ประทวน รมยานนท์

นายประทวน รมยานนท์ (8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2539) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 3 สมัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 1 สมัย และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย 3 สมัย

ประทวน รมยานนท์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
8 มกราคม พ.ศ. 2519 – 12 มกราคม พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
ดำรงตำแหน่ง
14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
นายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470
เสียชีวิต 29 มีนาคม พ.ศ. 2539 (69 ปี)
พรรคการเมือง พรรคชาติไทย
คู่สมรส ลดา รมยานนท์ (บุตร-ธิดา 3 คน)
ดร.สมเสนาะ รมยานนท์ (บุตร-ธิดา 4 คน)

ประวัติแก้ไข

ประทวน รมยานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470[1] เป็นบุตรของพรรณ กับเฟื่อง รมยายนท์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากประเทศฟิลิปปินส์

ประทวน รมยานนท์ เสียชีวิตเมื่อวันที 29 มีนาคม พ.ศ. 2539 สิริอายุรวม 69 ปี

งานการเมืองแก้ไข

ประทวน เคยดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลกรุงเทพ ใน พ.ศ. 2500 และ พ.ศ. 2501 รวมถึง สมาชิกสภาจังหวัดพระนคร ในปี พ.ศ. 2511 กับ พ.ศ. 2514 และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. 2516 ก่อนที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2518 สังกัด พรรคชาติไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ผู้สมัครของพรรค ที่ได้รับเลือกตั้งในครั้งดังกล่าว (อีกหนึ่งคน คือ พันเอกประกอบ ประยูรโภคราช)

ต่อมา ประทวนลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2529 และได้รับเลือกตั้งเรื่อยมา จนถึง พ.ศ. 2538 รวม 3 สมัย [2]

ประทวน ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 3 สมัย ได้แก่ พ.ศ. 2519 ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช, พ.ศ. 2531 และ พ.ศ. 2533 ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ[3][4]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ประทวน รมยานนท์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคชาติไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรคชาติไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรคชาติไทย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรคชาติไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข