สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 18

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 18 (13 กันยายน พ.ศ. 2535 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 360 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งหมด จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 18
ชุดที่ 17 ชุดที่ 19
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ13 กันยายน พ.ศ. 2535 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
(2 ปี 248 วัน)
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีชวน 1
ฝ่ายค้านพรรคชาติไทย
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก360
ประธานมารุต บุนนาค
รองประธานคนที่ 1วันมูหะมัดนอร์ มะทา
ตั้งแต่ 22 กันยายน พ.ศ. 2535
เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย
ตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
รองประธานคนที่ 2ถวิล ไพรสณฑ์
ตั้งแต่ 22 กันยายน พ.ศ. 2535
จรัส พั้วช่วย
ตั้งแต่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2537
นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย
ผู้นำฝ่ายค้านประมาณ อดิเรกสาร
ตั้งแต่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2535
บรรหาร ศิลปอาชา
ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
พรรคครองรัฐบาลผสมพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคร่วมรัฐบาลอีก 4 พรรค

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 18 เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ หลังจากอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ประกาศยุบสภาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535 และถือเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 2 ในรอบปี หรือที่เรียกกันติดปากว่า "การเลือกตั้ง 2535/2" นั่นเอง

การเลือกตั้งในครั้งนี้ ยังคงเป็นรูปแบบทางตรง แบบแบ่งเขตและรวมเขต ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งหนึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เกินกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่า 2 คน มีจำนวน ส.ส. 360 คน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 18 สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค

แก้
พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ประชาธิปัตย์ 9 8 4 17 36 3 2 79
ชาติไทย - 30 11 20 - 5 10 76
ชาติพัฒนา - 12 11 27 - 8 2 60
ความหวังใหม่ - 6 6 33 6 1 1 53
พลังธรรม 22 7 3 9 3 - 2 46
กิจสังคม 1 7 1 16 - - - 25
เสรีธรรม - 2 - 4 - 2 - 8
เอกภาพ - 2 - 2 - 4 - 8
ประชากรไทย 3 1 - - - - - 4
ราษฎร - - 1 - - - - 1
รวม 35 75 37 128 45 23 17 360

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้
  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย  
พันเอกวินัย สมพงษ์ พรรคพลังธรรม  
อากร ฮุนตระกูล พรรคพลังธรรม   ลาออก 26 เมษายน 2536
ลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคประชากรไทย   เลือกตั้งใหม่ 11 กรกฎาคม 2536
2 พลตรีจำลอง ศรีเมือง พรรคพลังธรรม  
สุเทพ อัตถากร พรรคพลังธรรม  
มารุต บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์  
3 ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ พรรคพลังธรรม  
เครือวัลย์ สมณะ พรรคพลังธรรม  
สมุทร มงคลกิตติ พรรคพลังธรรม  
4 สาวิตต์ โพธิวิหค พรรคประชาธิปัตย์  
อรรคพล สรสุชาติ พรรคประชาธิปัตย์  
ปรีชา สุวรรณทัต พรรคประชาธิปัตย์  
5 อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม พรรคพลังธรรม  
สุทิน นพเกตุ พรรคพลังธรรม  
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา พรรคพลังธรรม  
6 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์  
เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
สมเกียรติ ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์  
7 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคพลังธรรม  
พันเอกชินวุธ สุนทรสีมะ พรรคพลังธรรม  
ธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ พรรคพลังธรรม  
8 ปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์  
สมพงษ์ สู่ศุภอรรถ พรรคประชาธิปัตย์  
9 ถวิล ไพรสณฑ์ พรรคพลังธรรม  
เธียร มโนหรทัต พรรคพลังธรรม  
สมพัฒน์ กัลยาวินัย พรรคพลังธรรม  
10 นาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นศิริ พรรคพลังธรรม  
พลเรือโทโรช วิภัติภูมิประเทศ พรรคพลังธรรม  
ธเนศร์ พรพิพัฒน์พงศ์ พรรคพลังธรรม  
11 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พรรคกิจสังคม   ย้ายมาจากพรรคมวลชน
วิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคพลังธรรม  
แสวง ฤกษ์จรัล พรรคพลังธรรม  
12 กระแส ชนะวงศ์ พรรคพลังธรรม  
ปวีณา หงสกุล พรรคประชากรไทย  
พลตรีสมบัติ รอดโพธิ์ทอง พรรคพลังธรรม  

