คณะรัฐมนตรีสยาม คณะที่ 8

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 8 ของไทย (21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481)

คณะรัฐมนตรีพหลพลพยุหเสนา 5
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 8 แห่งราชอาณาจักรสยาม
พ.ศ. 2480 - พ.ศ. 2481
วันแต่งตั้ง21 ธันวาคม​ พ.ศ. 2480
วันสิ้นสุด16 ธันวาคม พ.ศ.​ 2481
(0 ปี 360 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
นายกรัฐมนตรีพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
จำนวนรัฐมนตรีทั้งหมด21
พรรคร่วมรัฐบาลคณะราษฎร
ประวัติ
การเลือกตั้ง7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480
สิ้นสุดจากการเลือกตั้ง12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481
สภานิติบัญญัติสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 2
วาระสภานิติบัญญัติ10 ธันวาคม พ.ศ. 2480 – 11 กันยายน พ.ศ. 2481
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีสยาม คณะที่ 7
ถัดไปคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 9
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 8 ของไทย (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) ร.อ.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, (ถัดมา) พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี, (ถัดมา) พ.อ.แปลก พิบูลสงคราม, (ถัดมา) ปรีดี พนมยงค์, (ขวาสุดแถวแรก), พ.อ. พระยาฤทธิ์อัคเนย์ (ถัดมา), ดิเรก ชัยนาม (ไม่ได้อยู่ในคณะรัฐมนตรี), (แถวกลางที่ 4 จากซ้าย) พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร, (ซ้ายสุด) จิตร ณ สงขลา, (แถวบนซ้ายสุด) หลวงชำนาญยุทธศิลป์, (ที่ 3 จากซ้าย) ควง อภัยวงศ์

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) นายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประกอบด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) และ นายพลเอก เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่น อินทรโยธิน) ลงนามในประกาศ

พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

แก้

ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีดังนี้

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี   ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง   แต่งตั้งเพิ่ม   เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
  รัฐมนตรีลอย   ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น   ออกจากตำแหน่ง
      คณะราษฎร
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 8 ของไทย
ตำแหน่ง ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ ที่มา
นายกรัฐมนตรี * นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
กลาโหม   1 นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
  2 นายพันเอก พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก)   8 กรกฎาคม พ.ศ. 2481[1] 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481  
การคลัง   3 พระยาไชยยศสมบัติ (เสริม กฤษณามระ)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481  
การต่างประเทศ   4 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
เกษตราธิการ   5 นายพันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481  
  6 นายนาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
ธรรมการ   7 นายนาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
มหาดไทย   8 นายนาวาตรี หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
  9 นายพันตำรวจเอก หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร พึ่งพระคุณ)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
ยุติธรรม   10 เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร์ ณ สงขลา)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
เศรษฐการ   11 นายพันเอก พระบริภัณธ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481  
  12 นายพันเอก หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันทน์)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
  13 หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
  14 หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูทะเตมีย์)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
  15 นายนาวาเอก พระยาวิจารณจักรกิจ (บุญชัย หรือ บุญรอด สวาทะสุข)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481  
  16 หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
  17 นายนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
  18 พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481  
  นายพันเอก พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก)   21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2481   แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
  19 นายพันตรี หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด)   8 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481  
  20 พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ)   8 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481  

การแถลงนโยบายของรัฐบาล

แก้

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2480 และได้รับความไว้วางใจจากสภาในวันเดียวกัน

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี

แก้

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลงเพราะเหตุที่สภาผู้แทนราษฎรที่ให้ความไว้วางใจแก่คณะรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2481 โดยพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรีนี้รักษาการไปจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 อันเป็นวันที่ตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ตามรัฐธรรมนูญ

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้