สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16 (24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534) เป็นของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 357 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบรวมเขตและแบ่งเขต จากการเลือกตั้งไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16
ชุดที่ 15 ชุดที่ 17
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
(2 ปี 214 วัน)
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีชาติชาย 1 (2531-2533)
คณะรัฐมนตรีชาติชาย 2 (2533-2534)
ฝ่ายค้านพรรคเอกภาพและ 3 พรรคฝ่ายค้าน (2531-2533)
พรรคกิจสังคมและ 3 พรรคฝ่ายค้าน (2533-2534)
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก357
ประธานปัญจะ เกสรทอง (พรรคชาติไทย)
รองประธานคนที่ 1ธนา เมตตาริกานนท์ (พรรคกิจสังคม)
รองประธานคนที่ 2ไสว พัฒโน (พรรคประชาธิปัตย์)
นายกรัฐมนตรีชาติชาย ชุณหะวัณ (พรรคชาติไทย)
พรรคครองรัฐบาลผสมระหว่างพรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม พรรคราษฎร และพรรคประชาธิปัตย์กับอีก 2 พรรค (2531-2533)
รัฐบาลผสมพรรคชาติไทยกับอีก 4 พรรคร่วมรัฐบาล (2533-2534)

สภาชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพลง เนื่องจากการยึดอำนาจจากการปกครองแผ่นดินของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534

เหตุการณ์สำคัญ แก้

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค แก้

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ชาติไทย - 24 9 34 7 11 11 96
เอกภาพ - 11 20 15 13 3 - 62
กิจสังคม - 6 5 29 6 5 2 53
ประชาธิปัตย์ 5 8 - 17 16 - 2 48
ประชากรไทย 20 8 - - - 3 - 31
ราษฎร - 11 2 8 - - - 21
ปวงชนชาวไทย - - 1 15 - - 1 17
พลังธรรม 11 2 - - 1 - 1 15
มวลชน 1 - - 3 - 1 - 5
สหประชาธิปไตย - 3 - 2 - - - 5
เสรีนิยม - 1 - 2 - - - 3
พลังสังคมประชาธิปไตย - - - 1 - - - 1
รวม 37 74 37 126 43 23 17 357

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย  
ลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคประชากรไทย  
พลโทจิตรพล ณ ลำปาง พรรคประชากรไทย  
2 พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา พรรคกิจสังคม   ลาออก 14 กันยายน 2533
สุเทพ อัตถากร พรรคพลังธรรม   เลือกตั้งใหม่ 25 พฤศจิกายน 2533
มารุต บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์  
สุเทพ วงศ์กำแหง พรรคพลังธรรม  
3 บุญเทียม เขมาภิรัตน์ พรรคประชากรไทย  
ประวิช รัตนเพียร พรรคประชากรไทย  
ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ พรรคพลังธรรม  
4 มงคล กิมสูนจันทร์ พรรคประชากรไทย  
สมาน ใจปราณี พรรคประชากรไทย  
พิศาล ไชยชาญ พรรคประชากรไทย  
5 อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม พรรคพลังธรรม  
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา พรรคพลังธรรม  
พิจิตต รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์  
6 พิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์  
ประพันธ์ หุตะสิงห์ พรรคพลังธรรม  
เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
7 เย็นจิตร ระพีพัฒน์ ณ อยุธยา พรรคประชากรไทย  
ธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ พรรคพลังธรรม  
เชษฐ์ เชาว์วิศิษฐ พรรคประชากรไทย  
8 พลเรือเอกศิริ ศิริรังษี พรรคพลังธรรม  
พีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธุ์ พรรคพลังธรรม  
ปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์  
9 สุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคประชากรไทย  
ประเสริฐ ม่วงศิริ พรรคประชากรไทย  
ปกิต พัฒนกุล พรรคประชากรไทย  
10 อุส่าห์ สระมาลา พรรคประชากรไทย  
มานะศักดิ์ อินทรโกมาลย์สุต พรรคประชากรไทย  
สุวัฒน์ นิงสานนท์ พรรคประชากรไทย  
11 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พรรคมวลชน  
วัชระ ประภาพัฒน์ พรรคประชากรไทย  
วิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคพลังธรรม  
12 สัญญา สถิรบุตร พรรคประชากรไทย  
สมุทร มงคลกิติ พรรคพลังธรรม  
13 สุมิตร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย  
ปวีณา หงสกุล พรรคประชากรไทย  

ภาคกลาง แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 เรืองวิทย์ ลิกค์ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์  
2 เสนาะ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์  
เสนอ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์  
ชัยนาท 1 ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคกิจประชาคม
จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์ พรรคชาติไทย  
นครนายก 1 พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา พรรคประชาธิปัตย์  
นครปฐม 1 ประสานต์ บุญมี พรรคชาติไทย  
ไชยยศ สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคก้าวหน้า
2 ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย  
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคก้าวหน้า
นครสวรรค์ 1 ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
วีระกร คำประกอบ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
สนอง รอดโพธิ์ทอง พรรคชาติไทย  
2 บุญชู โรจนเสถียร พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคกิจประชาคม
สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
3 ประเทือง คำประกอบ พรรคสหประชาธิปไตย  
วิจิตร แจ่มใส พรรคสหประชาธิปไตย  
นนทบุรี 1 ประกอบ สังข์โต พรรคประชากรไทย  
สนม เธียร์นนท์ พรรคประชากรไทย  
2 ถวิล จันทร์ประสงค์ พรรคชาติไทย  
ประชุม รัตนเพียร พรรคประชากรไทย  
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย  
ชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย  
จรูญ กุวานนท์ พรรคประชากรไทย  
พระนครศรีอยุธยา 1 มนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม  
ประมวล สภาวสุ พรรคชาติไทย  
2 พันเอกณรงค์ กิตติขจร พรรคเสรีนิยม  
บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคกิจสังคม  
พิจิตร 1 ไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคราษฎร  
บุญเสริม ถาวรกูล พรรคชาติไทย  
2 พันโทสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์  
โตก รอดรักษา พรรคประชาธิปัตย์  
พิษณุโลก 1 สุชน ชามพูนท พรรคชาติไทย  
อุดมศักดิ์ อุชชิน พรรคราษฎร  
ยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย  
2 โกศล ไกรฤกษ์ พรรคประชากรไทย  
จุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชากรไทย  
เพชรบูรณ์ 1 ปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติไทย  
วิศัลย์ โฆษิตานนท์ พรรคราษฎร  
จรัส พั้วช่วย พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคกิจประชาคม
2 เอี่ยม ทองใจสด พรรคชาติไทย  
เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูล พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
แก้ว บัวสุวรรณ พรรคราษฎร  
ลพบุรี 1 กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย  
พลโทเอนก บุนยถี พรรคชาติไทย  
พลเอกเทียนชัย ศิริสัมพันธ์ พรรคราษฎร  
2 เชาวน์วัศ สุดลาภา พรรคราษฎร  
นิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย  
สมุทรปราการ 1 วัฒนา อัศวเหม พรรคราษฎร  
สนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย  
สมชาย สาดิษฐ์ พรรคราษฎร  
2 สมพร อัศวเหม พรรคราษฎร  
ประเสริฐ สุขวัฒน์ พรรคชาติไทย  
สมุทรสงคราม 1 วิโรจน์ ณ บางช้าง พรรคประชาธิปัตย์  
สมุทรสาคร 1 เอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
เจี่ย ก๊กผล พรรคกิจสังคม  
สระบุรี 1 พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย  
บัญญัติ วงษ์ประยูร พรรคราษฎร  
เงิน บุญสุภา พรรคราษฎร  
สิงห์บุรี 1 พันเอกบุลศักดิ์ โพธิเจริญ พรรคพลังธรรม  
สุโขทัย 1 สมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม  
กุศล หมีเทศ พรรคกิจสังคม  
2 ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ พรรคกิจสังคม  
ประทวน เขียวฤทธิ์ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย  
ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย  
จองชัย เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย  
อ่างทอง 1 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย  
นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทย  
อุทัยธานี 1 ไพโรจน์ ทุ่งทอง พรรคพลังธรรม  
พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ พรรคสหประชาธิปไตย  

ภาคเหนือ แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 วีระพล มุตตามระ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
มงคล จงสุทธนามณี พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคชาติไทย  
2 สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
ประทวน รมยานนท์ พรรคชาติไทย  
3 อาทิตย์ วิลัยวงค์ พรรคราษฎร  
วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
เชียงใหม่ 1 ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ พรรคกิจสังคม  
สุบิน ปิ่นขยัน พรรคกิจสังคม  
สุรพันธ์ ชินวัตร พรรคชาติไทย  
2 เจริญ เชาวน์ประยูร พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
มานะ แพรสกุล พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
3 อำนวย ยศสุข พรรคกิจสังคม  
วารินทร์ ลิ้มศักดากุล พรรคกิจสังคม  
สยม รามสูต พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
น่าน 1 พูนสุข โลหะโชติ พรรคชาติไทย  
วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
เดช วงศ์เทพ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
พะเยา 1 วิชาญ ไพบูลย์ศิริรัตน์ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
พวงเล็ก บุญเชียง พรรคชาติไทย  
เชวง วงศ์ใหญ่ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
แพร่ 1 ณรงค์ วงศ์วรรณ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
ดุสิต รังคสิริ พรรคชาติไทย  
ชูวิทย์ จิตรสกุล พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
แม่ฮ่องสอน 1 บุญเลิศ สว่างกุล พรรคชาติไทย  
ลำปาง 1 สอาด ปิยวรรณ พรรคชาติไทย  
ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
บุญหลง ถาคำฟู พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
2 พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
ลำพูน 1 สมาน ชมภูเทพ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย / ลาออก 4 มิถุนายน 2533
อนุสรณ์ วงศ์วรรณ พรรคเอกภาพ   เลือกตั้งใหม่ 19 สิงหาคม 2533
สังวาลย์ วงศ์วรรณ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
มนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคกิจสังคม  
อุตรดิตถ์ 1 ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ พรรคราษฎร  
เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ พรรคปวงชนชาวไทย  
เชาวลิต สุขสวัสดิ์ พรรคชาติไทย  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 สังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคกิจสังคม  
วิวัฒนไชย ณ กาฬสินธุ์ พรรคกิจสังคม  
พิชัย มงคลวิรกุล พรรคชาติไทย   ย้ายมาจากพรรคประชาชน
2 ใหม่ ศิรินวกุล พรรคกิจสังคม  
อภิชาติ หาลำเจียก พรรคกิจสังคม  
บวร ภูจริต พรรคกิจสังคม  
ขอนแก่น 1 สุนทร ลีซีทวน พรรคปวงชนชาวไทย  
ประสม ประคุณศึกษาพันธ์ พรรคราษฎร  
อดิศร เพียงเกษ พรรคมวลชน  
2 ชวลิต โอสถานุเคราะห์ พรรคกิจสังคม  
ศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ พรรคชาติไทย  
สมพร ศรีวงษ์ พรรคปวงชนชาวไทย  
3 สุวิทย์ คุณกิตติ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
สมศักดิ์ คุณเงิน พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคกิจประชาคม
พงส์ สารสิน พรรคกิจสังคม  
4 ทองปาน พรมโสภา พรรคปวงชนชาวไทย  
แถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคชาติไทย  
ชัยภูมิ 1 บัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์ พรรคกิจสังคม  
สันติ ชัยวิรัตนะ พรรคกิจสังคม  
ชวลิต มหาจันทร์ พรรคชาติไทย  
2 ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรคกิจสังคม  
สีหนาถ ฤๅชา พรรคชาติไทย  
3 ก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ พรรคกิจสังคม  
วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคกิจสังคม  
นครพนม 1 ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคชาติไทย  
พลเอกมานะ รัตนโกเศศ พรรคราษฎร  
2 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคราษฎร  
วีรวร สิทธิธรรม พรรคชาติไทย  
นครราชสีมา 1 สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคปวงชนชาวไทย  
พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติไทย  
บุญถึง ผลพานิชย์ พรรคราษฎร  
2 จำลอง ครุฑขุนทด พรรคปวงชนชาวไทย  
ประสาน ด่านกุล พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคประชาชน
สนั่น พยัคฆกุล พรรคประชาธิปัตย์  
3 สกุล ศรีพรหม พรรคชาติไทย  
เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคประชาชน
ประทีป กรีฑาเวช พรรคปวงชนชาวไทย  
4 วิรัช รัตนเศรษฐ พรรคชาติไทย  
กร ทัพพะรังสี พรรคชาติไทย  
ลำพอง พิลาสมบัติ พรรคชาติไทย  
5 นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ศรีสกุล เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์  
สุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคชาติไทย  
บุรีรัมย์ 1 พรเทพ เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์  
ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคมวลชน  
วุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย พรรคเสรีนิยม  
2 โสภณ เพชรสว่าง พรรคมวลชน  
ประกิจ พลเดช พรรคชาติไทย  
ต่อสู้ ลัทธิกุล พรรคชาติไทย  
3 อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พรรคชาติไทย  
พิชิต ธีระรัชตานนท์ พรรคชาติไทย  
เนวิน ชิดชอบ พรรคสหประชาธิปไตย  
มหาสารคาม 1 พยุง ช่ำชอง พรรคกิจสังคม  
อัมพล จันทรเจริญ พรรคกิจสังคม  
มาโนช เชาวรัตน์ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
2 อำนวย ปะติเส พรรคประชาธิปัตย์  
สมมาศ เฮงสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ พรรคกิจสังคม  
มุกดาหาร 1 ระวี กิ่งคำวงศ์ พรรคชาติไทย  
เฉลิมยศ แสนวิเศษ พรรคสหประชาธิปไตย  
ยโสธร 1 พีรพันธุ์ พาลุสุข พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคประชาชน
อุดร ทองน้อย พรรคประชาธิปัตย์  
วิสันต์ เดชเสน พรรคชาติไทย  
ร้อยเอ็ด 1 อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย  
ประณต เสริฐวิชา พรรคประชาธิปัตย์  
ศิริพันธ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย  
2 ชัชวาลย์ ชมภูแดง พรรคพลังสังคมประชาธิปไตย  
ระวี หิรัญโชติ พรรคกิจสังคม  
ขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ พรรคราษฎร  
3 เยี่ยมพล พลเยี่ยม พรรคราษฎร  
นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคกิจสังคม  
เลย 1 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก พรรคปวงชนชาวไทย  
ประชา บุณยเนตร พรรคปวงชนชาวไทย  
2 พินิจ สิทธิโห พรรคปวงชนชาวไทย  
ทศพล สังขทรัพย์ พรรคชาติไทย  
ศรีสะเกษ 1 ไพโรจน์ เครือรัตน์ พรรคชาติไทย  
มหาหิงค์ ไพรสิน พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
กรองกาญจน์ วีสมหมาย พรรคกิจสังคม  
2 ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
สวัสดิ์ สืบสายพรหม พรรคชาติไทย   ย้ายมาจากพรรคประชาชน
ประโภชฌ์ สภาวสุ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
3 จำนงค์ โพธิสาโร พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
วีระ ไชยะเดชะ พรรคชาติไทย  
สกลนคร 1 เสน่ห์ โสรินทร์ พรรคชาติไทย  
ชาญชัย พรหมสาขา ณ สกลนคร พรรคชาติไทย  
เอกพร รักความสุข พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคก้าวหน้า
2 สิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคกิจประชาคม
พันตรีสีห์พนม วิชิตวรสาร พรรคกิจสังคม  
สุวิชัย เจียมเจริญอุดมดี พรรคกิจสังคม  
สุรินทร์ 1 สุธี ภูวพันธุ์ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคกิจสังคม  
อุทัย ศรีสงค์ พรรคกิจสังคม  
2 เสกสรร แสนภูมิ พรรคราษฎร  
ยรรยง ร่วมพัฒนา พรรคกิจสังคม  
บุญเกิด นาคดี พรรคชาติไทย  
3 สมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
เกียรติ ศรีสุรินทร์ พรรคเสรีนิยม  
หนองคาย 1 ประสิทธิ์ จันทาทอง พรรคชาติไทย  
ทรงยศ รามสูต พรรคชาติไทย  
นิตินัย นาครทรรพ พรรคปวงชนชาวไทย  
2 สุเมธ พรมพันห่าว พรรคราษฎร  
ไชยวัฒน์ พรหมประสิทธิ์ พรรคชาติไทย  
อุดรธานี 1 ประยูร สุรนิวงศ์ พรรคปวงชนชาวไทย  
เตือนใจ นุอุปละ พรรคประชาธิปัตย์  
พูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์  
2 สุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคประชาธิปัตย์  
กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคชาติไทย  
วิเชียร ขาวขำ พรรคปวงชนชาวไทย  
3 ไชยยศ จิรเมธากร พรรคประชาธิปัตย์  
วิชัย เอี่ยมวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ประสพ บุษราคัม พรรคกิจสังคม  
4 ประจวบ ไชยสาส์น พรรคประชาธิปัตย์  
รักเกียรติ สุขธนะ พรรคประชาธิปัตย์  
อารมย์ ศิริสุวรรณ พรรคปวงชนชาวไทย  
อุบลราชธานี 1 พูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ พรรคชาติไทย  
วิทยา ขันอาสา พรรคชาติไทย   ย้ายมาจากพรรคประชาชน
ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคกิจสังคม  
2 ตุ่น จินตะเวช พรรคปวงชนชาวไทย  
ปัญญา จินตะเวช พรรคปวงชนชาวไทย  
ชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ พรรคกิจสังคม  
3 สุทัศน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์  
ธนา เมตตาริกานนท์ พรรคกิจสังคม  
สนิท จันทรวงศ์ พรรคกิจสังคม  
4 ดุสิต โสภิตชา พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคกิจประชาคม
อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคกิจสังคม  
สุรศักดิ์ บัวขาว พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคใต้ แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์  
สมบูรณ์ สิทธิมนต์ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคประชาชน
ชุมพร 1 ธีรพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ์ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคกิจประชาคม
จัตุรนต์ คชสีห์ พรรคชาติไทย   ย้ายมาจากพรรคประชาชน
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์  
ทวี สุระบาล พรรคประชาธิปัตย์  
พิทักษ์ รังษีธรรม พรรคชาติไทย   ย้ายมาจากพรรคประชาชน
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์  
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์  
2 สุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์  
นิยม คำแหง พรรคกิจสังคม  
พลเอกหาญ ลีนานนท์ พรรคชาติไทย   ย้ายมาจากพรรคประชาชน
3 ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคก้าวหน้า
สุธรรม แสงประทุม พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคก้าวหน้า
วิทยา แก้วภราดัย พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคก้าวหน้า
นราธิวาส 1 เสนีย์ มะดากะกุล พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคกิจประชาคม
อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคประชาชน
ปริญญา เจตาภิวัฒน์ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรครวมไทย
ปัตตานี 1 เด่น โต๊ะมีนา พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคประชาชน
ทวีศักดิ์ อับดุลบุตร พรรคกิจสังคม  
ปรีชา บุญมี พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคประชาชน
พังงา 1 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์  
พัทลุง 1 โอภาส รองเงิน พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคประชาชน
เจริญ ภักดีวานิช พรรคชาติไทย  
สานันท์ สุพรรณชนะบุรี พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคประชาชน
ภูเก็ต 1 เรวุฒิ จินดาพล พรรคชาติไทย  
ยะลา 1 ไพโรจน์ เฉลียวศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
วันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคประชาชน
ระนอง 1 ทองหยด จิตตวีระ พรรคกิจสังคม  
สงขลา 1 อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์  
สงบ ทิพย์มณี พรรคประชาธิปัตย์  
นิกร จำนง พรรคชาติไทย   ย้ายมาจากพรรคประชาชน
2 ไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์  
จ่าสิบตรีอนันต์ เรืองกูล พรรคกิจสังคม  
3 ไตรรงค์ สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์  
สมนเล๊าะ โปขะรี พรรคประชาธิปัตย์  
สตูล 1 วิทูร หลังจิ พรรคชาติไทย  
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์  
โกเมศ ขวัญเมือง พรรคพลังธรรม  
ตัน วัชรสินธุ์ พรรคกิจสังคม  
2 ภิญญา ช่วยปลอด พรรคกิจสังคม  
สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคตะวันออก แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 วโรทัย ภิญญสาสน์ พรรคประชากรไทย  
ธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคประชากรไทย  
ประวัฒน์ อุตตะโมต พรรคประชากรไทย  
ฉะเชิงเทรา 1 จาตุรนต์ ฉายแสง พรรคชาติไทย   ย้ายมาจากพรรคประชาชน
อาทิตย์ อุไรรัตน์ พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคกิจประชาคม
2 สุชาติ ตันเจริญ พรรคชาติไทย  
ทิวา พูลสมบัติ พรรคมวลชน  
ชลบุรี 1 นิคม แสนเจริญ พรรคกิจสังคม  
อุทัย พิมพ์ใจชน พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคก้าวหน้า
เทอดธรรม อัมราลิขิต พรรคกิจสังคม  
2 ดรงค์ สิงห์โตทอง พรรคเอกภาพ   ย้ายมาจากพรรคก้าวหน้า
จรูญ งามพิเชษฐ์ พรรคกิจสังคม  
ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ พรรคกิจสังคม  
ตราด 1 ธนิต ไตรวุฒิ พรรคชาติไทย   ย้ายมาจากพรรคประชาชน
ปราจีนบุรี 1 สมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคชาติไทย  
สุนทร วิลาวัลย์ พรรคชาติไทย  
บุญส่ง สมใจ พรรคชาติไทย  
2 เสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย  
วิทยา เทียนทอง พรรคชาติไทย  
บุรินทร์ หิรัญบูรณะ พรรคชาติไทย  
ระยอง 1 สิน กุมภะ พรรคกิจสังคม  
เสริมศักดิ์ การุญ พรรคชาติไทย  
สมศักดิ์ ชาญด้วยกิจ พรรคชาติไทย  

ภาคตะวันตก แก้

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลตำรวจโทจำรัส มังคลารัตน์ พรรคชาติไทย  
พินิจ จันทร์สมบูรณ์ พรรคพลังธรรม  
2 เรวัต สิรินุกุล พรรคชาติไทย  
ชวิน เป้าอารีย์ พรรคประชาธิปัตย์  
ตาก 1 อุดร ตันติสุนทร พรรคกิจสังคม  
เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์  
ประจวบคีรีขันธ์ 1 อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคชาติไทย  
สำเภา ประจวบเหมาะ พรรคชาติไทย  
วิเศษ ใจใหญ่ พรรคชาติไทย  
เพชรบุรี 1 ปิยะ อังกินันทน์ พรรคชาติไทย  
ยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติไทย  
ภิมุข อังกินันทน์ พรรคชาติไทย  
ราชบุรี 1 ทวี ไกรคุปต์ พรรคกิจสังคม  
จิระ มังคลรังษี พรรคชาติไทย  
สรอรรถ กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย  
2 พันเอกวินัย เจริญจันทร์ พรรคปวงชนชาวไทย  
ทวิช กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย  

ผู้ดำรงตำแหน่ง แก้

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ปัญจะ เกสรทอง

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ธนา เมตตาริกานนท์

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ไสว พัฒโน

การเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

พรรค 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 14 เมษายน พ.ศ. 2532 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
เปิดประชุมรัฐสภา 4 พรรคยุบรวมกันเป็นพรรคเอกภาพ สมาชิกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าร่วมพรรคเอกภาพ ย้ายไปสังกัดพรรคชาติไทย เลือกตั้ง สส.กรุงเทพมหานคร เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่างลง
ชาติไทย 87 87 96 96
เอกภาพ 62 62 62
กิจสังคม 54 54 54 53
ประชาธิปัตย์ 48 48 48 48
รวมไทย 35
ประชากรไทย 31 31 31 31
ราษฎร 21 21 21 21
ประชาชน 19
ปวงชนชาวไทย 17 17 17 17
พลังธรรม 14 14 14 15
กิจประชาคม 9
ก้าวหน้า 8
สหประชาธิปไตย 5 5 5 5
มวลชน 5 5 5 5
เสรีนิยม 3 3 3 3
พลังสังคมประชาธิปไตย 1 1 1 1
ไม่มีพรรคการเมือง - 9 - -
รวม 357 357 357 357

อ้างอิง แก้