สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 8 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 8 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

ประวัติศาสตร์ทั่วไปแก้ไข

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดอุดรธานีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ ขุนรักษาธนากร (กลึง เพาทธทัต)

จำนวนสมัยแก้ไข

จำนวนสมัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
1 อารมย์ ศิริสุวรรณ อาภรณ์ สาราคำ หลวงวิวิธสุรการ โสภณ วีรชัย สุรยุทธ กิติราช สมศักดิ์ วรคามิน สมศักดิ์ เชยกำแหง สมภาพ ศรีวรขาน สมเจตน์ ฤกษะสุต สม วาสนา สกรรจ์ สามเสน ศรี สงคราม วิวัฒน์ อินทรอุดม วรพจน์วงศ์สง่า ขุนสรไกรพิศิษฐ รสพิมล จิรเมธากร ไพรัช นุชิต พิมพ์ มหาพินิจ ปณิธาน ธาระวาณิช ธีรดา สนิทวงศ์ชัย ทิม จันสร ทองสวย สหัสทัศน์ เติม สืบพันธุ์ ดำรง ดาราธรรม โชคสมาน สีลาวงษ์ เชิดชัย วิเชียรวรรณ จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ จำรัส มัฆนาโส เกษม ปทุมเวียง ขุนรักษาธนากร
2 เทียบจุฑา ขาวขำ อรรถพล สนิทวงศ์ชัย แสวง พิบูลย์สราวุธ สุพรรณ สุปัญญา สะไกร สามเสน วุฒิชัย แสนประสิทธิ์ วิเชียร เวชสวรรค์ วิชัย เอี่ยมวงศ์ พูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ ธีระยุทธ วานิชชัง ธราพงษ์ สีลาวงษ์ ไตรภพ เมาะราษี ไชยา พรหมา เกียรติอุดม เมนะสวัสดิ์ อ้วน นาครทรรพ
3 อนันต์ ศรีพันธุ์ จักรพรรดิ ไชยสาส์น เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม สุรทิน พิมานเมฆินทร์ สวน พรหมประกาย ธีระชัย แสนแก้ว เตือนใจ นุอุปละ ต่อพงษ์ ไชยสาส์น ดิเรก หลักคำ
4 ศราวุธ เพชรพนมพร สมคิด ศรีสังคม ประยูร สุรนิวงศ์ ทองดี มนิสสาร ญวง เอี่ยมศิลา
5 วิเชียร ขาวขำ ขจิตร ชัยนิคม ไชยยศ จิรเมธากร เกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
6 สุรชาติ ชำนาญศิลป์ วิชัย ชัยจิตวณิชกุล ประสพ บุษราคัม บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์
7 ประจวบ ไชยสาส์น เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย รักเกียรติ สุขธนะ

เขตการเลือกตั้งแก้ไข

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489 2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2491 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2500/1 4 คน (เขตละ 4 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 6 คน (เขตละ 6 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานี, อำเภอหนองวัวซอ และ กิ่งอำเภอกุดจับ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอกุมภวาปี, อำเภอหนองบัวลำภู, อำเภอเพ็ญ, อำเภอบ้านดุง, อำเภอหนองหาน, อำเภอศรีธาตุ และ กิ่งอำเภอโนนสะอาด
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอน้ำโสม, อำเภอบ้านผือ, อำเภอนากลาง, อำเภอโนนสัง, อำเภอศรีบุญเรือง และ กิ่งอำเภอสุวรรณคูหา
8 คน (เขต 1 และเขต 2 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอน้ำโสม, อำเภอบ้านผือ, อำเภอเพ็ญ, อำเภอหนองหาน, อำเภอบ้านดุง, อำเภอศรีธาตุ, กิ่งอำเภอสร้างคอม และ กิ่งอำเภอวังสามหมอ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองอุดรธานี, อำเภอนากลาง, กิ่งอำเภอกุดจับ และ กิ่งอำเภอสุวรรณคูหา
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกุมภวาปี, อำเภอหนองบัวลำภู, อำเภอโนนสัง, อำเภอศรีบุญเรือง, อำเภอหนองวัวซอ และ กิ่งอำเภอโนนสะอาด
9 คน (3 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานี, อำเภอกุดจับ, อำเภอเพ็ญ และอำเภอหนองวัวซอ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอกุมภวาปี, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอศรีธาตุ, อำเภอหนองหาน, อำเภอบ้านดุง, กิ่งอำเภอสร้างคอม, กิ่งอำเภอวังสามหมอ, กิ่งอำเภอไชยวาน และ กิ่งอำเภอทุ่งฝน
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอหนองบัวลำภู, อำเภอน้ำโสม, อำเภอบ้านผือ, อำเภอนากลาง, อำเภอศรีบุญเรือง, อำเภอโนนสัง และ กิ่งอำเภอสุวรรณคูหา
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานี, อำเภอเพ็ญ และอำเภอกุดจับ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองบัวลำภู, อำเภอศรีบุญเรือง, อำเภอน้ำโสม, อำเภอบ้านผือ, อำเภอนากลาง และอำเภอสุวรรณคูหา
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกุมภวาปี, อำเภอโนนสัง, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอหนองวัวซอ, อำเภอศรีธาตุ และ กิ่งอำเภอหนองแสง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอหนองหาน, อำเภอวังสามหมอ, อำเภอบ้านดุง, กิ่งอำเภอสร้างคอม, กิ่งอำเภอไชยวาน และ กิ่งอำเภอทุ่งฝน
10 คน (เขต 1 และเขต 2 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 3 และเขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานี, อำเภอเพ็ญ และ กิ่งอำเภอสร้างคอม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองบัวลำภู, อำเภอกุดจับ, อำเภอน้ำโสม, อำเภอบ้านผือ, อำเภอนากลาง และอำเภอสุวรรณคูหา
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกุมภวาปี, อำเภอศรีธาตุ, อำเภอวังสามหมอ, อำเภอหนองหาน, อำเภอบ้านดุง, กิ่งอำเภอทุ่งฝน และ กิ่งอำเภอไชยวาน
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอศรีบุญเรือง, อำเภอโนนสัง, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอหนองวัวซอ, และ กิ่งอำเภอหนองแสง
11 คน (เขต 1–3 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2531 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอเพ็ญ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองบัวลำภู, อำเภอนากลาง, อำเภอสุวรรณคูหา, อำเภอบ้านผือ, อำเภอน้ำโสม และ กิ่งอำเภอนายูง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบ้านดุง, อำเภอหนองหาน, อำเภอไชยวาน, อำเภอศรีธาตุ, อำเภอวังสามหมอ, กิ่งอำเภอทุ่งฝน และ กิ่งอำเภอสร้างคอม
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอกุมภวาปี, อำเภอศรีบุญเรือง, อำเภอกุดจับ, อำเภอโนนสัง, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอหนองวัวซอ และอำเภอหนองแสง
12 คน (4 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอเพ็ญ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองบัวลำภู, อำเภอนากลาง, อำเภอสุวรรณคูหา, อำเภอบ้านผือ, อำเภอน้ำโสม และ กิ่งอำเภอนายูง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบ้านดุง, อำเภอหนองหาน, อำเภอไชยวาน, อำเภอศรีธาตุ, อำเภอวังสามหมอ, อำเภอทุ่งฝน และอำเภอสร้างคอม
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอกุมภวาปี, อำเภอศรีบุญเรือง, อำเภอกุดจับ, อำเภอโนนสัง, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอหนองวัวซอ และอำเภอหนองแสง
พ.ศ. 2535/2 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอเพ็ญ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองบัวลำภู, อำเภอนากลาง, อำเภอสุวรรณคูหา, อำเภอบ้านผือ, อำเภอน้ำโสม และ กิ่งอำเภอนายูง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบ้านดุง, อำเภอหนองหาน, อำเภอไชยวาน, อำเภอศรีธาตุ, อำเภอวังสามหมอ, อำเภอทุ่งฝน, อำเภอสร้างคอม และ กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอกุมภวาปี, อำเภอศรีบุญเรือง, อำเภอกุดจับ, อำเภอโนนสัง, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอหนองวัวซอ และอำเภอหนองแสง
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอเพ็ญ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองหาน, อำเภอสร้างคอม, อำเภอบ้านดุง, อำเภอทุ่งฝน, อำเภอไชยวาน, อำเภอวังสามหมอ, กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ และ กิ่งอำเภอกู่แก้ว
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกุดจับ, อำเภอบ้านผือ, อำเภอหนองวัวซอ, อำเภอน้ำโสม และ กิ่งอำเภอนายูง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอกุมภวาปี, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอหนองแสง และอำเภอศรีธาตุ
10 คน (เขต 1 และเขต 2 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 3 และเขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอเพ็ญ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองหาน, อำเภอสร้างคอม, อำเภอบ้านดุง, อำเภอทุ่งฝน, อำเภอไชยวาน, อำเภอวังสามหมอ, กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ และ กิ่งอำเภอกู่แก้ว
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกุดจับ, อำเภอบ้านผือ, อำเภอหนองวัวซอ, อำเภอน้ำโสม และอำเภอนายูง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอกุมภวาปี, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอหนองแสง และอำเภอศรีธาตุ
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานี [เฉพาะเขตเทศบาลนครอุดรธานี (ยกเว้นชุมชนบ้านนาดี ชุมชนบ้านหนองหิน ชุมชนบ้านช้าง ชุมชนบ้านโพนบก ชุมชนบ้านหนองตูม และชุมชนบ้านหนองใหญ่)]
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองอุดรธานี [เฉพาะเขตเทศบาลนครอุดรธานี (เฉพาะชุมชนบ้านนาดี ชุมชนบ้านหนองหิน ชุมชนบ้านช้าง ชุมชนบ้านโพนบก ชุมชนบ้านหนองตูม และชุมชนบ้านหนองใหญ่) ตำบลนาข่า ตำบลหนองบัว (นอกเขตเทศบาลนครอุดรธานี) ตำบลหมูม่น ตำบลเชียงยืน ตำบลหนองนาคำ ตำบลกุดสระ ตำบลนาดี ตำบลบ้านเลื่อม ตำบลเชียงพิณ ตำบลสามพร้าว ตำบลบ้านจั่น และตำบลหนองขอนกว้าง (นอกเขตเทศบาลนครอุดรธานี)]
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลบ้านขาวและตำบลนากว้าง), อำเภอเพ็ญ และอำเภอสร้างคอม
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลบ้านตาด ตำบลหนองไฮ ตำบลโคกสะอาด ตำบลนิคมสงเคราะห์ ตำบลโนนสูง และตำบลหนองไผ่), อำเภอโนนสะอาด, อำเภอหนองแสง และอำเภอหนองวัวซอ (เฉพาะตำบลหนองบัวบาน)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอบ้านดุงและอำเภอทุ่งฝน
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอหนองหาน, อำเภอพิบูลย์รักษ์ และ กิ่งอำเภอกู่แก้ว (เฉพาะตำบลโนนทองอินทร์และตำบลค้อใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอวังสามหมอ, อำเภอศรีธาตุ, อำเภอไชยวาน และ กิ่งอำเภอกู่แก้ว (ยกเว้นตำบลโนนทองอินทร์ และตำบลค้อใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอกุมภวาปี และ กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอกุดจับ, อำเภอบ้านผือ (เฉพาะตำบลเขือน้ำ ตำบลคำบง ตำบลโนนทอง และตำบลหนองหัวคู) และอำเภอหนองวัวซอ (ยกเว้นตำบลหนองบัวบาน)
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภอน้ำโสม, อำเภอนายูง และอำเภอบ้านผือ (ยกเว้นตำบลเขือน้ำ ตำบลคำบง ตำบลโนนทอง และตำบลหนองหัวคู)
10 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานี, อำเภอหนองแสง และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองหาน, อำเภอกุมภวาปี, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอศรีธาตุ, อำเภอไชยวาน, อำเภอวังสามหมอ และอำเภอกู่แก้ว
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเพ็ญ, อำเภอสร้างคอม, อำเภอบ้านดุง, อำเภอทุ่งฝน และอำเภอพิบูลย์รักษ์
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบ้านผือ, อำเภอน้ำโสม, อำเภอนายูง, อำเภอกุดจับ และอำเภอหนองวัวซอ
10 คน (เขต 1 และเขต 2 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 3 และเขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะเขตเทศบาลนครอุดรธานี เขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง เขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น และตำบลบ้านเลื่อม)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลนิคมสงเคราะห์ ตำบลหนองบัว ตำบลนาดี ตำบลเชียงพิณ ตำบลโนนสูง ตำบลหมูม่น ตำบลเชียงยืน ตำบลหนองนาคำ ตำบลกุดสระ ตำบลสามพร้าว ตำบลบ้านจั่น ตำบลหนองขอนกว้าง ตำบลโคกสะอาด และตำบลหนองไผ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลบ้านขาว ตำบลนากว้าง และตำบลนาข่า), อำเภอเพ็ญ และอำเภอสร้างคอม
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบ้านดุง, อำเภอทุ่งฝน และอำเภอพิบูลย์รักษ์ (ยกเว้นตำบลดอนกลอย)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอกุมภวาปี (เฉพาะตำบลผาสุก ตำบลเชียงแหว และตำบลแชแล), อำเภอหนองหาน, อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และอำเภอพิบูลย์รักษ์ (เฉพาะตำบลดอนกลอย)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอวังสามหมอ, อำเภอศรีธาตุ, อำเภอไชยวาน และอำเภอกู่แก้ว
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอกุมภวาปี (ยกเว้นตำบลผาสุก ตำบลเชียงแหว และตำบลแชแล), อำเภอโนนสะอาด และอำเภอหนองแสง
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลหนองไฮและตำบลบ้านตาด), อำเภอบ้านผือ (เฉพาะตำบลคำบง ตำบลเขือน้ำ และตำบลหนองหัวคู), อำเภอกุดจับ และอำเภอหนองวัวซอ
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอบ้านผือ (ยกเว้นตำบลคำบง ตำบลเขือน้ำ และตำบลหนองหัวคู), อำเภอน้ำโสม และอำเภอนายูง
9 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะเขตเทศบาลนครอุดรธานี เขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง เขตเทศบาลตำบลหนองบัว และตำบลนาดี)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเพ็ญ, อำเภอพิบูลย์รักษ์ (ยกเว้นตำบลนาทราย) และอำเภอเมืองอุดรธานี [เฉพาะตำบลนาข่า ตำบลบ้านขาว ตำบลนากว้าง ตำบลกุดสระ ตำบลหมูม่น (นอกเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง) ตำบลหนองบัว (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัว) และตำบลสามพร้าว (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัว)]
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสร้างคอม, อำเภอบ้านดุง, อำเภอทุ่งฝน และอำเภอพิบูลย์รักษ์ (เฉพาะตำบลนาทราย)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอหนองหาน, อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และอำเภอเมืองอุดรธานี [เฉพาะตำบลหนองไผ่ ตำบลโนนสูง ตำบลหนองขอนกว้าง (ในเขตเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง) และตำบลหนองนาคำ (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัว)]
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอกู่แก้ว, อำเภอไชยวาน, อำเภอวังสามหมอ, อำเภอศรีธาตุ และอำเภอกุมภวาปี (เฉพาะตำบลเวียงคำ ตำบลสีออ และตำบลท่าลี่)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอโนนสะอาด, อำเภอหนองแสง, อำเภอกุมภวาปี (ยกเว้นตำบลเวียงคำ ตำบลสีออ และตำบลท่าลี่) และอำเภอเมืองอุดรธานี [เฉพาะตำบลบ้านตาด ตำบลบ้านจั่น และตำบลหนองขอนกว้าง (ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น)]
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอหนองวัวซอ, อำเภอกุดจับ และอำเภอเมืองอุดรธานี [(เฉพาะตำบลหนองไฮ ตำบลโคกสะอาด ตำบลนิคมสงเคราะห์ ตำบลเชียงยืน ตำบลบ้านเลื่อม (นอกเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง) และตำบลเชียงพิณ (นอกเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง)]
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอบ้านผือ, อำเภอน้ำโสม และอำเภอนายูง
  8 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแก้ไข

ชุดที่ 1–3; พ.ศ. 2476–2481แก้ไข

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 ขุนรักษาธนากร (กลึง เพาทธทัต)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายอ้วน นาครทรรพ
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 ร้อยโท ขุนสรไกรพิศิษฐ (ประจวบ มหาขันธ์)

ชุดที่ 4; พ.ศ. 2489แก้ไข

เขต ชุดที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2489 ชุดที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 นายอ้วน นาครทรรพ นายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์
2 นายสวน พรหมประกาย

ชุดที่ 5; พ.ศ. 2491–2492แก้ไข

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์
นายสวน พรหมประกาย
พ.ศ. 2492 นายทิม จันสร (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 7; พ.ศ. 2495แก้ไข

      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495
1 หลวงวิวิธสุรการ
2 นายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์
3 นายสวน พรหมประกาย

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500แก้ไข

      พรรคเสรีประชาธิปไตย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสหภูมิพรรคชาติสังคม
ชุดที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2500
นายญวง เอี่ยมศิลา
นายเกษม ปทุมเวียง นายศรี สงคราม
นายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์
นายพิมพ์ มหาพินิจ นายวรพจน์ วงศ์สง่า

ชุดที่ 10; พ.ศ. 2512แก้ไข

      พรรคสหประชาไทย
      พรรคเสรีประชาธิปไตย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 นายแสวง พิบูลย์สราวุธ
2 นายญวง เอี่ยมศิลา
3 นายสกรรจ์ สามเสน
4 นายสะไกร สามเสน
5 นายวิวัฒน์ อินทรอุดม
6 พันเอก สมคิด ศรีสังคม

ชุดที่ 11; พ.ศ. 2518แก้ไข

      พรรคพลังใหม่
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2517)
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
      พรรคสยามใหม่
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518
1 นายประยูร สุรนิวงศ์
นายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์
นายสมเจตน์ ฤกษะสุต
2 พันเอก สมคิด ศรีสังคม
นายโสภณ วีรชัย
นายสุรยุทธ กิติราช
3 นายสม วาสนา
นายเติม สืบพันธุ์

ชุดที่ 12–13; พ.ศ. 2519–2522แก้ไข

      พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2517)
      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเกษตรสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาราษฎร์
      พรรคพลังใหม่
เขต ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522
1 พันเอก สมคิด ศรีสังคม นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย
นายญวง เอี่ยมศิลา นายประยูร สุรนิวงศ์
นายวุฒิชัย แสนประสิทธิ์ นายวิเชียร เวชสวรรค์
2 นายปณิธาน ธาระวาณิช นายดำรง ดาราธรรม
นายสมศักดิ์ เชยกำแหง นายประสพ บุษราคัม
นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย นายวุฒิชัย แสนประสิทธิ์
3 นายแสวง พิบูลย์สราวุธ นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
นายสะไกร สามเสน นายสุพรรณ สุปัญญา
นายดิเรก หลักคำ

ชุดที่ 14; พ.ศ. 2526แก้ไข

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติประชาธิปไตย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติไทย
เขต ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526
1 นางเตือนใจ นุอุปละ
นายประยูร สุรนิวงศ์
นายวิเชียร เวชสวรรค์
2 นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์
นายสุพรรณ สุปัญญา
นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
3 นายประจวบ ไชยสาส์น
นายรักเกียรติ สุขธนะ
4 นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์
นายประสพ บุษราคัม

ชุดที่ 15; พ.ศ. 2529แก้ไข

      พรรครวมไทย (พ.ศ. 2529)
      พรรคแรงงานประชาธิปไตย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติประชาธิปไตย
เขต ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529
1 นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย
พันเอก สมคิด ศรีสังคม
นายทองสวย สหัสทัศน์
2 นายสมภาพ ศรีวรขาน
นายไตรภพ เมาะราษี
นายดิเรก หลักคำ
3 นายประจวบ ไชยสาส์น
นายประสพ บุษราคัม
นายจำรัส มัฆนาโส
4 นายรักเกียรติ สุขธนะ
นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์

ชุดที่ 16–18; พ.ศ. 2531–2535แก้ไข

      พรรคปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525)
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
เขต ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 ชุดที่ 17 เดือน มีนาคม 2535 ชุดที่ 18 เดือน กันยายน 2535
1 นายประยูร สุรนิวงศ์ นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล
นางเตือนใจ นุอุปละ นายสมศักดิ์ วรคามิน นางเตือนใจ นุอุปละ
นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย
2 นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์ นายไตรภพ เมาะราษี นายไพรัช นุชิต
นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
นายวิเชียร ขาวขำ นายวิเชียร ขาวขำ นายวิเชียร ขาวขำ
3 นายไชยยศ จิรเมธากร
นายวิชัย เอี่ยมวงศ์ นายขจิตร ชัยนิคม นายประสพ บุษราคัม
นายประสพ บุษราคัม นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์
4 นายประจวบ ไชยสาส์น นายประจวบ ไชยสาส์น
นายรักเกียรติ สุขธนะ นายรักเกียรติ สุขธนะ
นายอารมย์ ศิริสุวรรณ นายไชยา พรหมา นายไชยา พรหมา
  • สำหรับการเลือกตั้งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นของจังหวัดหนองบัวลำภู

ชุดที่ 19–20; พ.ศ. 2538–2539แก้ไข

      พรรคความหวังใหม่
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคกิจสังคม
เขต ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย
นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ พันตำรวจโท สุรทิน พิมานเมฆินทร์
นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล
2 นายขจิตร ชัยนิคม
นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์
นายประสพ บุษราคัม นายวิชัย เอี่ยมวงศ์
3 นายวิเชียร ขาวขำ นายโชคสมาน สีลาวงษ์
นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์
4 นายประจวบ ไชยสาส์น
นายรักเกียรติ สุขธนะ

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548แก้ไข

      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)พรรคไทยรักไทย
      พรรคไทยรักไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)พรรคไทยรักไทย
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายศราวุธ เพชรพนมพร นายศราวุธ เพชรพนมพร
2 นายอรรถพล สนิทวงศ์ชัย นายอรรถพล สนิทวงศ์ชัย (เสียชีวิต)
นางสาวธิรดา สนิทวงศ์ชัย
(แทนนายอรรถพล)
3 นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล
4 นายธีระยุทธ วานิชชัง
5 นายไชยยศ จิรเมธากร นางสาวรสพิมล จิรเมธากร
6 นายทองดี มนิสสาร
7 นายธีระชัย แสนแก้ว
8 นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
9 นายธราพงษ์ สีลาวงษ์ นายธราพงษ์ สีลาวงษ์
10 นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์ นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550แก้ไข

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคภูมิใจไทย
      พรรคเพื่อแผ่นดิน
      พรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 พันตำรวจโท สุรทิน พิมานเมฆินทร์ (   / เลือกตั้งใหม่)
นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ (   / เลือกตั้งใหม่)
นายอนันต์ ศรีพันธุ์ (   / เลือกตั้งใหม่)
2 นายธีระชัย แสนแก้ว
(   / เลือกตั้งใหม่ / ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์
(แทนนายธีระชัย)
นายทองดี มนิสสาร (   / เลือกตั้งใหม่)
นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น (   / เลือกตั้งใหม่)
3 นายประสพ บุษราคัม   นายไชยยศ จิรเมธากร
(แทนนายประสพ)
นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น (   / เลือกตั้งใหม่)
4 นายวิเชียร ขาวขำ
นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562แก้ไข

      พรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562
1 นายศราวุธ เพชรพนมพร
2 พันตำรวจโท สุรทิน พิมานเมฆินทร์ นายอนันต์ ศรีพันธุ์
3 นายอนันต์ ศรีพันธุ์ นายขจิตร ชัยนิคม
4 นายขจิตร ชัยนิคม นางอาภรณ์ สาราคำ
5 นายทองดี มนิสสาร นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์
6 นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น
7 นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
8 นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม นางเทียบจุฑา ขาวขำ
9 นางเทียบจุฑา ขาวขำ ยุบเขต 9

รูปภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 Jan 2019.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข