สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 2 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดอุตรดิตถ์มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายฟัก ณ สงขลา

เขตการเลือกตั้งแก้ไข

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอทองแสนขัน, อำเภอท่าปลา, อำเภอน้ำปาด, อำเภอฟากท่า, อำเภอบ้านโคก และอำเภอพิชัย (เฉพาะตำบลนาอินและตำบลนายาง)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอลับแล, อำเภอตรอน และอำเภอพิชัย (ยกเว้นตำบลนาอินและตำบลนายาง)
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอทองแสนขัน, อำเภอท่าปลา, อำเภอน้ำปาด, อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอลับแล, อำเภอตรอน และอำเภอพิชัย
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุตรดิตถ์, อำเภอลับแล และอำเภอตรอน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพิชัย, อำเภอทองแสนขัน, อำเภอท่าปลา, อำเภอน้ำปาด, อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก
  2 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแก้ไข

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2495แก้ไข

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายฟัก ณ สงขลา
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายพึ่ง ศรีจันทร์
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายสุ่ม ตันติผลาผล
สิงหาคม พ.ศ. 2489 นายพึ่ง ศรีจันทร์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายเทพ เกตุพันธุ์
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายชิ้น อยู่ถาวร (เสียชีวิต)
นายเทพ เกตุพันธุ์ (แทนนายชิ้น)

ชุดที่ 8–10; พ.ศ. 2500–2512แก้ไข

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคชาตินิยม
      พรรคสหภูมิพรรคชาติสังคม
      พรรคสหประชาไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายเทพ เกตุพันธุ์ นายพึ่ง ศรีจันทร์
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายสมพงษ์ หาญประเสริฐ นายส่ง ศัลยพงศ์
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายเสริม โลกเลื่อง เรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์

ชุดที่ 11–20; พ.ศ. 2518–2539แก้ไข

      พรรคสังคมชาตินิยม
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคสยามใหม่
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรคสยามปฏิรูป
      พรรคชาติประชาชน (พ.ศ. 2522)
      พรรคชาติประชาธิปไตย
      พรรคสหประชาธิปไตย
      พรรคกิจประชาคม
      พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
      พรรคปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525)
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคประชากรไทย
      พรรคประชากรไทยพรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายบรรลือ น้อยมณี เรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์ นายเปรม มาลากุล ณ อยุธยา
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 สิบเอก สนิทพงษ์ มุกดาสนิท
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายบรรลือ น้อยมณี เรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์ นายเปรม มาลากุล ณ อยุธยา
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายบรรลือ น้อยมณี นายเชาวลิต สุขสวัสดิ์ นายเปรม มาลากุล ณ อยุธยา
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายอารมณ์ พุ่มพิริยพฤนท์ นายเชาวลิต สุขสวัสดิ์ นายเปรม มาลากุล ณ อยุธยา
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ เรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์ นายเชาวลิต สุขสวัสดิ์
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายสุรพล เลี้ยงบำรุง
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายกนก ลิ้มตระกูล
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ นายอนุชาติ บรรจงศุภมิตร
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ (ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่) นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548แก้ไข

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ นายศรัณย์ ศรัณย์เกตุ   นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
นายวารุจ ศิริวัฒน์ (แทนนายศรัณย์)
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายศรัณย์ ศรัณย์เกตุ

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550แก้ไข

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคกิจสังคม
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย นายวารุจ ศิริวัฒน์ นายกนก ลิ้มตระกูล

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562แก้ไข

      พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายกนก ลิ้มตระกูล นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 ยุบเขต 3

รูปภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 มกราคม 2562. Check date values in: |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข