สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 6 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 6 คน จากทั้งหมด 400 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์

แก้

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดเพชรบูรณ์มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ ขุนอินทรภักดี (ทองอิน ทองมาก)[2]

เขตเลือกตั้ง

แก้
การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์, อำเภอหล่มสัก และอำเภอหล่มเก่า
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองไผ่, อำเภอวิเชียรบุรี, อำเภอชนแดน และกิ่งอำเภอศรีเทพ
4 คน (2 เขต เขตละ 4 คน)
พ.ศ. 2519 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์, อำเภอหล่มสัก และอำเภอหล่มเก่า
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองไผ่, อำเภอวิเชียรบุรี, อำเภอชนแดน, กิ่งอำเภอศรีเทพ และกิ่งอำเภอบึงสามพัน
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์, อำเภอหล่มสัก, อำเภอหล่มเก่า, อำเภอชนแดน และกิ่งอำเภอน้ำหนาว
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองไผ่, อำเภอวิเชียรบุรี, อำเภอศรีเทพ และกิ่งอำเภอบึงสามพัน
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์, อำเภอหล่มสัก, อำเภอหล่มเก่า, อำเภอชนแดน และกิ่งอำเภอน้ำหนาว
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองไผ่, อำเภอวิเชียรบุรี, อำเภอศรีเทพ และอำเภอบึงสามพัน
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์, อำเภอหล่มสัก, อำเภอหล่มเก่า, กิ่งอำเภอน้ำหนาว, กิ่งอำเภอเขาค้อ และกิ่งอำเภอวังโป่ง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองไผ่, อำเภอวิเชียรบุรี, อำเภอชนแดน, อำเภอศรีเทพ และอำเภอบึงสามพัน
6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์, อำเภอหล่มสัก, อำเภอหล่มเก่า, อำเภอน้ำหนาว, อำเภอเขาค้อ และอำเภอวังโป่ง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองไผ่, อำเภอวิเชียรบุรี, อำเภอชนแดน, อำเภอศรีเทพ และอำเภอบึงสามพัน
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์, อำเภอหล่มสัก, อำเภอหล่มเก่า, อำเภอน้ำหนาว และอำเภอเขาค้อ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองไผ่, อำเภอชนแดน และอำเภอวังโป่ง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอวิเชียรบุรี, อำเภอบึงสามพัน และอำเภอศรีเทพ
7 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 2 และเขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (ยกเว้นตำบลตะเบาะ ตำบลนายม ตำบลระวิง ตำบลห้วยสะแก ตำบลวังชมภู ตำบลบ้านโตก และตำบลป่าเลา)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองไผ่ (ยกเว้นตำบลบ้านโภชน์และตำบลเพชรละคร), อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะตำบลห้วยสะแก ตำบลนายม ตำบลระวิง และตำบลตะเบาะ) และอำเภอชนแดน (เฉพาะตำบลซับพุทรา)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอวังโป่ง, อำเภอชนแดน (ยกเว้นตำบลซับพุทรา) และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะตำบลวังชมภู)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเขาค้อ, อำเภอหล่มเก่า, อำเภอน้ำหนาว, อำเภอหล่มสัก (เฉพาะตำบลฝายนาแซง ตำบลหนองสว่าง ตำบลน้ำเฮี้ย และตำบลท่าอิบุญ) และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะตำบลป่าเลาและตำบลบ้านโตก)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอบึงสามพัน, อำเภอวิเชียรบุรี (เฉพาะตำบลโคกปรง ตำบลยางสาว ตำบลท่าโรง และตำบลน้ำร้อน) และอำเภอหนองไผ่ (เฉพาะตำบลบ้านโภชน์และตำบลเพชรละคร)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอศรีเทพและอำเภอวิเชียรบุรี (ยกเว้นตำบลโคกปรง ตำบลยางสาว ตำบลท่าโรง และตำบลน้ำร้อน)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอหล่มสัก (ยกเว้นตำบลฝายนาแซง ตำบลหนองสว่าง ตำบลน้ำเฮี้ย และตำบลท่าอิบุญ)
7 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (ยกเว้นตำบลท่าพล ตำบลนางั่ว และตำบลห้วยใหญ่) และอำเภอหนองไผ่ (เฉพาะตำบลบ่อไทย)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเขาค้อ, อำเภอหล่มสัก (เฉพาะตำบลหล่มสัก ตำบลตาลเดี่ยว ตำบลวัดป่า ตำบลหนองไขว่ ตำบลปากดุก ตำบลลานบ่า ตำบลบุ่งน้ำเต้า ตำบลบุ่งคล้า ตำบลบ้านไร่ ตำบลช้างตะลูด และตำบลบ้านกลาง) และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะตำบลท่าพล ตำบลนางั่ว และตำบลห้วยใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอวังโป่ง, อำเภอชนแดน และอำเภอหนองไผ่ (เฉพาะตำบลหนองไผ่ ตำบลนาเฉลียง ตำบลห้วยโป่ง ตำบลยางงาม ตำบลวังโบสถ์ และตำบลบัววัฒนา)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอน้ำหนาว, อำเภอหล่มเก่า และอำเภอหล่มสัก (เฉพาะตำบลปากช่อง ตำบลบ้านโสก ตำบลฝายนาแซง ตำบลบ้านติ้ว ตำบลหนองสว่าง ตำบลห้วยไร่ ตำบลน้ำเฮี้ย ตำบลน้ำก้อ ตำบลสักหลง ตำบลน้ำชุน ตำบลท่าอิบุญ และตำบลบ้านหวาย)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอบึงสามพัน, อำเภอหนองไผ่ (เฉพาะตำบลเพชรละคร ตำบลกองทูล ตำบลวังท่าดี ตำบลบ้านโภชน์ ตำบลท่าแดง และตำบลท่าด้วง) และอำเภอวิเชียรบุรี (เฉพาะตำบลสามแยก ตำบลโคกปรง ตำบลน้ำร้อน ตำบลบึงกระจับ และตำบลยางสาว)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอศรีเทพและอำเภอวิเชียรบุรี (ยกเว้นตำบลสามแยก ตำบลโคกปรง ตำบลน้ำร้อน ตำบลบึงกระจับ และตำบลยางสาว)
6 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์, อำเภอหล่มสัก, อำเภอหล่มเก่า, อำเภอน้ำหนาว และอำเภอเขาค้อ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองไผ่, อำเภอวิเชียรบุรี, อำเภอชนแดน, อำเภอวังโป่ง, อำเภอศรีเทพ และอำเภอบึงสามพัน
6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (ยกเว้นตำบลท่าพล ตำบลนางั่ว และตำบลห้วยใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเขาค้อ, อำเภอหล่มสัก (เฉพาะตำบลหล่มสัก ตำบลบุ่งน้ำเต้า ตำบลตาลเดี่ยว ตำบลบ้านกลาง ตำบลวัดป่า ตำบลช้างตะลูด ตำบลหนองไขว่ ตำบลบ้านไร่ ตำบลลานบ่า ตำบลปากดุก และตำบลบุ่งคล้า) และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะตำบลท่าพล ตำบลนางั่ว และตำบลห้วยใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอหล่มเก่า, อำเภอน้ำหนาว และอำเภอหล่มสัก (เฉพาะตำบลปากช่อง ตำบลบ้านโสก ตำบลฝายนาแซง ตำบลบ้านติ้ว ตำบลหนองสว่าง ตำบลห้วยไร่ ตำบลน้ำเฮี้ย ตำบลน้ำก้อ ตำบลสักหลง ตำบลน้ำชุน ตำบลท่าอิบุญ และตำบลบ้านหวาย)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอชนแดน, อำเภอวังโป่ง และอำเภอหนองไผ่ (เฉพาะตำบลหนองไผ่ ตำบลนาเฉลียง ตำบลห้วยโป่ง ตำบลยางงาม และตำบลบัววัฒนา)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอบึงสามพัน, อำเภอหนองไผ่ (ยกเว้นตำบลหนองไผ่ ตำบลนาเฉลียง ตำบลห้วยโป่ง ตำบลยางงาม และตำบลบัววัฒนา) และอำเภอวิเชียรบุรี (เฉพาะตำบลสามแยก ตำบลซับน้อย ตำบลโคกปรง ตำบลซับสมบูรณ์ และตำบลบึงกระจับ)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอศรีเทพและอำเภอวิเชียรบุรี (ยกเว้นตำบลสามแยก ตำบลซับน้อย ตำบลโคกปรง ตำบลซับสมบูรณ์ และตำบลบึงกระจับ)
6 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเขาค้อ, อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะตำบลป่าเลา ตำบลสะเดียง ตำบลในเมือง ตำบลดงมูลเหล็ก ตำบลบ้านโคก ตำบลห้วยใหญ่ ตำบลนางั่ว และตำบลท่าพล) และอำเภอหล่มสัก (เฉพาะตำบลบุ่งคล้า ตำบลบุ่งน้ำเต้า ตำบลน้ำชุน ตำบลน้ำก้อ และตำบลหนองไขว่)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอน้ำหนาว, อำเภอหล่มเก่า และอำเภอหล่มสัก (ยกเว้นตำบลบุ่งคล้า ตำบลบุ่งน้ำเต้า ตำบลน้ำชุน ตำบลน้ำก้อ และตำบลหนองไขว่)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอวังโป่ง, อำเภอชนแดน และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะตำบลห้วยสะแก ตำบลวังชมภู ตำบลบ้านโตก ตำบลชอนไพร ตำบลนาป่า ตำบลตะเบาะ ตำบลน้ำร้อน และตำบลนายม)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบึงสามพัน, อำเภอหนองไผ่, อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะตำบลระวิง) และอำเภอวิเชียรบุรี (เฉพาะตำบลสามแยก)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอศรีเทพและอำเภอวิเชียรบุรี (ยกเว้นตำบลสามแยก)
  5 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2566 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (ยกเว้นตำบลท่าพล ตำบลนางั่ว และตำบลป่าเลา)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอน้ำหนาว, อำเภอหล่มสัก (ยกเว้นตำบลท่าอิบุญ ตำบลสักหลง ตำบลหนองสว่าง ตำบลฝายนาแซง ตำบลน้ำเฮี้ย ตำบลน้ำก้อ ตำบลน้ำชุน ตำบลบุ่งน้ำเต้า และตำบลบุ่งคล้า) และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะตำบลท่าพล ตำบลนางั่ว และตำบลป่าเลา)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเขาค้อ, อำเภอหล่มเก่า และอำเภอหล่มสัก (เฉพาะตำบลท่าอิบุญ ตำบลสักหลง ตำบลหนองสว่าง ตำบลฝายนาแซง ตำบลน้ำเฮี้ย ตำบลน้ำก้อ ตำบลน้ำชุน ตำบลบุ่งน้ำเต้า และตำบลบุ่งคล้า)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอวังโป่ง, อำเภอชนแดน และอำเภอหนองไผ่ (เฉพาะตำบลห้วยโป่ง ตำบลนาเฉลียง ตำบลยางงาม ตำบลหนองไผ่ และตำบลบัววัฒนา)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอบึงสามพัน, อำเภอหนองไผ่ (ยกเว้นตำบลห้วยโป่ง ตำบลนาเฉลียง ตำบลยางงาม ตำบลหนองไผ่ และตำบลบัววัฒนา) และอำเภอวิเชียรบุรี (เฉพาะตำบลสามแยก ตำบลบึงกระจับ ตำบลโคกปรง และตำบลยางสาว)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอศรีเทพและอำเภอวิเชียรบุรี (ยกเว้นตำบลสามแยก ตำบลบึงกระจับ ตำบลโคกปรง และตำบลยางสาว)
  6 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต

แก้

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2495

แก้
      พรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชน (พ.ศ. 2490)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 ขุนอินทรภักดี (ทองอิน ทองมาก)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 ขุนอนุสรสิทธิกรรม (ทองดี วัชโรทยาน)
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายเชื้อ สนั่นเมือง
สิงหาคม พ.ศ. 2489 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 ร้อยตำรวจโท สงกรานต์ อุดมสิทธิ์
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 พันตำรวจตรี สงกรานต์ อุดมสิทธิ์

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500

แก้
      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคชาตินิยม
      พรรคเสรีมนังคศิลาพรรคชาติสังคม
ลำดับ ชุดที่ 8
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
ชุดที่ 9
ธันวาคม พ.ศ. 2500
1 พันตำรวจตรี สงกรานต์ อุดมสิทธิ์ นายมนัส พรหมบุญ
2 ร้อยตำรวจตรี ชัยชาญ งามสง่า ร้อยตำรวจตรี ชัยชาญ งามสง่า

ชุดที่ 10; พ.ศ. 2512

แก้
      พรรคสหประชาไทย
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 เรือตรี สุพจน์ ตั้งตระกูล
2 พันตำรวจตรี สงกรานต์ อุดมสิทธิ์
3 นายปัญจะ เกสรทอง

ชุดที่ 11–12; พ.ศ. 2518–2519

แก้
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคเกษตรสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519
1 นายเทียนชัย อุทัยวงศ์ เรือตรี สุพจน์ ตั้งตระกูล
นายปัญจะ เกสรทอง
2 นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์
นายเกษม บุตรขุนทอง

ชุดที่ 13–14; พ.ศ. 2522–2526

แก้
      พรรคกิจสังคม
      พรรคเกษตรสังคม
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2522)
      พรรคชาติไทย
      พรรคก้าวหน้า
      พรรคชาติประชาธิปไตย
เขต ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526
1 นายจรัส พั้วช่วย
นายปัญจะ เกสรทอง นายปัญจะ เกสรทอง
นายไพศาล จันทรภักดี นายไพศาล จันทรภักดี
2 นายพล กุรุพิลวคุปต์ นายเกษม บุตรขุนทอง
นายบัญญัติ ทือเกาะ นายวิเชียร สอนน้อย

ชุดที่ 15–18; พ.ศ. 2529–2535

แก้
      พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
      พรรคกิจประชาคม (2529) → พรรคเอกภาพ (2531)
      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรครวมไทย (2529) → พรรคเอกภาพ (2531)
      พรรคพลังธรรม
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)
      พรรคความหวังใหม่
เขต ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 ชุดที่ 17
มีนาคม พ.ศ. 2535
ชุดที่ 18
กันยายน พ.ศ. 2535
1 นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ นายไพศาล จันทรภักดี
นายจรัส พั้วช่วย นายจรัส พั้วช่วย
นายปัญจะ เกสรทอง นายปัญจะ เกสรทอง
2 นายเอี่ยม ทองใจสด นายเอี่ยม ทองใจสด
เรือตรี สุพจน์ ตั้งตระกูล เรือตรี สุพจน์ ตั้งตระกูลไท เรือตรี สุพจน์ ตั้งตระกูลไท
นายวิเชียร สอนน้อย นายแก้ว บัวสุวรรณ นายเกษม บุตรขุนทอง นายแก้ว บัวสุวรรณ

ชุดที่ 19–20; พ.ศ. 2538–2539

แก้
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคนำไทย
      พรรคพลังธรรม
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
เขต ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายปัญจะ เกสรทอง นายปัญจะ เกสรทอง
พลตำรวจตรี ประธาน สว่างวโรรส นายไพศาล จันทรภักดี
นายจรัส พั้วช่วย นายจรัส พั้วช่วย
2 นายสันติ พร้อมพัฒน์
พันจ่าอากาศโท กิตติคุณ นาคะบุตร นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์
3 นายแก้ว บัวสุวรรณ
นายเอี่ยม ทองใจสด นายเอี่ยม ทองใจสด

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548

แก้
      พรรคไทยรักไทย
      พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 21[3] พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22[4] พ.ศ. 2548
1 นายเรวัต แสงวิจิตร   นายเรวัต แสงวิจิตร
นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ (แทนนายเรวัต)
2 นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์
3 นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์
4 นายณรงค์กร ชวาลสันตติ   นายณรงค์กร ชวาลสันตติ
นายจรัส พั้วช่วย (แทนนายณรงค์กร)
5 พันจ่าอากาศโท กิตติคุณ นาคะบุตร
6 นายแก้ว บัวสุวรรณ นายเอี่ยม ทองใจสด
7 นายไพศาล จันทรภักดี

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550

แก้
      พรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
      พรรคชาติไทยพรรคชาติไทยพัฒนา
      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 23[5] พ.ศ. 2550
1 นายจักรัตน์ พั้วช่วย
นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์
นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี   นายณรงค์กร ชวาลสันตติ (แทนนายสุทัศน์)
2 นายเอี่ยม ทองใจสด
นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์

ชุดที่ 24–26; พ.ศ. 2554–2566

แก้
      พรรคเพื่อไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคพลังประชารัฐ
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 ชุดที่ 26 พ.ศ. 2566
1 นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์
2 นายจักรัตน์ พั้วช่วย นายจักรัตน์ พั้วช่วย
3 นายยุพราช บัวอินทร์ นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์
4 นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ นายวรโชติ สุคนธ์ขจร
5 นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ นายเอี่ยม ทองใจสด นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
6 นายเอี่ยม ทองใจสด ยุบเขต 6 นายอัคร ทองใจสด

รูปภาพ

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 140 (14 ก): 38–42. 3 มีนาคม 2566.
  2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก จาก เว็บไซต์ สำนักข่าวออนไลน์อาร์วายทีไนน์
  3. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 21 เก็บถาวร 2011-07-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จาก เว็บไซต์ รัฐสภาไทย
  4. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 22 เก็บถาวร 2011-07-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จาก เว็บไซต์ รัฐสภาไทย
  5. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23 เก็บถาวร 2010-03-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จาก เว็บไซต์ รัฐสภาไทย

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้