เปิดเมนูหลัก
"แดง" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ แดง (แก้ความกำกวม)
สีแดง
— รหัสสี —
Hex triplet #FF0000
RGBB (r, g, b) (255, 0, 0)
CMYKH (c, m, y, k) (0%, 100%, 100%, 0%)
HSV (h, s, v) (0°, 100%, 100%)

B: อยู่ในช่วง [0–255]
H: อยู่ในช่วง [0–100]

สีแดง คือสีมีความถี่ของแสงที่ต่ำที่สุด ที่ตามนุษย์สามารถแยกแยะได้ แสงสีแดงมีบริเวณช่วงคลื่นระหว่าง 630-760 นาโนเมตร สีแดงเป็นสีอย่างสีเลือดหรือสีชาด, ใช้ประกอบสิ่งต่าง ๆ บางอย่างโดยอนุโลมตามลักษณะสี เป็นชื่อเรียกเฉพาะ เช่น มดแดง ผ้าแดง

จัดเป็น 1 ในแม่สี 3 สี ร่วมกับสีเหลือง, สีน้ำเงิน

สัญลักษณ์ที่มีสีแดงแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

สีประจำสถาบันการศึกษาแก้ไข

เฉดสีเว็บแก้ไข

ชื่อที่ใช้ใน
HTML
R G B
Hex
ตัวอย่างสี
Indianred CD 5C 5C  
Lightcoral F0 80 80  
Salmon FA 80 72  
Darksalmon E9 96 7A  
Orangered FF 45 00  
Red FF 00 00  
Crimson DC 14 3C  
Firebrick B2 22 22  
Darkred 8B 00 00  

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (โดยมีอาจารย์ ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดทำสีไทยโทน ในการควบคุมและประสานงานเพื่อปรับสีประจำคณะวิชา)