สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21 (6 มกราคม พ.ศ. 2544 - 5 มกราคม พ.ศ. 2548) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 มีสมาชิกจำนวน 500 คน แบ่งเป็นแบบเขตเลือกตั้ง 400 คน แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21
ชุดที่ 20 ชุดที่ 22
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ6 มกราคม พ.ศ. 2544 – 5 มกราคม พ.ศ. 2548
(3 ปี 364 วัน)
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีทักษิณ 1
ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก500
ประธานอุทัย พิมพ์ใจชน
รองประธานคนที่ 1สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
รองประธานคนที่ 2บุญชง วีสมหมาย
ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545
สุชาติ ตันเจริญ
ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2545
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร
ผู้นำฝ่ายค้านชวน หลีกภัย
ตั้งแต่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2544
บัญญัติ บรรทัดฐาน
ตั้งแต่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
พรรคครองพรรคไทยรักไทย


พรรค บัญชีรายชื่อ แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ไทยรักไทย 60 28 55 35 121 6 14 7 326
ประชาธิปัตย์ 32 9 15 5 5 48 4 12 130
ชาติไทย 6 - 16 - 10 - 7 - 39
มหาชน - - 1 - 1 - - - 2
ความหวังใหม่ 1 - - - - - - - 1
กิจสังคม - - - - 1 - - - 1
รวม 99 37 87 40 138 54 25 19 499

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

แก้
ได้รับการเลือกตั้ง   ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง
ได้รับเลื่อนขึ้นมาภายหลัง

มีรายนามดังนี้[1]

หมายเหตุ: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กำหนดไว้ว่า สถานภาพการเป็น สส. จะสิ้นสุดลง เมื่อได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี

# รายนาม เพิ่มเติม
1   พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
2   ร้อยตำรวจเอกปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รมว. กระทรวงมหาดไทย
3   สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รมว. กระทรวงการคลัง
4   อุทัย พิมพ์ใจชน
5   อดิศัย โพธารามิก รมว. กระทรวงพาณิชย์
6   สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รมว. กระทรวงสาธารณสุข
7   สุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี
8   พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ รองนายกรัฐมนตรี
9   ปองพล อดิเรกสาร รองนายกรัฐมนตรี
10   ประชา มาลีนนท์ รมช. กระทรวงคมนาคม
11   สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รมว. กระทรวงการต่างประเทศ
12   สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว. กระทรวงอุตสาหกรรม
13   สรอรรถ กลิ่นประทุม รมช. กระทรวงมหาดไทย
14   จำลอง ครุฑขุนทด รมช. กระทรวงศึกษาธิการ
15   จาตุรนต์ ฉายแสง รมต. สำนักนายกรัฐมนตรี
16   พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมช. กระทรวงกลาโหม
17   พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
18   เสนาะ เทียนทอง
19   พลเอกธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รมต. สำนักนายกรัฐมนตรี
20   สุธรรม แสงประทุม รมว. ทบวงมหาวิทยาลัย
21   สมศักดิ์ เทพสุทิน รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี
22   พงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว. กระทรวงยุติธรรม
23   พลกฤษณ์ หงษ์ทอง
24   บุญชู ตรีทอง
25   ประมวล รุจนเสรี รมช. กระทรวงมหาดไทย
26   ไชยยศ สะสมทรัพย์
27   ประยุทธ มหากิจศิริ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
28   วราเทพ รัตนากร รมช. กระทรวงการคลัง
29   ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รมช. กระทรวงแรงงานฯ
30   อดิศร เพียงเกษ
31   ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ
32   วิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมช. กระทรวงคมนาคม
33   ปิยะณัฐ วัชราภรณ์
34   ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ รมช. กระทรวงการคลัง
35   ระวี หิรัญโชติ
36   ชรินรัตน์ พุทธปวน
37   สุขุม เลาวัณย์ศิริ
38   วิเศษ ใจใหญ่
39   เสริมศักดิ์ การุญ ลาออก 1 มีนาคม พ.ศ. 2547
40   ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ ลาออก 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
41   พิชาญ พิบูลย์วัฒนวงษ์
42   พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
43   ชูศักดิ์ แอกทอง ลาออก 1 กันยายน พ.ศ. 2547
44   วิวรรธนไชย ณ กาฬสินธุ์
45   สุทิน คลังแสง
46   สุรชัย เบ้าจรรยา
47   ยุทธศิลป์ ฐาปนะกุล
48   วีระชัย วีระเมธีกุล ลาออก 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
49   ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
50   ญาณเดช ทองสิมา
51   วิรัตน์ ตยางคนนท์
52   บุรินทร์ หิรัญบูรณะ
53   ปกิต พัฒนกุล
54   สฤต สันติเมทนีดล
55   สุรนันทน์ เวชชาชีวะ
56   บุญถึง ผลพานิชย์
57   จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์
58   จำรัส เวียงสงค์
59   รุ่งเรือง พิทยศิริ
60   จักรพันธุ์ ยมจินดา
61   พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ลาออก 3 เมษายน พ.ศ. 2546
62   สุพจน์ ฤชุพันธุ์
63   พลเอกรัตนะ เฉลิมแสนยากร
64   จตุพร เจริญเชื้อ
65   พินิจ จันทร์สมบูรณ์
66   ยงยุทธ นพเกตุ
67   อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง
69   กันตธีร์ ศุภมงคล (ข้ามลำดับ 68)
ลาออก 16 ตุลาคม พ.ศ. 2545
70   นพดล อินนา
71   การุญ จันทรางศุ ลาออก เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
72   ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2544
ลาออก 18 กันยายน พ.ศ. 2544
73   วิชิต ปลั่งศรีสกุล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2544
74   พันตำรวจเอกปรีดี เจริญศิลป์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545
75   สถาพร มณีรัตน์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2545
76   ภาคิน สมมิตร เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2546
77   พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
78   รักษ์ ด่านกูล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
79   อารักษ์ ไชยริปู เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
80   มงคล สิมะโรจน์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2547
81   สมพงษ์ หิริกุล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
83   ชูศักดิ์ ศิรินิล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
(ข้ามลำดับที่ 82)
84   พลตำรวจโทสรรเพชญ ธรรมาธิกุล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2547
-   สุขวิช รังสิตพล ย้ายมาจาก พรรคความหวังใหม่
-   นิมิตร นนทพันธาวาทย์ ย้ายมาจาก พรรคความหวังใหม่
-   สุลัยมาลย์ วงษ์พานิช ย้ายมาจาก พรรคความหวังใหม่
-   สมศักดิ์ วรคามิน ย้ายมาจาก พรรคความหวังใหม่
-   ลิขิต ธีรเวคิน ย้ายมาจาก พรรคความหวังใหม่
-   พันเอก วินัย สมพงษ์ ย้ายมาจาก พรรคชาติพัฒนา
-   สุภาพ คลี่ขจาย ย้ายมาจาก พรรคชาติพัฒนา
-   สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ ย้ายมาจาก พรรคชาติพัฒนา
-   ธนกร นันที ย้ายมาจาก พรรคชาติพัฒนา
-   มหรรณพ เดชวิทักษ์ ย้ายมาจาก พรรคชาติพัฒนา
-   อัญชลี บุสสุวัณโณ ย้ายมาจาก พรรคชาติพัฒนา
-   บรรจง พงศ์ศาสตร์ ย้ายมาจาก พรรคชาติพัฒนา
หมายเหตุ
  1. ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 50-71 ได้รับเลื่อนแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี และพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2544 (ยกเว้นนายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ผู้สมัครลำดับที่ 68 ที่เข้าดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีเช่นกัน)