ภาคกลาง

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 เรืองวิทย์ ลิกค์ พรรคชาติไทย  
ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์  
2 วราเทพ รัตนากร พรรคชาติไทย  
ถวิล ฤกษ์หร่าย พรรคชาติพัฒนา  
ชัยนาท 1 บุญธง สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย  
พันจ่าอากาศเอกเด็ดดวงดอกรัก คุ้มชนะ พรรคประชาธิปัตย์  
นครนายก 1 เดช บุญ-หลง พรรคชาติพัฒนา  
นครปฐม 1 ไชยยศ สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ  
ประสานต์ บุญมี พรรคชาติไทย  
2 ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย  
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ  
นครสวรรค์ 1 ภิญโญ นิโรจน์ พรรคชาติพัฒนา  
วีระกร คำประกอบ พรรคชาติไทย  
ประสาท ตันประเสริฐ พรรคชาติพัฒนา  
2 บุญชู โรจนเสถียร พรรคพลังธรรม  
สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคชาติไทย  
3 ธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ พรรคกิจสังคม  
ประเทือง คำประกอบ พรรคชาติพัฒนา  
นนทบุรี 1 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พรรคความหวังใหม่  
พิมพา จันทร์ประสงค์ พรรคพลังธรรม  
2 ถวิล จันทร์ประสงค์ พรรคพลังธรรม  
อุดมเดช รัตนเสถียร พรรคพลังธรรม  
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย  
ชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย  
วาณี หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย  
พระนครศรีอยุธยา 1 มนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม  
ประมวล สภาวสุ พรรคชาติพัฒนา  
2 บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคกิจสังคม  
พงษ์อุดม ตรีสุขี พรรคกิจสังคม  
พิจิตร 1 ไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคความหวังใหม่  
บุญเสริม ถาวรกูล พรรคชาติไทย  
2 พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์  
พันตำรวจโทสานิตย์ สุรังสี พรรคเสรีธรรม  
พิษณุโลก 1 พิษณุ พลไวย์ พรรคประชาธิปัตย์  
สุชน ชามพูนท พรรคชาติพัฒนา  
ยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย  
2 วีระ ปัทมสิริวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา  
ไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงศ์ พรรคชาติพัฒนา  
เพชรบูรณ์ 1 จรัส พั้วช่วย พรรคพลังธรรม  
ปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติพัฒนา  
ไพศาล จันทรภักดี พรรคชาติไทย  
2 เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูลไท พรรคเสรีธรรม  
แก้ว บัวสุวรรณ พรรคความหวังใหม่  
เอี่ยม ทองใจสด พรรคชาติไทย  
ลพบุรี 1 นิพนธ์ ธาราภูมิ พรรคประชาธิปัตย์  
กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย  
บุญทรง วงศ์กวี พรรคความหวังใหม่  
2 เชาวน์วัศ สุดลาภา พรรคกิจสังคม  
นิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย  
สมุทรปราการ 1 วัฒนา อัศวเหม พรรคชาติไทย  
ว่าที่เรือโทวัลลภ ยังตรง พรรคพลังธรรม  
สมชาย สาดิษฐ์ พรรคชาติไทย  
2 ประเสริฐ สุขวัฒน์ พรรคพลังธรรม  
สมพร อัศวเหม พรรคชาติไทย  
มั่น พัธโนทัย พรรคชาติไทย  
สมุทรสงคราม 1 ร้อยตรีนุกูล ธนิกุล พรรคความหวังใหม่  
สมุทรสาคร 1 มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่  
เอนก ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
สระบุรี 1 เงิน บุญสุภา พรรคชาติไทย  
พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย  
สมชาย สุนทรวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์  
สิงห์บุรี 1 ประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคชาติไทย  
สุโขทัย 1 สมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม  
ประศาสตร์ ทองปากน้ำ พรรคชาติพัฒนา  
2 ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ พรรคชาติพัฒนา  
อารยะ ชุมดวง พรรคกิจสังคม   ย้ายมาจากพรรคมวลชน
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย  
ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย  
จองชัย เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย  
อ่างทอง 1 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย  
นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทย  
อุทัยธานี 1 ศิลป์ชัย นุ้ยปรี พรรคชาติไทย  
ประเสริฐ มงคลศิริ พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคเหนือ

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 มงคล จงสุทธนามณี พรรคชาติพัฒนา  
สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ พรรคชาติไทย  
จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคชาติไทย  
2 สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ พรรคชาติพัฒนา  
สำเร็จ ภูนิคม พรรคกิจสังคม  
3 ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ พรรคชาติไทย  
วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา  
เชียงใหม่ 1 ณรงค์ นิยมไทย พรรคประชาธิปัตย์  
ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่  
วิชัย วงศ์ไชย พรรคพลังธรรม  
2 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา  
มอนอินทร์ รินคำ พรรคพลังธรรม  
เจริญ เชาว์ประยูร พรรคชาติพัฒนา  
3 ส่งสุข ภัคเกษม พรรคชาติไทย  
บุญช่วย ภู่จีนาพันธุ์ พรรคชาติพัฒนา  
สุรพล เกียรติไชยากร พรรคชาติพัฒนา  
น่าน 1 พงษ์พัฒน์ ธีรประเทืองกุล พรรคพลังธรรม  
คำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์  
พูนสุข โลหะโชติ พรรคชาติไทย  
พะเยา 1 ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
วิทยา ศรีจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์  
พวงเล็ก บุญเชียง พรรคชาติไทย  
แพร่ 1 ดุสิต รังคสิริ พรรคชาติไทย  
เมธา เอื้ออภิญญกุล พรรคชาติไทย  
ณรงค์ วงศ์วรรณ พรรคชาติไทย  
แม่ฮ่องสอน 1 ปัญญา จีนาคำ พรรคความหวังใหม่  
ลำปาง 1 บุญชู ตรีทอง พรรคความหวังใหม่  
ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคชาติพัฒนา  
วาสิต พยัคฆบุตร พรรคความหวังใหม่  
2 พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคชาติไทย  
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคชาติพัฒนา  
ลำพูน 1 มนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคความหวังใหม่  
สมาน ชมภูเทพ พรรคชาติพัฒนา  
ประเทือง ปานลักษณ์ พรรคความหวังใหม่  
อุตรดิตถ์ 1 ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ พรรคราษฎร  
เชาวลิต สุขสวัสดิ์ พรรคชาติไทย  
กนก ลิ้มตระกูล พรรคชาติพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 ชิงชัย มงคลธรรม พรรคความหวังใหม่  
สังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคความหวังใหม่  
วิวัฒนไชย ณ กาฬลินธุ์ พรรคกิจสังคม  
2 บวร ภูจริต พรรคความหวังใหม่  
ขุนทอง ภูผิวเดือน พรรคความหวังใหม่  
อรดี สุทธศรี พรรคชาติพัฒนา  
ขอนแก่น 1 อดิศร เพียงเกษ พรรคพลังธรรม  
ภูมิ สาระผล พรรคพลังธรรม  
พงษ์ศักดิ์ อินทรพาณิชย์ พรรคพลังธรรม  
2 พา อักษรเสือ พรรคความหวังใหม่  
อำนาจ ชนะวงศ์ พรรคพลังธรรม  
สมพร ศรีวงษ์ พรรคเสรีธรรม  
3 สุวิทย์ คุณกิตติ พรรคกิจสังคม  
ปัญญา ศรีปัญญา พรรคชาติพัฒนา  
ณรงค์เลิศ สุรพล พรรคชาติไทย  
4 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคความหวังใหม่  
สฤต สันติเมทนีดล พรรคพลังธรรม  
ชัยภูมิ 1 สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคความหวังใหม่  
อร่าม โล่ห์วีระ พรรคชาติไทย  
สันติ ชัยวิรัตนะ พรรคเสรีธรรม  
2 เจริญ จรรย์โกมล พรรคชาติไทย  
ทรงชัย อินทรารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 ก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ พรรคชาติไทย  
วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคชาติพัฒนา  
นครพนม 1 ทนง ศิริปรีชาพงษ์ พรรคชาติไทย   ลาออก 21 พฤษภาคม 2537
ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคความหวังใหม่   เลือกตั้งใหม่ 7 สิงหาคม 2537
มานะ คูสกุล พรรคชาติพัฒนา  
2 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคความหวังใหม่  
อรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ พรรคความหวังใหม่  
นครราชสีมา 1 สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคชาติพัฒนา  
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติพัฒนา  
วรรณรัตน์ ชาญนุกูล พรรคชาติพัฒนา  
2 พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคชาติพัฒนา  
จำลอง ครุฑขุนทด พรรคชาติพัฒนา  
ยุทธศิลป์ ฐาปนะกุล พรรคชาติพัฒนา  
3 ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี พรรคชาติพัฒนา  
พลตำรวจตรีวุฒิ สุโกศล พรรคชาติพัฒนา  
กฤษฎาง แถวโสภา พรรคประชาธิปัตย์  
4 กร ทัพพะรังสี พรรคชาติพัฒนา  
วิรัช รัตนเศรษฐ พรรคชาติไทย  
ลำพอง พิลาสมบัติ พรรคชาติพัฒนา  
5 นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ตรีเพชร พรหมนิติพันธุ์ พรรคชาติไทย  
กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ พรรคชาติพัฒนา  
บุรีรัมย์ 1 พรเทพ เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์  
ชัย ชิดชอบ พรรคชาติไทย  
ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคกิจสังคม   ย้ายมาจากพรรคมวลชน
2 มนัส เฮงยศมาก พรรคประชาธิปัตย์  
โสภณ เพชรสว่าง พรรคชาติพัฒนา  
ประกิจ พลเดช พรรคชาติไทย  
3 อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พรรคชาติไทย  
เนวิน ชิดชอบ พรรคชาติไทย  
ทรงศักดิ์ ทองศรี พรรคชาติไทย  
มหาสารคาม 1 กริช กงเพชร พรรคความหวังใหม่  
อัมพล จันทรเจริญ พรรคกิจสังคม  
ประวัติ ทองสมบูรณ์ พรรคกิจสังคม  
2 อำนวย ปะติเส พรรคประชาธิปัตย์  
สมมาศ เฮงสวัสดิ์ พรรคกิจสังคม   ย้ายมาจากพรรคมวลชน
สุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคกิจสังคม  
มุกดาหาร 1 ระวี กิ่งคำวงศ์ พรรคความหวังใหม่  
เฉลิมยศ แสนวิเศษ พรรคความหวังใหม่  
ยโสธร 1 วิฑูรย์ วงษ์ไกร พรรคกิจสังคม  
สมบูรณ์ ทองบุราณ พรรคพลังธรรม  
รัชชัย ศรีลาภ พรรคประชาธิปัตย์  
ร้อยเอ็ด 1 อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย  
ฉลาด ขามช่วง พรรคประชาธิปัตย์  
บรรจง โฆษิตจิรนันท์ พรรคชาติพัฒนา  
2 ระวี หิรัญโชติ พรรคกิจสังคม  
เกษม มาลัยศรี พรรคชาติพัฒนา  
ชัชวาลย์ ชมภูแดง พรรคชาติไทย  
3 เอกภาพ พลซื่อ พรรคเอกภาพ  
สุรพร ดนัยตั้งตระกูล พรรคความหวังใหม่  
เลย 1 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก พรรคชาติพัฒนา  
วัชรินทร์ เกตะวันดี พรรคประชาธิปัตย์  
2 ทศพล สังขทรัพย์ พรรคชาติไทย  
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคกิจสังคม  
ศรีสะเกษ 1 มานะ มหาสุวีระชัย พรรคพลังธรรม  
ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง พรรคพลังธรรม  
บุญชง วีสมหมาย พรรคความหวังใหม่  
2 สวัสดิ์ สืบสายพรหม พรรคความหวังใหม่  
เทิดภูมิ ใจดี พรรคความหวังใหม่  
ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคกิจสังคม   พรรคมีมติให้ออกจากพรรค 8 มิถุนายน 2536
มานพ จรัสดำรงนิตย์ พรรคความหวังใหม่   เลือกตั้งใหม่ 22 สิงหาคม 2536
3 ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ พรรคความหวังใหม่  
จำนงค์ โพธิสาโร พรรคชาติไทย  
ดนัยฤทธิ์ วัชราภรณ์ พรรคกิจสังคม  
สกลนคร 1 เอกพร รักความสุข พรรคเอกภาพ  
อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคประชาธิปัตย์  
เฉลิมชัย อุฬารกุล พรรคความหวังใหม่  
2 วิรัตน์ ตยางคนนท์ พรรคชาติไทย  
จิรมิตร อุดมธรรมภักดี พรรคชาติพัฒนา  
พันตรีสีห์พนม วิชิตวรสาร พรรคชาติไทย  
สุรินทร์ 1 เกษม รุ่งธนเกียรติ พรรคความหวังใหม่  
ชูชัย มุ่งเจริญพร พรรคกิจสังคม  
พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่  
2 พิศาล มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่  
เสกสรร แสนภูมิ พรรคชาติไทย  
อร่าม อามระดิษ พรรคกิจสังคม  
3 เกียรติ ศรีสุรินทร์ พรรคความหวังใหม่  
กำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคชาติพัฒนา  
หนองคาย 1 พิทักษ์ ศรีตะบุตร พรรคความหวังใหม่  
ทรงพล โกวิทศิริกุล พรรคประชาธิปัตย์  
ฉัตรชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่  
2 สุเมธ พรมพันห่าว พรรคเสรีธรรม  
พินิจ จารุสมบัติ พรรคเสรีธรรม  
เฉลิมชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่  
อุดรธานี 1 วิชัย ชัยจิตวณิชกุล พรรคความหวังใหม่  
เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย พรรคความหวังใหม่  
เตือนใจ นุอุปละ พรรคประชาธิปัตย์  
2 วิเชียร ขาวขำ พรรคชาติพัฒนา   ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็น ส.ส. ของจังหวัดหนองบัวลำภู
กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคชาติไทย  
ไพรัช นุชิต พรรคกิจสังคม  
3 ไชยยศ จิรเมธากร พรรคประชาธิปัตย์  
เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พรรคความหวังใหม่  
ประสพ บุษราคัม พรรคชาติพัฒนา  
4 ประจวบ ไชยสาส์น พรรคชาติพัฒนา  
รักเกียรติ สุขธนะ พรรคกิจสังคม  
ไชยา พรหมา พรรคชาติพัฒนา  
อุบลราชธานี 1 วิทยา ขันอาสา พรรคความหวังใหม่  
พูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ พรรคพลังธรรม  
สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคความหวังใหม่  
2 อิสสระ สมชัย พรรคประชาธิปัตย์  
ชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ พรรคชาติไทย  
โอวาท จุลโคตร พรรคประชาธิปัตย์  
3 สุทัศน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์   ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็น ส.ส. ของจังหวัดอำนาจเจริญ
วิฑูรย์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
สนิท จันทรวงศ์ พรรคความหวังใหม่  
4 ดุสิต โสภิตชา พรรคกิจสังคม  
อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคชาติพัฒนา  
สุรศักดิ์ บัวขาว พรรคชาติพัฒนา  

ภาคใต้

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์  
อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์  
ชุมพร 1 สุวโรช พะลัง พรรคประชาธิปัตย์  
ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์  
สุชาติ แก้วนาโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์  
ทวี สุระบาล พรรคประชาธิปัตย์  
วิเชียร คันฉ่อง พรรคประชาธิปัตย์  
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์  
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์  
2 ตรีพล เจาะจิตต์ พรรคประชาธิปัตย์  
สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์  
3 ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคพลังธรรม  
วิทยา แก้วภราดัย พรรคพลังธรรม  
สุธรรม แสงประทุม พรรคพลังธรรม  
นราธิวาส 1 พรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ พรรคประชาธิปัตย์  
อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคความหวังใหม่  
2 สุรเชษฐ์ แวอาแซ พรรคประชาธิปัตย์  
รำรี มามะ พรรคประชาธิปัตย์  
ปัตตานี 1 สุดิน ภูยุทธานนท์ พรรคความหวังใหม่  
เด่น โต๊ะมีนา พรรคความหวังใหม่  
มุข สุไลมาน พรรคความหวังใหม่  
พังงา 1 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์  
พัทลุง 1 สุพัฒน์ ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์  
สมคิด นวลเปียน พรรคประชาธิปัตย์  
นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์  
ภูเก็ต 1 อัญชลี เทพบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
ยะลา 1 วันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคความหวังใหม่  
ไพศาล ยิ่งสมาน พรรคความหวังใหม่  
ระนอง 1 วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์  
สงขลา 1 วินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์  
นิพนธ์ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์  
อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์  
2 ไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์  
ลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์  
3 พันตำรวจโทวิจิตร สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์  
ไตรรงค์ สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์  
สตูล 1 ธานินทร์ ใจสมุทร พรรคประชาธิปัตย์  
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์  
ชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์  
ประวิช นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์  
2 นิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์  
สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคตะวันออก

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 สมชาย นิยมกิจ พรรคประชาธิปัตย์  
อำนาจ เพ่งจิตต์ พรรคประชาธิปัตย์  
ประวัฒน์ อุตตะโมต พรรคชาติพัฒนา  
ฉะเชิงเทรา 1 อาทิตย์ อุไรรัตน์ พรรคเสรีธรรม  
ร้อยตรีหญิงพนิดา เกษมมงคล พรรคเสรีธรรม  
2 สุชาติ ตันเจริญ พรรคชาติพัฒนา  
อิทธิ ศิริลัทธยากร พรรคชาติพัฒนา  
ชลบุรี 1 เสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์ พรรคเอกภาพ  
วิทยา คุณปลื้ม พรรคชาติพัฒนา  
คณิน บุญสุวรรณ พรรคเอกภาพ  
2 อุทัย พิมพ์ใจชน พรรคเอกภาพ  
สนธยา คุณปลื้ม พรรคชาติพัฒนา  
ธงชัย พิมพ์สกุล พรรคเอกภาพ  
ตราด 1 ธนิต ไตรวุฒิ พรรคชาติพัฒนา  
ปราจีนบุรี 1 สมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคชาติพัฒนา  
สุนทร วิลาวัลย์ พรรคชาติไทย  
บุญส่ง สมใจ พรรคชาติไทย  
2 เสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย   ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็น ส.ส. ของจังหวัดสระแก้ว
วิทยา เทียนทอง พรรคชาติไทย  
บุรินทร์ หิรัญบูรณะ พรรคชาติไทย  
ระยอง 1 จักรพันธุ์ ยมจินดา พรรคประชาธิปัตย์  
ยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ พรรคชาติพัฒนา  
เสริมศักดิ์ การุญ พรรคความหวังใหม่  

ภาคตะวันตก

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พินิจ จันทร์สมบูรณ์ พรรคพลังธรรม  
นาวาโทเดชา สุขารมณ์ พรรคชาติไทย  
2 เรวัต สิรินุกุล พรรคชาติไทย  
สันทัต จีนาภักดิ์ พรรคชาติไทย  
ตาก 1 เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์  
อุดร ตันติสุนทร พรรคพลังธรรม  
ประจวบคีรีขันธ์ 1 อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคชาติไทย  
สำเภา ประจวบเหมาะ พรรคชาติไทย  
วิเศษ ใจใหญ่ พรรคชาติไทย  
เพชรบุรี 1 ธานี ยี่สาร พรรคชาติพัฒนา  
ยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติพัฒนา  
อลงกรณ์ พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
ราชบุรี 1 สรอรรถ กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย  
จิระ มังคลรังษี พรรคชาติไทย  
ทวี ไกรคุปต์ พรรคความหวังใหม่  
2 ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคชาติไทย  
ทวิช กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย  

ผู้ดำรงตำแหน่ง

แก้

ประธานสภาผู้แทนราษฎร มารุต บุนนาค

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง วันมูหะมัดนอร์ มะทา (ลาออก พ.ศ. 2537) เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย ได้รับแต่งตั้งแทน

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ถวิล ไพรสณฑ์ (ลาออก พ.ศ. 2537) จรัส พั้วช่วย ได้รับแต่งตั้งแทน

อ้างอิง

แก้