รัฐมนตรีลอย (อังกฤษ: minister without portfolio) เป็นรัฐมนตรีที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเจาะจง หรือรัฐมนตรีที่ไม่ได้ประจำกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง ตำแหน่งที่มีแต่ในนามนี้ มักพบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ปกครองโดยรัฐบาลผสม และคณะรัฐมนตรีที่อำนาจการตัดสินใจ ซึ่งรัฐมนตรีลอยแม้ว่าจะไม่ดำรงตำแหน่งหรือประจำกระทรวงใดชัดเจน แต่มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงในการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ในบางประเทศที่ฝ่ายบริหารไม่ได้ประกอบด้วยพรรคร่วมรัฐบาล และ ที่พบบ่อยครั้งกว่าคือ ประเทศที่ประธานาธิบดีเป็นประมุข อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา ตำแหน่งดังกล่าว หรือตำแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรีลอย มักพบได้น้อย