# รายนาม เพิ่มเติม
1   ชวน หลีกภัย
2   บัญญัติ บรรทัดฐาน
3   อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
4   เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
5   อาทิตย์ อุไรรัตน์
6   ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์
7   สุเทพ เทือกสุบรรณ
8   สุทัศน์ เงินหมื่น
9   ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
10   อนันต์ อนันตกูล
11   เอกกมล คีรีวัฒน์
12   มารุต บุนนาค
13   วิจิตร ศรีสอ้าน
14   มหิดล จันทรางกูร ลาออก 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
15   พลตำรวจโทวรรณรัตน์ คชรักษ์
16   จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
17   นิพนธ์ พร้อมพันธุ์
18   กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
19   คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
20   สุรินทร์ พิศสุวรรณ
21   ไพฑูรย์ แก้วทอง
22   อรรคพล สรสุชาติ ลาออก 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
23   สัมพันธ์ ทองสมัคร
24   สาทิตย์ วงศ์หนองเตย
25   อัญชลี เทพบุตร ลาออก 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
26   พรเสก กาญจนจารี ลาออก 4 มีนาคม พ.ศ. 2547
27   โพธิพงษ์ ล่ำซำ
28   สาวิตต์ โพธิวิหค
29   เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ลาออก 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
30   พรวุฒิ สารสิน
31   สรรเสริญ สมะลาภา
32   อุทัย สุดสุข แทน อัญชลี[2], ลาออก 13 ตุลาคม พ.ศ. 2547
34   คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช แทน พรเสก[3], ข้ามลำดับ 33
35   ผุสดี ตามไท แทน มหิดล[4]
36   ปรีชา สุวรรณทัต แทน อรรคพล[5]
37   วิชัย ตันศิริ แทน เอนก[6]
39   บุรณัชย์ สมุทรักษ์ แทน อุทัย[7]ข้ามลำดับที่ 38
-   พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล ย้ายมาจาก พรรคความหวังใหม่
# รายนาม เพิ่มเติม
1   หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี
2   พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท
3   เดช บุญ-หลง รองนายกรัฐมนตรีฯ
4   สนธยา คุณปลื้ม รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
5   กอบศักดิ์ ชุติกุล ลาออก เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
6   จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์
7   ชูวงศ์ ฉายะบุตร
8   ชัย ชิดชอบ
9   สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง

ปี พ.ศ. 2545 พรรคความหวังใหม่ ยุบรวมกับพรรคไทยรักไทย แต่ยังคงมีสมาชิกพรรคบางส่วนไม่เห็นด้วย จึงยังคงรักษาพรรคไว้

# รายนาม เพิ่มเติม
1   พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงกลาโหม
2   วันมูหะมัดนอร์ มะทา รมว. กระทรวงคมนาคม
3   สุขวิช รังสิตพล ย้ายไปสังกัด พรรคไทยรักไทย
4   ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง ย้ายไปสังกัด พรรคมวลชน
5   ชิงชัย มงคลธรรม
6   นิมิตร นนทพันธาวาทย์ ย้ายไปสังกัด พรรคไทยรักไทย
7   พิเชษฐ สถิรชวาล รมช. กระทรวงอุตสาหกรรม
8   สุลัยมาลย์ วงศ์พานิช ย้ายไปสังกัด พรรคไทยรักไทย
9   สมศักดิ์ วรคามิน ย้ายไปสังกัด พรรคไทยรักไทย
10   ลิขิต ธีรเวคิน ย้ายไปสังกัด พรรคไทยรักไทย
12   พันโทหญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล ข้ามลำดับที่ 11
ย้ายไปสังกัด พรรคประชาธิปัตย์
# รายนาม เพิ่มเติม
-   ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง ย้ายมาจาก พรรคความหวังใหม่
ลาออก เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2547 พรรคชาติพัฒนา ยุบรวมกับพรรคไทยรักไทย

# รายนาม เพิ่มเติม
1   กร ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรี
2   สุวัจน์ ลิปตพัลลภ รมต. สำนักนายกรัฐมนตรี
3   พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รมช. กระทรวงสาธารณสุข
4   ปวีณา หงสกุล ลาออก เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
5   พันเอกวินัย สมพงษ์ ย้ายไปสังกัด พรรคไทยรักไทย
6   กรพจน์ อัศวินวิจิตร ลาออก 11 ตุลาคม พ.ศ. 2545
7   ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ ลาออก 14 มีนาคม พ.ศ. 2546
8   สุภาพ คลี่ขจาย ย้ายไปสังกัด พรรคไทยรักไทย
9   ปานปรีย์ พหิทธานุกร ลาออก 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
10   นงค์นาถ เตชะไพบูลย์ ลาออก 5 สิงหาคม พ.ศ. 2546
11   สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ ย้ายไปสังกัด พรรคไทยรักไทย
14   ธนกร นันที ข้ามลำดับที่ 12-13
ย้ายไปสังกัด พรรคไทยรักไทย
15   มหรรณพ เดชวิทักษ์ ย้ายไปสังกัด พรรคไทยรักไทย
16   อัญชลี บุสสุวัณโณ ย้ายไปสังกัด พรรคไทยรักไทย
17   บรรจง พงศ์ศาสตร์ ย้ายไปสังกัด พรรคไทยรักไทย

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต

แก้
  ดำรงสมาชิกภาพ
  สิ้นสุดสมาชิกภาพ
  ได้รับใบเหลือง
  ได้รับใบแดง

แยกตามรายภาคตามการแบ่งของราชบัณฑิตยสถาน มีรายนามดังนี้[8][9][10]

กรุงเทพมหานคร

แก้
หน่วยการปกครอง เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 ศิริ หวังบุญเกิด พรรคไทยรักไทย  
2 กฤษฎา สัจจกุล พรรคไทยรักไทย  
3 ลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคไทยรักไทย  
4 กรรณิกา ธรรมเกษร พรรคไทยรักไทย  
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่ 3 มี.ค. 2545[11]
5 ประจวบ อึ๊งภากรณ์ พรรคไทยรักไทย  
6 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์  
7 เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
8 สมเกียรติ ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์  
9 นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี พรรคไทยรักไทย  
10 อิสรา สุนทรวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์  
11 พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พรรคประชาธิปัตย์  
12 เฉลิมชัย จีนะวิจารณะ พรรคไทยรักไทย  
13 ศุภมาศ อิศรภักดี พรรคไทยรักไทย  
14 หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล พรรคไทยรักไทย  
15 นาวาอากาศโทรวยลาภ เอี่ยมทอง พรรคไทยรักไทย  
16 อนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคไทยรักไทย  
17 ประมณฑ์ คุณะเกษม พรรคไทยรักไทย  
18 ภูวนิดา คุนผลิน พรรคไทยรักไทย  
19 พิมล ศรีวิกรม์ พรรคไทยรักไทย  
20 พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
21 ธวัชชัย สัจจกุล พรรคไทยรักไทย  
22 ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ พรรคไทยรักไทย  
23 ศันสนีย์ นาคพงศ์ พรรคไทยรักไทย  
24 วัฒนา เซ่งไพเราะ พรรคไทยรักไทย  
25 มงคล กิมสูนจันทร์ พรรคไทยรักไทย  
26 วิชาญ มีนชัยนันท์ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่ 3 มี.ค. 2545
27 เอนก หุตังคบดี พรรคไทยรักไทย  
28 ปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์  
29 ภิมุข สิมะโรจน์ พรรคไทยรักไทย  
30 องอาจ คล้ามไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์  
31 ปิติพงศ์ เต็มเจริญ พรรคไทยรักไทย  
32 วิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
33 สุวัฒน์ ม่วงศิริ พรรคไทยรักไทย  
34 สุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคไทยรักไทย  
35 สากล ม่วงศิริ พรรคไทยรักไทย  
36 สุธา ชันแสง พรรคไทยรักไทย  
37 แสวง ฤกษ์จรัญ พรรคไทยรักไทย  

ภาคกลาง

แก้
จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์  
2 คนึง ไทยประสิทธิ์ พรรคไทยรักไทย  
3 พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคไทยรักไทย  
4 สนั่น สบายเมือง พรรคไทยรักไทย  
5 ถวิล ฤกษ์หร่าย พรรคไทยรักไทย  
ชัยนาท 1 อนุชา นาคาศัย พรรคไทยรักไทย  
2 มณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย  
นครนายก 1 วัฒนชัย อิสระเสนารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
สิทธิชัย กิตติธเนศวร พรรคชาติไทย   เลือกตั้งใหม่ในบางหน่วย 29 ม.ค. 2544
2 วิกิจ อิสระเสนารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
วุฒิชัย กิตติธเนศวร พรรคชาติไทย   เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
  เลือกตั้งใหม่ 30 มิ.ย. 2544
  เลือกตั้งใหม่ 18 ส.ค. 2544
นครปฐม 1 ประสานต์ บุญมี พรรคไทยรักไทย  
2 ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคไทยรักไทย  
3 พรศักดิ์ เปี่ยมคล้า พรรคไทยรักไทย   ลาออก
ประสิทธิ์ ภักดีพาณิชพงศ์   เลือกตั้งใหม่ 20 มี.ค. 2547
4 ไชยา สะสมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย  
5 เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย  
นครสวรรค์ 1 ภิญโญ นิโรจน์ พรรคชาติไทย  
2 เกษม ปานอุดมลักษณ์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 สมควร โอบอ้อม พรรคชาติไทย  
4 สัญชัย วงษ์สุนทร พรรคไทยรักไทย  
5 เมธี ฉัตรจินดารัตน์ พรรคไทยรักไทย  
6 พันตำรวจโทบรรยิน ตั้งภากรณ์ พรรคไทยรักไทย  
7 นิโรธ สุนทรเลขา พรรคชาติไทย  
นนทบุรี 1 อุดมเดช รัตนเสถียร พรรคไทยรักไทย  
2 นิทัศน์ ศรีนนท์ พรรคไทยรักไทย  
3 พิมพา จันทร์ประสงค์ พรรคไทยรักไทย  
สำเร็จ อัจฉริยะประสิทธิ์ พรรคชาติพัฒนา   เลือกตั้งใหม่ 3 มี.ค. 2545 / เสียชีวิต
พิมพา จันทร์ประสงค์ พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่ 12 ต.ค. 2546
4 พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย พรรคไทยรักไทย  
5 สุชาติ บรรดาศักดิ์ พรรคไทยรักไทย  
ปทุมธานี 1 สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย  
2 เอกพจน์ ปานแย้ม พรรคประชาธิปัตย์  
3 ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ฤทธาคนี พรรคไทยรักไทย  
4 ลิขิต หมู่ดี พรรคไทยรักไทย  
พระนครศรีอยุธยา 1 เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พรรคไทยรักไทย  
2 พ้อง ชีวานันท์ พรรคไทยรักไทย  
3 สุวิมล พันธ์เจริญวรกุล พรรคไทยรักไทย  
4 วิทยา บุรณศิริ พรรคไทยรักไทย  
5 บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคไทยรักไทย  
พิจิตร 1 ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 นราพัฒน์ แก้วทอง พรรคประชาธิปัตย์   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
3 ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์  
4 พันตำรวจโทอดุลย์ บุญเสรฐ พรรคไทยรักไทย  
พิษณุโลก 1 พิทักษ์ สันติวงศ์เดชา พรรคประชาธิปัตย์  
2 พิษณุ พลไวย์ พรรคไทยรักไทย  
3 มยุรา มนะสิการ พรรคไทยรักไทย  
4 สุชน ชามพูนท พรรคไทยรักไทย  
5 นคร มาฉิม พรรคประชาธิปัตย์  
6 วีระ ปัทมสิริวัฒน์ พรรคไทยรักไทย   เสียชีวิต
จุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่ 28 เม.ย. 2544[12]
เพชรบูรณ์ 1 เรวัต แสงวิจิตร พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบแดงก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
วิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
2 สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคไทยรักไทย  
3 ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคไทยรักไทย  
4 ณรงค์กร ชวาลสันตติ พรรคไทยรักไทย  
จรัส พั้วช่วย พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่ 3 มี.ค. 2545
5 พันจ่าอากาศโทกิตติคุณ นาคะบุตร พรรคไทยรักไทย  
6 แก้ว บัวสุวรรณ พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย  
7 ไพศาล จันทรภักดี พรรคไทยรักไทย  
ลพบุรี 1 ณัฐพล เกียรติวินัยสกุล พรรคไทยรักไทย  
2 พงษ์ศักดิ์ วรปัญญา พรรคไทยรักไทย  
3 กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย  
  เลือกตั้งใหม่ 3 มี.ค. 2545
4 อำนวย คลังผา พรรคไทยรักไทย  
5 นิยม วรปัญญา พรรคไทยรักไทย  
สมุทรปราการ 1 ว่าที่เรือโทวัลลภ ยังตรง พรรคไทยรักไทย  
2 ประเสริฐ เด่นนภาลัย พรรคไทยรักไทย  
3 ประชา ประสพดี พรรคไทยรักไทย  
4 จิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ พรรคไทยรักไทย  
5 สลิลทิพย์ ชัยสดมภ์ พรรคไทยรักไทย  
6 เรวดี รัศมิทัต พรรคมหาชน   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
สมุทรสงคราม 1 รังสิมา รอดรัศมี พรรคประชาธิปัตย์  
สมุทรสาคร 1 เอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
2 นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย  
สระบุรี 1 เงิน บุญสุภา พรรคไทยรักไทย  
2 ยงยศ อดิเรกสาร พรรคไทยรักไทย  
3 สมชาย สุนทรวัฒน์ พรรคไทยรักไทย  
4 วีระพล อดิเรกสาร พรรคไทยรักไทย  
สิงห์บุรี 1 ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 พายัพ ปั้นเกตุ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่ 3 มี.ค. 2545
สุโขทัย 1 อนงค์วรรณ เทพสุทิน พรรคไทยรักไทย  
2 ประศาสตร์ ทองปากน้ำ พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
3 สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย  
4 ประทวน เขียวฤทธิ์ พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
สุพรรณบุรี 1 วราวุธ ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
2 กัญจนา ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
3 ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย  
4 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
5 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย  
6 จองชัย เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย  
อ่างทอง 1 พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ พรรคชาติไทย  
2 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย  
อุทัยธานี 1 ธีรพันธ์ วีระยุทธวัฒนะ พรรคชาติไทย  
ประแสง มงคลศิริ พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่ 3 มี.ค. 2545
2 นพดล พลเสน พรรคชาติไทย  

