เปิดเมนูหลัก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 1 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดระนองมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ ขุนขจรเขานิเวศน์ (อิวเกี่ยน จรขันธ์)[2]

เขตการเลือกตั้งแก้ไข

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแก้ไข

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2495แก้ไข

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 ขุนขจรเขานิเวศน์ (อิวเกี่ยน จรขันธ์)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายยกเสียง เหมะภูติ
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายบุลจักร (จู๋) ลิ่มศิลา
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายยกเสียง เหมะภูติ
สิงหาคม พ.ศ. 2489 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายยกเสียง เหมะภูติ
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นางระพีพรรณ พรหมวีระ

ชุดที่ 8–25; พ.ศ. 2500–2562แก้ไข

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสังคมชาตินิยม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสยามประชาธิปไตย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคภูมิใจไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายจง พรหมวีระ
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นางสุนีรัตน์ เตลาน
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายอาจิณ ลิ่มตั้ง
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายการุณ โฆษิตสกุล
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายกวีศักดิ์ เหมะภูติ
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายยงยุทธ นพเกตุ
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายยงยุทธ นพเกตุ
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายยงยุทธ นพเกตุ
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายทองหยด จิตตวีระ
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายวิรัช ร่มเย็น
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์

รูปภาพแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 มกราคม 2562.
  2. อาร์วายทีไนน์,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข