ภูษณ ปรีย์มาโนช

ภูษณ ปรีย์มาโนช นักธุรกิจโทรคมนาคมชาวไทย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

ภูษณ ปรีย์มาโนช
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 (66 ปี)

ประวัติแก้ไข

ภูษณ เกิดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศึกษาต่อปริญญาโทด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ปริญญาเอกด้านวิศวกรรมการเงินจาก Imperial College London กับปริญญาเอกด้านการบริหารการเงินจากมหาวิทยาลัยซัมเมอร์เซทประเทศอังกฤษ

การทำงานแก้ไข

ภูษณ เคยเป็น CEO ของ DTAC และเคยเป็น COO บริษัทยูคอม เคยเป็นอาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัยลอนดอน โดยในปี พ.ศ. 2540ในรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[1] ซึ่งจากการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเมื่อครั้งเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง พบว่านายภูษณ มีทรัพย์สินมูลค่ากว่า 1,431 ล้านบาท[2]

ในช่วงปี พ.ศ. 2553 ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ (ไตรรงค์ สุวรรณคีรี) ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ[3] ดร.ภูษณ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)ระหว่างปี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ด้านวิชาการแก้ไข

ดร.ภูษณ ขณะนี้เป็น Visiting Professor ที่ Imperial College London เคยเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเกริก นอกจากนั้นเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเคยดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี[4][5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข