สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 4 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดนราธิวาสมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ ขุนชำนาญภาษา (ฤทธิ์ รัตนศรีศุข)[2]

เขตการเลือกตั้งแก้ไข

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนราธิวาส, อำเภอยี่งอ, อำเภอบาเจาะ, อำเภอรือเสาะ, อำเภอศรีสาคร และอำเภอตากใบ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสุไหงปาดี, อำเภอสุไหงโก-ลก, อำเภอแว้ง, อำเภอสุคิริน, อำเภอจะแนะ และอำเภอระแงะ
4 คน
(2 เขต เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนราธิวาส, อำเภอยี่งอ, อำเภอบาเจาะ, อำเภอรือเสาะ, อำเภอศรีสาคร และอำเภอตากใบ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสุไหงปาดี, อำเภอสุไหงโก-ลก, อำเภอแว้ง, อำเภอสุคิริน, อำเภอจะแนะ, อำเภอระแงะ และ กิ่งอำเภอเจาะไอร้อง
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนราธิวาสและอำเภอตากใบ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสุไหงปาดี, อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอแว้ง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสุคิริน, อำเภอจะแนะ, อำเภอระแงะ และอำเภอเจาะไอร้อง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอศรีสาคร, อำเภอรือเสาะ, อำเภอยี่งอ และอำเภอบาเจาะ
  4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนราธิวาส, อำเภอยี่งอ, อำเภอบาเจาะ, อำเภอรือเสาะ, อำเภอศรีสาคร, อำเภอตากใบ และอำเภอสุไหงโก-ลก
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสุไหงปาดี, อำเภอแว้ง, อำเภอสุคิริน, อำเภอจะแนะ, อำเภอระแงะ และอำเภอเจาะไอร้อง
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน
ส่วน เขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนราธิวาสและอำเภอตากใบ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสุไหงปาดี, อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอแว้ง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสุคิริน, อำเภอจะแนะ, อำเภอระแงะ และอำเภอเจาะไอร้อง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอศรีสาคร, อำเภอรือเสาะ, อำเภอยี่งอ และอำเภอบาเจาะ
  4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแก้ไข

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2495แก้ไข

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 ขุนชำนาญภาษา (ฤทธิ์ รัตนศรีศุข)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายอดุลย์ ณ สายบุรี
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายวงศ์ ไชยสุวรรณ
สิงหาคม พ.ศ. 2489 ร้อยตำรวจโท สุริยน ไรวา (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายสมรรถ เอี่ยมวิโรจน์
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายเอิบ อิสสระ

ชุดที่ 8–11; พ.ศ. 2500–2518แก้ไข

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคธรรมาธิปัตย์ (พ.ศ. 2498)
      พรรคสหภูมิพรรคชาติสังคม
      พรรคสหประชาไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคธรรมสังคม
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ร้อยตำรวจโท สุริยน ไรวา นายโสภณ เอี่ยมอิทธิพล
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายเอิบ อิสสระ นายโสภณ เอี่ยมอิทธิพล
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายถาวรณ์ ไชยสุวรรณ นายเรวัต ราชมุกดา
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายถาวรณ์ ไชยสุวรรณ นายสิดดิก สารีฟ

ชุดที่ 12–16; พ.ศ. 2518–2531แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติประชาชน (พ.ศ. 2522)
      พรรคชาติไทย
      พรรคกิจประชาคม (2529) → พรรคเอกภาพ (2531)
      พรรคประชาชนพรรคเอกภาพ
      พรรครวมไทยพรรคเอกภาพ
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายวชิระ มะโรหบุตร นายสิดดิก สารีฟ นายศิริ อับดุลสาและ
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายเสนีย์ มะดากะกุล นายถาวรณ์ ไชยสุวรรณ นายปริญญา เจตาภิวัฒน์
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายถาวรณ์ ไชยสุวรรณ นายสิทธิชัย บือราเฮง
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายเสนีย์ มะดากะกุล นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ นายพิบูลย์ พงศ์ธเนศ
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ นายปริญญา เจตาภิวัฒน์

ชุดที่ 17–20; พ.ศ. 2535–2539แก้ไข

      พรรคความหวังใหม่
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ นายเจะอามิง โตะตาหยง นายปริญญา เจตาภิวัฒน์ นายนัจมุดดีน อูมา
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นางพรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ นายรำรี มามะ
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายเจะอามิง โตะตาหยง

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย
      พรรคไทยรักไทย
      พรรคชาติไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นางพรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ นายสุธิพันธ์ ศรีริกานนท์   นายนัจมุดดีน อูมา นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์
นายอรรถพล มามะ
(แทนนายสุธิพันธ์)
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายเจะอามิง โตะตาหยง นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ นายกูเฮง ยาวอหะซัน นายอดุลย์ สาฮีบาตู

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550แก้ไข

      พรรคเพื่อแผ่นดิน
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติไทยพรรคชาติไทยพัฒนา
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคมาตุภูมิ
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายแวมาฮาดี แวดาโอะ นายเจะอามิง โตะตาหยง นายวัชระ ยาวอหะซัน นายกูเฮง ยาวอหะซัน
(ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายนัจมุดดีน อูมา
นายนิอาริส เจตาภิวัฒน์
(แทนนายกูเฮง)

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคพลังประชารัฐ
      พรรคประชาชาติ (พ.ศ. 2561)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายกูอาเซ็ม กูจินามิง นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ นายรำรี มามะ นายเจะอามิง โตะตาหยง
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 นายวัชระ ยาวอหะซัน นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ นายกูเฮง ยาวอหะซัน นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ

รูปภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 มกราคม 2562. Check date values in: |date= (help)
  2. อาร์วายทีไนน์,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข