สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21 (6 มกราคม พ.ศ. 2544 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2547) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 มีสมาชิกจำนวน 500 คน แบ่งเป็นแบบเขตเลือกตั้ง 400 คน แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาคแก้ไข

     
พรรค บัญชีรายชื่อ แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ไทยรักไทย 60 28 55 35 121 6 14 7 326
ประชาธิปัตย์ 32 9 15 5 5 48 4 12 130
ชาติไทย 6 - 16 - 10 - 7 - 39
ราษฎร - - 1 - 1 - - - 2
ความหวังใหม่ 1 - - - - - - - 1
มวลชน 1 - - - - - - - 1
กิจสังคม - - - - 1 - - - 1
รวม 100 37 87 40 138 54 25 19 500

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อแก้ไข

ได้รับการเลือกตั้ง   ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง
ได้รับเลื่อนขึ้นมาภายหลัง

มีรายนามดังนี้[1]

พรรคไทยรักไทย (48)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
2   ร้อยตำรวจเอกปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รมว. กระทรวงมหาดไทย
3   สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รมว. กระทรวงการคลัง
4   อุทัย พิมพ์ใจชน
5   อดิศัย โพธารามิก รมว. กระทรวงพาณิชย์
6   สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รมว. กระทรวงสาธารณสุข
7   สุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี
8   พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ รองนายกรัฐมนตรี
9   ปองพล อดิเรกสาร รองนายกรัฐมนตรี
10   ประชา มาลีนนท์ รมช. กระทรวงคมนาคม
11   สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รมว. กระทรวงการต่างประเทศ
12   สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว. กระทรวงอุตสาหกรรม
13   สรอรรถ กลิ่นประทุม รมช. กระทรวงมหาดไทย
14   จำลอง ครุฑขุนทด รมช. กระทรวงศึกษาธิการ
15   จาตุรนต์ ฉายแสง รมต. สำนักนายกรัฐมนตรี
16   พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมช. กระทรวงกลาโหม
17   พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
18   เสนาะ เทียนทอง
19   พลเอกธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รมต. สำนักนายกรัฐมนตรี
20   สุธรรม แสงประทุม รมว. ทบวงมหาวิทยาลัย
21   สมศักดิ์ เทพสุทิน รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี
22   พงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว. กระทรวงยุติธรรม
23   พลกฤษณ์ หงษ์ทอง
24   บุญชู ตรีทอง
25   ประมวล รุจนเสรี รมช. กระทรวงมหาดไทย
26   ไชยยศ สะสมทรัพย์
27   ประยุทธ มหากิจศิริ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
28   วราเทพ รัตนากร รมช. กระทรวงการคลัง
29   ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รมช. กระทรวงแรงงานฯ
30   อดิศร เพียงเกษ
31   ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ
32   วิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมช. กระทรวงคมนาคม
33   ปิยะณัฐ วัชราภรณ์
34   ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ รมช. กระทรวงการคลัง
35   ระวี หิรัญโชติ
36   ชรินรัตน์ พุทธปวน
37   สุขุม เลาวัณย์ศิริ
38   วิเศษ ใจใหญ่
39   เสริมศักดิ์ การุญ ลาออก 1 มีนาคม พ.ศ. 2547
40   ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ ลาออก 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
41   พิชาญ พิบูลย์วัฒนวงศ์
42   พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
43   ชูศักดิ์ แอกทอง ลาออก 1 กันยายน พ.ศ. 2547
44   วิวรรธนไชย ณ กาฬสินธุ์
45   สุทิน คลังแสง
46   สุรชัย เบ้าจรรยา
47   ยุทธศิลป์ ฐาปนะกุล
48   วีระชัย วีระเมธีกุล ลาออก 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
49   ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว
50   ญาณเดช ทองสิมา
51   วิรัตน์ ตยางคนนท์
52   บุรินทร์ หิรัญบูรณะ
53   ปกิต พัฒนกุล
54   สฤต สันติเมทนีดล
55   สุรนันทน์ เวชชาชีวะ
56   บุญถึง ผลพานิชย์
57   จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์
58   จำรัส เวียงสงค์
59   รุ่งเรือง พิทยศิริ
60   จักรพันธุ์ ยมจินดา
61   พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ลาออก 3 เมษายน พ.ศ. 2546
62   สุพจน์ ฤชุพันธุ์
63   พลเอกรัตนะ เฉลิมแสนยากร
64   จตุพร เจริญเชื้อ
65   พินิจ จันทร์สมบูรณ์
66   ยงยุทธ นพเกตุ
67   อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง
68 - สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ข้าม (รมช. กระทรวงสาธารณสุข)
69   กันตธีร์ ศุภมงคล ลาออก 16 ตุลาคม พ.ศ. 2545
70   นพดล อินนา
71   การุญ จันทรางศุ ลาออก 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
72   ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ลาออก 18 กันยายน พ.ศ. 2544
73   วิชิต ปลั่งศรีสกุล
74   พันตำรวจเอกปรีดี เจริญศิลป์
75   สถาพร มณีรัตน์
76   ภาคิน สมมิตร
77   พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
78   รักษ์ ด่านกูล
79   อารักษ์ ไชยริปู
80   มงคล สิมะโรจน์
81   สมพงษ์ หิริกุล
82 - รุ่งเรือง จุลชาต ข้าม (สละสิทธิ์)
83   ชูศักดิ์ ศิรินิล
84   พลตำรวจโทสรรเพชญ ธรรมาธิกุล
หมายเหตุ
 1. 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 นายระวัง เนตรโพธิ์แก้ว ได้รับเลื่อนแทน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
 2. ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 50-71 ได้รับเลื่อนแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี และพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2544 (ยกเว้นนายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ผู้สมัครลำดับที่ 68 ที่เข้าดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีเช่นกัน)
 3. 22 สิงหาคม พ.ศ. 2544 นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ได้รับเลื่อนแทนนายประยุทธ มหากิจศิริ ซึ่งถูกตัดสินตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี
 4. 24 กันยายน พ.ศ. 2544 นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ได้รับเลื่อนแทนนายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2544
 5. 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 พันตำรวจเอกปรีดี เจริญศิลป์ ได้รับเลื่อนแทนนายประมวล รุจนเสรี ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 6. 16 ตุลาคม พ.ศ. 2545 นายสถาพร มณีรัตน์ ได้รับเลื่อนแทนนายกันตธีร์ ศุภมงคล ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2545
 7. 3 เมษายน พ.ศ. 2546 นายภาคิน สมมิตร ได้รับเลื่อนแทนนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2546
 8. 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ได้รับเลื่อนแทนพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 9. 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 นายรักษ์ ด่านกูล ได้รับเลื่อนแทนนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 10. 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 นายอารักษ์ ไชยริปู ได้รับเลื่อนแทนวีระชัย วีระเมธีกุล ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
 11. 3 มีนาคม พ.ศ. 2547 นายมงคล สิมะโรจน์ ได้รับเลื่อนแทนนายเสริมศักดิ์ การุญ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547
 12. 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 นายสมพงษ์ หิริกุล ได้รับเลื่อนแทนนายการุญ จันทรางศุ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
 13. 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 นายชูศักดิ์ ศิรินิล ได้รับเลื่อนแทนนายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
 14. 1 กันยายน พ.ศ. 2547 พลตำรวจโทสรรเพชญ ธรรมาธิกุล ได้รับเลื่อนแทนนายชูศักดิ์ แอกทอง ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2547

พรรคประชาธิปัตย์ (31)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   ชวน หลีกภัย
2   บัญญัติ บรรทัดฐาน
3   อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
4   เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
5   อาทิตย์ อุไรรัตน์
6   ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์
7   สุเทพ เทือกสุบรรณ
8   สุทัศน์ เงินหมื่น
9   ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
10   อนันต์ อนันตกูล
11   เอกกมล คีรีวัฒน์
12   มารุต บุนนาค
13   วิจิตร ศรีสอ้าน
14   มหิดล จันทรางกูร ลาออก 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
15   พลตำรวจโทวรรณรัตน์ คชรักษ์
16   จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
17   นิพนธ์ พร้อมพันธุ์
18   กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
19   คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
20   สุรินทร์ พิศสุวรรณ
21   ไพฑูรย์ แก้วทอง
22   อรรคพล สรสุชาติ ลาออก 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
23   สัมพันธ์ ทองสมัคร
24   สาทิตย์ วงศ์หนองเตย
25   อัญชลี เทพบุตร ลาออก 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
26   พรเสก กาญจนจารี ลาออก 4 มีนาคม พ.ศ. 2547
27   โพธิพงษ์ ล่ำซำ
28   สาวิตต์ โพธิวิหค
29   เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ลาออก 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
30   พรวุฒิ สารสิน
31   สรรเสริญ สมะลาภา
32   อุทัย สุดสุข ลาออก 13 ตุลาคม พ.ศ. 2547
33   ชนิกา ตู้จินดา
34   คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช
35   ผุสดี ตามไท
36   ปรีชา สุวรรณทัต
37   วิชัย ตันศิริ
38 - พรเทพ เตชะไพบูลย์ ข้าม (ลาออกจากสมาชิกพรรค)
39   บุรณัชย์ สมุทรักษ์

พรรคความหวังใหม่ (8)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงกลาโหม
2   วันมูหะมัดนอร์ มะทา รมว. กระทรวงคมนาคม
3   สุขวิช รังสิตพล
4   ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง
5   ชิงชัย มงคลธรรม
6   นิมิตร นนทพันธาวาทย์
7   พิเชษฐ สถิรชวาล รมช. กระทรวงอุตสาหกรรม
8   สุลัยมาลย์ วงศ์พานิช
9   สมศักดิ์ วรคามิน
10   ลิขิต ธีรเวคิน
11 - กระแส ชนะวงศ์ ข้าม (รมต. สำนักนายกรัฐมนตรี)
12   พันโทหญิงชื่อเกิดฐิติยา รังสิตพล ชื่อปัจจุบันฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล
หมายเหตุ

ปี พ.ศ. 2545 พรรคความหวังใหม่ ยุบรวมกับพรรคไทยรักไทย แต่ยังคงมีสมาชิกพรรคบางส่วนไม่เห็นด้วย จึงยังคงรักษาพรรคไว้ โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ย้ายไปสังกัดพรรคต่างๆ ดังนี้

พรรคชาติพัฒนา (7)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   กร ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรี
2   สุวัจน์ ลิปตพัลลภ รมต. สำนักนายกรัฐมนตรี
3   พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รมช. กระทรวงสาธารณสุข
4   ปวีณา หงสกุล ลาออก 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
5   พันเอกวินัย สมพงษ์
6   กรพจน์ อัศวินวิจิตร ลาออก 11 ตุลาคม พ.ศ. 2545
7   ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ ลาออก 14 มีนาคม พ.ศ. 2546
8   สุภาพ คลี่ขจาย
9   ปานปรีย์ พหิทธานุกร ลาออก 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
10   นงค์นาถ เตชะไพบูลย์ ลาออก 5 สิงหาคม พ.ศ. 2546
11   สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
12 - เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ ข้าม
13 - วิชิต แย้มบุญเรือง ข้าม
14   ธนกร นันที
15   มหรรณพ เดชวิทักษ์
16   อัญชลี บุสสุวัณโณ
17   บรรจง พงศ์ศาสตร์
หมายเหตุ

ปี พ.ศ. 2547 พรรคชาติพัฒนา ยุบรวมกับพรรคไทยรักไทย

พรรคชาติไทย (6)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี
2   พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท
3   เดช บุญ-หลง รองนายกรัฐมนตรีฯ
4   สนธยา คุณปลื้ม รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
5   กอบศักดิ์ ชุติกุล ลาออก 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
6   จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์
7   ชูวงศ์ ฉายะบุตร
8   ชัย ชิดชอบ
9   สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแก้ไข

  ดำรงสมาชิกภาพ
  สิ้นสุดสมาชิกภาพ
  ได้รับใบเหลือง
  ได้รับใบแดง

แยกตามรายภาคตามการแบ่งของราชบัณฑิตยสถาน มีรายนามดังนี้[2][3][4]

กรุงเทพแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 ศิริ หวังบุญเกิด พรรคไทยรักไทย  
2 กฤษฎา สัจจกุล พรรคไทยรักไทย  
3 ลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคไทยรักไทย  
4 กรรณิกา ธรรมเกษร พรรคไทยรักไทย  
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่ 3 มีนาคม 2545[5]
5 ประจวบ อึ๊งภากรณ์ พรรคไทยรักไทย  
6 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์  
7 เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
8 สมเกียรติ ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์  
9 นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี พรรคไทยรักไทย  
10 อิสรา สุนทรวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์  
11 พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พรรคประชาธิปัตย์  
12 เฉลิมชัย จีนะวิจารณะ พรรคไทยรักไทย  
13 ศุภมาศ อิศรภักดี พรรคไทยรักไทย  
14 หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล พรรคไทยรักไทย  
15 นาวาอากาศโทรวยลาภ เอี่ยมทอง พรรคไทยรักไทย  
16 อนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคไทยรักไทย  
17 ประมณฑ์ คุณะเกษม พรรคไทยรักไทย  
18 ภูวนิดา คุนผลิน พรรคไทยรักไทย  
19 พิมล ศรีวิกรม์ พรรคไทยรักไทย  
20 พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
21 ธวัชชัย สัจจกุล พรรคไทยรักไทย  
22 ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ พรรคไทยรักไทย  
23 ศันสนีย์ นาคพงศ์ พรรคไทยรักไทย  
24 วัฒนา เซ่งไพเราะ พรรคไทยรักไทย  
25 มงคล กิมสูนจันทร์ พรรคไทยรักไทย  
26 วิชาญ มีนชัยนันท์ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
27 เอนก หุตังคบดี พรรคไทยรักไทย  
28 ปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์  
29 ภิมุข สิมะโรจน์ พรรคไทยรักไทย  
30 องอาจ คล้ามไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์  
31 ปิติพงศ์ เต็มเจริญ พรรคไทยรักไทย  
32 วิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
33 สุวัฒน์ ม่วงศิริ พรรคไทยรักไทย  
34 สุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคไทยรักไทย  
35 สากล ม่วงศิริ พรรคไทยรักไทย  
36 สุธา ชันแสง พรรคไทยรักไทย  
37 แสวง ฤกษ์จรัญ พรรคไทยรักไทย  

ภาคกลางแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์  
2 คนึง ไทยประสิทธิ์ พรรคไทยรักไทย  
3 พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคไทยรักไทย  
4 สนั่น สบายเมือง พรรคไทยรักไทย  
5 ถวิล ฤกษ์หร่าย พรรคไทยรักไทย  
ชัยนาท 1 อนุชา นาคาศัย พรรคไทยรักไทย  
2 มณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย  
นครนายก 1 สิทธิชัย กิตติธเนศวร พรรคชาติไทย  
2 วุฒิชัย กิตติธเนศวร พรรคชาติไทย  
  เลือกตั้งใหม่
  เลือกตั้งใหม่
นครปฐม 1 ประสานต์ บุญมี พรรคไทยรักไทย  
2 ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคไทยรักไทย  
3 พรศักดิ์ เปี่ยมคล้า พรรคไทยรักไทย   ลาออก
ประสิทธิ์ ภักดีพาณิชพงศ์   เลือกตั้งใหม่
4 ไชยา สะสมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย  
5 เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย  
นครสวรรค์ 1 ภิญโญ นิโรจน์ พรรคชาติไทย  
2 เกษม ปานอุดมลักษณ์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 สมควร โอบอ้อม พรรคชาติไทย  
4 สัญชัย วงษ์สุนทร พรรคไทยรักไทย  
5 เมธี ฉัตรจินดารัตน์ พรรคไทยรักไทย  
6 พันตำรวจโทบรรยิน ตั้งภากรณ์ พรรคไทยรักไทย  
7 นิโรธ สุนทรเลขา พรรคชาติไทย  
นนทบุรี 1 อุดมเดช รัตนเสถียร พรรคไทยรักไทย  
2 นิทัศน์ ศรีนนท์ พรรคไทยรักไทย  
3 พิมพา จันทร์ประสงค์ พรรคไทยรักไทย  
สำเร็จ อัจฉริยะประสิทธิ์ พรรคชาติพัฒนา   เลือกตั้งใหม่/เสียชีวิต
พิมพา จันทร์ประสงค์ พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่
4 พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย พรรคไทยรักไทย  
5 สุชาติ บรรดาศักดิ์ พรรคไทยรักไทย  
ปทุมธานี 1 สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พรรคไทยรักไทย  
2 เอกพจน์ ปานแย้ม พรรคประชาธิปัตย์  
3 ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ฤทธาคนี พรรคไทยรักไทย  
4 ลิขิต หมู่ดี พรรคไทยรักไทย  
พระนครศรีอยุธยา 1 เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พรรคไทยรักไทย  
2 พ้อง ชีวานันท์ พรรคไทยรักไทย  
3 สุวิมล พันธ์เจริญวรกุล พรรคไทยรักไทย  
4 วิทยา บุรณศิริ พรรคไทยรักไทย  
5 บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคไทยรักไทย  
พิจิตร 1 ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 นราพัฒน์ แก้วทอง พรรคประชาธิปัตย์  
  เลือกตั้งใหม่
3 ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์  
4 พันตำรวจโทอดุลย์ บุญเสรฐ พรรคไทยรักไทย  
พิษณุโลก 1 พิทักษ์ สันติวงศ์เดชา พรรคประชาธิปัตย์  
2 พิษณุ พลไวย์ พรรคไทยรักไทย  
3 มยุรา มนะสิการ พรรคไทยรักไทย  
4 สุชน ชามพูนท พรรคไทยรักไทย  
5 นคร มาฉิม พรรคประชาธิปัตย์  
6 วีระ ปัทมสิริวัฒน์ พรรคไทยรักไทย   เสียชีวิต
จุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่ 28 เม.ย. 44[6]
เพชรบูรณ์ 1 เรวัต แสงวิจิตร พรรคไทยรักไทย  
วิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่
2 สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคไทยรักไทย  
3 ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคไทยรักไทย  
4 ณรงค์กร ชวาลสันตติ พรรคไทยรักไทย  
จรัส พั้วช่วย พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่
5 พันจ่าอากาศโทกิตติคุณ นาคะบุตร พรรคไทยรักไทย  
6 แก้ว บัวสุวรรณ พรรคไทยรักไทย  
7 ไพศาล จันทรภักดี พรรคไทยรักไทย  
ลพบุรี 1 ณัฐพล เกียรติวินัยสกุล พรรคไทยรักไทย  
2 พงษ์ศักดิ์ วรปัญญา พรรคไทยรักไทย  
3 กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย  
  เลือกตั้งใหม่
4 อำนวย คลังผา พรรคไทยรักไทย  
5 นิยม วรปัญญา พรรคไทยรักไทย  
สมุทรปราการ 1 ว่าที่เรือโทวัลลภ ยังตรง พรรคไทยรักไทย  
2 ประเสริฐ เด่นนภาลัย พรรคไทยรักไทย  
3 ประชา ประสพดี พรรคไทยรักไทย  
4 จิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ พรรคไทยรักไทย  
5 สลิลทิพย์ ชัยสดมภ์ พรรคไทยรักไทย  
6 เรวดี รัศมิทัต พรรคราษฎร  
  เลือกตั้งใหม่
สมุทรสงคราม 1 รังสิมา รอดรัศมี พรรคประชาธิปัตย์  
สมุทรสาคร 1 เอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
2 นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคไทยรักไทย  
สระบุรี 1 เงิน บุญสุภา พรรคไทยรักไทย  
2 ยงยศ อดิเรกสาร พรรคไทยรักไทย  
3 สมชาย สุนทรวัฒน์ พรรคไทยรักไทย  
4 วีระพล อดิเรกสาร พรรคไทยรักไทย  
สิงห์บุรี 1 ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 พายัพ ปั้นเกตุ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
สุโขทัย 1 อนงค์วรรณ เทพสุทิน พรรคไทยรักไทย  
2 ประศาสตร์ ทองปากน้ำ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
3 สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ พรรคไทยรักไทย  
4 ประทวน เขียวฤทธิ์ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
สุพรรณบุรี 1 วราวุธ ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
2 กัญจนา ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
3 ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย  
4 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
5 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย  
6 จองชัย เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย  
อ่างทอง 1 พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ พรรคชาติไทย  
2 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย  
อุทัยธานี 1 ธีรพันธ์ วีระยุทธวัฒนะ พรรคชาติไทย  
ประแสง มงคลศิริ พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่
2 นพดล พลเสน พรรคชาติไทย  

ภาคเหนือแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 สามารถ แก้วมีชัย พรรคไทยรักไทย  
2 สฤษฎ์ อึ้งอภินันท์ พรรคไทยรักไทย  
3 ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ พรรคไทยรักไทย  
4 วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคไทยรักไทย  
5 สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
6 ยงยุทธ ติยะไพรัช พรรคไทยรักไทย  
7 อิทธิเดช แก้วหลวง พรรคไทยรักไทย  
8 บัวสอน ประชามอญ พรรคไทยรักไทย  
เชียงใหม่ 1 ปกรณ์ บูรณุปกรณ์ พรรคไทยรักไทย  
2 เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย  
3 บุญทรง เตริยาภิรมย์ พรรคไทยรักไทย  
4 วิทยา ทรงคำ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
5 พรชัย อรรถปรียางกูร พรรคไทยรักไทย  
6 นพคุณ รัฐผไท พรรคไทยรักไทย  
7 สุรพล เกียรติไชยากร พรรคไทยรักไทย  
8 ผณินทรา ภัคเกษม พรรคไทยรักไทย  
9 ยงยุทธ สุวภาพ พรรคประชาธิปัตย์  
10 สันติ ตันสุหัช พรรคไทยรักไทย  
น่าน 1 คำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์  
2 ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคไทยรักไทย  
3 วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคไทยรักไทย  
พะเยา 1 อรุณี ชำนาญยา พรรคไทยรักไทย  
2 วิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรคไทยรักไทย  
3 เกรียงไกร ไชยมงคล พรรคไทยรักไทย  
แพร่ 1 ทศพร เสรีรักษ์ พรรคไทยรักไทย  
2 ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู พรรคประชาธิปัตย์  
3 วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคไทยรักไทย  
แม่ฮ่องสอน 1 ปัญญา จีนาคำ พรรคประชาธิปัตย์  
2 สมบูรณ์ ไพรวัลย์ พรรคไทยรักไทย  
ลำปาง 1 ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคไทยรักไทย  
2 จินดา วงศ์สวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย  
3 วาสิต พยัคฆบุตร พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
4 พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคไทยรักไทย  
5 อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
ลำพูน 1 อาภาภรณ์ พุทธปวน พรรคไทยรักไทย  
2 สงวน พงษ์มณี พรรคไทยรักไทย  
3 ทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
อุตรดิตถ์ 1 กฤษณา สีหลักษณ์ พรรคไทยรักไทย  
2 ศรัณย์ ศรัณย์เกตุ พรรคไทยรักไทย  
วารุจ ศิริวัฒน์ พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่
3 ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย พรรคไทยรักไทย  

ภาคอีสานแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 สุขุมพงศ์ โง่นคำ พรรคไทยรักไทย  
2 อรดี สุทธศรี พรรคชาติไทย  
  เลือกตั้งใหม่
3 วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง พรรคไทยรักไทย  
4 พีระเพชร ศิริกุล พรรคไทยรักไทย  
5 บุญรื่น ศรีธเรศ พรรคไทยรักไทย  
6 ประเสริฐ บุญเรือง พรรคไทยรักไทย  
ขอนแก่น 1 จักริน พัฒน์ดำรงจิตร พรรคไทยรักไทย  
2 ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ พรรคไทยรักไทย  
3 ณรงค์เลิศ สุรพล พรรคกิจสังคม  
4 มุกดา พงษ์สมบัติ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
5 ภูมิ สาระผล พรรคไทยรักไทย  
6 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
7 สุชาย ศรีสุรพล พรรคไทยรักไทย  
8 สมศักดิ์ คุณเงิน พรรคไทยรักไทย  
9 อรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ์ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
10 พงศกร อรรณนพพร พรรคไทยรักไทย  
ศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ พรรคชาติพัฒนา   เลือกตั้งใหม่
พงศกร อรรณนพพร พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่
11 เปรมศักดิ์ เพียยุระ พรรคไทยรักไทย  
ชัยภูมิ 1 ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
2 ชวลิต มหาจันทร์ พรรคไทยรักไทย  
3 ก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ พรรคไทยรักไทย  
4 วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคไทยรักไทย  
5 ชัยยุทธ จรรย์โกมล พรรคไทยรักไทย  
ศรคม ฦาชา พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่
6 เจริญ จรรย์โกมล พรรคไทยรักไทย  
7 สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคไทยรักไทย  
นครพนม 1 ชวลิต วิชยสุทธิ์ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
2 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคความหวังใหม่  
ชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล พรรคราษฎร   เลือกตั้งใหม่
3 มงคล บุพศิริ พรรคไทยรักไทย  
ประสงค์ บูรณ์พงศ์   เลือกตั้งใหม่
4 อรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
5 ศุภชัย โพธิ์สุ พรรคไทยรักไทย  
นครราชสีมา 1 เทวัญ ลิปตพัลลภ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
2 วรรณรัตน์ ชาญนุกูล พรรคไทยรักไทย  
3 ประวิช รัตนเพียร พรรคไทยรักไทย  
4 ประทีป กรีฑาเวช พรรคไทยรักไทย  
5 พิชญ์สินี มุ่งฝากกลาง พรรคไทยรักไทย  
6 วัชรา ณ วังขนาย พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
7 ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
8 ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี พรรคไทยรักไทย  
9 บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
10 สุพร อัตถาวงศ์ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
11 สมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคไทยรักไทย  
12 พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคไทยรักไทย  
13 ประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคไทยรักไทย  
14 สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
15 วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
16 สมศักดิ์ โสมกลาง พรรคไทยรักไทย  
17 พงษ์พิช รุ่งเป้า พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
บุรีรัมย์ 1 ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล พรรคชาติไทย  
  เลือกตั้งใหม่
2 กรุณา ชิดชอบ พรรคชาติไทย  
3 ศักดิ์สยาม ชิดชอบ พรรคชาติไทย  
4 สุรศักดิ์ นาคดี พรรคไทยรักไทย  
5 พีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย  
ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่
พีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่
6 โสภณ ซารัมย์ พรรคชาติไทย  
7 ประกิจ พลเดช พรรคไทยรักไทย  
8 โสภณ เพชรสว่าง พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
9 ขจรธน จุดโต พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
10 ทรงศักดิ์ ทองศรี พรรคไทยรักไทย  
มหาสารคาม 1 ทองหล่อ พลโคตร พรรคไทยรักไทย  
2 ไชยวัฒน์ ติณรัตน์ พรรคไทยรักไทย  
สุชาติ ศรีสังข์ พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่
3 ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร พรรคประชาธิปัตย์  
4 ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง พรรคไทยรักไทย  
5 กุสุมาลวตี ศิริโกมุท พรรคไทยรักไทย  
6 กริช กงเพชร พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
มุกดาหาร 1 ประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย  
2 ลาวัลย์ ตันติกุลพงศ์ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
ยโสธร 1 สุทธิชัย จันทร์อารักษ์ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
2 รณฤทธิชัย คานเขต พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
3 วิฑูรย์ วงษ์ไกร พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
4 วิสันต์ เดชเสน พรรคไทยรักไทย  
ร้อยเอ็ด 1 สานิต ว่องสัธนพงษ์ พรรคไทยรักไทย  
2 เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ พรรคไทยรักไทย  
บุญเติม จันทะวัฒน์ พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่
3 ฉลาด ขามช่วง พรรคประชาธิปัตย์  
  เลือกตั้งใหม่
4 เอกภาพ พลซื่อ พรรคไทยรักไทย  
5 นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคไทยรักไทย  
6 นิสิต สินธุไพร พรรคไทยรักไทย  
7 กิตติ สมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย  
8 ศักดา คงเพชร พรรคไทยรักไทย  
9 เวียง วรเชษฐ์ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
เลย 1 ทศพล สังขทรัพย์ พรรคไทยรักไทย  
2 ธนเทพ ทิมสุวรรณ พรรคไทยรักไทย  
3 ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
4 สุวิชญ์ โยทองยศ พรรคไทยรักไทย  
ศรีสะเกษ 1 บุญชง วีสมหมาย พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่ / เสียชีวิต
ธเนศ เครือรัตน์ พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่
2 พิทยา บุญเฉลียว พรรคไทยรักไทย  
3 วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พรรคชาติไทย   นับคะแนนใหม่
จำนงค์ โพธิสาโร พรรคไทยรักไทย  
4 จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคไทยรักไทย  
5 ดนัยฤทธิ์ วัชราภรณ์ พรรคไทยรักไทย  
อมรเทพ สมหมาย พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่
6 พันตำรวจเอกทิน วงศ์ปลั่ง พรรคชาติไทย  
7 มาลินี อินฉัตร พรรคไทยรักไทย  
ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่
8 มานพ จรัสดำรงนิตย์ พรรคไทยรักไทย  
9 ผ่องศรี แซ่จึง พรรคชาติไทย  
  เลือกตั้งใหม่
สกลนคร 1 อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
2 เฉลิมชัย อุฬารกุล พรรคไทยรักไทย  
3 นริศร ทองธิราช พรรคชาติไทย  
4 สาคร พรหมภักดี พรรคไทยรักไทย  
5 พงษ์ศักดิ์ บุญศล พรรคไทยรักไทย  
6 เสรี สาระนันท์ พรรคไทยรักไทย  
7 เกษม อุประ พรรคไทยรักไทย  
สุรินทร์ 1 ชูชัย มุ่งเจริญพร พรรคไทยรักไทย  
2 ธีรโชต กองทอง พรรคชาติไทย  
3 ฟาริดา สุไลมาน พรรคไทยรักไทย  
4 ธีระชัย เตียวเจริญโสภา พรรคไทยรักไทย  
ประภาส วีระเสถียร พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่
นัฐมล สมบูรณ์เทอดธนา พรรคชาติไทย   เลือกตั้งใหม่
5 ประดุจ มั่นหมาย พรรคไทยรักไทย  
6 ศุภรักษ์ ควรหา พรรคไทยรักไทย  
7 สมศักดิ์ เจริญพันธ์ พรรคชาติไทย  
มานิตย์ สังข์พุ่ม พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่
8 เสกสรร แสนภูมิ พรรคไทยรักไทย  
9 ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล พรรคไทยรักไทย  
หนองคาย 1 ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธ์ สุนทรชัย พรรคไทยรักไทย  
2 ประสิทธิ์ จันทาทอง พรรคไทยรักไทย  
3 เอกธนัช อินทร์รอด พรรคไทยรักไทย  
4 เทวฤทธิ์ นิกรเทศ พรรคไทยรักไทย  
5 ธรรมนูญ เจริญดี พรรคไทยรักไทย  
สงกรานต์ คำพิไสย์ พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่
6 นิพนธ์ คนขยัน พรรคไทยรักไทย  
หนองบัวลำภู 1 กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคไทยรักไทย  
2 ไชยา พรหมา พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
3 วิชัย สามิตร พรรคไทยรักไทย  
อุดรธานี 1 ศราวุธ เพชรพนมพร พรรคไทยรักไทย  
2 อรรถพล สนิทวงศ์ชัย พรรคไทยรักไทย  
3 วิชัย ชัยจิตวณิชกุล พรรคไทยรักไทย  
4 ธีระยุทธ วานิชชัง พรรคไทยรักไทย  
5 ไชยยศ จิรเมธากร พรรคประชาธิปัตย์  
6 ทองดี มนิสสาร พรรคไทยรักไทย  
7 ธีระชัย แสนแก้ว พรรคไทยรักไทย  
8 ต่อพงษ์ ไชยสาส์น พรรคไทยรักไทย  
9 ธราพงษ์ สีลาวงษ์ พรรคไทยรักไทย  
10 สุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคไทยรักไทย  
อุบลราชธานี 1 เกรียง กัลป์ตินันท์ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
  เลือกตั้งใหม่
2 สมบัติ รัตโน พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
3 วิฑูรย์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
4 สุพล ฟองงาม พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
5 ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคไทยรักไทย  
6 สิทธิชัย โควสุรัตน์ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
7 อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคไทยรักไทย  
8 พูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ พรรคไทยรักไทย  
9 สุชาติ ตันติวณิชชานนท์ พรรคไทยรักไทย  
10 กิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ พรรคไทยรักไทย  
ศักดิ์ชัย จินตะเวช พรรคชาติไทย   เลือกตั้งใหม่
  เลือกตั้งใหม่
วิทยา บันทุปา พรรคราษฎร   เลือกตั้งใหม่
กิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่
11 ชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ พรรคไทยรักไทย  
อำนาจเจริญ 1 ธีระชัย ศิริขันธ์ พรรคไทยรักไทย  
2 ไพศาล จันทวารา พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคใต้แก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์  
2 พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์  
ชุมพร 1 ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์  
2 สุชาติ แก้วนาโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 สุวโรช พะลัง พรรคประชาธิปัตย์  
ตรัง 1 สุวรรณ กู้สุจริต พรรคประชาธิปัตย์  
2 ทวี สุระบาล พรรคประชาธิปัตย์  
3 สมชาย โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์  
4 สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล พรรคประชาธิปัตย์  
นครศรีธรรมราช 1 ฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง พรรคประชาธิปัตย์  
2 สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 นริศา อดิเทพวรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
4 มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์  
5 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์  
6 ตรีพล เจาะจิตต์ พรรคประชาธิปัตย์  
7 ประกอบ รัตนพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์  
8 ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์  
9 อภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์  
10 วิทยา แก้วภราดัย พรรคประชาธิปัตย์  
นราธิวาส 1 พรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ พรรคประชาธิปัตย์  
2 สุธิพันธ์ ศรีริกานนท์ พรรคความหวังใหม่  
อรรถพล มามะ พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่
3 นัจมุดดีน อูมา พรรคไทยรักไทย  
4 อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
ปัตตานี 1 วัยโรจน์ พิพิธภักดี พรรคประชาธิปัตย์  
2 พันตำรวจโทเจ๊ะอิสมาแอ เจ๊ะโมง พรรคประชาธิปัตย์  
3 สมมารถ เจ๊ะนา พรรคประชาธิปัตย์  
4 มุข สุไลมาน พรรคไทยรักไทย  
พังงา 1 กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 จุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฎ์ พรรคประชาธิปัตย์  
พัทลุง 1 สุพัฒน์ ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์  
2 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์  
3 นริศ ขำนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ภูเก็ต 1 สุวิทย์ เสงี่ยมกุล พรรคประชาธิปัตย์  
2 เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ พรรคประชาธิปัตย์  
ยะลา 1 ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
2 ไพศาล ยิ่งสมาน พรรคไทยรักไทย  
3 บูราฮานูดิน อุเซ็ง พรรคไทยรักไทย  
ระนอง 1 วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์  
สงขลา 1 เจือ ราชสีห์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 ลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์  
3 ไพร พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์   ลาออก
วิรัตน์ กัลยาศิริ   เลือกตั้งใหม่
4 วินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์  
5 นิพนธ์ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์  
6 ถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์  
7 ศิริโชค โสภา พรรคประชาธิปัตย์  
8 พันตำรวจโทวิจิตร สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์  
สตูล 1 ธานินทร์ ใจสมุทร พรรคประชาธิปัตย์  
2 สนั่น สุธากุล พรรคประชาธิปัตย์  
สุราษฎร์ธานี 1 โกเมศ ขวัญเมือง พรรคประชาธิปัตย์  
2 ประวิช นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์  
3 ชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์  
4 เชน เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
5 สินิตย์ เลิศไกร พรรคประชาธิปัตย์  
6 นิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคตะวันออกแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 ธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
2 คมคาย พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
3 พงศ์เวช เวชชาชีวะ พรรคไทยรักไทย  
ฉะเชิงเทรา 1 อนันต์ ฉายแสง พรรคไทยรักไทย  
2 อิทธิ ศิริลัทธยากร พรรคไทยรักไทย  
3 สุชาติ ตันเจริญ พรรคไทยรักไทย  
4 วุฒิพงศ์ ฉายแสง พรรคไทยรักไทย  
ชลบุรี 1 สง่า ธนสงวนวงศ์ พรรคชาติไทย  
2 วิทยา คุณปลื้ม พรรคชาติไทย  
3 สมชาย สหชัยรุ่งเรือง พรรคชาติไทย  
4 สุรสิทธิ์ นิติวุฒิวรรักษ์ พรรคชาติไทย  
5 อิทธิพล คุณปลื้ม พรรคชาติไทย  
6 ชาญศักดิ์ ชวลิตนิติธรรม พรรคชาติไทย  
7 พลเรือโทโรช วิภัติภูมิประเทศ พรรคไทยรักไทย  
ตราด 1 บุญส่ง ไข่เกษ พรรคประชาธิปัตย์  
2 ธีระ สลักเพชร พรรคประชาธิปัตย์  
ปราจีนบุรี 1 สุนทร วิลาวัลย์ พรรคไทยรักไทย  
2 สมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคไทยรักไทย  
คงกฤช หงษ์วิไล พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่
3 วรวุฒิ ภุมมะกาญจนะ พรรคไทยรักไทย  
ระยอง 1 สาธิต ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์  
2 สิน กุมภะ พรรคไทยรักไทย  
3 ปิยะ ปิตุเตชะ พรรคชาติไทย  
สระแก้ว 1 ฐานิสร์ เทียนทอง พรรคไทยรักไทย  
2 ตรีนุช เทียนทอง พรรคไทยรักไทย  
3 วิทยา เทียนทอง พรรคไทยรักไทย  

ภาคตะวันตกแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 นาวาโทเดชา สุขารมณ์ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
2 สันทัด จีนาภักดิ์ พรรคไทยรักไทย  
3 เรวัต สิรินุกุล พรรคประชาธิปัตย์  
  เลือกตั้งใหม่
4 ไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร พรรคประชาธิปัตย์  
  เลือกตั้งใหม่
5 ประชา โพธิพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์  
  เลือกตั้งใหม่
พลตรีศรชัย มนตริวัต พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2544[7]
ตาก 1 ธนญ ตันติสุนทร พรรคประชาธิปัตย์  
2 ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 ธนิตพล ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์  
ประจวบคีรีขันธ์ 1 มนตรี ปาน้อยนนท์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 เฉลิมชัย ศรีอ่อน พรรคประชาธิปัตย์  
3 ร้อยตำรวจเอกพเยาว์ พูลธรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์  
เพชรบุรี 1 อลงกรณ์ พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
2 ธานี ยี่สาร พรรคไทยรักไทย  
3 อภิชาติ สุภาแพ่ง พรรคประชาธิปัตย์  
ราชบุรี 1 กอบกุล นพอมรบดี พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่
2 วิวัฒน์ นิติกาญจนา พรรคไทยรักไทย  
3 ประไพพรรณ เส็งประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์  
4 วิจัย วัฒนาประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
5 บุญลือ ประเสริฐโสภา พรรคไทยรักไทย  

คณะกรรมาธิการแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (1)
 3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (2)
 4. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (3)
 5. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง
 6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง (นายจุติ ไกรฤกษ์)
 7. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง