เปิดเมนูหลัก

ภูษณ ปรีย์มาโนช นักธุรกิจโทรคมนาคมชาวไทย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

ภูษณ ปรีย์มาโนช
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 (65 ปี)

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

ภูษณ เกิดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศึกษาต่อปริญญาโทด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ปริญญาเอกด้านวิศวกรรมการเงินจาก Imperial College London กับปริญญาเอกด้านการบริหารการเงินจากมหาวิทยาลัยซัมเมอร์เซทประเทศอังกฤษ

การทำงานแก้ไข

ภูษณ เคยเป็น CEO ของ DTAC และเคยเป็น COO บริษัทยูคอม เคยเป็นอาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัยลอนดอน โดยในปี พ.ศ. 2540ในรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[1] ซึ่งจากการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเมื่อครั้งเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง พบว่านายภูษณ มีทรัพย์สินมูลค่ากว่า 1,431 ล้านบาท[2]

ในช่วงปี พ.ศ. 2553 ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ (ไตรรงค์ สุวรรณคีรี) ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ[3] ดร.ภูษณ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)ระหว่างปี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ด้านวิชาการแก้ไข

ดร.ภูษณ ขณะนี้เป็น Visiting Professor ที่ Imperial College London เคยเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเกริก นอกจากนั้นเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเคยดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข