รายชื่อผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ตำแหน่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไทย ตามความหมายในมาตรา 106 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นผู้นำของพรรคฝ่ายค้าน (พรรคที่ไม่มีสมาชิกเป็นรัฐมนตรี ประธานสภา และรองประธานสภา) ในสภาผู้แทนราษฎรไทย[2] โดยมีหน้าที่สำคัญคือการเป็นหัวหน้าในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และสิ้นสุดเมื่อพ้นจากหัวหน้าพรรค และ/หรือ สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ไม่ว่าจะครบวาระ หรือมีการยุบสภาก็ตาม

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
แห่งราชอาณาจักรไทย
ตรารัฐสภา
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ชัยธวัช ตุลาธน
ตั้งแต่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566
รัฐสภาไทย
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกของสภาผู้แทนราษฎร
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีจำนวน สส. ในสภามากที่สุดในกลุ่มพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกพรรคดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธาน หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และตามวาระของสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ประเดิมตำแหน่งหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
สถาปนา22 มีนาคม พ.ศ. 2518 (49 ปี)
เงินตอบแทน42,500 บาท
(รวมกับเงินเดือนประจำตำแหน่งอีก 73,240 บาท [1])
เว็บไซต์parliament.go.th

รายชื่อผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไทย แก้

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
(สิ้นสุดโดย)
พรรคการเมือง
1   หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 22 มีนาคม พ.ศ. 2518[3] 12 มกราคม พ.ศ. 2519
(ยุบสภา)
ประชาธิปัตย์
2
(1)
  พลตรีประมาณ อดิเรกสาร 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2526[4] 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
(ยุบสภา)
ชาติไทย
3
(1)
  พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 [5] 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(ยุบสภา)
ความหวังใหม่
2
(2)
  พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร 30 ตุลาคม พ.ศ. 2535 [6] 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
ชาติไทย
4
  บรรหาร ศิลปอาชา 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2537[7] 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
(ยุบสภา)
5
(1-2)
  ชวน หลีกภัย 4 สิงหาคม พ.ศ. 2538 [8] 27 กันยายน พ.ศ. 2539
(ยุบสภา)
ประชาธิปัตย์
21 ธันวาคม พ.ศ. 2539[9] 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
(เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี)
3
(2-4)
  พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540[10] 2 มิถุนายน พ.ศ. 2541
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
ความหวังใหม่
2 กันยายน พ.ศ. 2541[11] 27 เมษายน พ.ศ. 2542
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2542[12] 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
(ยุบสภา)
5
(3)
  ชวน หลีกภัย 11 มีนาคม พ.ศ. 2544[13] 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
ประชาธิปัตย์
6   บัญญัติ บรรทัดฐาน 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546[14] 5 มกราคม พ.ศ. 2548
(ครบวาระของสภาผู้แทนราษฎร)
7
(1-3)
  ร้อยตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 23 เมษายน พ.ศ. 2548[15] 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
(ยุบสภา)
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551[16] 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี)
16 กันยายน พ.ศ. 2554 [17] 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(ยุบสภา)
8
(1-2)
  สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562[18] 26 กันยายน พ.ศ. 2563
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
เพื่อไทย
6 ธันวาคม พ.ศ. 2563 [19] 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
9   ชลน่าน ศรีแก้ว 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564[20] 20 มีนาคม พ.ศ. 2566
(ยุบสภา)
10   ชัยธวัช ตุลาธน 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566[21] ปัจจุบัน ก้าวไกล

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. https://www.senate.go.th/assets/portals/1/files/Decree%20emoluments_2555.pdf พระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕
 2. ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 (parliament.go.th)
 3. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 4. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลตรีประมาณ อดิเรกสาร สมัยที่ 1) เก็บถาวร 2021-11-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 5. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สมัยที่ 1) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 6. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร สมัยที่ 2) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 7. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (บรรหาร ศิลปอาชา สมัยที่ 1) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 8. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (ชวน หลีกภัย สมัยที่ 1) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 9. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (ชวน หลีกภัย สมัยที่ 2) เก็บถาวร 2018-09-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 10. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สมัยที่ 1) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 11. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สมัยที่ 1) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 12. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สมัยที่ 1) เก็บถาวร 2021-11-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 13. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (ชวน หลีกภัย สมัยที่ 3) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 14. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (บัญญัติ บรรทัดฐาน) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 15. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมัยที่ 1) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 16. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมัยที่ 2) เก็บถาวร 2018-09-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 17. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมัยที่ 3) เก็บถาวร 2021-11-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 18. "ประกาศแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (สมพงษ์ อมรวิวัฒน์)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (พิเศษ 208 ง): 1. 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 19. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 288 ง): 1. 9 ธันวาคม 2563.
 20. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว), ราชกิจจานุเบกษา, 29 ธันวาคม 2564
 21. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร [นายชัยธวัช ตุลาธน]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 140 (พิเศษ 318 ง): 1. 19 ธันวาคม 2566. สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2566. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้