สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 17

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 17 (22 มีนาคม พ.ศ. 2535 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 360 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งหมด จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 17
ชุดที่ 16 ชุดที่ 18
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ22 มีนาคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(0 ปี 100 วัน)
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีสุจินดา
คณะรัฐมนตรีอานันท์ 2
ฝ่ายค้านพรรคความหวังใหม่กับพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 5 พรรค
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก360
ประธานอาทิตย์ อุไรรัตน์ (พรรคสามัคคีธรรม)
รองประธานคนที่ 1ชุมพล ศิลปอาชา (พรรคชาติไทย)
รองประธานคนที่ 2เชาว์วัศ สุดลาภา (พรรคกิจสังคม)
นายกรัฐมนตรีสุจินดา คราประยูร
ตั้งแต่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535
อานันท์ ปันยารชุน
ตั้งแต่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
ผู้นำฝ่ายค้านพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ (พรรคความหวังใหม่)
พรรคครองรัฐบาลผสมพรรคสามัคคีธรรมกับพรรคร่วมรัฐบาลอีก 4 พรรค

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 17 สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535 โดยมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

การเลือกตั้งในครั้งนี้ ยังคงเป็นรูปแบบทางตรง แบบแบ่งเขตและรวมเขต ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งหนึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เกินกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่า 2 คน มีจำนวน ส.ส. 360 คน

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรคและภาค

แก้
พรรค แบ่งเขต รวม
กรุงเทพ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
สามัคคีธรรม - 14 20 33 2 9 1 79
ชาติไทย - 30 6 18 2 7 11 74
ความหวังใหม่ - 11 7 40 12 2 - 72
ประชาธิปัตย์ 1 2 1 12 26 - 2 44
พลังธรรม 32 5 - - 1 - 3 41
กิจสังคม - 8 1 22 - - - 31
ประชากรไทย 2 2 - - - 3 - 7
เอกภาพ - 2 - 1 1 2 - 6
ราษฎร - - 2 2 - - - 4
ปวงชนชาวไทย - 1 - - - - - 1
มวลชน - - - - 1 - - 1
รวม 35 75 37 128 45 23 17 360

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้
  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

กรุงเทพ

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 สมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย  
พันเอกวินัย สมพงษ์ พรรคพลังธรรม  
ลลิตา ฤกษ์สำราญ พรรคประชากรไทย  
2 พลตรีจำลอง ศรีเมือง พรรคพลังธรรม  
สุเทพ อัตถากร พรรคพลังธรรม  
เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ พรรคพลังธรรม  
3 ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ พรรคพลังธรรม  
เครือวัลย์ สมณะ พรรคพลังธรรม  
สมุทร มงคลกิตติ พรรคพลังธรรม  
4 พลเรือเอกดิลก ภัทรโกศล พรรคพลังธรรม  
ปัญญา สุดสวงค์ พรรคพลังธรรม  
วิทยา วิเศษรัตน์ พรรคพลังธรรม  
5 อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม พรรคพลังธรรม  
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา พรรคพลังธรรม  
สุทิน นพเกตุ พรรคพลังธรรม  
6 ประพันธ์ หุตะสิงห์ พรรคพลังธรรม  
พลตรีฤกษ์ดี ชาติอุทิศ พรรคพลังธรรม  
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์  
7 พันเอกชินวุธ สุนทรสีมะ พรรคพลังธรรม  
ธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ พรรคพลังธรรม  
ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ พรรคพลังธรรม  
8 พลเรือเอกศิริ ศิริรังษี พรรคพลังธรรม  
พีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธุ์ พรรคพลังธรรม  
9 เธียร มโนหรทัต พรรคพลังธรรม  
ถวิล ไพรสณฑ์ พรรคพลังธรรม  
สมพัฒน์ กัลยาวินัย พรรคพลังธรรม  
10 พลเรือโทโรช วิภัติภูมิประเทศ พรรคพลังธรรม  
เสริม หลักสุวรรณ พรรคพลังธรรม  
ธเนศร์ พรพิพัฒน์พงศ์ พรรคพลังธรรม  
11 วิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคพลังธรรม  
สุธา ชันแสง พรรคพลังธรรม  
แสวง ฤกษ์จรัล พรรคพลังธรรม  
12 กระแส ชนะวงศ์ พรรคพลังธรรม  
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคพลังธรรม  
สุธน ชื่นสมจิตต์ พรรคพลังธรรม  

ภาคกลาง

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 เรืองวิทย์ ลิกค์ พรรคสามัคคีธรรม  
ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์  
2 สนั่น สบายเมือง พรรคสามัคคีธรรม  
วราเทพ รัตนากร พรรคสามัคคีธรรม  
ชัยนาท 1 บุญธง สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย  
ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง พรรคสามัคคีธรรม  
นครนายก 1 เดช บุญ-หลง พรรคชาติไทย  
นครปฐม 1 ประสานต์ บุญมี พรรคชาติไทย  
สราวุธ นิยมทรัพย์ พรรคความหวังใหม่  
2 ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว พรรคสามัคคีธรรม  
ชาญชัย ปทุมารักษ์ พรรคชาติไทย  
นครสวรรค์ 1 ภิญโญ นิโรจน์ พรรคสามัคคีธรรม  
ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา พรรคเอกภาพ  
วีระกร คำประกอบ พรรคสามัคคีธรรม  
2 บุญชู โรจนเสถียร พรรคเอกภาพ  
สวัสดิ์ คำประกอบ พรรคสามัคคีธรรม  
3 ธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ พรรคกิจสังคม  
วิจิตร แจ่มใส พรรคสามัคคีธรรม  
นนทบุรี 1 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พรรคความหวังใหม่  
พิมพา จันทร์ประสงค์ พรรคพลังธรรม  
2 ถวิล จันทร์ประสงค์ พรรคพลังธรรม  
อุดมเดช รัตนเสถียร พรรคพลังธรรม  
ปทุมธานี 1 ชูชีพ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย  
ชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคชาติไทย  
จรูญ กุวานนท์ พรรคความหวังใหม่  
พระนครศรีอยุธยา 1 มนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม  
ประมวล สภาวสุ พรรคสามัคคีธรรม  
2 บุญพันธ์ แขวัฒนะ พรรคกิจสังคม  
พลโทเขษม ไกรสรรณ์ พรรคกิจสังคม  
พิจิตร 1 ไพฑูรย์ แก้วทอง พรรคความหวังใหม่  
ธำรง พัฒนรัฐ พรรคความหวังใหม่  
2 พันตำรวจโทอดุลย์ บุญเสรฐ พรรคความหวังใหม่  
พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคประชาธิปัตย์  
พิษณุโลก 1 สุชน ชามพูนท พรรคชาติไทย  
ยิ่งพันธ์ มนะสิการ พรรคประชากรไทย  
อุดมศักดิ์ อุชชิน พรรคความหวังใหม่  
2 วีระ ปัทมสิริวัฒน์ พรรคชาติไทย  
ไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงศ์ พรรคชาติไทย  
เพชรบูรณ์ 1 ปัญจะ เกสรทอง พรรคชาติไทย  
จรัส พั้วช่วย พรรคพลังธรรม  
ไพศาล จันทรภักดี พรรคชาติไทย  
2 เกษม บุตรขุนทอง พรรคพลังธรรม  
เอี่ยม ทองใจสด พรรคชาติไทย  
เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูลไท พรรคสามัคคีธรรม  
ลพบุรี 1 รัศมี วรรณิสสร พรรคสามัคคีธรรม  
สวัสดิ์ วงศ์กวี พรรคความหวังใหม่  
กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย  
2 เชาวน์วัศ สุดลาภา พรรคกิจสังคม  
นิยม วรปัญญา พรรคชาติไทย  
สมุทรปราการ 1 วัฒนา อัศวเหม พรรคชาติไทย  
สนิท กุลเจริญ พรรคประชากรไทย  
ประดิษฐ์ ยั่งยืน พรรคชาติไทย  
2 พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ์ พรรคชาติไทย  
สมพร อัศวเหม พรรคชาติไทย  
มั่น พัธโนทัย พรรคชาติไทย  
สมุทรสงคราม 1 ว่าที่ร้อยตรีนุกูล ธนิกุล พรรคความหวังใหม่  
สมุทรสาคร 1 มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคความหวังใหม่  
ศุภพรพงศ์ ชวนบุญ พรรคกิจสังคม  
สระบุรี 1 พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร พรรคชาติไทย  
เงิน บุญสุภา พรรคสามัคคีธรรม  
ปองพล อดิเรกสาร พรรคชาติไทย  
สิงห์บุรี 1 ประเทือง วิจารณ์ปรีชา พรรคชาติไทย  
สุโขทัย 1 สมศักดิ์ เทพสุทิน พรรคกิจสังคม  
กุศล หมีเทศ พรรคกิจสังคม  
2 ประทวน เขียวฤทธิ์ พรรคสามัคคีธรรม  
ธวัช สุรินทร์คำ พรรคความหวังใหม่  
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย  
ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย  
2 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทย  
จองชัย เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย  
อ่างทอง 1 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย  
นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทย  
อุทัยธานี 1 ศิลป์ชัย นุ้ยปรี พรรคชาติไทย  
พันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์ พรรคปวงชนชาวไทย  

ภาคเหนือ

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี พรรคชาติไทย   ลาออก 11 มิถุนายน 2535 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่
มงคล จงสุทธนามณี พรรคสามัคคีธรรม  
สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ พรรคสามัคคีธรรม  
2 ทวี พุทธจันทร์ พรรคสามัคคีธรรม  
สำเร็จ ภูนิคม พรรคกิจสังคม  
3 วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคสามัคคีธรรม  
ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค พรรคสามัคคีธรรม  
เชียงใหม่ 1 ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่  
ณรงค์ นิยมไทย พรรคประชาธิปัตย์  
ปรีชา ผ่องเจริญกุล พรรคสามัคคีธรรม  
2 เจริญ เชาว์ประยูร พรรคสามัคคีธรรม  
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคสามัคคีธรรม  
จ่าสิบตำรวจอุดม วรวัลย์ พรรคสามัคคีธรรม  
3 ส่งสุข ภัคเกษม พรรคสามัคคีธรรม  
สุรพล เกียรติไชยากร พรรคสามัคคีธรรม  
อำนวย ยศสุข พรรคความหวังใหม่  
น่าน 1 พลเอกสนั่น เศวตเศรนี พรรคความหวังใหม่  
พูนสุข โลหะโชติ พรรคชาติไทย  
วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคสามัคคีธรรม  
พะเยา 1 ทองคำ เขื่อนทา พรรคสามัคคีธรรม  
วินิจฉัย ธนะรังสฤษฏ์ พรรคสามัคคีธรรม  
พวงเล็ก บุญเชียง พรรคชาติไทย  
แพร่ 1 ณรงค์ วงศ์วรรณ พรรคสามัคคีธรรม  
เมธา เอื้ออภิญญกุล พรรคสามัคคีธรรม  
ดุสิต รังคสิริ พรรคชาติไทย  
แม่ฮ่องสอน 1 บุญเลิศ สว่างกุล พรรคชาติไทย  
ลำปาง 1 บุญชู ตรีทอง พรรคความหวังใหม่  
ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคสามัคคีธรรม  
บุญหลง ถาคำฟู พรรคความหวังใหม่  
2 พินิจ จันทรสุรินทร์ พรรคสามัคคีธรรม  
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พรรคสามัคคีธรรม  
ลำพูน 1 สมาน ชมภูเทพ พรรคความหวังใหม่  
มนตรี ด่านไพบูลย์ พรรคความหวังใหม่  
อนุสรณ์ วงศ์วรรณ พรรคสามัคคีธรรม  
อุตรดิตถ์ 1 เชาวลิต สุขสวัสดิ์ พรรคชาติไทย  
ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ พรรคราษฎร  
สุรพล เลี้ยงบำรุง พรรคราษฎร  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 สังข์ทอง ศรีธเรศ พรรคความหวังใหม่  
พิชัย มงคลวิรกุล พรรคสามัคคีธรรม  
วิวัฒนไชย ณ กาฬลินธุ์ พรรคกิจสังคม  
2 บวร ภูจริต พรรคความหวังใหม่  
อภิชาติ หาลำเจียก พรรคสามัคคีธรรม  
ใหม่ ศิรินวกุล พรรคสามัคคีธรรม  
ขอนแก่น 1 ประสม ประคุณศึกษาพันธ์ พรรคกิจสังคม  
สุทัศน์ ศรีรัตนพรรณ พรรคความหวังใหม่  
พลเอกพัฒน์ อัคนิบุตร พรรคความหวังใหม่  
2 ศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ พรรคชาติไทย  
ชวลิต โอสถานุเคราะห์ พรรคสามัคคีธรรม  
พา อักษรเสือ พรรคความหวังใหม่  
3 สุวิทย์ คุณกิตติ พรรคกิจสังคม  
สมศักดิ์ คุณเงิน พรรคสามัคคีธรรม  
ประสงค์ ศรีวัฒน์ พรรคความหวังใหม่  
4 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคความหวังใหม่  
สุเทพ ดีบุญมี ณ ชุมแพ พรรคชาติไทย  
ชัยภูมิ 1 สันติ ชัยวิรัตนะ พรรคสามัคคีธรรม  
สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคความหวังใหม่  
อร่าม โล่ห์วีระ พรรคชาติไทย  
2 ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรคสามัคคีธรรม  
สีหนาถ ฦาชา พรรคชาติไทย  
3 วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย พรรคสามัคคีธรรม  
ก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ พรรคสามัคคีธรรม  
นครพนม 1 ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคความหวังใหม่  
พลเอกมานะ รัตนโกเศศ พรรคราษฎร  
2 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคความหวังใหม่  
อรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ พรรคความหวังใหม่  
นครราชสีมา 1 สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคสามัคคีธรรม  
เทวัญ ลิปตพัลลภ พรรคสามัคคีธรรม  
พันตรีเทอดฤทธิ์ บุญญฤทธิ์ พรรคชาติไทย  
2 พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคความหวังใหม่  
จำลอง ครุฑขุนทด พรรคสามัคคีธรรม  
พลเอกปัญญา สิงห์ศักดา พรรคความหวังใหม่  
3 ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี พรรคสามัคคีธรรม  
กฤษฎาง แถวโสภา พรรคประชาธิปัตย์  
พลตำรวจตรีวุฒิ สุโกศล พรรคกิจสังคม  
4 วิรัช รัตนเศรษฐ พรรคชาติไทย  
กร ทัพพะรังสี พรรคชาติไทย  
ลำพอง พิลาสมบัติ พรรคชาติไทย  
5 สุขุม เลาวัณย์ศิริ พรรคความหวังใหม่  
กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ พรรคกิจสังคม  
นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
บุรีรัมย์ 1 พรเทพ เตชะไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์  
ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคสามัคคีธรรม  
วุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย พรรคชาติไทย  
2 ประกิจ พลเดช พรรคชาติไทย  
พันตำรวจเอกสุทธี คะสุวรรณ พรรคสามัคคีธรรม  
ต่อสู้ ลัทธิกุล พรรคชาติไทย  
3 อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พรรคสามัคคีธรรม  
เนวิน ชิดชอบ พรรคสามัคคีธรรม  
ทรงศักดิ์ ทองศรี พรรคสามัคคีธรรม  
มหาสารคาม 1 ประวัติ ทองสมบูรณ์ พรรคกิจสังคม  
อัมพล จันทรเจริญ พรรคกิจสังคม  
กริช กงเพชร พรรคความหวังใหม่  
2 ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง พรรคสามัคคีธรรม  
ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ พรรคกิจสังคม  
สุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคกิจสังคม  
มุกดาหาร 1 เฉลิมยศ แสนวิเศษ พรรคความหวังใหม่  
ร้อยเอกเอนก นาวาพานิช พรรคราษฎร  
ยโสธร 1 วิฑูรย์ วงษ์ไกร พรรคกิจสังคม  
วิสันต์ เดชเสน พรรคชาติไทย  
อุบล บุญญชโลธร พรรคสามัคคีธรรม  
ร้อยเอ็ด 1 อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย  
บรรจง โฆษิตจิรนันท์ พรรคสามัคคีธรรม  
เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ พรรคความหวังใหม่  
2 ชัชวาลย์ ชมภูแดง พรรคสามัคคีธรรม  
ระวี หิรัญโชติ พรรคกิจสังคม  
ขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ พรรคความหวังใหม่  
3 นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคกิจสังคม  
สุรพร ดนัยตั้งตระกูล พรรคความหวังใหม่  
เลย 1 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก พรรคสามัคคีธรรม  
วัชรินทร์ เกตะวันดี พรรคประชาธิปัตย์  
2 ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคกิจสังคม  
ทศพล สังขทรัพย์ พรรคชาติไทย  
ศรีสะเกษ 1 บุญชง วีสมหมาย พรรคความหวังใหม่  
ไพโรจน์ เครือรัตน์ พรรคชาติไทย  
กรองกาญจน์ วีสมหมาย พรรคความหวังใหม่  
2 สวัสดิ์ สืบสายพรหม พรรคความหวังใหม่  
ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พรรคกิจสังคม  
เทิดภูมิ ใจดี พรรคความหวังใหม่  
3 จำนงค์ โพธิสาโร พรรคสามัคคีธรรม  
สง่า วัชราภรณ์ พรรคกิจสังคม  
ดนัยฤทธิ์ วัชราภรณ์ พรรคกิจสังคม  
สกลนคร 1 เอกพร รักความสุข พรรคเอกภาพ  
เฉลิมชัย อุฬารกุล พรรคความหวังใหม่  
อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคประชาธิปัตย์  
2 สาคร พรหมภักดี พรรคสามัคคีธรรม  
สิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์ พรรคสามัคคีธรรม  
องุ่น สุทธิวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
สุรินทร์ 1 สุธี ภูวพันธุ์ พรรคความหวังใหม่  
ชูชัย มุ่งเจริญพร พรรคกิจสังคม  
พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่  
2 พิศาล มูลศาสตรสาทร พรรคความหวังใหม่  
อร่าม อามระดิษ พรรคกิจสังคม  
ยรรยง ร่วมพัฒนา พรรคความหวังใหม่  
3 กำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคกิจสังคม  
สมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคสามัคคีธรรม  
หนองคาย 1 ประสิทธิ์ จันทาทอง พรรคสามัคคีธรรม  
ฉัตรชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่  
ทรงยศ รามสูต พรรคสามัคคีธรรม  
2 สุเมธ พรมพันห่าว พรรคสามัคคีธรรม  
พินิจ จารุสมบัติ พรรคสามัคคีธรรม  
เฉลิมชัย เอียสกุล พรรคความหวังใหม่  
อุดรธานี 1 วิชัย ชัยจิตวณิชกุล พรรคความหวังใหม่  
สมศักดิ์ วรคามิน พรรคความหวังใหม่  
เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย พรรคความหวังใหม่  
2 วิเชียร ขาวขำ พรรคชาติไทย  
ไตรภพ เมาะราษี พรรคชาติไทย  
กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ พรรคชาติไทย  
3 ขจิตร ชัยนิคม พรรคความหวังใหม่  
ไชยยศ จิรเมธากร พรรคประชาธิปัตย์  
เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ พรรคความหวังใหม่  
4 ประจวบ ไชยสาส์น พรรคประชาธิปัตย์  
รักเกียรติ สุขธนะ พรรคกิจสังคม  
ไชยา พรหมา พรรคประชาธิปัตย์  
อุบลราชธานี 1 ธำรงค์ ไทยมงคล พรรคกิจสังคม  
ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ พรรคสามัคคีธรรม  
สุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ พรรคความหวังใหม่  
2 อิสสระ สมชัย พรรคความหวังใหม่  
ตุ่น จินตะเวช พรรคความหวังใหม่  
ปัญญา จินตะเวช พรรคความหวังใหม่  
3 สุทัศน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์  
วิฑูรย์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
ชัยพร ทองประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์  
4 ดุสิต โสภิตชา พรรคกิจสังคม  
ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ พรรคสามัคคีธรรม  
พันตรีพูนศักดิ์ พสุนนท์ พรรคความหวังใหม่  

ภาคใต้

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์  
อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์  
ชุมพร 1 ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์  
สุชาติ แก้วนาโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
วีรเทพ สุวรรณสว่าง พรรคความหวังใหม่  
ตรัง 1 ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์  
ทวี สุระบาล พรรคประชาธิปัตย์  
วิเชียร คันฉ่อง พรรคประชาธิปัตย์  
นครศรีธรรมราช 1 สุรินทร์ พิศสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
เดชา สามารถ พรรคพลังธรรม  
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์  
2 คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์  
ตรีพล เจาะจิตต์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 ณรงค์ นุ่นทอง พรรคประชาธิปัตย์  
ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ พรรคเอกภาพ  
อภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์  
นราธิวาส 1 อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ พรรคความหวังใหม่  
เจะอามิง โตะตาหยง พรรคสามัคคีธรรม  
2 ปริญญา เจตาภิวัฒน์ พรรคความหวังใหม่  
นัจมุดดีน อูมา พรรคความหวังใหม่  
ปัตตานี 1 เด่น โต๊ะมีนา พรรคความหวังใหม่  
มุข สุไลมาน พรรคความหวังใหม่  
สุดิน ภูยุทธานนท์ พรรคสามัคคีธรรม  
พังงา 1 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์  
พัทลุง 1 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์  
สุพัฒน์ ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์  
สานันท์ สุพรรณชนะบุรี พรรคความหวังใหม่  
ภูเก็ต 1 เรวุฒิ จินดาพล พรรคชาติไทย   พ้นสมาชิกภาพ 22 พฤษภาคม 2535 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่
ยะลา 1 วันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคความหวังใหม่  
ไพศาล ยิ่งสมาน พรรคความหวังใหม่  
ระนอง 1 วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์  
สงขลา 1 สุรใจ ศิรินุพงศ์ พรรคความหวังใหม่  
นิพนธ์ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์  
นิกร จำนง พรรคชาติไทย  
2 ไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์  
พันเอกสุชาติ จันทรโชติกุล พรรคความหวังใหม่  
3 ไตรรงค์ สุวรรณคีรี พรรคประชาธิปัตย์  
สะเบต หลีเหร็ม พรรคความหวังใหม่  
สตูล 1 จิรายุส เนาวเกตุ พรรคมวลชน  
สุราษฎร์ธานี 1 บัญญัติ บรรทัดฐาน พรรคประชาธิปัตย์  
ชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์  
ประวิช นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์  
2 สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
นิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคตะวันออก

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 วโรทัย ภิญญสาสน์ พรรคประชากรไทย  
ประวัฒน์ อุตตะโมต พรรคประชากรไทย  
ธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคประชากรไทย  
ฉะเชิงเทรา 1 อาทิตย์ อุไรรัตน์ พรรคสามัคคีธรรม  
จาตุรนต์ ฉายแสง พรรคความหวังใหม่  
2 สุชาติ ตันเจริญ พรรคสามัคคีธรรม  
จักรพันธ์ ทัตติยกุล พรรคสามัคคีธรรม  
ชลบุรี 1 เทอดธรรม อัมราลิขิต พรรคสามัคคีธรรม  
สง่า ธนสงวนวงศ์ พรรคสามัคคีธรรม  
เสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์ พรรคเอกภาพ  
2 สนธยา คุณปลื้ม พรรคสามัคคีธรรม  
จรูญ งามพิเชษฐ์ พรรคสามัคคีธรรม  
อุทัย พิมพ์ใจชน พรรคเอกภาพ  
ตราด 1 ธนิต ไตรวุฒิ พรรคชาติไทย  
ปราจีนบุรี 1 สุนทร วิลาวัลย์ พรรคชาติไทย  
สมาน ภุมมะกาญจนะ พรรคชาติไทย  
บุญส่ง สมใจ พรรคชาติไทย  
2 เสนาะ เทียนทอง พรรคชาติไทย  
วิทยา เทียนทอง พรรคชาติไทย  
บุรินทร์ หิรัญบูรณะ พรรคชาติไทย  
ระยอง 1 เสริมศักดิ์ การุญ พรรคความหวังใหม่  
ยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ พรรคสามัคคีธรรม  
สิน กุมภะ พรรคสามัคคีธรรม  

ภาคตะวันตก

แก้
จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พินิจ จันทร์สมบูรณ์ พรรคพลังธรรม  
นาวาโทเดชา สุขารมณ์ พรรคชาติไทย  
2 เรวัต สิรินุกุล พรรคชาติไทย  
สันทัต จีนาภักดิ์ พรรคชาติไทย  
ตาก 1 เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์  
ถาวร กาสมสัน พรรคประชาธิปัตย์  
ประจวบคีรีขันธ์ 1 อุดมศักดิ์ ทั่งทอง พรรคชาติไทย  
สำเภา ประจวบเหมาะ พรรคชาติไทย  
วิเศษ ใจใหญ่ พรรคชาติไทย  
เพชรบุรี 1 ธานี ยี่สาร พรรคสามัคคีธรรม  
ปิยะ อังกินันทน์ พรรคชาติไทย  
ยุทธ อังกินันทน์ พรรคชาติไทย  
ราชบุรี 1 ขจรศักดิ์ จินตานนท์ พรรคพลังธรรม  
สรอรรถ กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย  
กุสุมา ศรสุวรรณ พรรคพลังธรรม  
2 ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ พรรคชาติไทย  
ทวิช กลิ่นประทุม พรรคชาติไทย  

ผู้ดำรงตำแหน่ง

แก้

ประธานสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว บุญเท่ง ทองสวัสดิ์

ประธานสภาผู้แทนราษฎร อาทิตย์ อุไรรัตน์

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ชุมพล ศิลปอาชา

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เชาว์วัศ สุดลาภา

การเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง

แก้
ตำแหน่ง ชื่อ พรรค คะแนนเสียง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร[1] อาทิตย์ อุไรรัตน์ พรรคสามัคคีธรรม 192
อุทัย พิมพ์ใจชน พรรคเอกภาพ 162
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ชุมพล ศิลปอาชา พรรคชาติไทย 194
ไสว พัฒโน พรรคประชาธิปัตย์ 162
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เชาว์วัศ สุดลาภา พรรคกิจสังคม 192
สุเทพ อัตถากร พรรคพลังธรรม 163

อ้างอิง

แก้

https://politic.myfirstinfo.com/viewnews.asp?newsID=29535 เก็บถาวร 2013-03-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

  1. http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/74388