อำเภอศรีบุญเรือง

อำเภอในจังหวัดหนองบัวลำภู ประเทศไทย

ศรีบุญเรือง (อักษรไทน้อย: , อักษรธรรมอีสาน: ) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองบัวลำภู

อำเภอศรีบุญเรือง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Si Bun Rueang
คำขวัญ: 
ศรีบุญเรืองเมืองคนดี ประเพณีบุญบั้งไฟ
ก่องข้าวใหญ่ชาวอีสาน เด่นตระการถ้ำผาสวรรค์
อัศจรรย์เขาสามยอด
แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู เน้นอำเภอศรีบุญเรือง
แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู เน้นอำเภอศรีบุญเรือง
พิกัด: 16°57′57″N 102°16′48″E / 16.96583°N 102.28000°E / 16.96583; 102.28000
ประเทศ ไทย
จังหวัดหนองบัวลำภู
พื้นที่
 • ทั้งหมด830.643 ตร.กม. (320.713 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด109,323 คน
 • ความหนาแน่น132 คน/ตร.กม. (340 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 39180
รหัสภูมิศาสตร์3904
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอศรีบุญเรืองมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ

แก้

อำเภอศรีบุญเรืองเดิมมีฐานะเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ชื่อว่า บ้านโนนสูงเปลือย ขึ้นกับตำบลยางหล่อ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2494 ข้าหลวงประจำจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเขตตำบลยางหล่อโดยแยกบางส่วนออกมาตั้งขึ้นเป็นตำบลใหม่ คือ ตำบลศรีบุญเรือง และตำบลนากอก อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 ได้แบ่งท้องที่อำเภอหนองบัวลำภู ตั้งเป็น กิ่งอำเภอศรีบุญเรือง มีเขตการปกครองรวม 3 ตำบล คือ ตำบลศรีบุญเรือง ตำบลยางหล่อ และตำบลนากอก ให้ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองอำเภอหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2512 ได้ยกฐานะจากกิ่งอำเภอศรีบุญเรือง เป็น อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี ต่อมาได้มีการแยกอำเภอหนองบัวลำภู อำเภอนากลาง อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอสุวรรณคูหา ออกจากการปกครองของจังหวัดอุดรธานี รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดหนองบัวลำภู ดังนั้น อำเภอศรีบุญเรืองจึงได้ถูกโอนอยู่ภายใต้เขตการปกครองของจังหวัดหนองบัวลำภูจนถึงปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอศรีบุญเรืองแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 12 ตำบล 158 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[1]
1. เมืองใหม่ Mueang Mai 15 10,596
2. ศรีบุญเรือง Si Bun Rueang 16 10,866
3. หนองบัวใต้ Nong Bua Tai 10 7,172
4 กุดสะเทียน Kut Sathian 8 5,525
5. นากอก Na Kok 23 15,691
6. โนนสะอาด Non Sa-at 17 12,423
7. ยางหล่อ Yang Lo 15 9,288
8. โนนม่วง Non Muang 12 8,732
9. หนองกุงแก้ว Nong Kung Kaeo 13 7,217
10. หนองแก Nong Kae 11 8,418
11. ทรายทอง Sai Thong 10 8,565
12. หันนางาม Han Na Ngam 8 4,830

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอศรีบุญเรืองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลจอมทอง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศรีบุญเรือง
 • เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเมืองใหม่
 • เทศบาลตำบลโนนสะอาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสะอาดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลยางหล่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางหล่อทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองแก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองใหม่ (นอกเขตเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง (นอกเขตเทศบาลตำบลจอมทอง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวใต้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดสะเทียนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนากอกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนม่วงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกุงแก้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรายทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหันนางามทั้งตำบล

ประเพณี

แก้

โครงการพัฒนา คนและชุมชน ภายใต้โมเดล ศรีบุญเรือง เมือง 4 ดี

แก้

(The 4 Good Concept)

แก้
โดย นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง
1.จิตใจดี (Good Mind) คือการพัฒนาที่มุ่งเน้นในด้านจิตใจ ให้คนศรีบุญเรืองทุกช่วงวัยมีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักเสียสละ แบ่งปัน สามัคคีปรองดอง รักและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
2.สุขภาพดี (Good Health) คือการพัฒนาที่เน้นให้คนศรีบุญเรือง เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยการส่งเสริมให้ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ รวมไปถึงการบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ ปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดสารเคมีตกค้าง
3.สังคมและสิ่งแวดล้อมดี (Good Surrounding) การพัฒนาที่มุ่งเน้นในการปรับสภาพแวดล้อมทางสังคม ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดแหล่งอบายมุข การพนัน และยาอเสพติด คนในสังคมมีความเสียสละมีจิดอาสา สามัคคีปรองดอง ใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.เศรษฐกิจดี (Good Economy) คือการนำเศรษฐกิจมมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยพัฒนาให้ทุกครัวเรือน มีพร้อมซึ่งปัจจัย4 ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิต ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิต

ประเพณีบุญบั้งไฟ ถือเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงของอำเภอศรีบุญเรือง ซึ่งจะถูกจัดขึ้นทุกสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายน จะมีการประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงามของแต่ละหมู่บ้าน

แหล่งท่องเที่ยว

แก้
 • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดจันทรประสิทธิ์
 • ถ้ำผาสวรรค์
 • ถ้ำผาเสด็จ
 • แก่งตาดฟ้า
 • สิมไม้วัดเจริญทรงธรรม
 • เจดีย์ วัดป่าโชติการาม
 • วัดป่าวุฑฒาราม

อ้างอิง

แก้
 1. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.