ยนชื่อ "พรรคสร้างอนาคตไทย" แล้ว โลโก้รูปประเทศไทยสีทอง". www.thairath.co.th. 2022-02-24.
 15. "พรรคสร้างอนาคตไทยลุยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ขอนแก่น". posttoday.com. 2022-02-13.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 16. ""วัชระ" เผย เม.ย.นี้ พรรคสร้างอนาคตไทย จ่อเปิดตัว กก.บห.-มือทำงานชุดใหญ่". www.thairath.co.th. 2022-03-19.
 17. Thongsak (2022-04-13). "เลิกกั๊ก! สร้างอนาคตไทยดีเดย์ 20 เม.ย.ประชุมใหญ่เปิดผู้บริหารพรรค". ThaiPost.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 18. ""วิเชียร ชวลิต" ลาออก "ส.ส."พปชร."อุบร่วมงาน"สร้างอนาคตไทย"". posttoday.com. 2022-04-18.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 19. "พรรคสร้างอนาคตไทย เปิดขุนพล 20 เม.ย.นี้ "อุตตม" จ่อนั่งหัวหน้าพรรค". www.thairath.co.th. 2022-04-18.
 20. "'สร้างอนาคตไทย' เปิดตัวโลโก้ จับตาการประชุมวันนี้ ชูแคนดิเดตนายกฯ". มติชนออนไลน์. 2022-04-20.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 21. Pornthida (2022-04-20). "เปิดชื่อ 16 กรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทย สมคิด แคนดิเดตนายกฯ". ประชาชาติธุรกิจ.
 22. "ตามคาด "อุตตม" นั่งหน.พรรคสร้างอนาคตไทย ถกนัดแรก 27 เม.ย.นี้ คาดวางตัวแคนดิเดตนายกฯ". www.thairath.co.th. 2022-04-20.
 23. ""สร้างอนาคตไทย" ตั้ง 11 กก.สรรหาผู้สมัครเลือกตั้ง เสริมทัพ รองเลขาฯ-ทีมโฆษก". bangkokbiznews. 2022-04-27.
 24. ""สมคิด" เปิดตัวรับนั่ง ปธ.สร้างอนาคตไทย ลั่นได้เป็นนายกฯหรือไม่ อยู่ที่ฟ้าลิขิต". mgronline.com. 2022-09-08.
 25. พรรคหญิงหน่อย-พรรคสมคิด ดีลลงตัว นัดแถลงควบรวมพรรคพรุ่งนี้
 26. ไม่ถึงขั้นควบรวม สร้างอนาคตไทย-ไทยสร้างไทย จับมือทำการเมือง หาทางออกประเทศ
 27. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทย
 28. "บิ๊กปัอม" เปิดตัว "อุตตม-สนธิรัตน์-พล.อ.วิชญ์" กลับพลังประชารัฐ วางตัวช่วยด้านเศรษฐกิจ
 29. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทย

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้