คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 52

อดีตคณะรัฐมนตรีไทย

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 52 ของไทย (29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540) พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539[1] พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

คณะรัฐมนตรีชวลิต
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 52 แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2539 - 2540
วันแต่งตั้ง29 พฤศจิกายน พ.ศ.​ 2539
วันสิ้นสุด9 พฤศจิกายน​ พ.ศ. 2540
(0 ปี 346 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายกรัฐมนตรีชวลิต ยงใจยุทธ
พรรคร่วมรัฐบาลพรรคความหวังใหม่ (125)
พรรคชาติพัฒนา (52)
พรรคกิจสังคม​ (20)
พรรคประชากรไทย (18)
พรรคเสรีธรรม (4)
พรรคมวลชน (2)
สถานะในสภานิติบัญญัติรัฐบาลผสม
221 / 393
พรรคฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์ (123)
พรรคชาติไทย (39)
พรรคเอกภาพ (8)
พรรคพลังธรรม (1)
พรรคไท (1)
ผู้นำฝ่ายค้านชวน หลีกภัย
ประวัติ
การเลือกตั้งเลือกตั้งทั่วไป 2539
สภานิติบัญญัติสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 51
ถัดไปคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 53

รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ 52 ของไทย แก้

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้[2]

 1. นายสุขวิช รังสิตพล เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พรรคความหวังใหม่)
 2. นายอำนวย วีรวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 3. นายกร ทัพพะรังสี เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (พรรคชาติพัฒนา)
 4. นายมนตรี พงษ์พานิช เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (พรรคกิจสังคม)
 5. นายสมัคร สุนทรเวช เป็นรองนายกรัฐมนตรี (พรรคประชากรไทย)
 6. นายโภคิน พลกุล เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พรรคความหวังใหม่)
 7. นายชิงชัย มงคลธรรม เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พรรคความหวังใหม่)
 8. นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พรรคความหวังใหม่)
 9. นายวีระกร คำประกอบ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พรรคความหวังใหม่)
 10. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พรรคชาติพัฒนา)
 11. นายรักเกียรติ สุขธนะ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พรรคกิจสังคม)
 12. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พรรคความหวังใหม่)
 13. นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (พรรคความหวังใหม่)
 14. นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (พรรคความหวังใหม่)
 15. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (พรรคชาติพัฒนา)
 16. นายประจวบ ไชยสาส์น เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (พรรคชาติพัฒนา)
 17. นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (พรรคชาติพัฒนา)
 18. นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พรรคความหวังใหม่)
 19. นายกริช กงเพชร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พรรคความหวังใหม่)
 20. นายสำเภา ประจวบเหมาะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พรรคความหวังใหม่)
 21. นายประวัฒน์ อุตตะโมต เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พรรคชาติพัฒนา)
 22. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (พรรคชาติพัฒนา)
 23. นายดิเรก เจริญผล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 24. นายอร่าม โล่ห์วีระ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พรรคความหวังใหม่)
 25. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พรรคกิจสังคม)
 26. นายพินิจ จารุสมบัติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พรรคเสรีธรรม)
 27. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 28. นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พรรคความหวังใหม่)
 29. นายสมพร อัศวเหม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พรรคประชากรไทย)
 30. นายเสนาะ เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พรรคความหวังใหม่)
 31. นายเรืองวิทย์ ลิกค์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พรรคความหวังใหม่)
 32. นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พรรคความหวังใหม่)
 33. นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พรรคชาติพัฒนา)
 34. นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พรรคประชากรไทย)
 35. ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พรรคมวลชน)
 36. นายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พรรคกิจสังคม)
 37. นายฉัตรชัย เอียสกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (พรรคความหวังใหม่)
 38. นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (พรรคความหวังใหม่)
 39. นายเอกพร รักความสุข เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (พรรคความหวังใหม่)
 40. นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พรรคประชากรไทย)
 41. นายอดิศร เพียงเกษ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พรรคความหวังใหม่)
 42. นายสังข์ทอง ศรีธเรศ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พรรคความหวังใหม่)
 43. นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พรรคความหวังใหม่)
 44. นายจำลอง ครุฑขุนทด เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พรรคชาติพัฒนา)
 45. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (พรรคความหวังใหม่)
 46. นายสุนทร วิลาวัลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (พรรคความหวังใหม่)
 47. นายสมาน ภุมมะกาญจนะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (พรรคชาติพัฒนา)
 48. นายสมภพ อมาตยกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 49. นายมนตรี ด่านไพบูลย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (พรรคความหวังใหม่)

การปรับคณะรัฐมนตรี แก้

 1. นายอำนวย วีรวรรณ ลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 2. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ในวันเดียวกันนี้ได้มีพระบรมราชการโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้[3]

 1. นายทนง พิทยะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 2. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้[4]
 1. นายสุขวิช รังสิตพลพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 2. นายสังข์ทอง ศรีธเรศ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 3. นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 4. นายจำลอง ครุฑขุนทด พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 5. นายสุนทร วิลาวัลย์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 6. นายสมาน ภุมมะกาญจนะ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 7. นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 8. นายชิงชัย มงคลธรรม พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 9. นายมนตรี ด่านไพบูลย์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และแต่งตั้งให้เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 10. นายฉัตรชัย เอียสกุล พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และแต่งตั้งให้เป็น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
 11. พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 12. นายวีรพงษ์ รามางกูร เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 13. นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 14. พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 15. นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 มีรัฐมนตรีลาออก ดังนี้
 1. นายมนตรี พงษ์พานิช ขอลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 2. นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 3. นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 4. นายวีระกร คำประกอบ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 5. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 6. นายทนง พิทยะ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 7. นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 8. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 9. นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 10. นายกริช กงเพชร ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 11. นายสำเภา ประจวบเหมาะ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 12. นายดิเรก เจริญผล ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 13. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 14. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 15. นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 16. นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 17. นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 18. นายสมภพ อมาตยกุล ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 19. นายฉัตรชัย เอียสกุล ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
 • วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้[5]
 1. นายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นรองนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่ง
 2. นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 3. นายภูษณ ปรีย์มาโนช เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 4. นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 5. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 6. นายสุรศักดิ์ นานานุกูล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 7. นายมารวย ผดุงสิทธิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 8. นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 9. นายฉัตรชัย เอียสกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 10. นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 11. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 12. นายสม จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 13. นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 14. นายพจน์ วิเทตยนตรกิจ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 15. นายลิขิต ธีรเวคิน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 16. นายทศพร มูลศาสตรสาทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 17. นายพจน์ สะเพียรชัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 18. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 19. นายสมชาย เบญจรงคกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 20. คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี แก้

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ประกาศลาออกจากตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

อ้างอิง แก้

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ)
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๙ ราย)
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออกและแต่งตั้งรัฐมนตรี (นายอำนวย วีรวรรณ และนายณรงค์ชัย อัครเศรณี ลาออก แต่งตั้งนายทนง พิทยะ และนายณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็นรัฐมนตรี)
 4. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-10-25. สืบค้นเมื่อ 2013-06-25.
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 100ง วันที่ 24 ตุลาคม 2540

แหล่งข้อมูลอื่น แก้