ภาคเหนือ

แก้
จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
เชียงราย 1 สามารถ แก้วมีชัย พรรคไทยรักไทย  
2 สฤษฎ์ อึ้งอภินันท์ พรรคไทยรักไทย  
3 ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ พรรคไทยรักไทย  
4 วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคไทยรักไทย  
5 สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
6 ยงยุทธ ติยะไพรัช พรรคไทยรักไทย  
7 อิทธิเดช แก้วหลวง พรรคไทยรักไทย  
8 บัวสอน ประชามอญ พรรคไทยรักไทย  
เชียงใหม่ 1 ปกรณ์ บูรณุปกรณ์ พรรคไทยรักไทย  
2 เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย  
3 บุญทรง เตริยาภิรมย์ พรรคไทยรักไทย  
4 วิทยา ทรงคำ พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
5 พรชัย อรรถปรียางกูร พรรคไทยรักไทย  
6 นพคุณ รัฐผไท พรรคไทยรักไทย  
7 สุรพล เกียรติไชยากร พรรคไทยรักไทย  
8 ผณินทรา ภัคเกษม พรรคไทยรักไทย  
9 ยงยุทธ สุวภาพ พรรคประชาธิปัตย์  
10 สันติ ตันสุหัช พรรคไทยรักไทย  
น่าน 1 คำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์  
2 ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคไทยรักไทย  
3 วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคไทยรักไทย  
พะเยา 1 อรุณี ชำนาญยา พรรคไทยรักไทย  
2 วิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรคไทยรักไทย  
3 เกรียงไกร ไชยมงคล พรรคไทยรักไทย  
แพร่ 1 ทศพร เสรีรักษ์ พรรคไทยรักไทย  
2 ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู พรรคประชาธิปัตย์  
3 วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคไทยรักไทย  
แม่ฮ่องสอน 1 ปัญญา จีนาคำ พรรคประชาธิปัตย์  
2 สมบูรณ์ ไพรวัลย์ พรรคไทยรักไทย  
ลำปาง 1 ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคไทยรักไทย  
2 จินดา วงศ์สวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย  
3 วาสิต พยัคฆบุตร พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
4 พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคไทยรักไทย  
5 อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
ลำพูน 1 อาภาภรณ์ พุทธปวน พรรคไทยรักไทย  
2 สงวน พงษ์มณี พรรคไทยรักไทย  
3 ทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
อุตรดิตถ์ 1 กฤษณา สีหลักษณ์ พรรคไทยรักไทย  
2 ศรัณย์ ศรัณย์เกตุ พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบแดงก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
วารุจ ศิริวัฒน์ พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
3 ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย พรรคไทยรักไทย  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แก้
จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 สุขุมพงศ์ โง่นคำ พรรคไทยรักไทย  
2 อรดี สุทธศรี พรรคชาติไทย  
  เลือกตั้งใหม่ 3 มี.ค. 2545
3 วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง พรรคไทยรักไทย  
4 พีระเพชร ศิริกุล พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย  
5 บุญรื่น ศรีธเรศ พรรคไทยรักไทย  
6 ประเสริฐ บุญเรือง พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย  
ขอนแก่น 1 จักริน พัฒน์ดำรงจิตร พรรคไทยรักไทย  
2 ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ พรรคไทยรักไทย  
3 ณรงค์เลิศ สุรพล พรรคกิจสังคม  
4 มุกดา พงษ์สมบัติ พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
5 ภูมิ สาระผล พรรคไทยรักไทย  
6 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
7 สุชาย ศรีสุรพล พรรคไทยรักไทย  
8 สมศักดิ์ คุณเงิน พรรคเสรีธรรมพรรคไทยรักไทย  
9 อรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ์ พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
10 พงศกร อรรณนพพร พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
ศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ พรรคชาติพัฒนา   เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
พงศกร อรรณนพพร พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่ 30 มิ.ย. 2544
11 เปรมศักดิ์ เพียยุระ พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย  
ชัยภูมิ 1 ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
2 ชวลิต มหาจันทร์ พรรคไทยรักไทย  
3 ก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ พรรคไทยรักไทย  
4 วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย  
5 ชัยยุทธ จรรย์โกมล พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบแดงก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
ศรคม ฦาชา พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
6 เจริญ จรรย์โกมล พรรคไทยรักไทย  
7 สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคเสรีธรรมพรรคไทยรักไทย  
นครพนม 1 ชวลิต วิชยสุทธิ์ พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
2 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคความหวังใหม่   ได้รับใบแดงก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
ชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล พรรคมหาชน   เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
3 มงคล บุพศิริ พรรคความหวังใหม่  
ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่ 3 มี.ค. 2545
4 อรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
5 ศุภชัย โพธิ์สุ พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย  
นครราชสีมา 1 เทวัญ ลิปตพัลลภ พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
2 วรรณรัตน์ ชาญนุกูล พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย  
3 ประวิช รัตนเพียร พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย  
4 ประทีป กรีฑาเวช พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย  
5 พิชญ์สินี มุ่งฝากกลาง พรรคไทยรักไทย  
6 วัชรา ณ วังขนาย พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
7 ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
8 ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี พรรคไทยรักไทย  
9 บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
10 สุพร อัตถาวงศ์ พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
11 สมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย  
12 พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคไทยรักไทย  
13 ประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคไทยรักไทย  
14 สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
15 วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
16 สมศักดิ์ โสมกลาง พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย  
17 พงษ์พิช รุ่งเป้า พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
บุรีรัมย์ 1 ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล พรรคชาติไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
2 กรุณา ชิดชอบ พรรคชาติไทย  
3 ศักดิ์สยาม ชิดชอบ พรรคชาติไทย  
4 สุรศักดิ์ นาคดี พรรคไทยรักไทย  
5 พีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
พีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่ 30 มิ.ย. 2544
6 โสภณ ซารัมย์ พรรคชาติไทย  
7 ประกิจ พลเดช พรรคไทยรักไทย  
8 โสภณ เพชรสว่าง พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
9 ขจรธน จุดโต พรรคเสรีธรรมพรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
10 ทรงศักดิ์ ทองศรี พรรคไทยรักไทย  
มหาสารคาม 1 ทองหล่อ พลโคตร พรรคไทยรักไทย  
2 ไชยวัฒน์ ติณรัตน์ พรรคไทยรักไทย  
สุชาติ ศรีสังข์ พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่ 3 มี.ค. 2545
3 ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร พรรคประชาธิปัตย์  
4 ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง พรรคไทยรักไทย  
5 กุสุมาลวตี ศิริโกมุท พรรคไทยรักไทย  
6 กริช กงเพชร พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
มุกดาหาร 1 ประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ พรรคเสรีธรรมพรรคไทยรักไทย  
2 ลาวัลย์ ตันติกุลพงศ์ พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่ 3 มี.ค. 2545
ยโสธร 1 สุทธิชัย จันทร์อารักษ์ พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
2 รณฤทธิชัย คานเขต พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
3 วิฑูรย์ วงษ์ไกร พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
4 วิสันต์ เดชเสน พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย  
ร้อยเอ็ด 1 สานิต ว่องสัธนพงษ์ พรรคเสรีธรรมพรรคไทยรักไทย  
2 เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบแดงก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
บุญเติม จันทะวัฒน์ พรรคถิ่นไทยพรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
3 ฉลาด ขามช่วง พรรคประชาธิปัตย์   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
4 เอกภาพ พลซื่อ พรรคเสรีธรรมพรรคไทยรักไทย  
5 นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคไทยรักไทย  
6 นิสิต สินธุไพร พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย  
7 กิตติ สมทรัพย์ พรรคไทยรักไทย  
8 ศักดา คงเพชร พรรคไทยรักไทย  
9 เวียง วรเชษฐ์ พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
เลย 1 ทศพล สังขทรัพย์ พรรคไทยรักไทย  
2 ธนเทพ ทิมสุวรรณ พรรคไทยรักไทย  
3 ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคเสรีธรรมพรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
4 สุวิชญ์ โยทองยศ พรรคเสรีธรรมพรรคไทยรักไทย  
ศรีสะเกษ 1 บุญชง วีสมหมาย พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่ 3 มี.ค. 2545 / เสียชีวิต
ธเนศ เครือรัตน์ พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่ 1 มิ.ย. 2546
2 พิทยา บุญเฉลียว พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย  
3 วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พรรคชาติไทย  
จำนงค์ โพธิสาโร พรรคไทยรักไทย   นับคะแนนใหม่ 26 มิ.ย. 2545
4 จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคไทยรักไทย  
5 ดนัยฤทธิ์ วัชราภรณ์ พรรคไทยรักไทย  
อมรเทพ สมหมาย พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่ 3 มี.ค. 2545
6 พันตำรวจเอกทิน วงศ์ปลั่ง พรรคชาติไทย  
7 มาลินี อินฉัตร พรรคชาติพัฒนา   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
8 มานพ จรัสดำรงนิตย์ พรรคไทยรักไทย  
9 ผ่องศรี แซ่จึง พรรคชาติไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
สกลนคร 1 อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
2 เฉลิมชัย อุฬารกุล พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย  
3 นริศร ทองธิราช พรรคชาติไทย  
4 สาคร พรหมภักดี พรรคเสรีธรรมพรรคไทยรักไทย  
5 พงษ์ศักดิ์ บุญศล พรรคไทยรักไทย  
6 เสรี สาระนันท์ พรรคไทยรักไทย  
7 เกษม อุประ พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย  
สุรินทร์ 1 ชูชัย มุ่งเจริญพร พรรคไทยรักไทย  
2 ธีรโชต กองทอง พรรคชาติไทย  
3 ฟาริดา สุไลมาน พรรคไทยรักไทย  
4 ธีระชัย เตียวเจริญโสภา พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบแดงก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
ประภาส วีระเสถียร พรรคความหวังใหม่   เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
นัฐมล สมบูรณ์เทอดธนา พรรคชาติไทย   เลือกตั้งใหม่ 30 มิ.ย. 2544
5 ประดุจ มั่นหมาย พรรคไทยรักไทย  
6 ศุภรักษ์ ควรหา พรรคไทยรักไทย  
7 สมศักดิ์ เจริญพันธ์ พรรคชาติไทย   ได้รับใบแดงก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
มานิตย์ สังข์พุ่ม พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
8 เสกสรร แสนภูมิ พรรคไทยรักไทย  
9 ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล พรรคไทยรักไทย  
หนองคาย 1 ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธ์ สุนทรชัย พรรคไทยรักไทย  
2 ประสิทธิ์ จันทาทอง พรรคไทยรักไทย  
3 เอกธนัช อินทร์รอด พรรคไทยรักไทย  
4 เทวฤทธิ์ นิกรเทศ พรรคไทยรักไทย  
5 ธรรมนูญ เจริญดี พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
สงกรานต์ คำพิไสย์ พรรคเสรีธรรมพรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
6 นิพนธ์ คนขยัน พรรคไทยรักไทย  
หนองบัวลำภู 1 กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคไทยรักไทย  
2 ไชยา พรหมา พรรคเสรีธรรมพรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
3 วิชัย สามิตร พรรคไทยรักไทย  
อุดรธานี 1 ศราวุธ เพชรพนมพร พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย  
2 อรรถพล สนิทวงศ์ชัย พรรคไทยรักไทย  
3 วิชัย ชัยจิตวณิชกุล พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย  
4 ธีระยุทธ วานิชชัง พรรคไทยรักไทย  
5 ไชยยศ จิรเมธากร พรรคประชาธิปัตย์  
6 ทองดี มนิสสาร พรรคไทยรักไทย  
7 ธีระชัย แสนแก้ว พรรคไทยรักไทย  
8 ต่อพงษ์ ไชยสาส์น พรรคเสรีธรรมพรรคไทยรักไทย  
9 ธราพงษ์ สีลาวงษ์ พรรคเสรีธรรมพรรคไทยรักไทย  
10 สุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคเสรีธรรมพรรคไทยรักไทย  
อุบลราชธานี 1 เกรียง กัลป์ตินันท์ พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
  เลือกตั้งใหม่ 30 มิ.ย. 2544
2 สมบัติ รัตโน พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
3 วิฑูรย์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
4 สุพล ฟองงาม พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
5 ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคไทยรักไทย  
6 สิทธิชัย โควสุรัตน์ พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
7 อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคไทยรักไทย  
8 พูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ พรรคไทยรักไทย  
9 สุชาติ ตันติวณิชชานนท์ พรรคไทยรักไทย  
10 กิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
ศักดิ์ชัย จินตะเวช พรรคชาติไทย   เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
  เลือกตั้งใหม่ 30 มิ.ย. 2544
วิทยา บันทุปา พรรคราษฎร   เลือกตั้งใหม่ 18 ส.ค. 2544
กิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่ 8 ก.ย. 2545
11 ชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ พรรคไทยรักไทย  
อำนาจเจริญ 1 ธีระชัย ศิริขันธ์ พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย  
2 ไพศาล จันทวารา พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคใต้

