วัชรา ณ วังขนาย (เกิดวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเสรีรวมไทย[1] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 2 สมัย

วัชรา ณ วังขนาย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 (62 ปี)
พรรคการเมือง เสรีรวมไทย
คู่สมรส อารีวรรณ ณ วังขนาย


ประวัติแก้ไข

นายวัชรา เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 เป็นบุตรของนายอารีย์ และนางหงํา ชุ้นฟุ้ง [2] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารงานบุคคลจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก[3]

ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางอารีวรรณ ณ วังขนาย มีบุตรธิดาด้วยกัน 4 คน

การทำงานแก้ไข

นายวัชรา เคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท นํ้าตาลวังขนาย จํากัด ในปี 2558 - 2562 และปัจจุบันเป็นผู้จัดการบริษัท เกษตรพัทธิรัตน์ จํากัด

งานการเมืองแก้ไข

นายวัชรา เริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมือง โดยได้ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 2 ครั้ง ในนามพรรคไทยรักไทย และได้รับการเลือกตั้งทั้ง 2 ครั้ง

ระหว่างการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมาธิการติดตามผลการปฎิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร รองเลขาธิการคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม และรองโฆษกและกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
 ต่อมาได้สังกัดพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา และได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและรองเลขาธิการพรรค[4]และในปี 2562 ได้ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ 2 ในนามพรรคเสรีรวมไทย และได้รับการเลือกตั้งเช่นกัน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นายวัชรา ณ วังขนาย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคไทยรักไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคไทยรักไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเสรีรวมไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 2019-10-17.
  2. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายวัชรา ณ วังขนาย
  3. ประวัตินายวัชรา ณ วังขนาย, ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2562)
  4. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง แก้ไขประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย (ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ รวม ๗,๒๕๖ ราย)
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ จำนวน ๖,๐๐๔ ราย)