จำนงค์ โพธิสาโร

จำนงค์ โพธิสาโร เป็นอดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สมัยรัฐบาลพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ[2] ซึ่งเป็นคณะรัฐมนตรีคณะที่ 46 ของไทย และเป็น อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ[3] กับ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ รวม 7 สมัย และได้รับโปรดเกล้าให้ก่อนเข้าสู่อาชีพนักการเมือง นายจำนงค์ โพธิสาโร เป็นอธิบดีกรมป่าไม้[4] ที่สามารถอยู่ในตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ซึ่งมีอธิบดีกรมป่าไม้น้อยคนที่จะได้เกษียณในตำแหน่งนี้ และเคยเป็นกรรมการบริหารพรรคสามัคคีธรรม[5]

จำนงค์ โพธิสาโร
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
14 ธันวาคมพ.ศ. 2533 – 23 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2534
นายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467
ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เสียชีวิต 3 เมษายน พ.ศ. 2558 (91 ปี)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร[1]

ประวัติแก้ไข

นายจำนงค์ โพธิสาโร เกิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467[6] ที่ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นบุตรคนที่ 3 ของนายบำรุงและนางชิบ โพธิสาโร ภรรยาชื่อนางนวลนารถ โพธิสาโร มีบุตร 5 คน คือ รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ นางนงนารถ โพธิสาโร นางนงน้อย โพธิสาโร นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร และนายธนโรจน์ โพธิสาโร และในวันที่ 3 เม.ย. เวลา 13.26 น.ได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา ด้วยวัย 91 ปี ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า[7]

การศึกษาแก้ไข

จากพื้นเพที่เป็นคนจังหวัดสงขลา บ้านควนหิน ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวัยเยาว์ นายจำนงค์ โพธิสาโร จึงได้ศึกษาที่โรงเรียนใกล้บ้านจนสำเร็จประโยคประถมศึกษา ต่อจากนั้นจึงไปศึกษาต่อที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จนสำเร็จประโยคมัธยมศึกษาโดยมารดา นางชิบ โพธิสาโร ได้นำไปฝากไว้กับพระเดชพระคุณ พระราชรัตนโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลา และอดีตเจ้าอาวาสวัดแหลมทราย ต่อมาได้ไปศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษาเกษตรศาสตร์แม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จเตรียมอุดมศึกษาเกษตรศาสตร์

เมื่อจบระดับเตรียมอุดมศึกษาได้เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยวนศาสตร์ แพร่ หรือโรงเรียนการป่าไม้แพร่ เมื่อได้ระดับอนุปริญญาบัตรวนศาสตร์ ได้แต่งงานมีครอบครัว มีโอกาสเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจนจบ และศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาโท ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำหรับระดับปริญญาเอกนั้น ได้รับปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาพืชศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

การรับราชการแก้ไข

เมื่อจบการศึกษาในระดับอนุปริญญาวนศาสตร์ ได้เป็นลูกจ้างของกรมป่าไม้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ชั้นตรี ดำรงตำแหน่งพนักงานป่าไม้ตรี ประจำป่าไม้เขตสุราษฎร์ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตราธิการ เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2494

ข้าราชการชั้นตรี-โทแก้ไข

ในช่วงเป็นข้าราชการชั้นตรี ได้รับมอบหมายให้ไปประจำปฏิบัติงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งป่าไม้เขตนครศรีธรรมราช และรักษาการในตำแหน่งป่าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีในเวลาต่อมา

ข้าราชการชั้นเอกแก้ไข

ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2509 ได้เลื่อนเป็นข้าราชการชั้นเอก ตำแหน่งหน้าที่เป็นป่าไม้จังหวัดเอก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และย้ายไปเป็นป่าไม้จังหวัดเอก จังหวัดชลบุรี และจังหวัดหนองคายในเวลาต่อมา

ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 ได้ดำรงตำแหน่งป่าไม้เขตเอก สำนักงานป่าไม้แพร่ และในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบชั้น (ตรี โท เอก) มาเป็นระดับ (ซี) จึงได้ดำรงตำแหน่งเป็นป่าไม้เขต พนักงานป่าไม้ 6 เขตแพร่

ข้าราชการระดับ7-8แก้ไข

จำนงค์ โพธิสาโร ได้รับการแต่งตั้งเป็นป่าไม้เขต (พนักงานป่าไม้ 7) สำนักงานป่าไม้เขตแพร่ ระดับ 7 ในปี พ.ศ. 2519 เป็นผู้อำนวยการกอง กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ (พนักงานป่าไม้ 7) และเป็นผู้อำนวยการกองจัดการที่ดิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 7) และเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2522 จึงได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกองจัดการที่ดิน (เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 8)

ข้าราชการระดับ9-10แก้ไข

จำนงค์ โพธิสาโร ได้รับการแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2524 เป็นรองอธิบดี (นักบริหาร 9)กรมป่าไม้ และเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2526 จนเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2528

งานการเมืองแก้ไข

เมื่อเกษียณจากอายุราชการ นายจำนงค์ โพธิสาโร ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่จังหวัดศรีสะเกษ และดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ 7 สมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ เขต 3 (อำเภอกันทรลักษ์ ขุนหาญ และกิ่งอำเภอศรีรัตนะ) สังกัดพรรครวมไทย (ต่อมาพรรครวมไทยได้รวมเข้าเป็นพรรคเอกภาพ) ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี[8]

ในการเลือกตั้งเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 จึงได้ย้ายมาสังกัดพรรคสามัคคีธรรม และสมัยสุดท้ายเป็น ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทย[9]

ตำแหน่งทางการเมืองแก้ไข

 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2533-วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปองพล อดิเรกสาร) พ.ศ. 2541
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) พ.ศ. 2543
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล) พ.ศ. 2545

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆแก้ไข

นายจำนงค์ โพธิสาโร เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือสังคม และทำงานบุญงานกุศลเป็นประจำ ดังจะเห็นได้จากการได้รับความไว้วางใจในการทำหน้าที่สำคัญในสังคมในอดีต อาทิเช่น

 • เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิจำนงค์ โพธิสาโร[10] จังหวัดศรีสะเกษ
 • เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เป็นประธานชุมนุมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ กรุงเทพมหานคร
 • เป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่ง นายกสโมสรไลออนส์ จังหวัดแพร่2521-2522 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าปฏิบัติการทางจิตวิทยา จังหวัดหนองคาย2514-2518 หรือแม้แต่ในตำแหน่งนายสถานีวิทยุของ กอปค. จังหวัดหนองคาย

ประกาศเกียรติคุณแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1428117095
 2. http://www.cabinet.thaigov.go.th/cab_46.htm
 3. นักการเมืองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
 4. http://www.forest.go.th/rfd/dg/name_t17.html
 5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสามัคคีธรรม)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 6ก วันที่ 24 มกราคม 2535
 6. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.
 7. http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01EVXdPREEwTURRMU9BPT0=
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)
 9. http://www.do.rtaf.mi.th/news/detail.asp?id=84
 10. http://www.thailand-culture.org/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=18116&Itemid=10
 11. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๓๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 110 (ตอน 200 ง ฉบับพิเศษ): หน้า 1. 3 ธันวาคม 2536. Check date values in: |date= (help)
 12. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๓๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 106 (ตอน 214 ง ฉบับพิเศษ): หน้า 4. 4 ธันวาคม 2532. Check date values in: |date= (help)
 13. "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 111 (ตอน 186 ง ฉบับพิเศษ): หน้า 24. 14 ธันวาคม 2527. Check date values in: |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ศาสตรจารย์ ดร.บรรเจิด คติการ