ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

ร้อยตรีหญิง
ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
ม.ว.ม., ป.ช.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดำรงตำแหน่ง
20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก่อนหน้า มั่น พัธโนทัย
ถัดไป จุติ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช
ดำรงตำแหน่ง
24 กันยายน พ.ศ. 2551 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี สมชาย วงศ์สวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ดำรงตำแหน่ง
18 มีนาคม พ.ศ. 2555 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 มิถุนายน พ.ศ. 2499 (65 ปี)
นครราชสีมา ประเทศไทย
คู่สมรส ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี (เสียชีวิต)
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

เกิดวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2499 เป็นบุตรของนายเลิศ และนางตรูจิตต์ หงษ์ภักดี มีชื่อเล่นว่า นก สมรสกับว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี มีบุตร 3 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก พยาบาลศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก

ในปี พ.ศ. 2553 ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรุ่นที่ 11 และเป็นรุ่นเดียวกันกับนักการเมืองชื่อดังอีกหลายคน อาทินายสรอรรถ กลิ่นประทุม นายประจวบ ไชยสาส์น นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นายแพทย์บุรณัชย์ สมุทรักษ์ ฯลฯ

การทำงานแก้ไข

รับราชการแก้ไข

ระนองรักษ์ เริ่มรับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประจำโรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ชั้นยศ "ร้อยตรี" เมื่อปี พ.ศ. 2520 หลังจากนั้น 3 ปี จึงได้โอนมารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จนกระทั่งลาออกจากราชการเพื่อเข้าสู่งานการเมือง

งานการเมืองแก้ไข

ระนองรักษ์ ได้ลาออกจากราชการมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2549[1] แต่การเลือกตั้งถูกยกเลิกเป็นโมฆะ เนื่องมาจากเกิดการรัฐประหาร เดือนกันยายน พ.ศ. 2549

หลังจากการจัดตั้งรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 (ชุดของนายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง) และต่อเนื่องมาถึงในรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ด้วย[2] ต่อมาได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ[3] แต่ผลงานไม่โดดเด่น จนได้รับฉายาจากพรรคเพื่อไทย เป็น 1 ใน 10 รัฐมนตรีไร้ผลงาน ว่า "รัฐมนตรีไม่แคร์สื่อ"[4] ต่อมาหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ได้มีการปรับคณะรัฐมนตรี ทำให้ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ ถูกปรับออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี [5]

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ต่อมาจึงย้ายมาร่วมงานกับพรรคชาติพัฒนา และลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 5 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

การเมืองท้องถิ่นแก้ไข

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา[6] และดำรงตำแหน่งจนถึงปี พ.ศ. 2563 จึงพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2563

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
  4. เพื่อไทย ตั้งฉายา 10 รมต. ไร้ผลงาน[ลิงก์เสีย]
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รวม 18 ราย)
  6. กกต.รับรอง"ระนองรักษ์"เป็นนายก อบจ.เมืองย่าโม
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2553
  8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2552