ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี (23 มิถุนายน พ.ศ. 2499 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) เป็นอดีตนักการเมืองชาวไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ตำแหน่งสุดท้าย คือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยดำรงตำแหน่งนานถึง 8 ปี

ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
ระนองรักษ์ ภาพวาดในปี พ.ศ. 2550
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดำรงตำแหน่ง
20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก่อนหน้ามั่น พัธโนทัย
ถัดไปจุติ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช
ดำรงตำแหน่ง
24 กันยายน พ.ศ. 2551 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรีสมชาย วงศ์สวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ดำรงตำแหน่ง
18 มีนาคม พ.ศ. 2555 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด23 มิถุนายน พ.ศ. 2499
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
เสียชีวิต2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (66 ปี)
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองปวงชนชาวไทย (2527–2535)
ชาติพัฒนา (2535–2543)
ความหวังใหม่ (2543–2545)
ไทยรักไทย (2545–2549)
เพื่อแผ่นดิน (2550–2553)
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2553–2556)
เพื่อไทย (2556–2564)
ภูมิใจไทย (2564–2565)
คู่สมรสว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี (2522–2554) (เสียชีวิต)

ประวัติ แก้

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เกิดวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2499 เป็นบุตรของนายเลิศ หงษ์ภักดี และนางตรูจิตต์ หงษ์ภักดี มีชื่อเล่นว่า "นก" สมรสกับ ว่าที่ร้อยตรี ไพโรจน์ สุวรรณฉวี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีบุตรชาย 3 คน ได้แก่ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี, นายพีรพร สุวรรณฉวี และนายณัฐวัชร์ สุวรรณฉวี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก พยาบาลศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และระดับปริญญาโท จาก รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก

ในปี พ.ศ. 2553 ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรุ่นที่ 11 และเป็นรุ่นเดียวกันกับนักการเมืองชื่อดังอีกหลายคน อาทิ สรอรรถ กลิ่นประทุม ประจวบ ไชยสาส์น นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นายแพทย์บุรณัชย์ สมุทรักษ์ ฯลฯ

การทำงาน แก้

รับราชการ แก้

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประจำโรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ชั้นยศ "ร้อยตรี" เมื่อปี พ.ศ. 2520 หลังจากนั้น 3 ปี จึงได้โอนมารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จนกระทั่งลาออกจากราชการเพื่อเข้าสู่เส้นทางการเมือง

งานการเมือง แก้

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ได้สมัครและรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2549[1] แต่การเลือกตั้งถูกยกเลิกเป็นโมฆะ เนื่องมาจากเกิดการรัฐประหาร เดือนกันยายน พ.ศ. 2549

หลังจากนั้น เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ในการจัดตั้ง รัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ต่อเนื่องมาถึงในรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ด้วย[2] กระทั่งในสมัย รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พ.ศ. 2551 ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จนถึง พ.ศ. 2553

นอกจากนี้ ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ ยังดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 (ชุดของนายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง) และได้ลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ก่อนย้ายมาร่วมงานกับพรรคชาติพัฒนา และลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 5

การเมืองท้องถิ่น แก้

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา[3] และดำรงตำแหน่งจนถึงปี พ.ศ. 2563 เป็นเวลาทั้งหมด 8 ปี จนกระทั่งมีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2563

ถึงแก่อนิจกรรม แก้

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สิริอายุรวม 66 ปี[4] มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

รางวัลและเกียรติยศ แก้

 • รางวัล “10 ยอดสตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ” ปี พ.ศ. 2555
 • รางวัล ธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” รางวัลนักปกครองท้องถิ่นแห่งปี 2555
 • รางวัล “พระกินรี” รางวัล “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคบาท” ปี พ.ศ. 2556
 • รางวัล “ชาวพุทธตัวอย่าง” ปี พ.ศ. 2556
 • รางวัล “แม่ดีเด่นแห่งชาติ” ในส่วนกลาง ประเภท แม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปี พ.ศ. 2556
 • รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและผู้นำท้องถิ่นดีเด่น” ปี พ.ศ. 2557
 • รางวัล “สตรีดีเด่นด้านการเมืองท้องถิ่น” เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี 2557

หลักสูตรพิเศษ แก้

 • พ.ศ. 2553 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 11
 • พ.ศ. 2555 หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน รุ่นที่ 1
 • พ.ศ. 2556 หลักสูตรกฎหมายการปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 • พ.ศ. 2557 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

อ้างอิง แก้

 1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 2. "พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-10-12. สืบค้นเมื่อ 2011-04-18.
 3. กกต.รับรอง"ระนองรักษ์"เป็นนายก อบจ.เมืองย่าโม[ลิงก์เสีย]
 4. "อาลัย ร้อยตรีหญิง "ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี" อดีต รมต.ไอซีที เสียชีวิตแล้ว". คมชัดลึกออนไลน์. 2022-07-02. สืบค้นเมื่อ 2022-07-09.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓ เก็บถาวร 2011-01-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๒๙, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒ เก็บถาวร 2011-10-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๖๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
ก่อนหน้า ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ถัดไป
มั่น พัธโนทัย    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553)
  จุติ ไกรฤกษ์