พจน์ วิเทตยนตรกิจ

นายพจน์ วิเทตยนตรกิจ เป็นนักธุรกิจชาวไทย และเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ปี พ.ศ. 2540[1] ซึ่งเป็นช่วงหลังเกิดวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540

พจน์ วิเทตยนตรกิจ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 (69 ปี)
คู่สมรส นางนันทกา วิเทตยนตรกิจ

ประวัติแก้ไข

พจน์ วิเทตยนตรกิจ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเยล และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้ง Chairman 2000 Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนั้นนายพจน์ ยังเป็นนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 16 รุ่นเดียวกับต่อพงษ์ ไชยสาส์น นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ นริศ ขำนุรักษ์ มนตรี ปาน้อยนนท์ ยุรนันท์ ภมรมนตรี และอลงกรณ์ พลบุตร[2]

พจน์ วิเทตยนตรกิจ มีประสบการณ์ทำงานในธนาคารชั้นนำระดับโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของโกลด์แมน แซคส์ และเครดิตสวิส

งานการเมืองแก้ไข

พจน์ วิเทตยนตรกิจ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ในการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 หลังเกิดวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนของปีเดียวกัน คณะรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลง เนื่องจากพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี ลาออกจากตำแหน่ง

งานธุรกิจแก้ไข

พจน์ วิเทตยนตรกิจ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ในบริษัทเอกชนหลายแห่ง อาทิ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 100ง วันที่ 24 ตุลาคม 2540
  2. วตท.16[ลิงก์เสีย]