ทวิช กลิ่นประทุม

ทวิช กลิ่นประทุม เกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี อดีตหัวหน้าพรรคธรรมสังคม[1] เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยหลายสมัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นบิดาของนายสรอรรถ กลิ่นประทุม อดีตรัฐมนตรีหลายสมัย

ทวิช กลิ่นประทุม
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว., จ.ภ.
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
8 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
17 มีนาคม 2518 – 11 กุมภาพันธ์ 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ก่อนหน้า สวัสดิ์ คำประกอบ
ถัดไป ประมาณ อดิเรกสาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
20 เมษายน – 6 ตุลาคม 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ก่อนหน้า ศิริ สิริโยธิน
ถัดไป เลอศักดิ์ สมบัติศิริ
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม 2531 – 26 สิงหาคม 2533
นายกรัฐมนตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ
ก่อนหน้า สุบิน ปิ่นขยัน
ถัดไป อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473
เสียชีวิต 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (76 ปี)
คู่สมรส อารมณ์ กลิ่นประทุม
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ

ทวิช เป็นผู้จัดซื้อที่ดินบริเวณตำบลหนองโพ ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อเตรียมดำเนินการจัดตั้งโรงงานผลิตนมผง ปัจจุบันคือ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี[2]

ทวิช กลิ่นประทุม ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549[3] สิริอายุ 76 ปี 167 วัน

งานการเมืองแก้ไข

ทวิช กลิ่นประทุม เคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม ก่อนจะย้ายมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดราชบุรี และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรีหลายสมัยต่อเนื่องกัน และได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[4]

ทวิช กลิ่นประทุม ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เมื่อปี พ.ศ. 2518[5] และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งในปีถัดมา และได้ลาออกจากตำแหน่งหลังจากนั้นเพียง 1 เดือนเศษ กระทั่งในรัฐบาลต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช[6] จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากนายกรัฐมนตรีลาออก และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม[7] อีกสมัยหนึ่ง แต่ดำรงตำแหน่งเพียง 12 วัน และได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเพียงวันเดียวก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากการรัฐประหารของพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ บทบาทในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของนายทวิช ก็ยุติลงเป็นการชั่วคราว

นายทวิช กลับมามีบทบาทอีกครั้งในการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ[8] และรัฐบาลของพลเอกสุจินดา คราประยูร[9] โดยในช่วงที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี[10] ขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล นับเป็นการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนอกระบบครั้งแรกในประเทศไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง
 2. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี
 3. "ทวิช กลิ่นประทุม" เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน
 4. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 35 ราย)
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๕๐ ราย)
 10. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เล่ม 105 ตอน 201ง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2531
 12. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 110 ตอนที่ 57 วันที่ 3 พฤษภาคม 2536
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ก่อนหน้า ทวิช กลิ่นประทุม ถัดไป
พลตรี ศิริ สิริโยธิน    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(20 เมษายน - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519)
  เลอศักดิ์ สมบัติศิริ