สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 10 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 10 คน จากทั้งหมด 400 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ หลวงศักดิรณการ (นาค ปิตะเสน)

เขตเลือกตั้งแก้ไข

การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์และอำเภอพุทไธสง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอประโคนชัยและอำเภอนางรอง
พ.ศ. 2491 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 5 คน (เขตละ 5 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์, อำเภอพุทไธสง, อำเภอสตึก, อำเภอกระสัง และ กิ่งอำเภอคูเมือง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอนางรอง, อำเภอละหานทราย, อำเภอบ้านกรวด, อำเภอประโคนชัย และ กิ่งอำเภอหนองกี่
6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2519 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์, อำเภอพุทไธสง, อำเภอสตึก และอำเภอคูเมือง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอนางรอง และ กิ่งอำเภอหนองกี่
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกระสัง, อำเภอละหานทราย, อำเภอบ้านกรวด และอำเภอประโคนชัย
7 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 2 และเขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์, อำเภอพุทไธสง, อำเภอสตึก และอำเภอคูเมือง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอนางรอง และอำเภอหนองกี่
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกระสัง, อำเภอละหานทราย, อำเภอบ้านกรวด, อำเภอประโคนชัย และ กิ่งอำเภอปะคำ
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์, อำเภอพุทไธสง, อำเภอสตึก, อำเภอคูเมือง และ กิ่งอำเภอนาโพธิ์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอนางรอง, อำเภอหนองกี่, อำเภอละหานทราย, กิ่งอำเภอปะคำ และ กิ่งอำเภอหนองหงส์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกระสัง, อำเภอบ้านกรวด และอำเภอประโคนชัย
8 คน (เขต 1 และเขต 2 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอพุทไธสง, อำเภอสตึก, อำเภอคูเมือง, กิ่งอำเภอหนองหงส์ และ กิ่งอำเภอนาโพธิ์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอนางรอง, อำเภอบ้านกรวด, อำเภอละหานทราย, อำเภอปะคำ และอำเภอหนองกี่
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์, อำเภอประโคนชัย และอำเภอกระสัง
9 คน (3 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2531 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอพุทไธสง, อำเภอสตึก, อำเภอคูเมือง, อำเภอหนองหงส์ และอำเภอนาโพธิ์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอนางรอง, อำเภอบ้านกรวด, อำเภอละหานทราย, อำเภอปะคำ และอำเภอหนองกี่
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์, อำเภอประโคนชัย และอำเภอกระสัง
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอพุทไธสง, อำเภอสตึก, อำเภอคูเมือง, อำเภอหนองหงส์ และอำเภอนาโพธิ์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอนางรอง, อำเภอบ้านกรวด, อำเภอละหานทราย, อำเภอปะคำ, อำเภอหนองกี่ และ กิ่งอำเภอโนนสุวรรณ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์, อำเภอประโคนชัย, อำเภอกระสัง, กิ่งอำเภอห้วยราช และ กิ่งอำเภอพลับพลาชัย
พ.ศ. 2535/2 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอพุทไธสง, อำเภอสตึก, อำเภอคูเมือง, อำเภอหนองหงส์, อำเภอนาโพธิ์ และ กิ่งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอนางรอง, อำเภอบ้านกรวด, อำเภอละหานทราย, อำเภอปะคำ, อำเภอหนองกี่, กิ่งอำเภอโนนสุวรรณ และ กิ่งอำเภอชำนิ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์, อำเภอประโคนชัย, อำเภอกระสัง, กิ่งอำเภอห้วยราช และ กิ่งอำเภอพลับพลาชัย
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์, อำเภอกระสัง, อำเภอพลับพลาชัย, กิ่งอำเภอห้วยราช และ กิ่งอำเภอชำนิ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอพุทไธสง, อำเภอสตึก, อำเภอคูเมือง, อำเภอนาโพธิ์ และ กิ่งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอนางรอง, อำเภอปะคำ, อำเภอหนองกี่, อำเภอหนองหงส์ และ กิ่งอำเภอโนนสุวรรณ
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอประโคนชัย, อำเภอบ้านกรวด, อำเภอละหานทราย และ กิ่งอำเภอโนนดินแดง
10 คน (เขต 1 และ เขต 2 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 3 และ เขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์, อำเภอกระสัง, อำเภอพลับพลาชัย, อำเภอห้วยราช, กิ่งอำเภอชำนิ และ กิ่งอำเภอบ้านด่าน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอพุทไธสง, อำเภอสตึก, อำเภอคูเมือง, อำเภอนาโพธิ์ และ กิ่งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอนางรอง, อำเภอปะคำ, อำเภอหนองกี่, อำเภอหนองหงส์ และอำเภอโนนสุวรรณ
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอประโคนชัย, อำเภอบ้านกรวด, อำเภอละหานทราย และ กิ่งอำเภอโนนดินแดง
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (ยกเว้นตำบลกลันทา ตำบลเมืองฝาง ตำบลสองห้อง ตำบลเสม็ด ตำบลสะแกซำ และตำบลหลักเขต)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอชำนิ, อำเภอพลับพลาชัย (ยกเว้นตำบลป่าชัน), อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะตำบลเมืองฝาง ตำบลสองห้อง ตำบลเสม็ด ตำบลสะแกซำ และตำบลหลักเขต), อำเภอห้วยราช (เฉพาะตำบลสนาน ตำบลห้วยราช ตำบลสามแวง และตำบลห้วยราชา), อำเภอกระสัง (เฉพาะตำบลสองชั้น) และอำเภอหนองหงส์ (เฉพาะตำบลเมืองฝ้าย)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกระสัง (ยกเว้นตำบลสองชั้น), อำเภอห้วยราช (เฉพาะตำบลตาเสา ตำบลบ้านตะโก ตำบลโคกเหล็ก และตำบลเมืองโพธิ์) อำเภอสตึก (เฉพาะตำบลชุมแสง) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะตำบลกลันทา) และ กิ่งอำเภอบ้านด่าน
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอสตึก (ยกเว้นตำบลชุมแสง), อำเภอพุทไธสง (เฉพาะตำบลมะเฟือง และตำบลบ้านยาง), อำเภอคูเมือง (เฉพาะตำบลปะเคียบ) และกิ่งอำเภอแคนดง
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอนาโพธิ์, อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์, อำเภอคูเมือง (ยกเว้นตำบลปะเคียบ) และอำเภอพุทไธสง (ยกเว้นตำบลมะเฟือง และตำบลบ้านยาง)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอลำปลายมาศ และอำเภอหนองหงส์ (เฉพาะตำบลไทยสามัคคี และตำบลสระแก้ว)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอปะคำ, อำเภอโนนสุวรรณ, อำเภอหนองกี่ (ยกเว้นตำบลเมืองไผ่) และอำเภอหนองหงส์ (ยกเว้นตำบลเมืองฝ้าย ตำบลไทยสามัคคี และตำบลสระแก้ว)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอนางรอง, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอหนองกี่ (เฉพาะตำบลเมืองไผ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอบ้านกรวด, อำเภอโนนดินแดง และอำเภอละหานทราย (ยกเว้นตำบลตาจง)
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภอประโคนชัย, อำเภอละหานทราย (เฉพาะตำบลตาจง) และอำเภอพลับพลาชัย (เฉพาะตำบลป่าชัน)
10 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอนางรอง, อำเภอละหานทราย, อำเภอปะคำ, อำเภอหนองกี่, อำเภอชำนิ, อำเภอโนนสุวรรณ, อำเภอโนนดินแดง, อำเภอหนองหงส์ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอประโคนชัย, อำเภอสตึก, อำเภอกระสัง, อำเภอพลับพลาชัย และอำเภอบ้านกรวด
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์, อำเภอห้วยราช, อำเภอบ้านด่าน และอำเภอแคนดง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอพุทไธสง, อำเภอคูเมือง, อำเภอนาโพธิ์ และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
10 คน (เขต 1 และ เขต 2 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 3 และเขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (ยกเว้นตำบลสวายจีก ตำบลสองห้อง ตำบลเมืองฝาง และตำบลสะแกโพรง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสตึก, อำเภอแคนดง (ยกเว้นตำบลสระบัว), อำเภอบ้านด่าน (ยกเว้นตำบลบ้านด่าน) และอำเภอห้วยราช (เฉพาะตำบลเมืองโพธิ์ ตำบลตาเสา และตำบลโคกเหล็ก)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอพุทไธสง, อำเภอนาโพธิ์, อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์, อำเภอคูเมือง (ยกเว้นตำบลคูเมืองและตำบลพรสำราญ), อำเภอบ้านด่าน (เฉพาะตำบลบ้านด่าน) และอำเภอแคนดง (เฉพาะตำบลสระบัว)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอคูเมือง (เฉพาะตำบลคูเมืองและตำบลพรสำราญ), อำเภอหนองหงส์ (เฉพาะตำบลไทยสามัคคีและตำบลเมืองฝ้าย) และอำเภอชำนิ (เฉพาะตำบลช่อผกา)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอกระสัง, อำเภอพลับพลาชัย (ยกเว้นตำบลป่าชัน), อำเภอห้วยราช (ยกเว้นตำบลเมืองโพธิ์ ตำบลตาเสา และตำบลโคกเหล็ก) และอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะตำบลสวายจีก)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอนางรอง, อำเภอชำนิ (ยกเว้นตำบลช่อผกา), อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะตำบลเจริญสุข) และอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะตำบลสะแกโพรง ตำบลสองห้อง และตำบลเมืองฝาง)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอหนองกี่, อำเภอปะคำ, อำเภอโนนสุวรรณ และอำเภอหนองหงส์ (ยกเว้นตำบลไทยสามัคคีและตำบลเมืองฝ้าย)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอบ้านกรวด, อำเภอโนนดินแดง และอำเภอละหานทราย
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอประโคนชัย, อำเภอพลับพลาชัย (เฉพาะตำบลป่าชัน) และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (ยกเว้นตำบลเจริญสุข)
9 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (ยกเว้นตำบลบัวทอง ตำบลกลันทา และตำบลถลุงเหล็ก)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสตึก, อำเภอแคนดง, อำเภอบ้านด่าน และอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะตำบลบัวทอง ตำบลกลันทา และตำบลถลุงเหล็ก)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอนาโพธิ์, อำเภอพุทไธสง, อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์, อำเภอคูเมือง และอำเภอลำปลายมาศ (เฉพาะตำบลเมืองแฝกและตำบลโคกสะอาด)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอหนองหงส์, อำเภอชำนิ และอำเภอลำปลายมาศ (ยกเว้นตำบลเมืองแฝกและตำบลโคกสะอาด)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอห้วยราช, อำเภอกระสัง, อำเภอพลับพลาชัย และอำเภอประโคนชัย (เฉพาะตำบลไพศาล)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอหนองกี่, อำเภอโนนสุวรรณ และอำเภอนางรอง (ยกเว้นตำบลทรัพย์พระยาและตำบลชุมแสง)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอบ้านกรวดและอำเภอประโคนชัย (ยกเว้นตำบลไพศาล)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, อำเภอละหานทราย, อำเภอโนนดินแดง, อำเภอปะคำ และอำเภอนางรอง (เฉพาะตำบลทรัพย์พระยาและตำบลชุมแสง)
  8 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2566 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอบ้านด่าน (เฉพาะตำบลปราสาทและตำบลบ้านด่าน) และอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (ยกเว้นตำบลสองห้อง ตำบลเมืองฝาง ตำบลเสม็ด ตำบลอิสาณ ตำบลสวายจีก ตำบลสะแกซำ และตำบลหลักเขต)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอชำนิ, อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะตำบลสองห้อง ตำบลเมืองฝาง ตำบลเสม็ด ตำบลอิสาณ ตำบลสวายจีก ตำบลสะแกซำ และตำบลหลักเขต), อำเภอพลับพลาชัย (ยกเว้นตำบลโคกขมิ้นและตำบลป่าชัน) และอำเภอประโคนชัย (เฉพาะตำบลไพศาล)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอห้วยราช, อำเภอกระสัง และอำเภอพลับพลาชัย (เฉพาะตำบลโคกขมิ้นและตำบลป่าชัน)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอแคนดง, อำเภอสตึก และอำเภอบ้านด่าน (เฉพาะตำบลโนนขวางและตำบลวังเหนือ)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอนาโพธิ์, อำเภอพุทไธสง, อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และอำเภอคูเมือง (ยกเว้นตำบลพรสำราญ)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอคูเมือง (เฉพาะตำบลพรสำราญ) และอำเภอหนองหงส์ (เฉพาะตำบลไทยสามัคคี ตำบลสระทอง และตำบลเสาเดียว)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอโนนสุวรรณ, อำเภอหนองกี่, อำเภอหนองหงส์ (ยกเว้นตำบลไทยสามัคคี ตำบลสระทอง และตำบลเสาเดียว) และอำเภอปะคำ (ยกเว้นตำบลปะคำและตำบลหูทำนบ)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอนางรอง, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะตำบลเจริญสุขและตำบลถาวร), อำเภอปะคำ (เฉพาะตำบลปะคำและตำบลหูทำนบ) และอำเภอโนนดินแดง (เฉพาะตำบลโนนดินแดง)
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอละหานทราย, อำเภอโนนดินแดง (ยกเว้นตำบลโนนดินแดง), อำเภอบ้านกรวด (ยกเว้นตำบลเขาดินเหนือ ตำบลหินลาด ตำบลโนนเจริญ และตำบลสายตะกู) และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (ยกเว้นตำบลเจริญสุขและตำบลถาวร)
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภอประโคนชัย (ยกเว้นตำบลไพศาล) และอำเภอบ้านกรวด (เฉพาะตำบลเขาดินเหนือ ตำบลหินลาด ตำบลโนนเจริญ และตำบลสายตะกู)
10 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแก้ไข

ชุดที่ 1–3; พ.ศ. 2476–2481แก้ไข

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 หลวงศักดิรณการ (นาค ปิตะเสน)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายทัน พรหมมิทธิกุล
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481

ชุดที่ 4; พ.ศ. 2489แก้ไข

เขต ชุดที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2489 ชุดที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 นายพูน มณีวรรณ นายนคร ทินสิริกุล
2 ร้อยตรี กาจ อุตตรวิเชียร

ชุดที่ 5–7; พ.ศ. 2491–2492แก้ไข

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายเสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายไพรัช วิเศษโกสิน
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายเสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายสอึ้ง มารังกูล

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500แก้ไข

      พรรคเสรีประชาธิปไตย
      พรรคเสรีมนังคศิลา
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2500
นายสอึ้ง มารังกูล
นายแถม วงศ์อำมาตย์ นายแถม วงศ์อำมาตย์
นายโต๊ะ แก้วเสมา

ชุดที่ 10; พ.ศ. 2512แก้ไข

      พรรคสหประชาไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 นายบุญเยี่ยม โสภณ
2 นายทองเจือ กัลพุมานุกูลกิจ
3 นายสวัสดิ์ คชเสนี
4 นายชัย ชิดชอบ
5 ร้อยโทกมล อัตนโถ

ชุดที่ 11; พ.ศ. 2518แก้ไข

      พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรคไท (พ.ศ. 2517)
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518
1 นายประเสริฐ เลิศยะโส
นายจำลอง วงษ์ทอง
นายสมาน มณีราชกิจ
2 นายบุญเยี่ยม โสภณ
นายจรูญ ปราบริปูตลุง
นายปกรณ์ กุลกำจร

ชุดที่ 12–13; พ.ศ. 2519–2522แก้ไข

      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติไทย
      พรรคเกษตรสังคม
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2522)
      พรรคประชาราษฎร์
      พรรคชาติประชาชน (พ.ศ. 2522)
      พรรคสยามประชาธิปไตย
เขต ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522
1 นายบัญชา วัฒนวงศ์วิสุทธิ์ นายเนาว์ พฤทธิธรรมกูล
(ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
นายดนัย นพสุวรรณวงศ์ นายชัย ชิดชอบ
นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ
2 นายสุนัย พงศ์อารยะ นายบุญเยี่ยม โสภณ
นายสมโภชน์ ศิริกุล นายวุฒินันท์ หลอดทอง
3 นายไพโรจน์ ติยะวาณิช นายณัฐ ชาติวัฒนศิริ
นายทองเจือ กัลพุมานุกูลกิจ นายพิชิต ธีระรัชตานนท์

ชุดที่ 14; พ.ศ. 2526แก้ไข

      พรรคชาติไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526
1 นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ
นายสวัสดิ๋ คชเสนี
นายชัย ชิดชอบ
2 นายต่อสู้ ลัทธิกุล
นายบุญเยี่ยม โสภณ (เสียชีวิต)
นายไพโรจน์ ติยะวานิช (แทนนายบุญเยี่ยม)
นายโสภณ เพชรสว่าง
3 นายพิชิต ธีระรัชตานนท์
นายการุณ ใสงาม

