สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 19

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 19 (2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 - 27 กันยายน พ.ศ. 2539) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 391 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งหมด จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 19
ชุดที่ 18 ชุดที่ 20
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 27 กันยายน พ.ศ. 2539
(1 ปี 87 วัน)
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีบรรหาร
ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 3 พรรค
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก391
ประธานบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ
รองประธานคนที่ 1กริช กงเพชร
รองประธานคนที่ 2สุธรรม แสงประทุม
ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
ธำรงค์ ไทยมงคล
ตั้งแต่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา
ผู้นำฝ่ายค้านชวน หลีกภัย
พรรคครองรัฐบาลผสมพรรคชาติไทยกับพรรคร่วมรัฐบาลอีก 6 พรรค

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรค

แก้
พรรค แบ่งเขต รวม หมายเหตุ
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
ชาติไทย - 29 11 29 - 14 8 91 เสียชีวิต 1 ราย (จังหวัดเชียงราย)
ประชาธิปัตย์ 7 9 3 14 46 - 7 86
ความหวังใหม่ - 10 5 36 5 1 - 57
ชาติพัฒนา - 10 10 27 - 6 1 54 ได้รับเลือกตั้งเพิ่ม 1 ที่นั่ง (จังหวัดเชียงราย)
พลังธรรม 16 5 2 - - - - 23
กิจสังคม - 8 - 14 - - - 22
ประชากรไทย 12 5 1 - - - - 18
นำไทย - 5 2 8 - - 3 18
เสรีธรรม - 1 - 8 - 2 - 11
เอกภาพ - 2 5 1 - - - 8
มวลชน 2 1 - - - - - 3
รวม 37 85 39 137 51 23 19 391

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้
  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย  
ลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคประชากรไทย  
เดโช สวนานนท์ พรรคประชากรไทย  
2 พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร พรรคพลังธรรม  
ศุภชัย พานิชภักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
อรทัย กาญจนชูศักดิ์ พรรคพลังธรรม  
3 ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ พรรคพลังธรรม  
พีระพงศ์ สาคริก พรรคพลังธรรม  
สมุทร มงคลกิตติ พรรคพลังธรรม  
4 ธรรมนูญ ประจวบเหมาะ พรรคประชากรไทย  
ศันสนีย์ นาคพงศ์ พรรคพลังธรรม  
ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ พรรคประชากรไทย  
5 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์  
สุทิน นพเกตุ พรรคพลังธรรม  
สุธรรม แสงประทุม พรรคพลังธรรม  
6 พิชัย รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์  
เจริญ คันธวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
กันตธีร์ ศุภมงคล พรรคพลังธรรม  
7 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคพลังธรรม  
ประชา คุณะเกษม พรรคพลังธรรม  
ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ พรรคพลังธรรม  
8 พีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธุ์ พรรคพลังธรรม  
ปราโมทย์ สุขุม พรรคประชาธิปัตย์  
9 ถวิล ไพรสณฑ์ พรรคพลังธรรม  
ประเสริฐ ม่วงศิริ พรรคประชากรไทย  
สุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคประชากรไทย  
10 อุส่าห์ สระมาลา พรรคประชากรไทย  
อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง พรรคพลังธรรม  
ปิติพงศ์ เต็มเจริญ พรรคประชากรไทย  
11 ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พรรคมวลชน  
พลตำรวจตรีสินสมุทร มุกดาหาร พรรคมวลชน  
โกวิทย์ ธารณา พรรคประชาธิปัตย์  
12 ปวีณา หงสกุล พรรคประชากรไทย  
สุมิตร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย  
ห้างทอง ธรรมวัฒนะ พรรคประชากรไทย  
13 สมัย เจริญช่าง พรรคประชาธิปัตย์  
เสรี พัฒนพันธ์ชัย พรรคพลังธรรม  

ภาคกลาง

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 เรืองวิทย์ ลิกค์ พรรคชาติไทย  
คนึง ไทยประสิทธิ์ พรรคชาติไทย  
ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์  
2 วราเทพ รัตนากร พรรคชาติไทย  
สนั่น สบายเมือง พรรคชาติไทย  
ชัยนาท 1 บุญธง สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย  
ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง พรรคเสรีธรรม  
นครนายก 1 เดช บุญ-หลง พรรคชาติไทย  
ชาญชัย อิสระเสนารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
นครปฐม 1 สมพัฒน์ แก้วพิจิตร พรรคชาติไทย  
ไชยยศ สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ  
ไชยา สะสมทรัพย์ พรรคเอกภาพ  
2 ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย  
พรศักดิ์ เปี่ยมคล้า พรรคประชาธิปัตย์  
นครสวรรค์ 1 วีระกร คำประกอบ พรรคชาติไทย  
ภิญโญ นิโรจน์ พรรคชาติพัฒนา  
สมควร โอบอ้อม พรรคประชาธิปัตย์  
2 สุนัย จุลพงศธร พรรคชาติพัฒนา  
บุญชู โรจนเสถียร พรรคประชาธิปัตย์  
3 ธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ พรรคกิจสังคม  
ประเทือง คำประกอบ พรรคชาติพัฒนา  
นนทบุรี 1 ประกอบ สังข์โต พรรคประชากรไทย  
สำเร็จ อัจฉริยะประสิทธิ์ พรรคประชากรไทย  
พิมพา จันทร์ประสงค์ พรรคพลังธรรม  
2 ถวิล จันทร์ประสงค์ พรรคพลังธรรม  
อุดมเดช รัตนเสถียร พรรคพลังธรรม  
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย  
ชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย  
วาณี หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย  
พระนครศรีอยุธยา 1 มนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม  
พลกฤษณ์ หงษ์ทอง พรรคกิจสังคม  
ประมวล สภาวสุ พรรคชาติพัฒนา  
2 บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคกิจสังคม  
พงษ์อุดม ตรีสุขี พรรคกิจสังคม  
พิจิตร 1 ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคความหวังใหม่  
2 พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์  
พันตำรวจโทอดุลย์ บุญเสรฐ พรรคความหวังใหม่  
พิษณุโลก 1 พลเอกศิริ ทิวะพันธุ์ พรรคนำไทย  
ยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย  
สุชน ชามพูนท พรรคชาติพัฒนา  
2 จุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
อุดมศักดิ์ อุชชิน พรรคนำไทย  
วีระ ปัทมสิริวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา  
เพชรบูรณ์ 1 ปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติพัฒนา  
พลตำรวจตรีประธาน สว่างวโรรส พรรคนำไทย  
จรัส พั้วช่วย พรรคพลังธรรม  
2 สันติ พร้อมพัฒน์ พรรคความหวังใหม่  
พันจ่าอากาศโทกิตติคุณ นาคะบุตร พรรคชาติไทย  
3 แก้ว บัวสุวรรณ พรรคความหวังใหม่  
เอี่ยม ทองใจสด พรรคชาติไทย  
ลพบุรี 1 พลตำรวจเอกบุญชู วังกานนท์ พรรคความหวังใหม่  
อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม พรรคความหวังใหม่  
นิพนธ์ ธาราภูมิ พรรคนำไทย  
2 เชาวน์วัศ สุดลาภา พรรคกิจสังคม  
นิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย  
สมุทรปราการ 1 วัฒนา อัศวเหม พรรคชาติไทย  
ว่าที่เรือโทวัลลภ ยังตรง พรรคพลังธรรม  
สนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย  
2 สมพร อัศวเหม พรรคชาติไทย  
มั่น พัธโนทัย พรรคชาติไทย  
ประดิษฐ์ ยั่งยืน พรรคชาติไทย  
สมุทรสงคราม 1 ร้อยตรีนุกูล ธนิกุล พรรคความหวังใหม่  
สมุทรสาคร 1 มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่  
เจี่ย ก๊กผล พรรคมวลชน  
อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่  
สระบุรี 1 บัญญัติ วงษ์ประยูร พรรคกิจสังคม  
พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย  
2 ปองพล อดิเรกสาร พรรคชาติไทย  
สมชาย สุนทรวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์  
สิงห์บุรี 1 พลตำรวจโทธนู หอมหวล พรรคนำไทย  
สุโขทัย 1 ประศาสตร์ ทองปากน้ำ พรรคชาติพัฒนา  
สมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม  
2 ประทวน เขียวฤทธิ์ พรรคชาติพัฒนา  
ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ พรรคชาติพัฒนา  
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย  
ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
2 กัญจนา ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย  
จองชัย เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย  
อ่างทอง 1 พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ พรรคประชากรไทย  
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย  
อุทัยธานี 1 พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ พรรคความหวังใหม่  
ศิลป์ชัย นุ้ยปรี พรรคชาติไทย  

ภาคเหนือ

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 ฉัฐวัสส์ มุตตามระ พรรคเอกภาพ  
ยงยุทธ ติยะไพรัช พรรคเอกภาพ  
รัตนา จงสุทธนามณี พรรคชาติพัฒนา  
2 ประทวน รมยานนท์ พรรคชาติไทย   เสียชีวิต 29 มีนาคม 2539
มงคล จงสุทธนามณี พรรคชาติพัฒนา   เลือกตั้งใหม่ 3 พฤษภาคม 2539
บัวสอน ประชามอญ พรรคเอกภาพ  
สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ พรรคชาติไทย  
3 สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ พรรคเอกภาพ  
วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคนำไทย  
เชียงใหม่ 1 ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่  
วิชัย วงศ์ไชย พรรคพลังธรรม  
สุรพันธ์ ชินวัตร พรรคชาติไทย  
2 อำนวย ยศสุข พรรคนำไทย  
บุญช่วย ภู่จีนาพันธุ์ พรรคชาติพัฒนา  
สุรพล เกียรติไชยากร พรรคชาติพัฒนา  
3 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคชาติพัฒนา  
กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่  
4 ทวีศักดิ์ สุภาศรี พรรคชาติพัฒนา  
มานะ แพรสกุล พรรคเอกภาพ  
น่าน 1 พลเอกสนั่น เศวตเศรณี พรรคชาติไทย  
คำรณ ณ ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์  
วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคชาติไทย  
พะเยา 1 ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
พวงเล็ก บุญเชียง พรรคชาติไทย  
สฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ พรรคชาติไทย  
แพร่ 1 ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู พรรคประชาธิปัตย์  
ดุสิต รังคสิริ พรรคชาติไทย  
เมธา เอื้ออภิญญกุล พรรคชาติไทย  
แม่ฮ่องสอน 1 บุญเลิศ สว่างกุล พรรคพลังธรรม  
ลำปาง 1 บุญชู ตรีทอง พรรคชาติไทย  
ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคชาติพัฒนา  
วาสิต พยัคฆบุตร พรรคชาติไทย  
2 พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคชาติพัฒนา  
ธารทอง ทองสวัสดิ์ พรรคชาติพัฒนา  
ลำพูน 1 มนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคความหวังใหม่  
ประเทือง ปานลักษณ์ พรรคชาติไทย  
ธัญ การวัฒนาศิริกุล พรรคความหวังใหม่  
อุตรดิตถ์ 1 อนุชาติ บรรจงศุภมิตร พรรคความหวังใหม่  
ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ พรรคประชากรไทย  
กนก ลิ้มตระกูล พรรคชาติพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 สังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคความหวังใหม่  
พิชัย มงคลวิรกุล พรรคความหวังใหม่  
ชิงชัย มงคลธรรม พรรคความหวังใหม่  
2 อรดี สุทธศรี พรรคชาติพัฒนา  
วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง พรรคความหวังใหม่  
เงิน ไชยศิวามงคล พรรคชาติไทย  
ขอนแก่น 1 อำนวย วีรวรรณ พรรคนำไทย  
กวี สุภธีระ พรรคนำไทย  
อดิศร เพียงเกษ พรรคนำไทย  
2 เปรมศักดิ์ เพียยุระ พรรคความหวังใหม่  
ศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ พรรคชาติไทย  
อำนาจ ชนะวงศ์ พรรคกิจสังคม  
3 สุวิทย์ คุณกิตติ พรรคกิจสังคม  
สมศักดิ์ คุณเงิน พรรคเสรีธรรม  
ปัญญา ศรีปัญญา พรรคนำไทย  
4 ศรีนวล ศรีตรัย พรรคความหวังใหม่  
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคกิจสังคม  
ชัยภูมิ 1 สันติ ชัยวิรัตนะ พรรคเสรีธรรม  
อร่าม โล่ห์วีระ พรรคชาติไทย  
สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคความหวังใหม่  
2 เจริญ จรรย์โกมล พรรคชาติไทย  
ร้อยตรีวัฒนา แก้วศิริ พรรคนำไทย  
3 วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคชาติพัฒนา  
พันโทอรุณ ชาลีรินทร์ พรรคความหวังใหม่  
นครพนม 1 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พรรคความหวังใหม่  
ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคความหวังใหม่  
มานะ คูสกุล พรรคความหวังใหม่  
2 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคความหวังใหม่  
อรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ พรรคความหวังใหม่  
นครราชสีมา 1 สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคชาติพัฒนา  
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคชาติพัฒนา  
วรรณรัตน์ ชาญนุกูล พรรคชาติพัฒนา  
2 พลตำรวจตรีวุฒิ สุโกศล พรรคชาติพัฒนา  
สกุล ศรีพรหม พรรคชาติไทย  
ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี พรรคชาติไทย  
3 กร ทัพพะรังสี พรรคชาติพัฒนา  
ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก พรรคชาติพัฒนา  
ลำพอง พิลาสมบัติ พรรคชาติพัฒนา  
4 สุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคนำไทย  
กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ พรรคชาติพัฒนา  
นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
5 จำลอง ครุฑขุนทด พรรคชาติพัฒนา  
รักษ์ ด่านกุล พรรคชาติพัฒนา  
6 สมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคชาติพัฒนา  
พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคนำไทย  
บุรีรัมย์ 1 เนวิน ชิดชอบ พรรคชาติไทย  
ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล พรรคชาติไทย  
ทรงศักดิ์ ทองศรี พรรคชาติไทย  
2 ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคชาติไทย  
ชัย ชิดชอบ พรรคชาติไทย  
พรเทพ เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 โสภณ เพชรสว่าง พรรคชาติพัฒนา  
วัชรินทร์ ฉันทะกุล พรรคชาติไทย  
4 การุณ ใสงาม พรรคประชาธิปัตย์  
พันตำรวจเอกสุทธี คะสุวรรณ พรรคชาติไทย  
มหาสารคาม 1 ประวัติ ทองสมบูรณ์ พรรคกิจสังคม  
สุชาติ ศรีสังข์ พรรคเอกภาพ  
กริช กงเพชร พรรคความหวังใหม่  
2 ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง พรรคชาติพัฒนา  
สุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคกิจสังคม  
ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ พรรคชาติไทย  
มุกดาหาร 1 วรศุลี เชาว์ศิริกุล พรรคประชาธิปัตย์  
ระวี กิ่งคำวงศ์ พรรคความหวังใหม่  
ยโสธร 1 รณฤทธิชัย คานเขต พรรคชาติไทย  
ประยุทธ นิจพานิชย์ พรรคความหวังใหม่  
2 สฤษดิ์ ประดับศรี พรรคความหวังใหม่  
พีรพันธุ์ พาลุสุข พรรคชาติไทย  
ร้อยเอ็ด 1 อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย  
เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ พรรคความหวังใหม่  
ฉลาด ขามช่วง พรรคประชาธิปัตย์  
2 ศักดา คงเพชร พรรคชาติไทย  
ขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ พรรคความหวังใหม่  
ชัชวาลย์ ชมภูแดง พรรคชาติไทย  
3 เอกภาพ พลซื่อ พรรคเสรีธรรม  
ชัยศักดิ์ ทะไกรราช พรรคชาติไทย  
สุรพร ดนัยตั้งตระกูล พรรคความหวังใหม่  
เลย 1 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก พรรคชาติพัฒนา  
สมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคกิจสังคม  
พินิจ สิทธิโห พรรคชาติพัฒนา  
ศรีสะเกษ 1 บุญชง วีสมหมาย พรรคความหวังใหม่  
วิชิต แสงทอง พรรคชาติพัฒนา  
ไพโรจน์ เครือรัตน์ พรรคชาติไทย  
2 ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคชาติไทย  
มานพ จรัสดำรงนิตย์ พรรคความหวังใหม่  
พันตำรวจเอกทิน วงศ์ปลั่ง พรรคชาติไทย  
3 ดนัยฤทธิ์ วัชราภรณ์ พรรคชาติไทย  
จำนงค์ โพธิสาโร พรรคชาติไทย  
จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคชาติไทย  
สกลนคร 1 พนม ลีลาบุตร พรรคกิจสังคม  
อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคประชาธิปัตย์  
มาลีรัตน์ แก้วก่า พรรคชาติพัฒนา  
2 สิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์ พรรคเสรีธรรม  
วัชรินทร์ ศรีถาพร พรรคความหวังใหม่  
3 อวยชัย สุขรัตน์ พรรคความหวังใหม่  
วิรัตน์ ตยางคนนท์ พรรคชาติไทย  
สุรินทร์ 1 ชูชัย มุ่งเจริญพร พรรคกิจสังคม  
เกษม รุ่งธนเกียรติ พรรคชาติไทย  
พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่  
2 พิศาล มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่   เสียชีวิต 27 มีนาคม 2539
ทศพร มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่   เลือกตั้งใหม่ 3 พฤษภาคม 2539
ยรรยง ร่วมพัฒนา พรรคชาติพัฒนา  
อร่าม อามระดิษ พรรคกิจสังคม  
3 กำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคชาติพัฒนา  
ชูศักดิ์ แอกทอง พรรคกิจสังคม  
สมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคชาติไทย  
หนองคาย 1 ประสิทธิ์ จันทาทอง พรรคชาติพัฒนา  
พิทักษ์ ศรีตะบุตร พรรคความหวังใหม่  
ฉัตรชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่  
2 พินิจ จารุสมบัติ พรรคเสรีธรรม  
ธรรมนูญ เจริญดี พรรคชาติพัฒนา  
สุเมธ พรมพันห่าว พรรคเสรีธรรม  
หนองบัวลำภู 1 ไพรัช นุชิต พรรคกิจสังคม  
ไชยา พรหมา พรรคชาติพัฒนา  
ว่าที่ร้อยตรีสรชาติ สุวรรณพรหม พรรคความหวังใหม่  
อุดรธานี 1 เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย พรรคความหวังใหม่  
พูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ พรรคเสรีธรรม  
วิชัย ชัยจิตวณิชกุล พรรคความหวังใหม่  
2 ขจิตร ชัยนิคม พรรคความหวังใหม่  
เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พรรคความหวังใหม่  
ประสพ บุษราคัม พรรคชาติพัฒนา  
3 วิเชียร ขาวขำ พรรคกิจสังคม  
สุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคเสรีธรรม  
4 ประจวบ ไชยสาส์น พรรคชาติพัฒนา  
รักเกียรติ สุขธนะ พรรคกิจสังคม  
อุบลราชธานี 1 เกรียง กัลป์ตินันท์ พรรคประชาธิปัตย์  
ธำรงค์ ไทยมงคล พรรคกิจสังคม  
สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคความหวังใหม่  
2 ตุ่น จินตะเวช พรรคความหวังใหม่  
ประสิทธิ์ ณรงค์เดช พรรคนำไทย  
ปัญญา จินตะเวช พรรคความหวังใหม่  
3 ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ พรรคชาติพัฒนา  
สิทธิชัย โควสุรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์  
อิสสระ สมชัย พรรคประชาธิปัตย์  
4 วิฑูรย์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคประชาธิปัตย์  
อำนาจเจริญ 1 สุทัศน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์  
ชัยพร ทองประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคใต้

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์  
อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์  
ชุมพร 1 สุวโรช พะลัง พรรคประชาธิปัตย์  
ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์  
สุชาติ แก้วนาโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์  
วิเชียร คันฉ่อง พรรคประชาธิปัตย์  
2 ทวี สุระบาล พรรคประชาธิปัตย์  
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์  
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
มาโนชญ์ วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์  
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์  
2 ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์  
วิทยา แก้วภราดัย พรรคประชาธิปัตย์  
อภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 ตรีพล เจาะจิตต์ พรรคประชาธิปัตย์  
คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์  
4 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์  
สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์  
นราธิวาส 1 พรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ พรรคประชาธิปัตย์  
อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคความหวังใหม่  
2 สุรเชษฐ์ แวอาแซ พรรคประชาธิปัตย์  
รำรี มามะ พรรคประชาธิปัตย์  
ปัตตานี 1 วัยโรจน์ พิพิธภักดี พรรคประชาธิปัตย์  
มะรีเป็ง จะปะกิยา พรรคประชาธิปัตย์  
2 มุข สุไลมาน พรรคความหวังใหม่  
สุดิน ภูยุทธานนท์ พรรคความหวังใหม่  
พังงา 1 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์  
พัทลุง 1 สุพัฒน์ ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์  
นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์  
สมคิด นวลเปียน พรรคประชาธิปัตย์  
ภูเก็ต 1 อัญชลี เทพบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
ยะลา 1 วันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคความหวังใหม่  
ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
บูราฮานูดิน อุเซ็ง พรรคความหวังใหม่  
ระนอง 1 วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์  
สงขลา 1 วินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์  
นิพนธ์ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์  
อำนวย สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์  
2 ไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์  
ถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์  
ลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์  
3 พันตำรวจโทวิจิตร สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์  
ไตรรงค์ สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์  
สตูล 1 สนั่น สุธากุล พรรคประชาธิปัตย์  
ธานินทร์ ใจสมุทร พรรคประชาธิปัตย์  
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์  
ชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์  
ประวิช นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์  
2 นิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์  
สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคตะวันออก

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 ประวัฒน์ อุตตะโมต พรรคชาติพัฒนา  
ธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคชาติพัฒนา  
คมคาย เฟื่องประยูร พรรคชาติพัฒนา  
ฉะเชิงเทรา 1 จาตุรนต์ ฉายแสง พรรคความหวังใหม่  
อาทิตย์ อุไรรัตน์ พรรคเสรีธรรม  
2 อิทธิ ศิริลัทธยากร พรรคชาติพัฒนา  
สุชาติ ตันเจริญ พรรคชาติไทย  
ชลบุรี 1 วิทยา คุณปลื้ม พรรคชาติไทย  
สง่า ธนสงวนวงศ์ พรรคชาติไทย  
สมชาย สหชัยรุ่งเรือง พรรคชาติไทย  
2 สนธยา คุณปลื้ม พรรคชาติไทย  
สันต์ศักย์ งามพิเชษฐ์ พรรคชาติไทย  
สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ พรรคชาติไทย  
ตราด 1 บรรลุ สุทธิวารี พรรคเสรีธรรม  
ปราจีนบุรี 1 สุนทร วิลาวัลย์ พรรคชาติไทย  
สมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคชาติพัฒนา  
บุญส่ง สมใจ พรรคชาติไทย  
ระยอง 1 ปิยะ ปิตุเตชะ พรรคชาติพัฒนา  
เสริมศักดิ์ การุญ พรรคชาติไทย  
ยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ พรรคชาติไทย  
สระแก้ว 1 เสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย  
บุรินทร์ หิรัญบูรณะ พรรคชาติไทย  
วิทยา เทียนทอง พรรคชาติไทย  

ภาคตะวันตก

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลตรีศรชัย มนตริวัต พรรคนำไทย  
ไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร พรรคนำไทย  
นาวาโทเดชา สุขารมณ์ พรรคชาติไทย  
2 ประชา โพธิพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์  
เรวัต สิรินุกุล พรรคชาติไทย  
ตาก 1 รักษ์ ตันติสุนทร พรรคประชาธิปัตย์  
เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์  
ถาวร กาสมสัน พรรคประชาธิปัตย์  
ประจวบคีรีขันธ์ 1 อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคชาติไทย  
สำเภา ประจวบเหมาะ พรรคชาติไทย  
วิเศษ ใจใหญ่ พรรคชาติไทย  
เพชรบุรี 1 อลงกรณ์ พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
ธานี ยี่สาร พรรคชาติไทย  
ยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติพัฒนา  
ราชบุรี 1 สรอรรถ กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย  
ทวี ไกรคุปต์ พรรคประชาธิปัตย์  
วิจัย วัฒนาประสิทธิ์ พรรคนำไทย  
2 ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคชาติไทย  
บุญมาก ศิริเนาวกุล พรรคประชาธิปัตย์  

ผู้ดำรงตำแหน่ง

แก้

การลงมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง

แก้
ตำแหน่ง ชื่อ พรรค คะแนนเสียง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร[1]
(ใช้วิธีการขานชื่อ)
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ ชาติไทย 231
พิชัย รัตตกุล ประชาธิปัตย์ 156
งดออกเสียง
3
รวม
390
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง
(ใช้วิธีการยกมือ)
กริช กงเพชร ความหวังใหม่ 228
ประสพ บุษราคัม ชาติพัฒนา 153
รวม
381
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง
(ใช้วิธีการยกมือ)
สุธรรม แสงประทุม พลังธรรม 225
สุเมธ พรมพันห่าว เสรีธรรม 153
รวม
378

อ้างอิง

แก้
  1. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎายน ๒๕๓๘