สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 2

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 2 (10 ธันวาคม พ.ศ. 2480 - 11 กันยายน พ.ศ. 2481) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 182 คน โดยประเภทที่ 1 มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งแบ่งเขตทั้งหมด 78 คนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2480 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางตรง แบบรวมเขต ครั้งแรก ถือเกณฑ์ราษฎร 100,000 คน ต่อผู้แทนราษฎร 1 คน ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 78 คน และมีการแต่งตั้งเพิ่ม 13 คน

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 2
ชุดที่ 1 ชุดที่ 3
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศสยาม
ที่ประชุมพระที่นั่งอนันตสมาคม
วาระ10 ธันวาคม พ.ศ. 2480 – 11 กันยายน พ.ศ. 2481
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2480
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีพหลพลพยุหเสนา 5
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก182
ประธานพระยามานวราชเสวี
รองประธานคนที่ 1พระยาวิทุรธรรมพิเนตุ
รองประธานคนที่ 2พระประจนปัจจนึก
นายกรัฐมนตรีพระยาพหลพลพยุหเสนา

ประเภทที่ 2 มาจากการแต่งตั้งซึ่งเป็นชุดที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาจากสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ สิ้นสุดลง เนื่องจาก รัฐบาลพ่ายแพ้การลงมติในสภาฯ กรณี ส.ส. เสนอญัตติขอแก้ไขข้อบังคับการะประชุมของสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับวิธีการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

ประเภทที่ 1 แก้

  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง

มีรายนามดังนี้

พระนคร แก้

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
พระนคร 1 พระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันชิน)  
2 ร้อยตำรวจเอกเสวียน โอสถานุเคราะห์  
3 อรุณ ทองปัชโชติ   ศาลสั่งให้เลือกตั้งใหม่
  เลือกตั้งใหม่

ธนบุรี แก้

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ธนบุรี 1 ทองอยู่ พุฒพัฒน์  

ภาคกลาง แก้

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 ฮั้ว ตามไท  
ชัยนาท 1 พระยาวิชิตสรไกร (เอี่ยม ขัมพานนท์)  
นครนายก 1 พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ)  
นครปฐม 1 สมาน สุชาติกุล  
นครสวรรค์ 1 อรุณ แสงสว่างวัฒนะ  
2 ขุนอนุกูรประชากร (วงษ์ พยัคฆวิเชียร)  
นนทบุรี 1 ร้อยตำรวจเอกฟุ้ง ระงับภัย  
ปทุมธานี 1 ดาบทิว มะโนทัย  
พระนครศรีอยุธยา 1 ประเสริฐ ธารีสวัสดิ์  
2 เยื้อน พาณิชวิทย์  
พิจิตร 1 เพิ่ม วงศ์ทองเหลือ  
พิษณุโลก 1 หลวงสุทธิวุฒินฤเบศร์ (เจริญ สัตจอง)  
เพชรบูรณ์ 1 ขุนอนุสรสิทธิกรรม (ทองดี วัชโรทยาน)  
ลพบุรี 1 แฟ้ม วรพิทยุต  
สมุทรปราการ 1 ขุนชำนิอนุสาส์น (เส่ง เลาหะจินดา)  
สมุทรสงคราม 1 พระราชญาติรักษา (ประกอบ บุนนาค)  
สมุทรสาคร 1 ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอางค์ สุคนธวิท)  
สวรรคโลก 1 ทิม อติเปรมานนท์  
สระบุรี 1 ดิษฐ์ คัมภีรยศ  
สิงห์บุรี 1 อำไพ อิศรางกูร ณ อยุธยา  
สุพรรณบุรี 1 สว่าง สนิทพันธ์  
อ่างทอง 1 บุญศรี จันทนชาติ  
อุทัยธานี 1 พระยาวิทูรธรรมพิเนตุ (โต๊ะ อัมระนันท์)  

ภาคเหนือ แก้

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 ประยูร วิมุกตาคม  
2 นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์)  
เชียงใหม่ 1 พระศรีวรานุรักษ์ (ศรี บุญเฉลียว)  
2 อินทร สิงหเนตร  
3 สุวิชช พันธเศรษฐ  
น่าน 1 จำรัส มหาวงศนันท์  
แพร่ 1 ทอง กันทาธรรม  
แม่ฮ่องสอน 1 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์  
ลำปาง 1 แถม คมสัน  
2 สร้อย ณ ลำปาง  
ลำพูน 1 บุญมี ตุงคนาตร  
อุตรดิตถ์ 1 พึ่ง ศรีจันทร์  

ภาคอีสาน แก้

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
ขอนแก่น 1 โสภัณ ศุภธีระ  
2 ผล แสนสระดี  
ขุขันธ์ 1 เทพ โชตินุชิต  
2 พุฒเทศ กาญจนเสริม  
ชัยภูมิ 1 สอน พงศ์สุวรรณ  
นครพนม 1 พันธุ์ อินทุวงศ์  
นครราชสีมา 1 เลื่อน พงษ์โสภณ  
2 ร้อยตรีปุ่น สิทธิเวทย์  
3 เอี่ยม สุภาพกุล  
บุรีรัมย์ 1 ทัน พรหมมิทธิกุล  
มหาสารคาม 1 ขุนจรรยาวิเศษ (บุณยนิตย์ บุญเที่ยง)  
2 ทองดี ณ กาฬสินธุ์  
3 จำลอง ดาวเรือง  
ร้อยเอ็ด 1 ถวิล อุดร  
2 เขมชาติ บุณยรัตพันธ์  
เลย 1 เฉลิม ศรีประเสริฐ  
สกลนคร 1 เตียง ศิริขันธ์  
สุรินทร์ 1 ปรึกษ์ แก้วปลั่ง  
2 บรรณ์ สวันตรัจฉ์  
หนองคาย 1 ขุนวรสิษฐดรุณเวทย์ (นารถ อินทุสมิต)  
อุดรธานี 1 อ้วน นาครทรรพ  
อุบลราชธานี 1 ทองอินทร์ ภูริพัฒน์  
2 ทิม ภูริพัฒน์  
3 ฟอง สิทธิธรรม  
4 เลียง ไชยกาล  

ภาคใต้ แก้

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 ทองใบ สุคนธกนิษฐ  
ชุมพร 1 พันตรีหลวงอภิบาลภูวนาถ (สังข์ นาควัจนะ)  
ตรัง 1 เชือน สวัสดิปาณี  
นครศรีธรรมราช 1 ฉ่ำ จำรัสเนตร  
2 ขุนบุรณวาท (พร้อย ณ นคร)  
นราธิวาส 1 อดุลย์ ณ สายบุรี  
ปัตตานี 1 พระพิพิธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร)  
พังงา 1 โมรา ณ ถลาง  
พัทลุง 1 ถัด พรหมมาณพ  
ภูเก็ต 1 ขุนชินสถานพิทักษ์ (ตันยู่อี๋ ตันทวณิช)  
ยะลา 1 แวและ เบญอาบัชร์  
ระนอง 1 ยกเสียง เหมะภูติ  
สงขลา 1 เอื้อน ณ สงขลา  
2 กล่อม สระโพธิกุล   เสียชีวิต
เจือ ศรียาภัย   เลือกตั้งใหม่
สตูล 1 สงวน ณ นคร  
สุราษฎร์ธานี 1 วุฒิ สุวรรณรักษ์  

ภาคตะวันออก แก้

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 วงศ์ เว้นชั่ว  
ฉะเชิงเทรา 1 นิ่ม เรืองเกษตร  
ชลบุรี 1 เสงี่ยม เจริญฮวด  
ตราด 1 เฉลา เตาลานนท์  
ปราจีนบุรี 1 ดาบสงวน พยุงพงศ์  
ระยอง 1 เสกล เจตสมมา  

ภาคตะวันตก แก้

จังหวัด เขต รายนาม สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พิพัฒน์ (เต็ก) ภังคานนท์  
ตาก 1 หมัง สายชุ่มอินทร์  
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ทองสืบ ศุภมาร์ค  
เพชรบุรี 1 ร้อยเอกหลวงบำราบประทุษฐ (นิล จุฑานนท์)  
ราชบุรี 1 กิมเส็ง (โกศล) สินธุเสก  

ประเภทที่ 2 แก้

ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาจาก สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1

  ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง
รายนาม[1] สมาชิกภาพ หมายเหตุ
หลวงกาจสงคราม (กาจ กาจสงคราม)  
หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (ค้วน จินตะคุณ)  
พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร)  
หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์)  
หลวงขจรเดชะ (เลื่อง นิมิบุตร์)  
จิบ ศิริไพบูลย์  
ชลิต กุลกำม์ธร  
หลวงชาญสงคราม (พาน ชาลิจันทร์)  
ชุณห์ ปิณฑานนท์  
ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม  
หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี)  
หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันท์)  
ดิเรก ชัยนาม  
หลวงเดชาติวงศ์วราวัฒน์ (หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์)  
ตั้ว ลพานุกรม  
ทวี บุณยเกตุ  
ทองหล่อ ขำหิรัญ  
ทิพย์ ประสานสุข  
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)  
หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์)  
หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์)  
หลวงนาวาจิตร (ผัน อำไภวัลย์)  
พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน จามรมาน)  
หลวงนิเทศกลกิจ (กลาง โรจนเสนา)  
ขุนนิรันดรชัย (สเหวก นีลัญชัย)  
เนตร์ พูนวิวัฒน์  
น้อม เกตุนุติ  
พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)  
ประจวบ บุญนาค  
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)  
พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญ-หลง)  
พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส)  
ประเสริฐ ศุขสมัย  
พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)  
หลวงพินิจยุทธศิลป์ (เปรื่อง พรโสภณ)  
หลวงพิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม)  
พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)  
มังกร สามเสน  
หลวงพรหมโยธี (มังกร พรหมโยธี)  
ยล สมานนท์  
หลวงรณสิทธิพิชัย (เจือ กาญจนนินทุ)  
หลวงรวบรัดสปัตพล (สอน บุญใหญ่)  
พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม ทรรทรานนท์)  
ขุนเรืองวีรยุทธ์ (บุญเรือง วีระหงส์)  
เล้ง ศรีสมวงศ์  
วัน รุยาพร  
หลวงวิจิตรวาทการ (กิมเหลียง วัฒนปฤดา)  
พระวิชัยยุทธเดชาคนี (กั่ง บุณยคุปต์)  
หลวงวิชิตสงคราม (จิ๊ด ยุวนวรรธนะ)  
หลวงวิภาครัฐกิจ (ศุข เมนะรุจิ)  
วิลาศ โอสถานนท์  
หลวงวีระโยธา (ถวิล ศิริทรัพย์)  
พระเวชยันตรังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์)  
พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)  
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)  
หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)  
สงบ จรูญพร  
หลวงสวัสดิ์รณรงค์ (สวัสดิ์ ดาระสวัสดิ์)  
หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดล บุนนาค)  
หลวงสฤษฎยุทธศิลป (เพียร พิริยะโยธิน)  
พระสงครามภักดี (แม้น เหมะจุฑา)  
พระสังวรยุทธกิจ (สังวรณ์ สุวรรณชีพ)  
พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส)  
หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)  
ขุนปลดปรปักษ์ (ปลด ภาณุสะวะ)  
ขุนศรีศรากร (ชลอ ศรีธนากร)  
พระสุธรรมวินิจฉัย (ชม วณิกเกียรติ)  
หลวงสุนทรเทพหัสดิน (สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา)  
หลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล)  
ขุนโสภณรณกิจ (เข็ม โลจายะ)  
หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร์ พึ่งพระคุณ)  
พระยาอนุสสรธุระการ (จ่าง วัจนะพุกกะ)  
พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค)  
อุดม สนิทวงศ์  
พระอุดมโยธาธิรุต (สด รัตนาวดี)  
หลวงอรรถกิตติกำจร (กลึง พนมยงค์)  
หลวงอรรถสารประสิทธิ์ (ทองเย็น หลีละเมียร)  

ผู้ดำรงตำแหน่ง แก้

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พระยามานวราชเสวี

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง พระยาวิทุรธรรมพิเนตุ

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง พันเอกพระประจนปัจจนึก (ออกจากตำแหน่ง พ.ศ. 2481)

อ้างอิง แก้

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 เล่ม 50 หน้า 816 วันที่ 9 ธันวาคม 2476

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้