สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 3 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดตรังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายจัง จริงจิตร[2]

เขตการเลือกตั้งแก้ไข

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองตรัง, อำเภอนาโยง, อำเภอย่านตาขาว, อำเภอปะเหลียน และ กิ่งอำเภอหาดสำราญ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอห้วยยอด, อำเภอวังวิเศษ, อำเภอสิเกา, อำเภอกันตัง และ กิ่งอำเภอรัษฎา
4 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองตรัง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอห้วยยอด, อำเภอรัษฎา และอำเภอวังวิเศษ (ยกเว้นตำบลวังมะปราง)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปะเหลียน, อำเภอนาโยง, อำเภอย่านตาขาว (เฉพาะตำบลนาชุมเห็ด ตำบลโพรงจระเข้ ตำบลในควน และตำบลหนองบ่อ) และ กิ่งอำเภอหาดสำราญ
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอกันตัง, อำเภอสิเกา, อำเภอย่านตาขาว (ยกเว้นตำบลนาชุมเห็ด ตำบลโพรงจระเข้ ตำบลในตวน และตำบลหนองบ่อ) และอำเภอวังวิเศษ (เฉพาะตำบลวังมะปราง)
4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองตรัง, อำเภอห้วยยอด, อำเภอรัษฎา และอำเภอวังวิเศษ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอปะเหลียน, อำเภอนาโยง, อำเภอย่านตาขาว, อำเภอกันตัง, อำเภอสิเกา และอำเภอหาดสำราญ
4 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองตรัง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอห้วยยอด, อำเภอรัษฎา และอำเภอวังวิเศษ (ยกเว้นตำบลวังมะปราง)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปะเหลียน, อำเภอนาโยง, อำเภอหาดสำราญ และอำเภอย่านตาขาว (เฉพาะตำบลนาชุมเห็ด ตำบลโพรงจระเข้ ตำบลในควน และตำบลหนองบ่อ)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอกันตัง, อำเภอสิเกา, อำเภอย่านตาขาว (ยกเว้นตำบลนาชุมเห็ด ตำบลโพรงจระเข้ ตำบลในตวน และตำบลหนองบ่อ) และอำเภอวังวิเศษ (เฉพาะตำบลวังมะปราง)
4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองตรัง, อำเภอนาโยง และอำเภอย่านตาขาว (เฉพาะตำบลนาชุมเห็ดและตำบลโพรงจระเข้)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอรัษฎา, อำเภอห้วยยอด, อำเภอวังวิเศษ, อำเภอสิเกา และอำเภอกันตัง (เฉพาะตำบลโคกยาง)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอหาดสำราญ, อำเภอปะเหลียน, อำเภอย่านตาขาว (ยกเว้นตำบลนาชุมเห็ดและตำบลโพรงจระเข้) และอำเภอกันตัง (ยกเว้นตำบลโคกยาง)
  3 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแก้ไข

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2495แก้ไข

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายจัง จริงจิตร
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายเชือน สวัสดิปาณี
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายเลียบ นิลระตะ
สิงหาคม พ.ศ. 2489 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายก่อเกียรติ ษัฎเสน
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายประภาส คงสมัย

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายก่อเกียรติ ษัฎเสน
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500

ชุดที่ 10–11; พ.ศ. 2512–2518แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสหประชาไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายชวน หลีกภัย นายพร ศรีไตรรัตน์
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายประกิต รัตตมณี

ชุดที่ 12–18; พ.ศ. 2519–2535แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาชน (พ.ศ. 2531)พรรคชาติไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายชวน หลีกภัย นายเสริฐแสง ณ นคร นายประกิต รัตตมณี
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายพร ศรีไตรรัตน์ นายนคร ชาลปติ
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายวิเชียร คันฉ่อง นายประกิต รัตตมณี
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายสุกิจ อัถโถปกรณ์
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายทวี สุระบาล นายพิทักษ์ รังสีธรรม
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายวิเชียร คันฉ่อง
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535

ชุดที่ 19–20; พ.ศ. 2538–2539แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายชวน หลีกภัย นายวิเชียร คันฉ่อง นายทวี สุระบาล นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4
ชุดที่ 21[3] พ.ศ. 2544 นายสุวรรณ กู้สุจริต นายทวี สุระบาล นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
ชุดที่ 22[4] พ.ศ. 2548 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 23[5] พ.ศ. 2550 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายสุกิจ อัถโถปกรณ์ นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล

ชุดที่ 24; พ.ศ. 2554แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายสุกิจ อัถโถปกรณ์ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย (ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่) นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล

ชุดที่ 25; พ.ศ. 2562แก้ไข

      พรรคพลังประชารัฐ
      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 นายนิพันธ์ ศิริธร นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ

รูปภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 มกราคม 2562. Check date values in: |date= (help)
  2. อาร์วายทีไนน์,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก
  3. รัฐสภาไทย,ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 21 Archived 2011-07-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  4. รัฐสภาไทย,ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 22 Archived 2011-07-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  5. รัฐสภาไทย,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23 Archived 2010-03-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข