เจะอามิง โตะตาหยง

เจะอามิง โตะตาหยง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ เป็นอดีตประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23 เกิดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2497 ที่ ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นบุตรของ นายหะยีเจ๊ะดาราแม และนางหะยีวาเย๊าะ โตะตาหยง

เจะอามิง โตะตาหยง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2497 (66 ปี)
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
พรรคการเมือง รวมพลังประชาชาติไทย
ศาสนา อิสลาม

นายเจะอามิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อดีตนักข่าวและเป็นเจ้าของ ธุรกิจการค้ายางพารา โรงเลื่อยไม้ยางพารา และ รับเหมาก่อสร้าง ก่อนเข้าสู่วงการเมืองระดับประเทศ เคยทำงานการเมืองระดับท้องถิ่นมาก่อน จนกระทั่งได้รับตำแหน่งเป็น ประธานสภาจังหวัดนราธิวาส

บทบาทแก้ไข

นายเจะอามิง เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสาธารณะ เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งการให้สัมภาษณ์ และเขียนบทความลงใน หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน โดยได้รับมอบหมายจากพรรคให้ดูแล นโยบายการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 นายเจะอามิง ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.นราธิวาส เขต 1 และได้รับมอบหมายจากพรรคประชาธิปัตย์ ให้ดูแลผู้สมัครในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประวัติการศึกษาแก้ไข

 • ประถมศึกษา : โรงเรียนเมืองยะลา
 • มัธยมศึกษา : โรงเรียนรัชตะวิทยายะลา
 • เตรียมอุดมศึกษา : โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพฯ แผนกไฟฟ้ากำลัง
 • อนุปริญญา : วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ (อศศ.) วิทยาลัยครูยะลา
 • ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัญฑิต (ศศ.บ) สถาบันราชภัฎยะลา
 • ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง : การเมืองการปกครองในระบบประชาธิไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (สำหรับนักบริหารชั้นสูง) สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.3)

ประวัติทางการเมืองแก้ไข

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส 5 สมัย (1/2535 , 2539, 2548, 2550 , 2554 - ปัจจุบัน)
 • กรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานอนุความมั่นคง คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานอนุกรรมาธิการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางปลอม ของบุคคลต่างชาติ
 • รองประธานกรรมาธิการ เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ คนที่ 1
 • รองประธานกรรมาธิการติดตามมติ คนที่ 1
 • เลขานุการ กรรมาธิการการต่างประเทศ
 • กรรมาธิการการทหาร
 • กรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ
 • กรรมาธิการวิสามัญป่าไม้ชุมชน
 • กรรมมาธิการร่าง พรบ.งบประมาณปี 2542,2549
 • กรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • กรรมาธิการวิสามัญกิจการฮัจย์
 • คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิป รัฐบาล) ทำเนียบรัฐบาล
 • ประธานสภาจังหวัดนราธิวาส
 • สมาชิกสภาจังหวัดนราธิวาส
 • โฆษกรองนายกรัฐมนตรี ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายพิชัย รัตตกุล
 • คณะทำงานรัฐมนตรีมหาดไทย พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์
 • รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์

การดำรงตำแหน่งทางสังคมแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย