สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16 (24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534) เป็นของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 357 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบรวมเขตและแบ่งเขต จากการเลือกตั้งไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531

สภาชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพลง เนื่องจากการยึดอำนาจจากการปกครองแผ่นดินของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาคแก้ไข

พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ชาติไทย - 24 9 34 7 11 11 96
เอกภาพ - 11 20 15 13 3 - 62
กิจสังคม - 6 5 29 6 5 2 53
ประชาธิปัตย์ 5 8 - 17 16 - 2 48
ประชากรไทย 20 8 - - - 3 - 31
ราษฎร - 11 2 8 - - - 21
ปวงชนชาวไทย - - 1 15 - - 1 17
พลังธรรม 11 2 - - 1 - 1 15
มวลชน 1 - - 3 - 1 - 5
สหประชาธิปไตย - 3 - 2 - - - 5
เสรีนิยม - 1 - 2 - - - 3
พลังสังคมประชาธิปไตย - - - 1 - - - 1
รวม 37 74 37 126 43 23 17 357

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย  
ลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคประชากรไทย  
พลโทจิตรพล ณ ลำปาง พรรคประชากรไทย  
2 พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา พรรคกิจสังคม   ลาออก
สุเทพ อัตถากร พรรคพลังธรรม   เลือกตั้งใหม่
มารุต บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์  
สุเทพ วงศ์กำแหง พรรคพลังธรรม  
3 บุญเทียม เขมาภิรัตน์ พรรคประชากรไทย  
ประวิช รัตนเพียร พรรคประชากรไทย  
ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ พรรคพลังธรรม  
4 มงคล กิมสูนจันทร์ พรรคประชากรไทย  
สมาน ใจปราณี พรรคประชากรไทย  
พิศาล ไชยชาญ พรรคประชากรไทย  
5 อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม พรรคพลังธรรม  
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา พรรคพลังธรรม  
พิจิตต รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์  
6 พิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์  
ประพันธ์ หุตะสิงห์ พรรคพลังธรรม  
เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
7 เย็นจิตร ระพีพัฒน์ ณ อยุธยา พรรคประชากรไทย  
ธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ พรรคพลังธรรม  
เชษฐ์ เชาว์วิศิษฐ พรรคประชากรไทย  
8 พลเรือเอกศิริ ศิริรังษี พรรคพลังธรรม  
พีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธุ์ พรรคพลังธรรม  
ปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์  
9 สุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคประชากรไทย  
ประเสริฐ ม่วงศิริ พรรคประชากรไทย  
ปกิต พัฒนกุล พรรคประชากรไทย  
10 อุส่าห์ สระมาลา พรรคประชากรไทย  
มานะศักดิ์ อินทรโกมาลย์สุต พรรคประชากรไทย  
สุวัฒน์ นิงสานนท์ พรรคประชากรไทย  
11 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พรรคมวลชน  
วัชระ ประภาพัฒน์ พรรคประชากรไทย  
วิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคพลังธรรม  
12 สัญญา สถิรบุตร พรรคประชากรไทย  
สมุทร มงคลกิติ พรรคพลังธรรม  
13 สุมิตร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย  
ปวีณา หงสกุล พรรคประชากรไทย  

ภาคกลางแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 เรืองวิทย์ ลิกค์ พรรคเอกภาพ  
ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์  
2 เสนาะ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์  
เสนอ พึ่งเจียม พรรคประชาธิปัตย์  
ชัยนาท 1 ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง พรรคเอกภาพ  
จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์ พรรคชาติไทย  
นครนายก 1 พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา พรรคประชาธิปัตย์  
นครปฐม 1 ประสานต์ บุญมี พรรคชาติไทย  
ไชยยศ สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ  
2 ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย  
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ  
นครสวรรค์ 1 ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา พรรคเอกภาพ  
วีระกร คำประกอบ พรรคเอกภาพ  
สนอง รอดโพธิ์ทอง พรรคชาติไทย  
2 บุญชู โรจนเสถียร พรรคเอกภาพ  
สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคเอกภาพ  
3 ประเทือง คำประกอบ พรรคสหประชาธิปไตย  
วิจิตร แจ่มใส พรรคสหประชาธิปไตย  
นนทบุรี 1 ประกอบ สังข์โต พรรคประชากรไทย  
สนม เธียร์นนท์ พรรคประชากรไทย  
2 ถวิล จันทร์ประสงค์ พรรคชาติไทย  
ประชุม รัตนเพียร พรรคประชากรไทย  
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย  
ชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย  
จรูญ กุวานนท์ พรรคประชากรไทย  
พระนครศรีอยุธยา 1 มนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม  
ประมวล สภาวสุ พรรคชาติไทย  
2 พันเอกณรงค์ กิตติขจร พรรคเสรีนิยม  
บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคกิจสังคม  
พิจิตร 1 ไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคราษฎร  
บุญเสริม ถาวรกูล พรรคชาติไทย  
2 พันโทสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์  
โตก รอดรักษา พรรคประชาธิปัตย์  
พิษณุโลก 1 สุชน ชามพูนท พรรคชาติไทย  
อุดมศักดิ์ อุชชิน พรรคราษฎร  
ยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย  
2 โกศล ไกรฤกษ์ พรรคประชากรไทย  
จุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชากรไทย  
เพชรบูรณ์ 1 ปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติไทย  
วิศัลย์ โฆษิตานนท์ พรรคราษฎร  
จรัส พั้วช่วย พรรคเอกภาพ  
2 เอี่ยม ทองใจสด พรรคชาติไทย  
เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูล พรรคเอกภาพ  
แก้ว บัวสุวรรณ พรรคราษฎร  
ลพบุรี 1 กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย  
พลโทเอนก บุนยถี พรรคชาติไทย  
พลเอกเทียนชัย ศิริสัมพันธ์ พรรคราษฎร  
2 เชาวน์วัศ สุดลาภา พรรคราษฎร  
นิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย  
สมุทรปราการ 1 วัฒนา อัศวเหม พรรคราษฎร  
สนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย  
สมชาย สาดิษฐ์ พรรคราษฎร  
2 สมพร อัศวเหม พรรคราษฎร  
ประเสริฐ สุขวัฒน์ พรรคชาติไทย  
สมุทรสงคราม 1 วิโรจน์ ณ บางช้าง พรรคประชาธิปัตย์  
สมุทรสาคร 1 เอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
เจี่ย ก๊กผล พรรคกิจสังคม  
สระบุรี 1 พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย  
บัญญัติ วงษ์ประยูร พรรคราษฎร  
เงิน บุญสุภา พรรคราษฎร  
สิงห์บุรี 1 พันเอกบุลศักดิ์ โพธิเจริญ พรรคพลังธรรม  
สุโขทัย 1 สมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม  
กุศล หมีเทศ พรรคกิจสังคม  
2 ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ พรรคกิจสังคม  
ประทวน เขียวฤทธิ์ พรรคเอกภาพ  
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย  
ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย  
จองชัย เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย  
อ่างทอง 1 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย  
นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทย  
อุทัยธานี 1 ไพโรจน์ ทุ่งทอง พรรคพลังธรรม  
พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ พรรคสหประชาธิปไตย  

ภาคเหนือแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 วีระพล มุตตามระ พรรคเอกภาพ  
มงคล จงสุทธนามณี พรรคเอกภาพ  
จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคชาติไทย  
2 สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ พรรคเอกภาพ  
ประทวน รมยานนท์ พรรคชาติไทย  
3 อาทิตย์ วิลัยวงค์ พรรคราษฎร  
วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคเอกภาพ  
เชียงใหม่ 1 ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ พรรคกิจสังคม  
สุบิน ปิ่นขยัน พรรคกิจสังคม  
สุรพันธ์ ชินวัตร พรรคชาติไทย  
2 เจริญ เชาวน์ประยูร พรรคเอกภาพ  
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเอกภาพ  
มานะ แพรสกุล พรรคเอกภาพ  
3 อำนวย ยศสุข พรรคกิจสังคม  
วารินทร์ ลิ้มศักดากุล พรรคกิจสังคม  
สยม รามสูต พรรคเอกภาพ  
น่าน 1 พูนสุข โลหะโชติ พรรคชาติไทย  
วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคเอกภาพ  
เดช วงศ์เทพ พรรคเอกภาพ  
พะเยา 1 วิชาญ ไพบูลย์ศิริรัตน์ พรรคเอกภาพ  
พวงเล็ก บุญเชียง พรรคชาติไทย  
เชวง วงศ์ใหญ่ พรรคเอกภาพ  
แพร่ 1 ณรงค์ วงศ์วรรณ พรรคเอกภาพ  
ดุสิต รังคสิริ พรรคชาติไทย  
ชูวิทย์ จิตรสกุล พรรคเอกภาพ  
แม่ฮ่องสอน 1 บุญเลิศ สว่างกุล พรรคชาติไทย  
ลำปาง 1 สอาด ปิยวรรณ พรรคชาติไทย  
ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคเอกภาพ  
บุญหลง ถาคำฟู พรรคเอกภาพ  
2 พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคเอกภาพ  
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคเอกภาพ  
ลำพูน 1 สมาน ชมภูเทพ พรรคเอกภาพ   ลาออก
อนุสรณ์ วงศ์วรรณ   เลือกตั้งใหม่
สังวาลย์ วงศ์วรรณ พรรคเอกภาพ  
มนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคกิจสังคม  
อุตรดิตถ์ 1 ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ พรรคราษฎร  
เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ พรรคปวงชนชาวไทย  
เชาวลิต สุขสวัสดิ์ พรรคชาติไทย  

ภาคอีสานแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 สังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคกิจสังคม  
วิวัฒนไชย ณ กาฬสินธุ์ พรรคกิจสังคม  
พิชัย มงคลวิรกุล พรรคชาติไทย  
2 ใหม่ ศิรินวกุล พรรคกิจสังคม  
อภิชาติ หาลำเจียก พรรคกิจสังคม  
บวร ภูจริต พรรคกิจสังคม  
ขอนแก่น 1 สุนทร ลีซีทวน พรรคปวงชนชาวไทย  
ประสม ประคุณศึกษาพันธ์ พรรคราษฎร  
อดิศร เพียงเกษ พรรคมวลชน  
2 ชวลิต โอสถานุเคราะห์ พรรคกิจสังคม  
ศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ พรรคชาติไทย  
สมพร ศรีวงษ์ พรรคปวงชนชาวไทย  
3 สุวิทย์ คุณกิตติ พรรคเอกภาพ  
สมศักดิ์ คุณเงิน พรรคเอกภาพ  
พงส์ สารสิน พรรคกิจสังคม  
4 ทองปาน พรมโสภา พรรคปวงชนชาวไทย  
แถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคชาติไทย  
ชัยภูมิ 1 บัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์ พรรคกิจสังคม  
สันติ ชัยวิรัตนะ พรรคกิจสังคม  
ชวลิต มหาจันทร์ พรรคชาติไทย  
2 ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรคกิจสังคม  
สีหนาถ ฤๅชา พรรคชาติไทย  
3 ก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ พรรคกิจสังคม  
วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคกิจสังคม  
นครพนม 1 ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคชาติไทย  
พลเอกมานะ รัตนโกเศศ พรรคราษฎร  
2 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคราษฎร  
วีรวร สิทธิธรรม พรรคชาติไทย  
นครราชสีมา 1 สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคปวงชนชาวไทย  
พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติไทย  
บุญถึง ผลพานิชย์ พรรคราษฎร  
2 จำลอง ครุฑขุนทด พรรคปวงชนชาวไทย  
ประสาน ด่านกุล พรรคเอกภาพ  
สนั่น พยัคฆกุล พรรคประชาธิปัตย์  
3 สกุล ศรีพรหม พรรคชาติไทย  
เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ พรรคเอกภาพ  
ประทีป กรีฑาเวช พรรคปวงชนชาวไทย  
4 วิรัช รัตนเศรษฐ พรรคชาติไทย  
กร ทัพพะรังสี พรรคชาติไทย  
ลำพอง พิลาสมบัติ พรรคชาติไทย  
5 นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ศรีสกุล เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์  
สุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคชาติไทย  
บุรีรัมย์ 1 พรเทพ เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์  
ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคมวลชน  
วุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย พรรคเสรีนิยม  
2 โสภณ เพชรสว่าง พรรคมวลชน  
ประกิจ พลเดช พรรคชาติไทย  
ต่อสู้ ลัทธิกุล พรรคชาติไทย  
3 อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พรรคชาติไทย  
พิชิต ธีระรัชตานนท์ พรรคชาติไทย  
เนวิน ชิดชอบ พรรคสหประชาธิปไตย  
มหาสารคาม 1 พยุง ช่ำชอง พรรคกิจสังคม  
อัมพล จันทรเจริญ พรรคกิจสังคม  
มาโนช เชาวรัตน์ พรรคเอกภาพ  
2 อำนวย ปะติเส พรรคประชาธิปัตย์  
สมมาศ เฮงสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ พรรคกิจสังคม  
มุกดาหาร 1 ระวี กิ่งคำวงศ์ พรรคชาติไทย  
เฉลิมยศ แสนวิเศษ พรรคสหประชาธิปไตย  
ยโสธร 1 พีรพันธุ์ พาลุสุข พรรคเอกภาพ  
อุดร ทองน้อย พรรคประชาธิปัตย์  
วิสันต์ เดชเสน พรรคชาติไทย  
ร้อยเอ็ด 1 อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย  
ประณต เสริฐวิชา พรรคประชาธิปัตย์  
ศิริพันธ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย  
2 ชัชวาลย์ ชมภูแดง พรรคพลังสังคมประชาธิปไตย  
ระวี หิรัญโชติ พรรคกิจสังคม  
ขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ พรรคราษฎร  
3 เยี่ยมพล พลเยี่ยม พรรคราษฎร  
นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคกิจสังคม  
เลย 1 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก พรรคปวงชนชาวไทย  
ประชา บุณยเนตร พรรคปวงชนชาวไทย  
2 พินิจ สิทธิโห พรรคปวงชนชาวไทย  
ทศพล สังขทรัพย์ พรรคชาติไทย  
ศรีสะเกษ 1 ไพโรจน์ เครือรัตน์ พรรคชาติไทย  
มหาหิงค์ ไพรสิน พรรคเอกภาพ  
กรองกาญจน์ วีสมหมาย พรรคกิจสังคม  
2 ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคเอกภาพ  
สวัสดิ์ สืบสายพรหม พรรคชาติไทย  
ประโภชฌ์ สภาวสุ พรรคเอกภาพ  
3 จำนงค์ โพธิสาโร พรรคเอกภาพ  
วีระ ไชยะเดชะ พรรคชาติไทย  
สกลนคร 1 เสน่ห์ โสรินทร์ พรรคชาติไทย  
ชาญชัย พรหมสาขา ณ สกลนคร พรรคชาติไทย  
เอกพร รักความสุข พรรคเอกภาพ  
2 สิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์ พรรคเอกภาพ  
พันตรีสีห์พนม วิชิตวรสาร พรรคกิจสังคม  
สุวิชัย เจียมเจริญอุดมดี พรรคกิจสังคม  
สุรินทร์ 1 สุธี ภูวพันธุ์ พรรคเอกภาพ  
พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคกิจสังคม  
อุทัย ศรีสงค์ พรรคกิจสังคม  
2 เสกสรร แสนภูมิ พรรคราษฎร  
ยรรยง ร่วมพัฒนา พรรคกิจสังคม  
บุญเกิด นาคดี พรรคชาติไทย  
3 สมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคเอกภาพ  
เกียรติ ศรีสุรินทร์ พรรคเสรีนิยม  
หนองคาย 1 ประสิทธิ์ จันทาทอง พรรคชาติไทย  
ทรงยศ รามสูต พรรคชาติไทย  
นิตินัย นาครทรรพ พรรคปวงชนชาวไทย  
2 สุเมธ พรมพันห่าว พรรคราษฎร  
ไชยวัฒน์ พรหมประสิทธิ์ พรรคชาติไทย  
อุดรธานี 1 ประยูร สุรนิวงศ์ พรรคปวงชนชาวไทย  
เตือนใจ นุอุปละ พรรคประชาธิปัตย์  
พูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์  
2 สุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคประชาธิปัตย์  
กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคชาติไทย  
วิเชียร ขาวขำ พรรคปวงชนชาวไทย  
3 ไชยยศ จิรเมธากร พรรคประชาธิปัตย์  
วิชัย เอี่ยมวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ประสพ บุษราคัม พรรคกิจสังคม  
4 ประจวบ ไชยสาส์น พรรคประชาธิปัตย์  
รักเกียรติ สุขธนะ พรรคประชาธิปัตย์  
อารมย์ ศิริสุวรรณ พรรคปวงชนชาวไทย  
อุบลราชธานี 1 พูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ พรรคชาติไทย  
วิทยา ขันอาสา พรรคชาติไทย  
ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคกิจสังคม  
2 ตุ่น จินตะเวช พรรคปวงชนชาวไทย  
ปัญญา จินตะเวช พรรคปวงชนชาวไทย  
ชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ พรรคกิจสังคม  
3 สุทัศน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์  
ธนา เมตตาริกานนท์ พรรคกิจสังคม  
สนิท จันทรวงศ์ พรรคกิจสังคม  
4 ดุสิต โสภิตชา พรรคเอกภาพ  
อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคกิจสังคม  
สุรศักดิ์ บัวขาว พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคใต้แก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์  
สมบูรณ์ สิทธิมนต์ พรรคเอกภาพ  
ชุมพร 1 ธีรพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ์ พรรคเอกภาพ  
จัตุรนต์ คชสีห์ พรรคชาติไทย  
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์  
ทวี สุระบาล พรรคประชาธิปัตย์  
พิทักษ์ รังษีธรรม พรรคชาติไทย  
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์  
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์  
2 สุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์  
นิยม คำแหง พรรคกิจสังคม  
พลเอกหาญ ลีลานนท์ พรรคชาติไทย  
3 ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคเอกภาพ  
สุธรรม แสงประทุม พรรคเอกภาพ  
วิทยา แก้วภราดัย พรรคเอกภาพ  
นราธิวาส 1 เสนีย์ มะดากะกุล พรรคเอกภาพ  
อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคเอกภาพ  
ปริญญา เจตาภิวัฒน์ พรรคเอกภาพ  
ปัตตานี 1 เด่น โต๊ะมีนา พรรคเอกภาพ  
ทวีศักดิ์ อับดุลบุตร พรรคกิจสังคม  
ปรีชา บุญมี พรรคเอกภาพ  
พังงา 1 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์  
พัทลุง 1 โอภาส รองเงิน พรรคเอกภาพ  
เจริญ ภักดีวานิช พรรคชาติไทย  
สานันท์ สุพรรณชนะบุรี พรรคเอกภาพ  
ภูเก็ต 1 เรวุฒิ จินดาพล พรรคชาติไทย  
ยะลา 1 ไพโรจน์ เฉลียวศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
วันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคเอกภาพ  
ระนอง 1 ทองหยด จิตตวีระ พรรคกิจสังคม  
สงขลา 1 อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์  
สงบ ทิพย์มณี พรรคประชาธิปัตย์  
นิกร จำนง พรรคชาติไทย  
2 ไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์  
จ่าสิบตรีอนันต์ เรืองกูล พรรคกิจสังคม  
3 ไตรรงค์ สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์  
สมนเล๊าะ โปขะรี พรรคประชาธิปัตย์  
สตูล 1 วิทูร หลังจิ พรรคชาติไทย  
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์  
โกเมศ ขวัญเมือง พรรคพลังธรรม  
ตัน วัชรสินธุ์ พรรคกิจสังคม  
2 ภิญญา ช่วยปลอด พรรคกิจสังคม  
สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคตะวันออกแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 วโรทัย ภิญญสาสน์ พรรคประชากรไทย  
ธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคประชากรไทย  
ประวัฒน์ อุตตะโมต พรรคประชากรไทย  
ฉะเชิงเทรา 1 จาตุรนต์ ฉายแสง พรรคชาติไทย  
อาทิตย์ อุไรรัตน์ พรรคเอกภาพ  
2 สุชาติ ตันเจริญ พรรคชาติไทย  
ทิวา พูลสมบัติ พรรคมวลชน  
ชลบุรี 1 นิคม แสนเจริญ พรรคกิจสังคม  
อุทัย พิมพ์ใจชน พรรคเอกภาพ  
เทอดธรรม อัมราลิขิต พรรคกิจสังคม  
2 ดรงค์ สิงห์โตทอง พรรคเอกภาพ  
จรูญ งามพิเชษฐ์ พรรคกิจสังคม  
ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ พรรคกิจสังคม  
ตราด 1 ธนิต ไตรวุฒิ พรรคชาติไทย  
ปราจีนบุรี 1 สมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคชาติไทย  
สุนทร วิลาวัลย์ พรรคชาติไทย  
บุญส่ง สมใจ พรรคชาติไทย  
2 เสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย  
วิทยา เทียนทอง พรรคชาติไทย  
บุรินทร์ หิรัญบูรณะ พรรคชาติไทย  
ระยอง 1 สิน กุมภะ พรรคกิจสังคม  
เสริมศักดิ์ การุญ พรรคชาติไทย  
สมศักดิ์ ชาญด้วยกิจ พรรคชาติไทย  

ภาคตะวันตกแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลตำรวจโทจำรัส มังคลารัตน์ พรรคชาติไทย  
พินิจ จันทร์สมบูรณ์ พรรคพลังธรรม  
2 เรวัต สิรินุกุล พรรคชาติไทย  
ชวิน เป้าอารีย์ พรรคประชาธิปัตย์  
ตาก 1 อุดร ตันติสุนทร พรรคกิจสังคม  
เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์  
ประจวบคีรีขันธ์ 1 อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคชาติไทย  
สำเภา ประจวบเหมาะ พรรคชาติไทย  
วิเศษ ใจใหญ่ พรรคชาติไทย  
เพชรบุรี 1 ปิยะ อังกินันทน์ พรรคชาติไทย  
ยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติไทย  
ภิมุข อังกินันทน์ พรรคชาติไทย  
ราชบุรี 1 ทวี ไกรคุปต์ พรรคกิจสังคม  
จิระ มังคลรังษี พรรคชาติไทย  
สรอรรถ กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย  
2 พันเอกวินัย เจริญจันทร์ พรรคปวงชนชาวไทย  
ทวิช กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย  

ผู้ดำรงตำแหน่งแก้ไข

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ปัญจะ เกสรทอง

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ธนา เมตตาริกานนท์

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ไสว พัฒโน

อ้างอิงแก้ไข

https://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newsID=29534