แก้
จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กระบี่ 1 อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์  
2 พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์  
ชุมพร 1 ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์  
2 สุชาติ แก้วนาโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 สุวโรช พะลัง พรรคประชาธิปัตย์  
ตรัง 1 สุวรรณ กู้สุจริต พรรคประชาธิปัตย์  
2 ทวี สุระบาล พรรคประชาธิปัตย์  
3 สมชาย โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์  
4 สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล พรรคประชาธิปัตย์  
นครศรีธรรมราช 1 ฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง พรรคประชาธิปัตย์  
2 สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 นริศา อดิเทพวรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
4 มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์  
5 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์  
6 ตรีพล เจาะจิตต์ พรรคประชาธิปัตย์  
7 ประกอบ รัตนพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์  
8 ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์  
9 อภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์  
10 วิทยา แก้วภราดัย พรรคประชาธิปัตย์  
นราธิวาส 1 พรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ พรรคประชาธิปัตย์  
2 สุธิพันธ์ ศรีริกานนท์ พรรคความหวังใหม่   ได้รับใบแดงก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
อรรถพล มามะ พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
3 นัจมุดดีน อูมา พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย  
4 อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
ปัตตานี 1 วัยโรจน์ พิพิธภักดี พรรคประชาธิปัตย์  
2 พันตำรวจโทเจ๊ะอิสมาแอ เจ๊ะโมง พรรคประชาธิปัตย์  
3 สมมารถ เจ๊ะนา พรรคประชาธิปัตย์  
4 มุข สุไลมาน พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย  
พังงา 1 กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 จุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์  
พัทลุง 1 สุพัฒน์ ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์  
2 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์  
3 นริศ ขำนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ภูเก็ต 1 สุวิทย์ เสงี่ยมกุล พรรคประชาธิปัตย์  
2 เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ พรรคประชาธิปัตย์  
ยะลา 1 ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
2 ไพศาล ยิ่งสมาน พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย  
3 บูราฮานูดิน อุเซ็ง พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย  
ระนอง 1 วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์  
สงขลา 1 เจือ ราชสีห์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 ลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์  
3 ไพร พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์   ลาออก
วิรัตน์ กัลยาศิริ   เลือกตั้งใหม่ 22 ก.พ. 2547
4 วินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์  
5 นิพนธ์ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์  
6 ถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์  
7 ศิริโชค โสภา พรรคประชาธิปัตย์  
8 พันตำรวจโทวิจิตร สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์  
สตูล 1 ธานินทร์ ใจสมุทร พรรคประชาธิปัตย์  
2 สนั่น สุธากุล พรรคประชาธิปัตย์  
สุราษฎร์ธานี 1 โกเมศ ขวัญเมือง พรรคประชาธิปัตย์  
2 ประวิช นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์  
3 ชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์  
4 เชน เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
5 สินิตย์ เลิศไกร พรรคประชาธิปัตย์  
6 นิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคตะวันออก

แก้
จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
จันทบุรี 1 ธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย  
  เลือกตั้งใหม่ 3 มี.ค. 2545
2 คมคาย พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
3 พงศ์เวช เวชชาชีวะ พรรคไทยรักไทย  
ฉะเชิงเทรา 1 อนันต์ ฉายแสง พรรคไทยรักไทย  
2 อิทธิ ศิริลัทธยากร พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย  
3 สุชาติ ตันเจริญ พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย  
4 วุฒิพงศ์ ฉายแสง พรรคไทยรักไทย  
ชลบุรี 1 สง่า ธนสงวนวงศ์ พรรคชาติไทย  
2 วิทยา คุณปลื้ม พรรคชาติไทย  
3 สมชาย สหชัยรุ่งเรือง พรรคชาติไทย  
4 สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ พรรคชาติไทย  
5 อิทธิพล คุณปลื้ม พรรคชาติไทย  
6 ชาญศักดิ์ ชวลิตนิติธรรม พรรคชาติไทย  
7 พลเรือโทโรช วิภัติภูมิประเทศ พรรคไทยรักไทย  
ตราด 1 บุญส่ง ไข่เกษ พรรคประชาธิปัตย์  
2 ธีระ สลักเพชร พรรคประชาธิปัตย์  
ปราจีนบุรี 1 สุนทร วิลาวัลย์ พรรคไทยรักไทย  
2 สมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
คงกฤช หงษ์วิไล พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย   เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
3 วรวุฒิ ภุมมะกาญจนะ พรรคไทยรักไทย  
ระยอง 1 สาธิต ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์  
2 สิน กุมภะ พรรคไทยรักไทย  
3 ปิยะ ปิตุเตชะ พรรคชาติไทย  
สระแก้ว 1 ฐานิสร์ เทียนทอง พรรคไทยรักไทย  
2 ตรีนุช เทียนทอง พรรคไทยรักไทย  
3 วิทยา เทียนทอง พรรคไทยรักไทย  

ภาคตะวันตก

แก้
จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 นาวาโทเดชา สุขารมณ์ พรรคไทยรักไทย   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
2 สันทัด จีนาภักดิ์ พรรคไทยรักไทย  
3 เรวัต สิรินุกุล พรรคประชาธิปัตย์   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ
  เลือกตั้งใหม่ 29 ม.ค. 2544
4 ไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร พรรคประชาธิปัตย์   ได้รับใบเหลืองก่อนวันเปิดประชุมสภาฯ