ชุดที่ 15–18; พ.ศ. 2529–2535แก้ไข

      พรรคมวลชน
      พรรคสหประชาธิปไตย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติไทย
      พรรคเสรีนิยม
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคมวลชนพรรคกิจสังคม
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
เขต ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 ชุดที่ 17 เดือน มีนาคม 2535 ชุดที่ 18 เดือน กันยายน 2535
1 นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์
นายชัย ชิดชอบ นายวุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย นายวุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย นายชัย ชิดชอบ
นายพรเทพ เตชะไพบูลย์
2 นายวุฒนันท์ พงศ์อารยะ นายโสภณ เพชรสว่าง พันตำรวจเอก สุทธี คะสุวรรณ นายโสภณ เพชรสว่าง
นายต่อสู้ ลัทธิกุล นายมนัส เฮงยศมาก
นายไพโรจน์ ติยะวานิช นายประกิจ พลเดช
3 นายการุณ ใสงาม นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ
นายพิชิต ธีระรัชตานนท์ นายพิชิต ธีระรัชตานนท์ นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายทรงศักดิ์ ทองศรี
นายสวัสดิ์ คชเสนี นายเนวิน ชิดชอบ นายเนวิน ชิดชอบ นายเนวิน ชิดชอบ

ชุดที่ 19–20; พ.ศ. 2538–2539แก้ไข

      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคเอกภาพ
      พรรคความหวังใหม่
เขต ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายเนวิน ชิดชอบ นายเนวิน ชิดชอบ
นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
นายทรงศักดิ์ ทองศรี นางกรุณา ชิดชอบ
2 นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์
นายชัย ชิดชอบ นายชัย ชิดชอบ
นายพรเทพ เตชะไพบูลย์
3 นายโสภณ เพชรสว่าง
นายวัชรินทร์ ฉันทะกุล นายประกิจ พลเดช
4 นายการุณ ใสงาม นายทรงศักดิ์ ทองศรี
พันตำรวจเอกสุทธี คะสุวรรณ นายขจรธน จุดโต

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548แก้ไข

      พรรคชาติไทย
      พรรคไทยรักไทย
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)พรรคไทยรักไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
(   / เลือกตั้งใหม่)
นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
2 นางกรุณา ชิดชอบ นางกรุณา ชิดชอบ
3 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
4 นายสุรศักดิ์ นาคดี
5 นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์   นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์
นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์
(แทนนายพีระพงษ์ /   )
นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์
(แทนนายปณวัตร)
6 นายโสภณ ซารัมย์ นายโสภณ ซารัมย์
7 นายประกิจ พลเดช
8 นายโสภณ เพชรสว่าง
(   / เลือกตั้งใหม่)
นายโสภณ เพชรสว่าง
9 นายขจรธน จุดโต
(   / เลือกตั้งใหม่)
นายขจรธน จุดโต
10 นายทรงศักดิ์ ทองศรี

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550แก้ไข

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคภูมิใจไทย
      พรรคชาติไทย
      พรรคมัชฌิมาธิปไตยพรรคภูมิใจไทย
      พรรคประชาราช
      พรรคเพื่อแผ่นดิน
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นายประกิจ พลเดช   นายสมนึก เฮงวาณิชย์ (แทนนายประกิจ)
นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน   นายมาโนช เฮงยศมาก (แทนนายพรชัย)
นายรุ่งโรจน์ ทองศรี   นายณัฐวุฒิ สุขเกษม (แทนนายรุ่งโรจน์)
2 นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
นายทรงศักดิ์ ทองศรี (ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี) นายจักรกฤษณ์ ทองศรี (แทนนายทรงศักดิ์)
นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ
3 นายสนอง เทพอักษรณรงค์
นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
4 นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ (ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี) นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ (แทนนายปณวัตร)
นายโสภณ ซารัมย์

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562แก้ไข

      พรรคภูมิใจไทย
      พรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562
1 นายสนอง เทพอักษรณรงค์
2 นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
3 นายโสภณ ซารัมย์ นายสมบูรณ์ ซารัมย์
4 นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายโสภณ ซารัมย์
5 นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา
6 นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน นายไตรเทพ งามกมล
7 นายหนูแดง วรรณกางซ้าย นายจักรกฤษณ์ ทองศรี
8 นายรุ่งโรจน์ ทองศรี
9 นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ยุบเขต 9

รูปภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 140 (14 ก): 38–42. 3 มีนาคม 2566.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข