พรรคมัชฌิมาธิปไตย

พรรคมัชฌิมาธิปไตย (อังกฤษ: Neutral Democratic Party; ชื่อเดิม: พรรคมัชฌิมา[1]) เป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งโดยกลุ่มมัชฌิมา ซึ่งนำโดยนางอนงค์วรรณ เทพสุทิน (ภรรยานายสมศักดิ์ เทพสุทิน) และกลุ่มนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ อดีตเลขาธิการพรรคประชาราช มีนโยบายรวม 42 ข้อ โดยนโยบายหลัก ๆ ได้แก่ ขุดบ่อน้ำทั้งประเทศ 9 ล้านบ่อ, ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าตลอดสาย เหลือเพียง 15 บาทเป็นระยะเวลา 10 ปี, ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรในราคาที่สูง, เรียนฟรีจนถึงปริญญาตรี เพื่อสำหรับการเลือกตั้งในปลายปี พ.ศ. 2550

พรรคมัชฌิมาธิปไตย
หัวหน้านางอนงค์วรรณ เทพสุทิน
เลขาธิการนางพรทิวา นาคาศัย
ก่อตั้ง1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ยุบ2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (1 ปี 62 วัน)
ที่ทำการ131 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สีแดงและน้ำเงิน
เว็บไซต์
http://www.matchima.or.th
โฆษกนายศุภพรพงศ์ ชวนบุญ

ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติให้นายประชัยพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เนื่องจากวินิจฉัยว่า การยื่นใบลาออกของนายประชัยตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน ที่ประชุมของพรรคได้มีมติให้ นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน เป็นหัวหน้าคนใหม่สืบไป รวมทั้งได้เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค โดยมีทั้งหมด 14 คน แต่ยังคงนโยบายเดิม รวมทั้งเปลี่ยนที่ทำการพรรคใหม่จาก ชั้น 10 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นเลขที่ 131 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อันเป็นที่ตั้งเดิมของกลุ่มมัชฌิมา[2]

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรคแก้ไข

ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อพิจารณากรณี พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย ได้ลงมติ 4 ต่อ 1 เห็นชอบตามที่นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ประธาน กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง เสนอให้ส่งเรื่องถึงอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยยุบพรรคพรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย โดยมติเสียงข้างน้อย 1 เสียง คือ นายสมชัย จึงประเสริฐ กกต.ฝ่ายกิจการสอบสวนสอบสวน

ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ 8 ต่อ 1 สั่งยุบพรรคชาติไทยตามไปอีกพรรค โดยศาลฯได้วินิจฉัยว่ามีความผิดตามมาตรา 237 วรรค 2 และมาตรา 68 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ[3]

กรรมการผู้บริหารพรรคแก้ไข

 • นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน หัวหน้าพรรค
 • นางพรทิวา นาคาศัย เลขาธิการพรรค
 • พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย รองหัวหน้าพรรค
 • พันตำรวจโทบรรยิน ตั้งภากรณ์ รองหัวหน้าพรรค
 • นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา รองหัวหน้าพรรค
 • นายวีระศักดิ์ จินารัตน์ รองหัวหน้าพรรค
 • ร้อยเอกรชฏ พิสิษฐบรรณกร รองเลขาธิการพรรค
 • นายดิษฐ์อัชพณ สูตรสุคนธ์ รองเลขาธิการพรรค
 • นายศุภพรพงษ์ ชวนบุญ โฆษกพรรค
 • นายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ รองโฆษกพรรค

กรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตยชุดที่ถูกคำสั่งยุบพรรคแก้ไข

กรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตย ชุดที่ถูกคำสั่งยุบพรรค เป็นผลให้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี

 1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ หัวหน้าพรรค
 2. นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์ รองหัวหน้าพรรค
 3. นายสุนทร วิลาวัลย์ รองหัวหน้าพรรค (ถูก กกต.เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง)
 4. พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย รองหัวหน้าพรรค
 5. พันตำรวจโท บรรยิน ตั้งภากรณ์ รองหัวหน้าพรรค
 6. นายประดุจ มั่นหมาย รองหัวหน้าพรรค
 7. นายการุณ ใสงาม รองหัวหน้าพรรค
 8. นายธนพร ศรียากูล รองหัวหน้าพรรคและนายทะเบียนสมาชิกพรรค
 9. นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา รองหัวหน้าพรรค
 10. นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน เลขาธิการพรรค
 11. นายมนู มณีวัฒนา รองเลขาธิการพรรค
 12. ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร รองเลขาธิการพรรค
 13. นายสมบูรณ์ ทองบุราณ รองเลขาธิการพรรค
 14. นายสุวิช ชมพูนุทจินดา รองเลขาธิการพรรค
 15. นายศิลปิน บูรณศิลปิน เหรัญญิกพรรค
 16. นายณรงค์ พิริยอเนก โฆษกพรรค
 17. นายสมพร หลงจิ รองโฆษกพรรค
 18. นายศุภพรพงศ์ ชวนบุญ รองโฆษกพรรค
 19. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รองโฆษกพรรค
 20. พันตำรวจเอก สุเทพ สัตถาผล กรรมการบริหารพรรค
 21. นายชุมพร ขุณิกากรณ์ กรรมการบริหารพรรค
 22. นายเมธี ฉัตรจินดารัตน์ กรรมการบริหารพรรค
 23. นางมาลีรัตน์ แก้วก่า กรรมการบริหารพรรค
 24. นายคำนวณ เหมาะประสิทธิ์ กรรมการบริหารพรรค
 25. นายกฤษฎา สัจจกุล กรรมการบริหารพรรค
 26. นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ กรรมการบริหารพรรค
 27. นายนาวิน ขันธหิรัญ กรรมการบริหารพรรค
 28. นางบุษบา ยอดบางเตย กรรมการบริหารพรรค
 29. นายดิษฐ์อัชพณ สูตรสุคนธ์ กรรมการบริหารพรรค

นโยบายพรรคแก้ไข

 
ภาพการหาเสียงของผู้สมัครแบบแบ่งเขต พ.ศ. 2550 ในจังหวัดเชียงใหม่

พรรคมัชฌิมาธิปไตย มีนโยบายพรรค 42 ข้อ แบ่งออกเป็น 13 กลุ่ม คือ

 1. บททั่วไป
 2. ด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังและการลงทุน
 3. ด้านการคมนาคมขนส่ง
 4. ด้านแรงงาน
 5. ด้านการท่องเที่ยว
 6. ด้านพลังงาน
 7. ด้านการเพิ่มรายได้เกษตรกร
 8. ด้านที่ดินและแหล่งน้ำ
 9. ด้านการบริหารระบบราชการและส่วนท้องถิ่น
 10. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 11. ด้านสาธารณสุข
 12. ด้านการส่งเสริมกลุ่มสตรีและความมั่นคงของสถาบันครอบครัว
 13. ด้านกีฬา

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข