เปิดเมนูหลัก

พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2517)

ประวัติแก้ไข

พรรคพลังประชาชน จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517[1] โดยมีนาย บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ เป็นหัวหน้าพรรค

การเลือกตั้ง 26 มกราคม 2518แก้ไข

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการลงเลือกตั้งครั้งแรกของพรรคปรากฏว่าทางพรรคได้ที่นั่งทั้งสิ้น 2 ที่นั่งจากทั้งหมด 269 ที่นั่ง คือ นายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ จังหวัดอุดรธานี และนายพีร์ บุนนาค จังหวัดสุพรรณบุรี

ต่อมาทางพรรคพลังประชาชนได้เป็น 1 ใน 12 พรรคที่เข้าร่วมรัฐบาล หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช หัวหน้า พรรคกิจสังคม ที่ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี แทน หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช หัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ ผู้เป็นพี่ชายที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งกลางสภาเนื่องจากรวบรวมเสียงได้ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาทำให้การแถลงนโยบายไม่ผ่านความเห็นชอบ

ในการเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนั้น นายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ หัวหน้าพรรค ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม[2]

การเลือกตั้ง 4 เมษายน 2519แก้ไข

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 พรรคพลังประชาชน ได้รับเลือกตั้ง จำนวน 3 ที่นั่ง คือ นิสิต เวทย์ศิริมานันท์ และชุมพล อรุณยะเดช จังหวัดศรีสะเกษ และญวง เอี่ยมศิลา จังหวัดอุดรธานี

การยุบพรรคแก้ไข

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง[3] แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว[4]

อ้างอิงแก้ไข