บรรพต ต้นธีรวงศ์

นายแพทย์ บรรพต ต้นธีรวงศ์ เป็นแพทย์ชาวไทย นักการเมืองชาวไทย ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข[1] เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน สังกัดพรรคประชาธิปัตย์[2]

ประวัติแก้ไข

น.พ.บรรพต ต้นธีรวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม. จากนั้นเข้าเรียนแพทย์จนจบปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นอกจากนั้น น.พ.บรรพต ยังจบการศึกษาระดับปริญญาโท MA.in Public Health, Johns Hopkins u., สหรัฐอเมริกา และสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาเอก PHD Buddhist Studies(Candidate) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Internationnal Program) ประกาศนียบัตรการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.รุ่น 1) สถาบันพระปกเกล้า

การทำงานแก้ไข

บรรพต ต้นธีรวงศ์ ทำงานเป็นแพทย์จนได้รับแต่งตั้งเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง และเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จนได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดคือ ที่ปรึกษาระดับ 10 กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์บรรพต เป็นอาจารย์สอนด้านการจัดการความขัดแย้ง และเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรด้านการจัดการความขัดแย้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ต่อมาได้เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์ โดยได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ กลุ่มจังหวัดที่ 7 ลำดับที่ 6 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาพลตรี มนูญกฤต รูปขจร ลาออก เขาจึงได้เลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส.แทน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551[3] ในขณะดำรงตำแหน่งเขาได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งกลุ่มไมตรีจิต รวมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรคการเมืองเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เป็นวิกฤตทางการเมืองและสังคมไทย[4]

ในปี 2554 เขาลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 60 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์[5] และในปี 2562 เขาลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 59 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์[6] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ทั้ง 2 ครั้ง

อ้างอิงแก้ไข