พรรคประชาเสรี เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยมี ดร.วัฒนา เขียววิมล เป็นหัวหน้าพรรค และนายแพทย์สมศักดิ์ เศรษฐกร เป็นเลขาธิการพรรค[1]

พรรคประชาเสรี
หัวหน้าวัฒนา เขียววิมล
รองหัวหน้าพลอากาศโท นันท์ วิสมิตะนันทน์
พลอากาศโท ชลิต จุลโมกข์
ประจวบ ช่วยศรี
เลขาธิการสมศักดิ์ เศรษฐกร
ก่อตั้ง8 มกราคม พ.ศ. 2525
ถูกยุบ16 ธันวาคม พ.ศ. 2529
อุดมการณ์แนวทางสายกลางของหลักธัมมะ
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติ แก้

พรรคประชาเสรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2525 ดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง เป็นลำดับที่ 1/2525 โดยมีสำนักงานที่ตั้งอยู่เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการบริหารชุดแรก ประกอบด้วย

พรรคประชาเสรี ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 ได้รับเลือกตั้งจำนวน 1 ที่นั่ง คือ ละออ วรรณทอง จากจังหวัดจันทบุรี

พรรคประชาเสรี ถูกยุบพรรคเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2529[2]

อ้างอิง แก้