สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 480 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 400 คน และการเลือกตั้งแบบสัดส่วน 80 คน ซึ่งมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และประกาศยุบสภาในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23
ชุดที่ 22 ชุดที่ 24
Thai Parliament House.JPG
ภาพรวม
เขตอำนาจไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
วาระ23 ธันวาคม 2550 – 10 พฤษภาคม 2554
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีสมัคร (2551)
คณะรัฐมนตรีสมชาย (2551)
คณะรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ (2551-2554)
ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์ (2551)
พรรคเพื่อไทย กับพรรคร่วมฝ่ายค้าน 2 พรรค (2551-2554)
สภาผู้แทนราษฎร
23rd Thailand House of Representatives composition.svg
สมาชิก480
ประธานยงยุทธ ติยะไพรัช
ตั้งแต่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551
ชัย ชิดชอบ
ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รองประธานคนที่ 1สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ตั้งแต่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551
สามารถ แก้วมีชัย
ตั้งแต่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551
รองประธานคนที่ 2พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย
นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช
ตั้งแต่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551
สมชาย วงศ์สวัสดิ์
ตั้งแต่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ตั้งแต่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ผู้นำฝ่ายค้านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
จนถึง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
พรรคครองพรรคพลังประชาชน (2551)
พรรคประชาธิปัตย์ (2551-2554)
สมัยประชุม
ที่ 121 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2551
ที่ 21 สิงหาคม – 28 พฤศจิกายน 2551
ที่ 321 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2552
ที่ 41 สิงหาคม – 28 พฤศจิกายน 2552
ที่ 521 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2553
ที่ 61 สิงหาคม – 28 พฤศจิกายน 2553
ที่ 721 มกราคม – 10 พฤษภาคม 2554
สมัยประชุมวิสามัญ
ที่ 115 ธันวาคม 2551 – 9 มกราคม 2552
ที่ 225 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2552
ที่ 324 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2553

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรค ประเภท และภาคแก้ไข

ก่อน 2 ธันวาคม 2551  
พรรค แบบ
สัดส่วน
แบ่งเขต รวม
กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
เพื่อไทย 27 6 36 36 74 1 2 2 185
ประชาธิปัตย์ 33 30 23 2 5 49 16 14 179
ภูมิใจไทย 3 - 3 - 25 - 1 2 34
เพื่อแผ่นดิน 7 - - 1 17 3 - - 28
ชาติไทยพัฒนา 1 - 17 - 4 2 - 1 23
รวมชาติพัฒนา 1 - 1 1 6 - - - 9
ประชาราช 1 - 2 - 2 - 3 - 8
กิจสังคม 1 - 2 1 - - 1 - 5
มาตุภูมิ 1 - - - 1 1 - - 3
ไม่สังกัดพรรค - - 1 - 1 - - - 2
รวม 75 36 87 41 135 56 26 19 475

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนแก้ไข

ได้รับการเลือกตั้ง   ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง
ได้รับเลื่อนขึ้นมาภายหลัง

มีรายนามดังนี้

กลุ่มจังหวัดที่ 1แก้ไข

พรรคประชาธิปัตย์ (4)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
2   สามารถ ราชพลสิทธิ์
3   พลเอกพิชาญเมธ ม่วงมณี
4   สุรสิทธิ์ ตรีทอง

พรรคเพื่อไทย (4)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
-   ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
-   สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
-   นิคม เชาว์กิตติโสภณ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
-   สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   สุรเดช ยะสวัสดิ์

พรรคพลังประชาชน (0)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   ยงยุทธ ติยะไพรัช ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
2   สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ยุบพรรค ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
3   สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ลาออก 28 พ.ย. 51[1]
4   พันตำรวจโทกานต์ เทียนแก้ว ลาออก 28 พ.ย. 51[1]
5   สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ ลาออก 28 พ.ย. 51[1]
6   ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ เลื่อนแทนนายยงยุทธ[2] ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
7   สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 28 พ.ย. 51, ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
9   นิคม เชาว์กิตติโสภณ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 28 พ.ย. 51, ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย, ข้ามลำดับที่ 8
10   สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 28 พ.ย. 51, ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย

กลุ่มจังหวัดที่ 2แก้ไข

พรรคเพื่อไทย (5)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
-   สันติ พร้อมพัฒน์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
-   สุนัย จุลพงศธร ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
-   กฤษณา สีหลักษณ์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
-   สุชน ชามพูนท ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
-   สุรชัย เบ้าจรรยา ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

พรรคประชาธิปัตย์ (3)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   ไพฑูรย์ แก้วทอง
2   มาลินี สุขเวชชวรกิจ ลาออก 13 ต.ค.51
3   พุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย
4   สัญชัย อินทรสูตร เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 15 ต.ค.51[3]

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   สมเกียรติ ศรลัมพ์ ลาออก 3 พ.ค.54
2   อรรถพล ชัยนันท์สมิตย์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 6 พ.ค.54[4]

พรรคชาติไทยพัฒนา (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
-   อัศวิน วิภูศิริ ย้ายมาจากพรรคชาติไทย

พรรคพลังประชาชน (0)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   สันติ พร้อมพัฒน์ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
2   รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล ลาออก 26 ก.ย. 51
3   สุนัย จุลพงศธร ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
4 - ทองปักษ์ เพียงเกษ ถึงแก่กรรมระหว่างช่วงก่อนวันลงคะแนน วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2550
5   กฤษณา สีหลักษณ์ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
6   สุชน ชามพูนท ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
7   สุรชัย เบ้าจรรยา เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 30 ก.ย. 51, ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย

พรรคชาติไทย (0)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   อัศวิน วิภูศิริ ย้ายไปสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา

กลุ่มจังหวัดที่ 3แก้ไข

พรรคเพื่อไทย (4)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
-   ชวลิต วิชยสุทธิ์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
-   ธนเทพ ทิมสุวรรณ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
-   กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
-   วีระ รักความสุข ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน, เสียชีวิต
-   ชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

พรรคประชาธิปัตย์ (2)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   สุทัศน์ เงินหมื่น
2   รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย ทำให้การเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อแผ่นดินสิ้นสุดลง
2   กว้าง รอบคอบ

พรรคกิจสังคม (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
-   เทวฤทธิ์ นิกรเทศ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

พรรคภูมิใจไทย (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
-   ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

พรรคพลังประชาชน (0, จากที่นั่งเดิม 7 ที่นั่ง)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   ศรีเมือง เจริญศิริ ลาออก
2   ชวลิต วิชยสุทธิ์ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
3   สุขุมพงศ์ โง่นคำ ลาออก[1]
4   ธนเทพ ทิมสุวรรณ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
5   กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
6   เทวฤทธิ์ นิกรเทศ ย้ายไปสังกัดพรรคกิจสังคม
7   วีระ รักความสุข ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
8   ชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 26 พ.ย. 51[5], ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
9   ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย

กลุ่มจังหวัดที่ 4แก้ไข

พรรคเพื่อไทย (4)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
-   อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
-   พลตำรวจเอกวิรุฬห์ พื้นแสน ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
-   พฤฒิชัย วิริยะโรจน์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
-   ประเกียรติ นาสิมมา ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

พรรคประชาธิปัตย์ (2)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   วิฑูรย์ นามบุตร
2   ดนัย นพสุวรรณวงศ์

พรรคภูมิใจไทย (2)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
-   ชัย ชิดชอบ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
-   เพิ่มพูน ทองศรี ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   วัลลภ ไทยเหนือ

พรรคพลังประชาชน (0)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ลาออก[1]
2   ชัย ชิดชอบ ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย
3   เพิ่มพูน ทองศรี ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย
4   อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
5   พลตำรวจเอกวิรุฬห์ พื้นแสน ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
6   พฤฒิชัย วิริยะโรจน์ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
8   ประเกียรติ นาสิมมา ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย, ข้ามลำดับที่ 7

พรรคชาติไทย (0)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ยุบพรรค ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี

กลุ่มจังหวัดที่ 5แก้ไข

พรรคประชาธิปัตย์ (4)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
2   สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์
3   พันเอกวินัย สมพงษ์
4   ภุชงค์ รุ่งโรจน์

พรรคเพื่อไทย (3)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
-   วิรุฬ เตชะไพบูลย์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
-   สมพล เกยุราพันธุ์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
-   อัสนี เชิดชัย ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

พรรครวมชาติพัฒนา (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ลาออก
2   วิรัช รัตนเศรษฐ

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   ปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา

พรรคประชาราช (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   เสนาะ เทียนทอง

พรรคพลังประชาชน (0)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   วิรุฬ เตชะไพบูลย์ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
2   สมพล เกยุราพันธุ์ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
3   อัสนี เชิดชัย ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย

กลุ่มจังหวัดที่ 6แก้ไข

พรรคประชาธิปัตย์ (5)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2   เจริญ คันธวงศ์
3   หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ลาออก
4   ผุสดี ตามไท
5   ประกอบ จิรกิติ ลาออก
6   บุรณัชย์ สมุทรักษ์
7   อานิก อัมระนันทน์

พรรคเพื่อไทย (4)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
-   ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
-   มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
-   จตุพร พรหมพันธุ์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
-   มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา ไชยันต์ พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาล
2   ถิรชัย วุฒิธรรม ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย ทำให้การเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อแผ่นดินสิ้นสุดลง
5  [6] พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ ข้ามลำดับที่ 3-4

พรรคพลังประชาชน (0)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   สมัคร สุนทรเวช ลาออก[1]
2   ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
3   มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
4   จตุพร พรหมพันธุ์ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
5   มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย

กลุ่มจังหวัดที่ 7แก้ไข

พรรคประชาธิปัตย์ (5)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   พลตรีมนูญกฤต รูปขจร ลาออก 25 พ.ย.51
2   นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
3   สุวโรช พะลัง
4   อรรถพร พลบุตร
5   ปัญญวัฒน์ บุญมี
6   บรรพต ต้นธีรวงศ์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 26 พ.ย.51[7]

พรรคเพื่อไทย (3)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
-   พลตรีศรชัย มนตริวัต ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
-   ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
-   เรวัต สิรินุกุล ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

พรรคพลังประชาชน (0)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   ไชยา สะสมทรัพย์ ลาออก 24 พ.ย.51
2   พลตรีศรชัย มนตริวัต ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
3   ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย
4   เรวัต สิรินุกุล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 25 พ.ย.51[8], ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย

พรรคชาติไทย (0)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   กัญจนา ศิลปอาชา ยุบพรรค ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
2   ประภัตร โพธสุธน ยุบพรรค ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี

กลุ่มจังหวัดที่ 8แก้ไข

พรรคประชาธิปัตย์ (8)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   ชวน หลีกภัย
2   บัญญัติ บรรทัดฐาน
3   ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
4   จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
5   ชำนิ ศักดิเศรษฐ์
6   นิพนธ์ บุญญามณี
7   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรยศ ราฮิมมูลา
8   เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   มานพ ปัตนวงศ์

พรรคมาตุภูมิ (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
-   อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

พรรคพลังประชาชน (0)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ย้ายไปสังกัดพรรคมาตุภูมิ

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแก้ไข

มีรายนามดังนี้ [9]

กรุงเทพมหานครแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล พรรคประชาธิปัตย์  
อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
เจิมมาศ จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
2 กรณ์ จาติกวณิช พรรคประชาธิปัตย์  
สมเกียรติ ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์   พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาล
อภิรักษ์ โกษะโยธิน   เลือกตั้งใหม่
อนุชา บูรพชัยศรี พรรคประชาธิปัตย์  
3 พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พรรคประชาธิปัตย์  
ธนา ชีรวินิจ พรรคประชาธิปัตย์  
สรรเสริญ สมะลาภา พรรคประชาธิปัตย์  
4 บุญยอด สุขถิ่นไทย พรรคประชาธิปัตย์  
อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคประชาธิปัตย์  
สกลธี ภัททิยกุล พรรคประชาธิปัตย์  
5 อนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
การุณ โหสกุล พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
6 สมัย เจริญช่าง พรรคประชาธิปัตย์  
ทิวา เงินยวง พรรคประชาธิปัตย์   เสียชีวิต
พนิช วิกิตเศรษฐ์   เลือกตั้งใหม่
ไพโรจน์ อิสรเสรีพงษ์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
7 ดนุพร ปุณณกันต์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วิชาญ มีนชัยนันท์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นาถยา เบ็ญจศิริวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
8 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช พรรคประชาธิปัตย์  
สามารถ มะลูลีม พรรคประชาธิปัตย์  
สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
9 นันทพร วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์  
สุรันต์ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
วิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
10 ถวิล ไพรสณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์  
สากล ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคพลังประชาชน   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่
11 อรอนงค์ คล้ายนก พรรคประชาธิปัตย์  
โกวิทย์ ธารณา พรรคประชาธิปัตย์  
สุธา ชันแสง พรรคพลังประชาชน   ลาออก
วัชระ เพชรทอง พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่
12 องอาจ คล้ามไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์  
ชนินทร์ รุ่งแสง พรรคประชาธิปัตย์  
รัชดา ธนาดิเรก พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคกลางแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์  
สุขวิชชาญ มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์  
สำราญ ศรีแปงวงค์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 ปริญญา ฤกษ์หร่าย พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
อนันต์ ผลอำนวย พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ชัยนาท 1 นันทนา สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย  
พรทิวา นาคาศัย พรรคภูมิใจไทย   เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคมัชฌิมาธิปไตย
มณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคชาติไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง พรรคเพื่อไทย   เลือกตั้งใหม่
นครนายก 1 ชาญชัย อิสระเสนารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
วุฒิชัย กิตติธเนศวร พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นครปฐม 1 สมพัฒน์ แก้วพิจิตร พรรคชาติไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
มารุต บุญมี พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่
อนุชา สะสมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
รัฐกร เจนกิจณรงค์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 ก่อเกียรติ สิริยะเสถียร พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นครสวรรค์ 1 สมควร โอบอ้อม พรรคประชาธิปัตย์  
สงกรานต์ จิตสุทธิภากร พรรคประชาธิปัตย์  
สมชัย เจริญชัยฤทธิ์ พรรคประชาราช  
2 นิโรธ สุนทรเลขา พรรคชาติไทยพัฒนา   ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
สัญชัย วงษ์สุนทร พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
3 พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ พรรคชาติไทยพัฒนา   ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
พันตำรวจโทนุกูล แสงศิริ พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคมัชฌิมาธิปไตย
นนทบุรี 1 อุดมเดช รัตนเสถียร พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นิทัศน์ ศรีนนท์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 สมบัติ สิทธิกรวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์   เสียชีวิต
ณรงค์ จันทนดิษฐ   เลือกตั้งใหม่
ทศพล เพ็งส้ม พรรคประชาธิปัตย์  
พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ปทุมธานี 1 เอกพจน์ ปานแย้ม พรรคชาติไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ชนากานต์ ยืนยง พรรคประชาราช   เลือกตั้งใหม่
สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
สุทิน นพขำ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 พรพิมล ธรรมสาร พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ฤทธาคนี พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
พระนครศรีอยุธยา 1 สุรเชษฐ์ ชัยโกศล พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
พ้อง ชีวานันท์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พรรคชาติไทยพัฒนา   ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
2 สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วิทยา บุรณศิริ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
พิจิตร 1 นราพัฒน์ แก้วทอง พรรคประชาธิปัตย์  
วินัย ภัทรประสิทธิ์ พรรครวมชาติพัฒนา  
2 ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ พรรคชาติไทยพัฒนา   ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคชาติไทยพัฒนา   ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
พิษณุโลก 1 วรงค์ เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปัตย์  
นิยม ช่างพินิจ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ พรรคกิจสังคม   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 นคร มาฉิม พรรคประชาธิปัตย์  
จุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
เพชรบูรณ์ 1 จักรัตน์ พั้วช่วย พรรคเพื่อไทย  
วิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ พรรคชาติไทยพัฒนา   ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
สุทัศน์ จันทร์แสงศรี พรรคประชาธิปัตย์  
ณรงค์กร ชวาลสันตติ พรรคเพื่อไทย   เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 เอี่ยม ทองใจสด พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พรรคเพื่อไทย  
  เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ลพบุรี 1 กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทยพัฒนา   เลือกตั้งใหม่
ผ่องศรี ธาราภูมิ พรรคประชาธิปัตย์  
สุชาติ ลายน้ำเงิน พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 อำนวย คลังผา พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นิยม วรปัญญา พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สมุทรปราการ 1 อนุสรา ยังตรง พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ พรรคพลังประชาชน   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
สรชา วีรชาติวัฒนา พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่
อรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์ พรรคเพื่อไทย   เลือกตั้งใหม่
2 นที สุทินเผือก พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน / ย้ายจากพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553
จิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน / ย้ายจากพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553
3 ประชา ประสพดี พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นฤมล ธารดำรงค์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สมุทรสงคราม 1 รังสิมา รอดรัศมี พรรคประชาธิปัตย์  
สมุทรสาคร 1 ครรชิต ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สระบุรี 1 กัลยา รุ่งวิจิตรชัย พรรคประชาธิปัตย์  
ร้อยตรีปรพล อดิเรกสาร ไม่สังกัดพรรค   เดิมสังกัดพรรคเพื่อไทย แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
2 วีระพล อดิเรกสาร พรรคพลังประชาชน   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
องอาจ วงษ์ประยูร พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่
วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
สิงห์บุรี 1 ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคชาติไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่
สุโขทัย 1 สัมพันธ์ ตั้งเบญจผล พรรคประชาธิปัตย์  
วิรัตน์ วิริยะพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ พรรคกิจสังคม   ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
อารยะ ชุมดวง พรรคชาติไทยพัฒนา   ย้ายมาจากพรรคมัชฌิมาธิปไตย
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นิติวัฒน์ จันทร์สว่าง พรรคชาติไทยพัฒนา   เลือกตั้งใหม่
ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทยพัฒนา   เลือกตั้งใหม่
วราวุธ ศิลปอาชา พรรคชาติไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นพดล มาตรศรี พรรคชาติไทยพัฒนา   เลือกตั้งใหม่
2 เสมอกัน เที่ยงธรรม พรรคชาติไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
เจรจา เที่ยงธรรม พรรคชาติไทยพัฒนา   เลือกตั้งใหม่
ยุทธนา โพธสุธน พรรคชาติไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
พัชรี โพธสุธน พรรคชาติไทยพัฒนา   เลือกตั้งใหม่
อ่างทอง 1 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ภคิน ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทยพัฒนา   เลือกตั้งใหม่
ภราดร ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทยพัฒนา   ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
อุทัยธานี 1 ชาดา ไทยเศรษฐ์ พรรคชาติไทยพัฒนา   ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
นพดล พลเสน พรรคชาติไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
อดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ พรรคชาติไทยพัฒนา   เลือกตั้งใหม่

ภาคเหนือแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 สามารถ แก้วมีชัย พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
3 ละออง ติยะไพรัช พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
อิทธิเดช แก้วหลวง พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
เชียงใหม่ 1 ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 บุญทรง เตริยาภิรมย์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วิทยา ทรงคำ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นพคุณ รัฐผไท พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
3 จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ไกร ดาบธรรม พรรครวมชาติพัฒนา  
ประสิทธิ์ วุฒินันชัย พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
4 นรพล ตันติมนตรี พรรคเพื่อแผ่นดิน  
สุรพล เกียรติไชยากร พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
น่าน 1 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สิรินทร รามสูต พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
พะเยา 1 วิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
อรุณี ชำนาญยา พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ไพโรจน์ ตันบรรจง พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
แพร่ 1 วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นิยม วิวรรธนดิฐกุล พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ปานหทัย เสรีรักษ์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
แม่ฮ่องสอน 1 สมบัติ ยะสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
อดุลย์ วันไชยธนวงศ์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ลำปาง 1 กิตติกร โล่ห์สุนทร พรรคพลังประชาชน   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
สมโภช สายเทพ พรรคเพื่อไทย   เลือกตั้งใหม่
ธนาธร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วาสิต พยัคฆบุตร พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ลำพูน 1 อนุสรณ์ วงศ์วรรณ พรรคพลังประชาชน   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ขยัน วิพรหมชัย พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่
สถาพร มณีรัตน์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สงวน พงษ์มณี พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
อุตรดิตถ์ 1 ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วารุจ ศิริวัฒน์ พรรคกิจสังคม   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
กนก ลิ้มตระกูล พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 บุญรื่น ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
คมเดช ไชยศิวามงคล พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 ประเสริฐ บุญเรือง พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
พีระเพชร ศิริกุล พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นิพนธ์ ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ขอนแก่น 1 ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
จักริน พัฒน์ดำรงจิตร พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ภูมิ สาระผล พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ดวงแข อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
เรืองเดช สุพรรณฝ่าย พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
3 นวัธ เตาะเจริญสุข พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ปัญญา ศรีปัญญา พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
จตุพร เจริญเชื้อ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
4 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สุชาย ศรีสุรพล พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ชัยภูมิ 1 เจริญ จรรย์โกมล พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
มานะ โลหะวณิชย์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ พรรคชาติไทยพัฒนา   ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
2 สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย พรรคชาติไทย  
ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรคเพื่อไทย   เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
3 ปาริชาติ ชาลีเครือ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สุนทรี ชัยวิรัตนะ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นครพนม 1 ศุภชัย โพธิ์สุ พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคพลังประชาชน   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
สุริยา พรหมดี พรรคเพื่อไทย   เลือกตั้งใหม่
2 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
อลงกต มณีกาศ พรรคเพื่อแผ่นดิน  
นครราชสีมา 1 วัชรพล โตมรศักดิ์ พรรครวมชาติพัฒนา  
ประเสริฐ บุญชัยสุข พรรครวมชาติพัฒนา  
วรรณรัตน์ ชาญนุกูล พรรครวมชาติพัฒนา  
2 ประนอม โพธิ์คำ พรรคเพื่อแผ่นดิน  
จิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล พรรคเพื่อแผ่นดิน  
พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
3 บุญเลิศ ครุฑขุนทด พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ลินดา เชิดชัย พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
4 ทัศนียา รัตนเศรษฐ พรรครวมชาติพัฒนา  
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี พรรคเพื่อแผ่นดิน  
อนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ พรรคเพื่อแผ่นดิน  
5 ภิรมย์ พลวิเศษ พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ พรรครวมชาติพัฒนา  
6 มีชัย จิตต์พิพัฒน์ พรรคเพื่อแผ่นดิน  
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน / เลือกตั้งใหม่
พลพีร์ สุวรรณฉวี พรรคเพื่อแผ่นดิน  
บุรีรัมย์ 1 ประกิจ พลเดช พรรคพลังประชาชน  
ณัฐวุฒิ สุขเกษม พรรคภูมิใจไทย   เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคมัชฌิมาธิปไตย
พรชัย ศรีสุริยันโยธิน พรรคพลังประชาชน  
มาโนช เฮงยศมาก พรรคภูมิใจไทย   เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคมัชฌิมาธิปไตย
รุ่งโรจน์ ทองศรี พรรคพลังประชาชน  
สมนึก เฮงวาณิชย์ พรรคภูมิใจไทย   เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคมัชฌิมาธิปไตย
2 รังสิกร ทิมาตฤกะ พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ทรงศักดิ์ ทองศรี พรรคพลังประชาชน   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
จักรกฤษณ์ ทองศรี พรรคประชาราช   เลือกตั้งใหม่
มนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
3 สนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
4 ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคชาติไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
พีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ พรรคเพื่อแผ่นดิน   เลือกตั้งใหม่
โสภณ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
มหาสารคาม 1 สุทิน คลังแสง พรรคพลังประชาชน   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ขจิตร ชัยนิคม พรรคเพื่อไทย   เลือกตั้งใหม่
ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย   เลือกตั้งใหม่
จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สุรจิตร ยนต์ตระกูล พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 สรรพภัญญู ศิริไปล์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ไชยวัฒน์ ติณรัตน์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
มุกดาหาร 1 วิทยา บุตรดีวงค์ พรรคเพื่อแผ่นดิน  
วรศุลี เชาว์ศิริกุล พรรครวมชาติพัฒนา  
ยโสธร 1 รณฤทธิชัย คานเขต พรรคเพื่อแผ่นดิน  
ณิรัฐกานต์ ศรีลาภ พรรคประชาธิปัตย์  
2 พิกิฏ ศรีชนะ พรรคเพื่อแผ่นดิน  
พีรพันธุ์ พาลุสุข พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ร้อยเอ็ด 1 ฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วราวงษ์ พันธุ์ศิลา พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 นิสิต สินธุไพร พรรคพลังประชาชน   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ปิยะรัช หมื่นแสน พรรคเพื่อไทย   เลือกตั้งใหม่
ศักดา คงเพชร พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
กิตติ สมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
3 นพดล พลซื่อ พรรคเพื่อแผ่นดิน   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
รัชนี พลซื่อ   เลือกตั้งใหม่
นิรมิต สุจารี พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
เลย 1 ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
พัฒนา สังขทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 นันทนา ทิมสุวรรณ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ศรีสะเกษ 1 ธเนศ เครือรัตน์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ พรรคชาติไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
สุตา พรมดวง พรรคประชาราช   เลือกตั้งใหม่ / ลาออก
สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย   เลือกตั้งใหม่
ปวีณ แซ่จึง พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 วีระพล จิตสัมฤทธิ์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง พรรคพลังประชาชน   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
จิรวดี จึงวรานนท์ พรรคประชาราช   เลือกตั้งใหม่
3 อุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคมัชฌิมาธิปไตย
ธีระ ไตรสรณกุล พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สกลนคร 1 เฉลิมชาติ การุญ พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
นิยม เวชกามา พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 เสรี สาระนันท์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
จุมพฏ บุญใหญ่ ไม่สังกัดพรรค   เดิมสังกัดพรรคเพื่อไทย แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
3 พงษ์ศักดิ์ บุญศล พรรคพลังประชาชน  
อนุรักษ์ บุญศล พรรคเพื่อไทย   เลิอกตั้งใหม่
เกษม อุประ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สุรินทร์ 1 ฟาริดา สุไลมาน พรรคมาตุภูมิ   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
กิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ พรรคเพื่อแผ่นดิน   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ปกรณ์ มุ่งเจริญพร พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคมัชฌิมาธิปไตย
2 สาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ พรรคเพื่อแผ่นดิน   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ยรรยง ร่วมพัฒนา พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
กรรณิการ์ เจริญพันธ์ พรรคชาติไทยพัฒนา   ย้ายมาจากพรรคมัชฌิมาธิปไตย
3 ธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา พรรคเพื่อแผ่นดิน   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
มลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ พรรคเพื่อแผ่นดิน   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน / พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาล
ศุภรักษ์ ควรหา พรรคภูมิใจไทย   เลือกตั้งใหม่
เลิศศักดิ์ ทัศนเศรษฐ พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
หนองคาย 1 ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธ์ สุนทรชัย พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ชมภู จันทาทอง พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สมคิด บาลไธสง พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 ยุทธพงษ์ แสงศรี พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน / ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2554 เป็น ส.ส. ของจังหวัดบึงกาฬ
เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ พรรคเพื่อไทย  
ไตรรงค์ ติธรรม พรรคเพื่อไทย  
หนองบัวลำภู 1 ไชยา พรหมา พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
วิชัย สามิตร พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
พิษณุ หัตถสงเคราะห์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
อุดรธานี 1 พันตำรวจโทสุรทิน พิมานเมฆินทร์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
เชิดชัย วิเชียรวรรณ พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
อนันต์ ศรีพันธุ์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
2 ธีระชัย แสนแก้ว พรรคพลังประชาชน   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
เกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย   เลือกตั้งใหม่
ทองดี มนิสสาร พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ต่อพงษ์ ไชยสาส์น พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
3 ประสพ บุษราคัม พรรคพลังประชาชน  
ไชยยศ จิรเมธากร พรรคเพื่อแผ่นดิน   เลือกตั้งใหม่
จักรพรรดิ ไชยสาส์น พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
4 วิเชียร ขาวขำ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
อุบลราชธานี 1 วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ศุภชัย ศรีหล้า พรรคประชาธิปัตย์  
วุฒิพงษ์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
2 สุทธิชัย จรูญเนตร พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
รัฐกิตต์ ผาลีพัฒน์ พรรคชาติไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
อุดร ทองประเสริฐ พรรคเพื่อแผ่นดิน   เลือกตั้งใหม่
ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
3 ตุ่น จินตะเวช พรรคชาติไทยพัฒนา   ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
ศักดิ์ชัย จินตะเวช พรรคชาติไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
อุดร จินตะเวช พรรคชาติไทยพัฒนา   เลือกตั้งใหม่
สุชาติ ตันติวณิชชานนท์ พรรคเพื่อแผ่นดิน  
4 สุพล ฟองงาม พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
อิสสระ สมชัย พรรคประชาธิปัตย์  
อำนาจเจริญ 1 อภิวัฒน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์  
วิเชียร อุดมศักดิ์ พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน

ภาคใต้แก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์  
สาคร เกี่ยวข้อง พรรคประชาธิปัตย์  
พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์  
ชุมพร 1 ชุมพล จุลใส พรรคประชาธิปัตย์  
สราวุธ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์  
ธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ตรัง 1 สาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์  
สุกิจ อัถโถปกรณ์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 สมชาย โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์  
สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล พรรคประชาธิปัตย์  
นครศรีธรรมราช 1 นริศา อดิเทพวรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
อภิชาต ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์  
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์  
2 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์  
เทพไท เสนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ประกอบ รัตนพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 วิทยา แก้วภราดัย พรรคประชาธิปัตย์  
อภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์  
4 สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์  
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์  
นราธิวาส 1 แวมาฮาดี แวดาโอะ พรรคเพื่อแผ่นดิน  
เจะอามิง โตะตาหยง พรรคประชาธิปัตย์  
วัชระ ยาวอหะซัน พรรคชาติไทยพัฒนา   ย้ายมาจากพรรคชาติไทย
2 กูเฮง ยาวอหะซัน พรรคชาติไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นิอาริส เจตาภิวัฒน์ พรรคชาติไทยพัฒนา   เลือกตั้งใหม่
นัจมุดดีน อูมา พรรคมาตุภูมิ   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ปัตตานี 1 อันวาร์ สาและ พรรคประชาธิปัตย์  
อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม พรรคประชาธิปัตย์  
2 นิมุคตาร์ วาบา พรรคเพื่อแผ่นดิน  
ยุซรี ซูสารอ พรรคเพื่อแผ่นดิน  
พังงา 1 กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์  
จุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์  
พัทลุง 1 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์  
สุพัชรี ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์  
นริศ ขำนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ภูเก็ต 1 เรวัต อารีรอบ พรรคประชาธิปัตย์  
ทศพร เทพบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
ยะลา 1 ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
อับดุลการิม เด็งระกีนา พรรคประชาธิปัตย์  
ซูการ์โน มะทา พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ระนอง 1 วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์  
สงขลา 1 ประพร เอกอุรุ พรรคประชาธิปัตย์  
วินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์   เสียชีวิต
ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว   เลือกตั้งใหม่
เจือ ราชสีห์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 ถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์  
วิรัตน์ กัลยาศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
ลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์  
3 ศิริโชค โสภา พรรคประชาธิปัตย์  
นาราชา สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์  
สตูล 1 ฮอชาลี ม่าเหร็ม พรรคประชาธิปัตย์  
อสิ มะหะมัดยังกี พรรคประชาธิปัตย์  
สุราษฎร์ธานี 1 สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์   ลาออก
ธานี เทือกสุบรรณ   เลือกตั้งใหม่
ประพนธ์ นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์  
ชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
สุเทพ เทือกสุบรรณ   เลือกตั้งใหม่
2 เชน เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
สินิตย์ เลิศไกร พรรคประชาธิปัตย์  
นิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคตะวันออกแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 ธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา พรรคประชาธิปัตย์  
พงศ์เวช เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์  
ฉะเชิงเทรา 1 พิเชษฐ์ ตันเจริญ พรรคเพื่อแผ่นดิน  
อิทธิ ศิริลัทธยากร พรรคพลังประชาชน   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ณัชพล ตันเจริญ พรรคเพื่อแผ่นดิน   เลือกตั้งใหม่
2 วุฒิพงศ์ ฉายแสง พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ฐิติมา ฉายแสง พรรคเพื่อไทย   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ชลบุรี 1 ประมวล เอมเปีย พรรคประชาธิปัตย์  
บรรจบ รุ่งโรจน์ พรรคประชาธิปัตย์  
มานิตย์ ภาวสุทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 พจนารถ แก้วผลึก พรรคประชาธิปัตย์  
ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ไมตรี สอยเหลือง พรรคประชาธิปัตย์  
3 สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พรรคประชาธิปัตย์  
พลตำรวจตรีวีระ อนันตกูล พรรคประชาธิปัตย์  
ตราด 1 ธีระ สลักเพชร พรรคประชาธิปัตย์  
ปราจีนบุรี 1 ชยุต ภุมมะกาญจนะ พรรคกิจสังคม   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
สุนทร วิลาวัลย์ พรรคมัชฌิมาธิปไตย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
เกียรติกร พากเพียรศิลป์ พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่ / ย้ายมาจากพรรคมัชฌิมาธิปไตย / ศาลสั่งให้พ้นสมาชิกภาพ
อำนาจ วิลาวัลย์ พรรคภูมิใจไทย   เลือกตั้งใหม่
คงกฤช หงษ์วิไล พรรคเพื่อแผ่นดิน   ย้ายมาจากพรรคพลังประชาชน
ระยอง 1 สาธิต ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์  
วิชัย ล้ำสุทธิ พรรคประชาธิปัตย์  
2 ธารา ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์  
บัญญัติ เจตนจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์  
สระแก้ว 1 ฐานิสร์ เทียนทอง พรรคประชาราช  
ตรีนุช เทียนทอง พรรคประชาราช  
สรวงศ์ เทียนทอง พรรคประชาราช  

ภาคตะวันตกแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลโทมะ โพธิ์งาม พรรคเพื่อไทย